Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Utdanningsvalg” tidl. Programfag til valg på Haugalandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Utdanningsvalg” tidl. Programfag til valg på Haugalandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Utdanningsvalg” tidl. Programfag til valg på Haugalandet
Del av 2t kurs på ungdomsskolen Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Programfag til valg (PTV) på Haugalandet

2 Haugalandet skole- arbeidsliv (HSA) ”Brobygger mellom skolen og arbeidslivet”
Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) skal være brobygger mellom skolene og arbeids- og næringslivet i regionen skape møteplasser mellom skolene og arbeidslivet bistå i arbeidet med å gjøre de unge godt rustet til å foreta sitt yrkes- og utdanningsvalg øke kompetansen hos yrkesrådgiverne på skolene arbeide for en best mulig samordning og utnytting av de samlede ressursene kommunene stiller til rådighet for yrkesrådgiving Interkommunalt samarbeid mellom 7 kommuner på Haugalandet : Utsira, Bokn, Sveio, Tysvær, Haugesund, Karmøy, Vindafjord Styringsgruppe – faglig ansvar Skole’sjefer’ i medlemskommunene, UE, Opplæringskontor, NHO, HN & Karriereveiledningssenteret Referansegruppe Repr.YoU-nettverk rådgivere i ungdomsskolen Lagt til Haugaland Vekst IKS siden jan 05 Aase Soland Bjelland, rådgiver Haugaland Vekst IKS, leder av HSA

3 Innhold - kursdagen Læreplan i Utdannigsvalg Haugalandsmodellen
faget, innhold og undervisningsmatriell vgs-dager og jobb-dager Om web-systemet vi bruker på Haugalandet

4 Bakgrunn for faget/historikk

5 Yrkes- og utdanningsveiledning skal styrkes i Kunnskapsløftet!
Bakgrunnsmatriale: OECD Landrapport 2002 NOU 2003 – I første rekke St.meld 30 – (03/04) – Kultur for læring Rapporten ”Gjennomføring i vgs” 2006 St.meld 16 – (06-07 …og ingen sto igjen Forutsetter samarbeid mellom og innpass i bedrifter for elever i grunnskole og videregående skole Forutsetter økt samarbeid mellom videregående skole og grunnskole Ungdomsskole - Programfag til valg (Utdanningsvalg) Videregående skole - Prosjekt til fordypning

6 Hvem står bak prosjektet ”Programfag til valg på Haugalandet”?
Skolesamarbeidet i Nord-Rogaland sitt initiativ Etablerte styringsgruppe for prosjektet vinteren 06/07 sammen med videregående skole og opplæringskontor Haugalandet Skole – Arbeidsliv som prosjektleder arbeidsgruppe fra vgs, opplæringskontor og ungdomsskole. Rapport ”Haugalandsmodellen” juni 2007 Rapporten og webside for PTV på Haugalandet : Programfag til valg er kommunenes ansvar. Gjennom samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor og bedrifter vil disse få ansvar for å gjennomføre sin del av opplegget. Koordinator for PTV : Haugalandet Skole - Arbeidsliv

7 Nye betegnelser i videregående opplæring
Tidligere betegnelser : Nye betegnelser : Studieretninger - Utdanningsprogram Kurs - Programområder Grunnkurs (GK) - Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VK1) - Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VK2) - Videregående trinn 3 (Vg3) Felles allmenne fag - Fellesfag (FF) Studieretningsfag - - Felles programfag (FPF) - Valgfrie programfag (studieforberedende) - Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig) Annet: Fagopplæring Opplæringskontor Opplæring i bedrift

8 Om Haugalandsmodellen for Utdanningsvalg (med innarbeidet læreplan for utdanningsvalg)

9 Læreplan i Utdanningsvalg
Vedtatt 27. mai 2008 Faget skal ha et omfang på 113 timer (a 60 min) i løpet av ungdomstrinnet

10 Formål med faget Utdanningsvalg :
Bedre helhet – grunnskole – vgs Få innsikt i og praktisk prøve ut –skal gi Kunnskapsbaserte valg Økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse Elevene skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer utdanningsprogram Praktisk aktivitet eller fordypning Prøve ut og reflektere over sine valg Ulike læringsarenaer for praktisk og teoretisk faglig tilnærming gjennom kontakt med vgs og arbeidsliv Legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring

