Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Signe Louise Berthelsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Signe Louise Berthelsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Signe Louise Berthelsen
ETIKK Signe Louise Berthelsen Juridisk rådgiver

2 ETIKK – handlemåter og holdninger som er typiske for en person eller en sosial gruppe MORAL – sedelige grunnsetninger som gjelder i et bestemt samfunn el. til en bestemt tid – brukes gjerne om det som oppfattes om gode, prisverdige handlinger og holdninger

3 Hvorfor etikk ? Hvorfor er det viktig med fokus på etikk/etiske problemstillinger? Nedre Romerike Vannverk Undervisningsbygg Tillit til offentlig ansatte en viktig forutsetning for et levedyktig lokaldemokrati Offentlighet, innsyn og åpenhet

4 Hvorfor etikk ? Representant for kommunen Etikk og omdømme
Åpen kommunikasjon Godt omdømme gir handlingsrom ! - og fornøyde medarbeidere og brukere !      

5 Hvor går grensen ? Etikk et vidt begrep – hva er egentlig ”etisk forsvarlig” ? Pengegaver eller tjenester – for eksempel arbeid eller materialer på din private eiendom Profilgaver av ubetydelig verdi Flytende grense ”Test”

6 Eksempel – hvor går grensen ?
Eksempel fra Forsvarssektoren ”Laksefiskesaken” Nyanser ? Vi må være bevisste – personlig integritet Et miljø med gode holdninger og åpenhet !

7

8 Habilitet og rollekonflikter
Tillit til den offentlige forvaltning Upartiskhet Forvaltningslovens saksbehandlingsregler Taushetsplikt ”allment kjent” Å drive privat virksomhet Styrevervregisteret – åpenhet

9 Korrupsjon/smøring/kameraderi
Uklare skillelinjer Straffeloven § 276a Å tilby, kreve eller motta en utilbørlig fordel i anledning en stilling, et verv eller et oppdrag

10 Grensegangen mot relasjonsbygging
Relasjoner er både nødvendige og viktige Finnes grenser - gråsoner som stiller en overfor ulike dilemmaer Eksempel

11 Varsling Å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Nye lovbestemmelser rett til å varsle vern mot gjengjeldelse plikt til å legge forholdene til rette

12 Kritikkverdige forhold
Eksempler Forhold som kan medføre fare for liv og helse Mobbing og trakassering Korrupsjon Maktmisbruk Underslag, tyveri og økonomiske misligheter Brudd på taushetsplikt Diskriminering

13 Regelverk Selv om god etisk standard ikke kan sikres ved lover og regler alene – plikt for folkevalgte til å overholde lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet

14 Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift
Få bestemmelser som direkte omhandler etikk og korrupsjon Kostnadseffektive anskaffelser LOA § 5 – grunnleggende krav til anskaffelsesprosessen god forretningsskikk høy forretningsetisk standard likebehandling forutsigbarhet gjennomsiktighet

15 Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift forts.
Habilitetsregler Avvisning av leverandører Opptre med stor integritet Allmennhetens tillit Ulovlige direkte anskaffelser – overtredelsesgebyr

16 Offentlighetsloven Skal sikre innsyn og åpenhet Utgangspunktet er
at dokumenter er offentlige Unntak må ha hjemmel i lov

17 Kommuneloven Valgbarhet Habilitet Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg

18 Aksjeloven og lov om interkommunale selskaper
Regler om styrets tilsyns- og kontrollansvar Regler om styrets og daglig leders roller og ansvar Regler om habilitet for styremedlemmer og daglig leder

19 Avslutning/oppsummering
Lover og regler ikke i seg selv noen garanti Virkemidler som sammen virker mot et felles mål – god etisk praksis Jobbe for å få på plass gode etiske holdninger

20 Kommunale selskaper Kommunens selskaper – en integrert del av samfunnet ! Kommunale selskapers virksomhet har økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser som både selskapene, selskapenes eier(e) og resten av samfunnet må leve med virkningene av… Samfunnsforsvarlig forretningsdrift Etisk bevissthet må knyttes til handlinger !

21 ”Vi må selv være den forandringen vi ønsker å se i verden…”
Det er enkeltpersonene i organisasjonen som skaper ”den etiske kulturen” – hvor hver enkelt medarbeider fokuserer på etikk i alle sine handlinger, unngås lettere ulovlige handlinger… ”Vi må selv være den forandringen vi ønsker å se i verden…” (Mahatma Gandhi)

22 FOLKEVALGTEROLLEN POLITIKER BESLUTNINGSTAKER OMBUDSMANN ARBEIDSGIVER
EIER PRIVATPERSON INTERESSEKONFLIKTER BRUK AV MEDIA LOBBYVIRKSOMHET ÅPNE/LUKKEDE PROSESSER FORMELLE/UFORMELLE FORA

23 GRUPPEARBEID PLENUM A) Gi eksempler på interessekonflikter som kan oppstå i tilknytning til arbeidet som folkevalgt ? B) Ta utgangspunkt i 2 av eksemplene fra oppgave A og diskutér – Hvordan ivaretar du din integritet i arbeidet som folkevalgt ?


Laste ned ppt "Signe Louise Berthelsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google