Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rektor har fullt ansvar innen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rektor har fullt ansvar innen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rektor har fullt ansvar innen
Personal Økonomi Fag Organisasjon Dette innebærer at avgjørelser innen disse områdene ligger ute på den enkelte skole, men at rektor må forholde seg til vedtak som er fattet sentralt eller lokalt. Rektor må forholde seg til de økonomiske rammer som bystyret bevilger, og som blir fordelt til skolene på en mest mulig rettferdig måte. Noe ligger sentralt: Strøm Svømmeundervisning Skyss Lønnsforhandlinger Permisjoner, pensjoner

2 Delegasjon av myndighet
Fordel: Mulighet for større fleksibilitet Kan prioritere ut fra skolens behov Lokale variasjoner Kan overføre midler mellom budsjettårene Ulempe: Større arbeidsbyrde Rapportering Større ansvar Behov for ny kunnskap

3 Oversikt over skoleetaten
Leirskole Svømmeundervisning Svømmeundervisning

4 Utfordringer for skoleetaten
Utbygging Utbyggingsprosessene og endret pedagogikk i nye lokaler De som får nye muligheter, og de som ønsker å få det Stortingsmelding 30 Og ny læreplan Skoleplakaten Endring i både lærer- og lederrollen Ikke klasser, basisgrupper med kontaktlærer Den kommunale satsingen på lesing, skriving og regning knyttet opp mot læringsstrategier og ulike læringsvansker Kompetanseheving De tunge elevsakene Elever med psykiske problemer Vanskelige familieforhold Kriminalitet, spesielt utsatt ungdom Dokumentasjon Gjelder både elever og ansatte

5 Skoleplakaten Det er nødvendig å definere visse prinsipper som skal ligge til grunn for virksomheten i skole og lærebedrift. "Rammeverket for kvalitet i opplæringen - Skoleplakaten" vil danne grunnlaget for å utvikle et best mulig læringsmiljø og læringsutbytte for elevene og lærlingene og å utvikle skolen og lærebedriften som lærende organisasjoner. "Skoleplakaten" skal knyttes opp mot vurdering, rapportering og tilsyn. Plakaten erstatter den tidligere "Broen". Slik lyder Skoleplakaten Skolen og lærebedriften skal: Gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter. Stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tekning. Stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Legge til rette for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig arbeid. Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydeligere ledere og som forbilder for barn og unge. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. Fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Legge til rette for at foresatte og lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Dette rammeverket foreslår departementet at fastsettes som forskrift i medhold av opplæringsloven. Ved at slike grunnleggende prinsipper nedfelles i forskrift, blir de også gjenstand for tilsyn. Dette må også sees i sammenheng med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

6 Styret er delegert fullmakt innen følgende områder:
Vedta strategiplan for skolen som omfatter skolens visjon og mål for virksomheten. Vedta planer for samarbeidet mellom hjem og skole, herunder retningslinjer for foreldrekonferanser og foreldremøter. Vedta skolens reglement. Vedta fritidstiltak. Fatte vedtak i saker vedrørende trafikkforhold og hvordan skoleveien skal gjøres tryggere. Vedta verne- og helsetiltak for elevene. Vedta plan for skolens informasjonsvirksomhet. Vedta gjennomføring av brukerundersøkelse og oppfølging av disse. Vedta gjennomføring av trivsels-/mobbeundersøkelser og oppfølging av disse.

7 Rektor skal legge følgende saker fram for styret til drøfting og orientering:
Skolens bemanningsplan. Opplæringsplan for ansatte. Skolens budsjett. Disponering av eventuelt overført overskudd og tiltak for å dekke inn eventuelt underskudd. Salg eller kassering av utrangert inventar og utstyr. Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, herunder handlingsprogram. Disponering av undervisningstimetallet ved skolen. Omfanget av den sosialpedagogiske tjenesten. Planer for tilbygg/ombygging, ominnredning og vedlikehold av skoleanlegg. Utenlandsreiser, leirskole og turer med overnatting. Skolens tilbud av tilvalgsfag. Opptak av barn til SFO dersom det er et begrenset antall plasser.

8 Slik kan en innkalling skrives:
Innkalling til møte i styret ved _____________ skole. Dato: dato, tidspunkt Sted: Innkallingen gjelder …….. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. Saksliste: Saknr.: Sakstittel 01 / Skolens reglement. Forslag til vedtak: Vedlegg: 02 / Opplæringsplan for de ansatte. Rektor tar innspill fra styret med i den videre behandling av saken. Endelig plan legges fram for styret til orientering. _________ skole xxx Rektor/sekretær for styret

9 Slik kan et referat skrives:
Referat fra møte i styret ved _______________ skole. Dato: Tilstede: Forfall: Saknr. Sakstittel 01 / Skolens reglement Vedtak: 02 / Opplæringsplan for de ansatte. Styret kom med følgende innspill til rektors videre arbeid med saken, _________ skole xxx Rektor/sekretær for styret

10 Slik kan en særutskrift se ut.
Til skoleetaten v/skoledirektør Vedrørende høring ”………………..”. Særutskrift fra protokoll, sak nr. /04 Styret ved ________ skole har fattet følgende vedtak vedr. høring ”……..” _________________ skole Rektor/sekretær for styret

11 Nyttige dokumenter Læreplanen Opplæringslova Kommuneplanen
Handlingsprogram for kommunen Handlingsprogram for etaten Handlingsprogram for skolen Etatens årsrapport Virksomhetsplan Stortingsmelding 30 (skoleplakaten) Nettsider


Laste ned ppt "Rektor har fullt ansvar innen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google