11 Hovedområdene for Utdanningsvalg:
Om Videregående opplæring og arbeidsliv (20%) Struktur i videregående opplæring og innhold i utdanningsprogram Ulike utdannings- og karriereveier til yrker knyttet til valgte utdanningsprogram Kunnskap om arbeidsmuligheter og fremtidsutsikter, herunder lokalt arbeids- og næringsliv Utprøving av Utdanning og yrker (60%) Praktisk og teoretisk aktivitet forankret i kompetansemål i utdanningsprogram i videregående opplæring Utprøving av minst 2 ulike utdanningsprogram – i skole og arbeidsliv Elever som på ungdomstrinnet får anledning til å ta fag fra videregående opplæring kan disponere timer fra hovedområde 2 til å arbeide med fag fra videregående opplæring dersom det ikke kan frigjøres nok timer til dette fra det tilsvarende grunnskolefaget. Om Refleksjon og valg (20%) Kartlegging og refleksjon rundt egne interesser og forutsetninger knyttet opp mot egne valg

12 Grunnleggende ferdigheter i Utdanningsvalg
Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer å samtale om egne kunnskaper, ferdigheter og interesser og gjøre rede for og argumentere for egne valg. Det innebærer også å kunne presentere egne erfaringer for andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig innebærer å skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. Å kunne lese innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre innebærer det å tolke tabeller og grafiske fremstillinger knyttet til utdanning og arbeid. Å kunne regne innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer. Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt.

13 Kompetansemål etter 10. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
Om videregående opplæring og arbeidsliv beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike karrieremuligheter vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker Utprøving av utdanningsprogram planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring Om egne valg reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen

14 Vurdering i faget Bestemmelser for sluttvurdering:

15 Utdanningsvalg (navneforslag av 020408) (Programfag til valg) i ungdomsskolen

16 Organisering av faget i ungdomsskolen
Utdanningsvalg (navneforslag av ) - et helt nytt fag på timeplanen Ansvarlig for faget og gjennomføring Rektor på den enkelte skole er ansvarlig. Hvem skal være faglærere? Rådgiver kan være faglærer i utdanningsvalg. Dette kommer i såfall i tillegg til rådgiverressursen. Rådgivers rolle – ressursperson i faget, koordinator? Årsplan Utarbeide årsplan på egen skole. Timeplanlegging Skolene timeplanlegger faget. Skolene bestemmer timetallet til programfag til valg på hvert trinn timer (152 a 45 min timer) Se forslag utarbeidet. Onsdager?

17 ForslagTimefordeling 8. trinn vår

18 ForslagTimefordeling 9. trinn høst

19 ForslagTimefordeling 9. trinn vår

20 FORSLAG timefordeling - 10 trinn høst – frem til 1.mars

21 Elevenes valg av utdanningsprogram for fordypning
8.trinn og tidlig 9.trinn forberedende aktiviteter frem til valg av fordypningsområde. Elevene velger 2 utdanningsprogram høsten på 9.trinn. Elevene må også velge et alternativ som et 3dje valg. Valg via web-system Elevene får så tildeling – hvilke utdanningsprogram, hvor og når Via web Rekkefølge/når de skal ha vgs-dager og hvilke utdanningsprogram Starte arbeid med fordypning i aktuelt utdanningsprogram Teori Finne relevant jobb til jobb-dagene Endringer Rådgiver kan etter tildeling flytte elever til vgs-grupper som har ledig plass, også utenfor skolens vgs-periode.

22 Starte arbeidet med fordypning i utdanningsprogram
Etter tildeling starter dette arbeidet. Teori Ulike prosjekter/oppgaver i ungdomsskolens regi For- og etterarbeid for aktiviteter de deltar på Ord og uttrykk For noen utdanningsprogram - krav om teori som elevene skal gjennomføre før vgs- og jobb-dagene. Opplæringskontorene kan hjelpe til med å formidle lærlinger Vgs vil også etter hvert kunne tilby at elever kommer til ungdomsskolen å forteller om sine programområde

23 Undervisning i videregående skole – vgs-dager. – praktisk gjennomføring
Elevene møter på videregående skole, forberedt og presis i hht. anvisninger i web-system. Videregående skoler på Haugalandet felles opplegg I web-systemet og på finner en opplegg for de ulike utdanningsprogrammene. Elevene gjennomfører vgs-dagene på aktuell videregående skole. Elevene gjennomfører etterarbeid og reflekterer over sine erfaringer Utstyr/Verneutstyr Oversikt over elevene Skolens koordinator for faget, faglærer eller rådgiver har oversikt over elevenes valg og tildelinger gjennom web-systemet Evaluering elevene evaluerer sine vgs-dager i web-systemet

