Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om fagskolen Organisering, organer og funksjon FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun. FFU-møte Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om fagskolen Organisering, organer og funksjon FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun. FFU-møte Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om fagskolen Organisering, organer og funksjon FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun. FFU-møte Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal 7. februar 2013

2 Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun

3 Koordinators funksjon (arbeidsavtalen) ► ► Koordinator for fylkeskommunale skoler som tilbyr fagskoleutdanning ► ► Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS), herunder videre utvikling av nasjonale læreplaner ► ► Tilrettelegging av saker for NUFHS, herunder koordinere utvalgets arbeid, i tett samarbeid med arbeidsutvalget (AU) ► ► Være et fylkeskommunalt bindeledd med KD, NOKUT og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning om faglige spørsmål innen fagskoleutdanning ► ► Koordinere informasjon, samspill og samarbeid med andre nasjonale utvalg og nasjonale råd, og kommunisere løpende med statlige myndigheter og offentlige og private skoleeiere/utdanningstilbydere ► ► Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (Skolenettet) ► ► Være pådriver i videreutvikling av fagskolen, og bindeledd mellom Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) og RFF ► ► Samarbeid med Nasjonalt opptakskontor for fagskoleutdanning ► ► Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen ► ► Innhenting av informasjon og produksjonsdata for tilrettelegging for statistiske bearbeiding er også et aktuelt arbeidsområde

4 Koordinering 2005 Koordinering 2005 FFU-møte i Porsgrunn, 17. – 18. november 2005, presentasjon ved Bård Inge Thun.. Koordinator FFU NUTF Inntakskontoret Dept. NRTU NOKUT RFF Fagskolene

5 Koordinering Koordinering FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun.. Fagskolene RFF NOKUT NRT Dept. Opptakskontoret NUTF FFU Koordinator NUFHS(O)Sjøfartsdir. DSB Post- og teletils. UH-sektoren FFFUdir. KD HOD HDir BLD Vigo Statistikkforum NSD/DBH Fagskolerådet SSB Lånekassen KS

6 KD KRD/HO D Fylkene Fagskolen e Fagskoleråd et NOKUT RFF NUTF og NUFHO Styren e Styring og organisering av fagskolene 6

7 Hvordan RFF oppsto ► ► Fra før loven kom, eksisterte det et interesseorgan for ledere i fagskolene. ► ► Dette ble formalisert av FFU i 2004 og fikk navnet Rådet for fylkeskommunale fagskoler (FFU). ► ► Da ny lov kom, tok RFF kontakt med partene i arbeidslivet og møtte stor støtte for et arbeid med å utvikle nye planer for fagskoleutdanningene. ► ► Dette resulterte i at partene i arbeidslivet, skoleeier og fagskolene opprettet Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF).

8 Hva gjør RFF?(1) ► ► Har ledervervene i NUTF og NUFHO ► ► Har 2 medlemsplasser i Fagskolerådet m/vara.(1 er også rep. i NOKUTs styre). ► ► Informerer FFU på forespørsel om fagskolesaker. ► ► Samarbeider med opptakskontoret om opptaksregler og prosedyrer. ► ► Samarbeider med opptakskontoret om utvikling og revidering av Fagskolekatalogen (nå bare på nett). 88

9 Hva gjør RFF?(2) ► ► Kommunikasjon med utdannings- og forskningsministeren i ulike fagskolerelaterte saker. ► ► Registrert høringsinstans hos KD i fagskolesaker. ► ► Inviteres til høringer i kommunal- og regionalkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og kuf-komiteen vedr. statsbudsjettet og andre saker. ► ► Leverer høringsuttalelser i relevante saker til ulike instanser. 99

10 Hva gjør RFF?(3) ► ► Saksforbereder noen saker til de nasjonale utvalgene sammen med koordinator. ► ► Deltar i prosessen med å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser. ► ► Deltar i referansegruppe for realkompetansevurdering i VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk). ► ► Deltok i 3 arbeidsgrupper oppnevnt av FFU (Dimensjonering, forvaltning og økonomi). ► ► Har fra 2012 2 plasser i Stø-kurs-prosjektet Markom 2020.   10

11 Hva gjør RFF?(4) ► ► Arbeider for felles markedsføringstiltak nasjonalt ► ► Arbeider for en tydelig karrierevei innen yrkesfag ► ► Avholder årlige fagskolekonferanser. ► ► Arbeider for å beholde egen fagskolerettet PPU.(HiOA)

