Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETIKK Signe Louise Berthelsen Juridisk rådgiver. ETIKK – handlemåter og holdninger som er typiske for en person eller en sosial gruppe MORAL – sedelige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETIKK Signe Louise Berthelsen Juridisk rådgiver. ETIKK – handlemåter og holdninger som er typiske for en person eller en sosial gruppe MORAL – sedelige."— Utskrift av presentasjonen:

1 ETIKK Signe Louise Berthelsen Juridisk rådgiver

2 ETIKK – handlemåter og holdninger som er typiske for en person eller en sosial gruppe MORAL – sedelige grunnsetninger som gjelder i et bestemt samfunn el. til en bestemt tid – brukes gjerne om det som oppfattes om gode, prisverdige handlinger og holdninger

3 Hvorfor etikk ?  Hvorfor er det viktig med fokus på etikk/etiske problemstillinger?  Nedre Romerike Vannverk  Undervisningsbygg  Tillit til offentlig ansatte en viktig forutsetning for et levedyktig lokaldemokrati  Offentlighet, innsyn og åpenhet

4 Hvorfor etikk ?  Representant for kommunen  Etikk og omdømme  Åpen kommunikasjon  Godt omdømme gir handlingsrom ! - og fornøyde medarbeidere og brukere !

5 Hvor går grensen ?  Etikk et vidt begrep – hva er egentlig ”etisk forsvarlig” ?  Pengegaver eller tjenester – for eksempel arbeid eller materialer på din private eiendom  Profilgaver av ubetydelig verdi  Flytende grense  ”Test”

6 Eksempel – hvor går grensen ?  Eksempel fra Forsvarssektoren  ”Laksefiskesaken”  Nyanser ?  Vi må være bevisste – personlig integritet  Et miljø med gode holdninger og åpenhet !

7

8 Habilitet og rollekonflikter  Tillit til den offentlige forvaltning  Upartiskhet  Forvaltningslovens saksbehandlingsregler  Taushetsplikt  ”allment kjent”  Å drive privat virksomhet  Styrevervregisteret – åpenhet  www.styrevervregisteret.no

9 Korrupsjon/smøring/kameraderi  Uklare skillelinjer  Straffeloven § 276a  Å tilby, kreve eller motta en utilbørlig fordel i anledning en stilling, et verv eller et oppdrag

10 Grensegangen mot relasjonsbygging  Relasjoner er både nødvendige og viktige  Finnes grenser - gråsoner som stiller en overfor ulike dilemmaer  Eksempel

11 Varsling  Å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen  Nye lovbestemmelser  rett til å varsle  vern mot gjengjeldelse  plikt til å legge forholdene til rette

12 Kritikkverdige forhold  Eksempler  Forhold som kan medføre fare for liv og helse  Mobbing og trakassering  Korrupsjon  Maktmisbruk  Underslag, tyveri og økonomiske misligheter  Brudd på taushetsplikt  Diskriminering

13 Regelverk  Selv om god etisk standard ikke kan sikres ved lover og regler alene – plikt for folkevalgte til å overholde lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet

14 Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift  Få bestemmelser som direkte omhandler etikk og korrupsjon  Kostnadseffektive anskaffelser  LOA § 5 – grunnleggende krav til anskaffelsesprosessen  god forretningsskikk  høy forretningsetisk standard  likebehandling  forutsigbarhet  gjennomsiktighet

15 Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift forts.  Habilitetsregler  Avvisning av leverandører  Opptre med stor integritet  Allmennhetens tillit  Ulovlige direkte anskaffelser – overtredelsesgebyr

16 Offentlighetsloven  Skal sikre innsyn og åpenhet  Utgangspunktet er at dokumenter er offentlige  Unntak må ha hjemmel i lov

17 Kommuneloven  Valgbarhet  Habilitet  Tilsyn og kontroll  Kontrollutvalg

18 Aksjeloven og lov om interkommunale selskaper  Regler om styrets tilsyns- og kontrollansvar  Regler om styrets og daglig leders roller og ansvar  Regler om habilitet for styremedlemmer og daglig leder

19 Avslutning/oppsummering  Lover og regler ikke i seg selv noen garanti  Virkemidler som sammen virker mot et felles mål – god etisk praksis  Jobbe for å få på plass gode etiske holdninger

20 Kommunale selskaper  Kommunens selskaper – en integrert del av samfunnet !  Kommunale selskapers virksomhet har økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser som både selskapene, selskapenes eier(e) og resten av samfunnet må leve med virkningene av …  Samfunnsforsvarlig forretningsdrift  Etisk bevissthet må knyttes til handlinger !

21 Det er enkeltpersonene i organisasjonen som skaper ”den etiske kulturen” – hvor hver enkelt medarbeider fokuserer på etikk i alle sine handlinger, unngås lettere ulovlige handlinger… ”Vi må selv være den forandringen vi ønsker å se i verden…” (Mahatma Gandhi)

22 FOLKEVALGTEROLLEN POLITIKER BESLUTNINGSTAKER OMBUDSMANN ARBEIDSGIVER EIER PRIVATPERSON INTERESSEKONFLIKTER BRUK AV MEDIA LOBBYVIRKSOMHET ÅPNE/LUKKEDE PROSESSER FORMELLE/UFORMELLE FORA

23 GRUPPEARBEID PLENUM A)Gi eksempler på interessekonflikter som kan oppstå i tilknytning til arbeidet som folkevalgt ? GRUPPEARBEID B) Ta utgangspunkt i 2 av eksemplene fra oppgave A og diskutér – Hvordan ivaretar du din integritet i arbeidet som folkevalgt ?


Laste ned ppt "ETIKK Signe Louise Berthelsen Juridisk rådgiver. ETIKK – handlemåter og holdninger som er typiske for en person eller en sosial gruppe MORAL – sedelige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google