24 Elevenes jobb-dager Dagens PRYO-uke utgår
Denne erstattes av 2x3 dager jobb-dager i bedrift vår 9.kl og høst 10.kl - helst innen fordypningsområdet. Alternativt opplegg til jobb-dager kan også kjøres. JOBB-dagene legges fortrinnsvis som påfølgende arbeidsdager. Finne relevant arbeidsplass Opplæringskontor, bedrifter og skolen kan registrere ”elevstilling” for jobb-dagene som elevene kan søke på i web-systemet. Stillingen knyttes mot utdanningsprogram. Elevene registrerer også jobb-dager de har funnet på egen hånd i web-systemet. Hvor er elevene ? Skolens koordinator, faglærer eller rådgiver kontrollerer (via web-systemet), at alle elevene har avtaler om jobb-dager og når. Evaluering Elevene evaluerer sine jobb-dager i web-systemet

25 Generell informasjon til elever på 8. og 9. trinn om Yrkesfag
2 generelle besøk fra opplæringskontor hvor opplæringskontorene presenterer yrkesfag som helhet tilbys: våren på 8.trinn, høsten på 9.trinn. Det er fra opplæringskontorenes side ønskelig at foreldre inviteres til minst ett av disse informasjonsmøtene. Ungdomsskolene melder inn datoønsker for våren og høsten Gjøres via web-system innen frist. Opplæringskontorene vil deretter fordele ungdomsskolene mellom seg.

26 Alternative opplegg Skolene kan ved hjelp av f.eks
Elevbedrift, interne aktiviteter, prosjekter gi elevene innføring i yrker som et alternativ eller supplement til jobb-dager. F.eks Elevbedrift kan gi innføring i økonomi og administrasjon (studiespesialiserende) eller Ved produksjon eller salg av tjenester – erfaring med yrker med bakgrunn i yrkesfaglige utdanningsprogram

27 Elevbedrift i programfag til valg
Ulike opplegg for entreprenørskap i skolen f.eks elevbedrift kan med fordel benyttes i Programfag til valg (Utdanningsvalg) En god del arbeidslivsteori vil også dekkes gjennom dette Økt kunnskap om egne ferdigheter, styrker og svakheter, får elevene gjennom erfaring i arbeidet med elevbedrift. Skolene må også bruke timer fra andre fag. Eks:Samfunnsfag – fra ”formål med faget”: ”Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. ... Samfunnsfaget skal gjere det lettare for elevane å forstå verdien av teknologi og entreprenørskap. ” Grunnleggende ferdigheter Norsk Kunst og Håndverk Det satses nasjonalt og lokalt på Entreprenørskap i skolen Etterutdanning tilbys «Ungt Entrepenørskap» bistår skolene i regionen. Verktøykasse og gir veiledning. HSA kan bl.a. bistå i å skaffe kontakter fra næringslivet.

28 Undervisningsmateriell
Idebank på der bl.a. forslag til aktiviteter og linker til gjennomføring av programområdene legges ut. Bruke temahefte for elever i ungdomstrinnet fra Pedlex « Min framtid » arbeidsheftet fra Johannes Johannessen, Frakkagjerd Ungdomsskole. Læremiddelforlaget: Programfag til valg, elevbok og lærerveiledning og programpakke Internett (Det er ventet at stadig mer vil bli tilgjengelig)

29 Elektronisk karrieremappe
Det anbefales at hver elev lager sin egen elektroniske mappe der de lagrer sin produkter. Classfronter/It’s learning.

30 Interessestyrte bedriftsbesøk
Tilbud om interessestyrte bedriftsbesøk gis høsten på 10. trinn - for å kunne gi yrkesorientering utover det eleven opplever gjennom jobb-dager. Inntil annet er bestemt Dette foregår som før via Haugalandet Skole- Arbeidsliv.

31 Glimt fra bedriftsbesøk
Marine Aluminium Simulatorbesøk HSH Gassco Haugaland Kraft

32 Opplæring av faglærere i programfag til valg
Generelt: Faglærere i Utdanningsvalg – må være oppdatert på skolesystemet/ strukturen i den videregående skolen, og få tilbud om faglig oppdatering. Kurs utarbeidet og gjennomføres i samarbeid med det nyopprettede Karriereveiledningssenter nord i Haugesund. Andre arenaer for oppdatering er web, yrkesmesser, bedriftsbesøk, rådgiversamlinger m.m. Interkommunale planleggingsdager bør ha tilbud om dette. Skolens egen rådgiver er også en ressurs når det gjelder oppdatering av faglærere. Spesielt for hvert utdanningsprogram: Det kan være aktuelt å gjøre en del av undervisningen (teoridelen) og noe av den praktiske delen på ungdomsskolen. Skolen bør kartlegge egne ressurser innenfor de enkelte utdanningsprogram Hospitering for lærere i videregående skole/bedrifter.

