Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Møte med referansegruppen for petroleum Weatherford: Anette Aune Schlumberger Roar Sletta Aker Solutions Erland Jørgensen SOTS: Bård Inge Thun og Børge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Møte med referansegruppen for petroleum Weatherford: Anette Aune Schlumberger Roar Sletta Aker Solutions Erland Jørgensen SOTS: Bård Inge Thun og Børge."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Møte med referansegruppen for petroleum Weatherford: Anette Aune Schlumberger Roar Sletta Aker Solutions Erland Jørgensen SOTS: Bård Inge Thun og Børge Harestad. Onsdag 2. juni 2010 kl 11.00 – 13.00 på Brovingen øst. 1

2 Kort om loven av 2003 Gjelder utdanningen Ingen rettighetslov for fagskoler Sikring for studentene Bestemmer styrestørrelse, styreansvar, godkjennings- myndighet. Angir utdanningslengde/omfang, hva fagskoleutdanningen bygger på og sikrer yrkesrettethet.

3 Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor Videregående Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Fagskoleutdanning § 3-5 § 3-5 refererer seg til høyskoleloven og ikke opplæringsloven

4 4 Etter loven kom Ordning med sentrale, departementsgodkjente læreplaner opphørte samtidig. Ansvaret for læreplanarbeidet og utvikling av skoleslaget ble pålagt den enkelte utdanningstilbyder. Loven understreket sterkt nødvendigheten av nært samarbeid mellom skolene og arbeidslivet i utviklingen av studietilbudet i fagskolen. Departementets tidligere rolle forsvant. Hva med nye læreplaner og videre utvikling av fagskolen? Hva med en nasjonal standard? 4

5 5 Etablering av nasjonale råd og utvalg Fylkeskommunene tok ansvar og formaliserte Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF). Nasjonale utvalg for teknisk fagskole (NUTF) etablert 2004 med fast koordinator. I 2006 ble NUFHS opprettet for å ivareta fagskoleutdanningen i helsefag. Disse utvalgene har satt nasjonal standard for fagskolen. Fylkeskommunene er blitt enige om å følge denne standarden. De nasjonale utvalgene ledes av medlemmer av RFF.,

6 6 Nasjonal standard NOKUT bærer ikke ansvar for å sikre nasjonal standard. Standarden er beskrevet i et generelt og et fagspesifikt planverk. Det generelle planverket gjelder alle fagretninger og fordypninger. Felles begrepsapparat utarbeidet for å sikre god kommunikasjon. Utvikling av læreplaner i tekniske fag- en stor nasjonal dugnadsinnsats i 2005. Revidering startet H-08 pga for høy detaljeringsgrad og tilpasning til NKR (NQF/EQF) 6

7 7 Tankegodset i generell plan Studentene skal utvikle evne til samarbeid og kommunikasjon. Studentenes egne praktiske erfaringer muliggjør erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Studentene trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Fokus på helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Vurderingen skal fremme en kontinuerlig læringsprosess hos studentene, hvor refleksjon omkring egen læring er et viktig element. Studentene skal gis mulighet til å forbedre seg underveis i løpet og derved erfare at den første kunnskapen i en modul vil kunne suppleres med ny

8 8 Nasjonalt opptak FFU har vedtatt opptaksregler for tekniske fagfelt. Opptakskontoret skal foreta opptak til heltidstilbudene i offentlig fagskoleutdanning 8

9 9 Planverk for teknisk fagfelt I perioden september 2004 til sep 2005 ble det utarbeidet nasjonale planer for 7 fagretninger pluss en generell del (”rammeplanen”) Under fagretningene ligger det nå 29 fordypninger Planene er nå under revisjon Bygg/anlegg Elektro TIP Kjemi Maritim Petroleum Datateknikk

10 Om skoler og studenter 42 fylkeskommunale skoler som har godkjente fagskoletilbud 5222 studenter i 2010 hvorav 655 innen helse Utdanningen kjennetegnes ved at mange tar utdanning i andre fylker enn hjemfylket (Enkelte skoler har opp mot 60% utenfra)

11 NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Berører hele utdanningssystemet. Basert på et prinsipp om å beskrive læringsutbytte gjennom deskriptorer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Fagskolen skal inn i et rammeverk. Planen er å komme frem til et sømløst, overordnet rammeverk som relateres til EQF (europeisk kvalifikasjonsrammeverk) om et drøyt års tid. Pilotprosjekt med 15 fagskoleutdanninger pågår nå.

12 12 Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Kvalifikasjonsrammeverk EQF-nivåene 12

13 13 Status NKR (EQF)- arbeidet Tre faser: Erfaring, utvikling, implementering Pilotskoler er valgt ut: Oslo (BIM), Østfold (eldreomsorg), Bergen (bygg), Rogaland (boring), Gjøvik (elkraft), Tromsø (nautikk) og Narvik (psyk. helsearb.) Arbeidsseminar november 09 i Bergen Førsteutkast primo des-09, ferdig medio jan-10 Utviklingsfasen ut 2010 Implementering på den enkelte skole 13

14 NOKUTS roller Godkjenningsorgan Kvalitetssikringsorgan Tilsynsorgan Utviklingshjelper

15 15 NOKUTs krav til system for kvalitetssikring Tilbyder av fagskoleutdanning er selv ansvarlig for å sikre at tilbudene holder tilfredsstillende kvalitet og yrkesrelevans. Tilbyder må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. Slik kunnskap skal fremskaffes og dokumenteres ved hjelp av: 1.Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet 2. Studentenes vurdering av utdanningstilbudet 3.Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet 4.Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet 5. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten 6. Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten Fagskoler som søker godkjenning av fagområde må også dokumentere at de har: 7.Rutiner for etablering av nye utdanningstilbud 15

16 Godkjenningsprosessen

17 Statistikk Sjelden har så mange visst så lite om så mye! KD har Organisering av fagskolestatistikk på høring – Høringsfrist: 25. juni Fagskolene, myndighetene, SSB, Lånekassen, NOKUT og mange flere har interesse av bedre statistikk | 17

18 Praktisk pedagogisk arbeid for fagskolen (HiAk) Se helhet i læringsarbeidet Jobber med utvikling av tverrfaglighet Vektlegging av nærhet til det virkelige liv Fokus på vurdering Fokus på læring, ikke på undervisning Vekt på læringsutbytte, ikke pensum Variasjon av virkemidler Finne nye læringsarenaer

19 Fra konklusjonene i St. meld. 44 (2008-2009) ”Opprette et råd for fagskolene” Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF

20 Sammensetning Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Nasjonalt fagskoleråd har 14 medlemmer Forum for fagskoler (FFF)2 Norske Fag- og Friskoler / Kristne Friskoler1 Voksenopplæringsforb. (Vofo) /(NFF)1 Rådet for fylkekommunale fagskoler (RFF) 2 KS1 NHO (2) / HSH (1)3 LO 2 Utdanningsforbundet1 Studentrepresentant1

21 Prosessen videre Fagskolesektoren må selv definere hva et fagskoleråd skal være og gjøre –legitimitet i arbeidslivet er viktig Nasjonal organisasjon for fagskolestudentene – første store oppgave for fagskolerådet? Fra Statsråd Tora Aasland 19.04.10

22 22 Nettadresser Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/partner www.fagskolen.info www.fagskoleopptak.no www.helseogsosialfag.no


Laste ned ppt "1 Møte med referansegruppen for petroleum Weatherford: Anette Aune Schlumberger Roar Sletta Aker Solutions Erland Jørgensen SOTS: Bård Inge Thun og Børge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google