12 Hvem sitter i RFF? ► Rådet for fylkeskommunale, nå offentlige fagskoler (RFF) ► Medlemmer: 5 ledere ved fylkeskommunale fagskoler. (Leder + 2 landbaserte/helse + 2 maritime). ► Ytterligere 2 ledere som varamedlemmer fra 2010. Nasjonal koordinator er observatør i møtene.   12

13 Rammer, forvaltning og godkjenning

14 Budskapet til folket er fortsatt: Fagskolen er tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet  14

15 Rammer ► Fagskoleloven av 2003 ► Arbeidsmiljøloven ► Forvaltningsloven ► NOKUT-forskriften ► NOKUTs retningslinjer ► Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)  15

16 Forvaltning etter 01.01.2010 ► Fylkeskommunene får ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering). ► Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. ► Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen.  16

17 Godkjenning av tilbud ► Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. ► NOKUT har fått denne godkjennerrollen. ► NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering.  17

18 En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar. ► ► Styret har ansvar o o for studentene o o overfor NOKUT o o for utdanningene | 18

19 | 19 Eier = tilbyder Fagskole Styre Tilbyder = styre = fagskole Eier Tilbyder = styre = fagskole Ulike organiseringer av fagskoler Ansvar

20 NOKUT om eiers styring: Eier kan styre gjennom: ► ► Vedtekter (loven begrenser). ► ► Valg av medlemmer. ► ► Budsjett. - Dog ikke dag for dag.

21 Dimensjonering/økonomi

22 Dimensjonering

23 Økonomi ► ► Statistikken gir foreløpig ikke godt nok erfaringsgrunnlag for ny fordelingsmodell. ► ► Tidligst i 2016-budsjettet ► ► Inntil da: telletall 2 år før. ► ► De tre kanalene for finansiering av fagskolene er beskrevet i kapittel 8 i den nye tilstandsrapporten.

24 Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

25 Nasjonal standard ► Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. ► 8/6-2010 vedtok Helsedirektoratet å overføre ansvar for utvikling og vedlikehold av fagskoleplaner til NUFHS.   25

26 Utdanningsplaner innenfor rammene ► Hver skole lager og vedlikeholder egne utdanningsplaner som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. ► Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad.   26

27 Ønske om en nasjonal standard ► Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)  For fagfelt helse i 2006 (NUFHS)  27

28 NUTFs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (4) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (3) ► Fylkesutdanningssjefene (1) ► Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget  28

29 Typiske NUTF-saker ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Kvalifikasjonsrammeverk ► Utdanningsveier ► Maritim utdanning ► Strategiarbeid ► Høringer  29

30 NUFHOs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (5) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (4) ► Helsedirektoratet og fylkesutdanningssjefene ► Studentrepresentanter fra off. og privat (2) ► HOD, KD og Udir som observatører Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget  30

31 Typiske NUFHO-saker: ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Følge samfunnsutviklingen ► Konferansedeltakelse + planlegging ► Strategiarbeid…. ► Merk at neste helsekonferanse blir på Ishavshotellet i Tromsø 25. – 26. april 2013  31

32 Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk ► Fastsatt av KD desember 2011 ► Fremme mobilitet ► Styrke mulighetene for livslang læring ► Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer ► Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) ► Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår.  32

33 Hva medfører NKR i praksis? ► Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. ► Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet).  33

34 Ikke bare kunnskap og ferdigheter. ►..men også generell kompetanse  Formuleringsevne  Problemløsningsevne  Evne til å behandle informasjon  Samarbeidsevner  osv.  34

35 Konkret planarbeid i NUTF ► Nasjonal plan for LØM godkjent vår 2010. ► Nasjonale planer for kjemi (2) høst 2011 ► Nasjonale planer bygg/anlegg (3) pågår ► Nasjonale planer elektro (3) pågår ► Nasjonale planer petroleum (4) pågår ► Nasjonale planer TIP er startet. ► Nasjonale planer datateknikk ikke påbegynt ► Maritime planer: Prosess pågår. Ferdig våren 2013 ► Generell del revideres nå.  35

36 Konkret planarbeid i NUFHO ► Plan for eldreomsorg revidert og godkjent februar 2011. Heter nå Helse, aldring og aktiv omsorg. ► Ny plan ifm. Samhandlingsreformen godkjent oktober 2011. Heter Livsstils- og kroniske sykdommer. ► Plan for psykisk helsearbeid og rusarbeid godkjent oktober 2012. ► Utvalget planlegger nasjonal plan i oppvekst, operasjonstekniker og plan i tilknytning til Nevroplan 2015.  36

37 Andre sentrale aktiviteter 1. Etablering av Nasjonalt Fagskoleråd 2. Etablering av studentorganisasjon 3. Kandidatundersøkelse våren 2012 4. NOKUT har årlige fagskolekonferanser 5. System for rapportering og statistikk 6. Tilstandsrapport lansert 22. desember 2011 7. Felles dokumenttittel for fagskoleutdannede 8. Positive signaler i Stm. 13 (Utd. for velferd)  37

38 1. Etablering av Nasjonalt fagskoleråd ► Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010. ► Består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet.  38

39 2. Etablering av studentorganisasjon ► 7.–8. november 2011 ble det er valgt et interimstyre for å opprette en organisasjon for fagskolestudenter. ► Styret ble valgt på en konferanse for fagskolestudenter, hvor om lag 80 studenter fra 50 skoler deltok. ► Organisasjon for norske fagskolestudenter ble etablert 27. april 2012  39

40 3. Kandidatundersøkelse (NIFU) - blant alle som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2011. - - Åtte av ti fagskolekandidater er tilfredse med utdanningen sin. - - De nyutdannede er imidlertid generelt mer fornøyde med utdanningenes faglige innhold enn med undervisningskvalitet og veiledning. - - Ny kandidatundersøkelse våren 2013.  40

41 4. NOKUTs fagskolekonferanser ► Avholdes årlig om høsten. ► 2010: Fra tall til kunnskap ► 2011: Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen? ► 2012: Kvalifikasjon og kvalitet  41

42 5. System for rapportering og statistikk ► Etablering av statistikkforum. ► DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. ► Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. ► Oversikt over alle Norges fagskoler ► Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. ► Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» kommer. http://fagskole.nsd.no TA TALLENE I BRUK!  42

43 6. Tilstandsrapport for fagskolen 2012 ► 115 fagskoler ► 314 offentlige og ► 674 private fagskolestudier ► 83,6% stedbaserte tilbud. ► 15.852 studenter (43% off. / 57%. priv.) ► 5.155 ferdige vår 2012 (56% menn / 44% kvinner) http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/T ilstandsrapportFagskolesektorenF4283.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/T ilstandsrapportFagskolesektorenF4283.pdf  43

44 7. Felles dokumenttittel for fagskole- utdannede ► Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. ► «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. ► Rådet ønsker forskriftsfesting.  44

45  45

46 8. Stortingsmelding 13 (2011/2012): Utdanning for velferd ► Kompetanse opparbeidet på ett nivå skal kunne bygges videre på neste nivå – ingen blindveier i utdanningssystemet ► Markedsføre fagskoleutdanning tydeligere som en karrierevei for helsefagarbeidere. ► Videreutvikle fagskolesektoren som spesialiserings-arena i tråd med kompetansebehovene i tjenestene.  46

47 Nasjonalt fagskolenettsted: Nasjonalt fagskolenettsted: www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info Ny nettportal: fagskoleportalen.no Ny nettportal: fagskoleportalen.nofagskoleportalen.no Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/FFU0213 Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/FFU0213 http://fagskole.wikispaces.com/FFU0213 Koordinators e-post: bit@fagskole.org Koordinators e-post: bit@fagskole.orgbit@fagskole.org  47

48 Fagskolerelaterte forkortelser DBHDatatjeneste eid av Kunnskapsdepartementetrapportering ECVETEuropean Credit System for Vocational Education and Training EQFEuropean Qualification Framework FFFForum for fagskolerforum for private aktører FFUForum for fylkesutdanningssjefer FPFagskolepoengomfangsmål ISTLeverandør av skoleadministrative systemer KDKunnskapsdepartementet KUFylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKRNasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOFNasajonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRTNasjonalt råd for teknologiske utdanningerunder UHR NSDNorsk samfunnsvitenskapelig datatjenestedriver DBH NUFHONasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagpartsammensatt NUTFNajonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanningpartsammensatt RFFRådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale)skoleledere STCWStandards of Training, Certification & Watchkeepingmaritim konvensjon SRYSamarbeidsrådet for yrkesopplæringnasjonalt UdirUtdanningsdirektoratet UHRUniversites- og høyskolerådetnasjonalt VIGOStyringsdatatjeneste eid av fylkeskommuneneopptak, rapportering  48


Laste ned ppt "Om fagskolen Organisering, organer og funksjon FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun. FFU-møte Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google