33 Noen aktuelle linker www.skoleogarbeidsliv.com www.vilbli.no
Informasjon om prosjektet Programfag til valg på Haugalandet Pålogging til interessestyrte bedriftsbesøk og PTV Arrangementer og påmelding til disse Aktuelle linker Nyheter og mye mer Offisielle sider – alt om videregående utdanning På mange språk Skolens egen internettside – rådgiver har ofte lagt ut en rekke aktuelle linker – portal til alle offentlige vgs i Rogaland

34 Utdanningsvalg (Programfag til valg) på Haugalandet
Om det Webbaserte logistikksystemet - Et hjelpemiddel

35 Logistikk - tall Nærmere 1400 elever pr. årstrinn - elever fra Haugalandet 7 kommuner (2 fylker) 21 ungdomsskoler 12 videregående skoler (offentlige og private) 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende (i tillegg kommer varianter) 9 yrkesfaglige 4200 elevvalg av fordypningsområde 5600 vgs-dager 8400 jobbdager

36 Koordinering av faget – og nytt web-system - Logistikk
Det er etablert et web-system som hjelpemiddel for å håndtere logistikk på Haugalandet, både mot videregående skole og mot bedrift. Web-systemet er bygd rundt logistikk som er skissert i prosjektrapporten. Det legges vekt på at systemet skal være enkelt og brukervennlig. Ungdomsskolene må benytte web-system og forholde seg til frister gitt av koordinator dersom de skal delta i fellesopplegget. Ungdomsskolene, vgs og opplæringskontor/bedrifter må ha en kontaktperson som koordinator skal forholde seg til.

37 Utdanningsvalg (PTV) på Haugalandet
Alle elevene i grunnskolen skal 2 dager våren i 9. og 2 dager høsten i 10. på VGS og ha vgs-dager 3 dager våren i 9. og 3 dager høsten i ha jobb-dager

38 Logg på her

39 Logistikk

40 Funksjonalitet i systemet
Elevene registrerer 3 ønsker for utdanningsprogram i prioritert rekkefølge Vgs-dager: Systemet fordeler elevene på VGS etter visse regler Geografi Flest mulig skal få sitt førstevalg Kan sette opp prioritet vgs-rekkefølge pr. ungdomsskole ”Random” utvelgelse av hvem som fordeles først

41 Når eleven logger på for første gang - foreløpig

42 Nå er eleven i ferd med å velge sine utdanningsprogram via drop-down-meny - foreløpig

43 Eleven velger ”Min Profil” for å legge inn email og mobilnr - foreløpig

44 Etter at elevene har gjort sine valg om utdanningsprogram for fordypning:
Når elevene har valgt vil de fordeles til ulike vgs av administrator Rådgivere og lærere med brukernavn og passord får oversikt over elevenes valg og når elevene skal være de ulike stedene Elev får oversikt over hvor og når han/hun skal være i vgs Elev får tilgang til beskrivelser av opplegg for sine vgs-dager Elev får tilgang til kontaktinformasjon - i vgs, vgs-elever og lærlinger der det er aktuelt. Elev får oversikt over aktuelle jobber som ligger i systemet og anledning til å søke disse Grensesnittet mot ’bedrifter’ er planlagt klart i jan. 08

45 Pålogget som Rådgiver (Røvær)

46 Rapporter som Rådgiver kan hente ut av systemet (Flere kommer senere)

47 Resultater etter fordeling for Røvær

48 Elevbilde etter at fordeling er ferdig (Eleven logger seg på igjen med samme brukernavn og passord)

49 Jobbdager ”Ledige stillinger” (elevstillinger) registreres i systemet
Elevene kan søke på stillinger i systemet Får også tilbakemelding på søknadene gjennom systemet Elevene kan også registrere stillinger som de finner selv Klart i januar/februar 08

50 Søke jobber

51 Evaluering Kontaktperson VGS evaluerer elevene Elevene evaluerer VGS
Avkryssing og mulighet for kommentar Elevene evaluerer VGS Spørreskjema Bedriftene evaluerer elevene Elevene evaluerer bedriftene

52 Rapportering Her er det uendelige muligheter – nevner noen:
Kontaktperson VGS får tilgang til klasselister Rådgiver grunnskolen får tilgang til fordelinger Rapporter som gir oversikt over transportbehov Lister over hvilke elever som jobber hvor, når og kontaktperson ved bedrift Historikk: hvor var eleven i 9.? Med mer…

53 Sjekkliste – når skal elevene i ungdomsskolen inn på Web-systemet for Utdanningsvalg / Programfag til valg på Haugalandet VGS- og JOBB-dager: Velge utdanningsprogram Ved valg av utdanningsprogram til fordypning. Elevene velger 3 alternative utdanningsprogram, og får 2 av disse. Der settes datoer som valget må være gjort innen. Brukernavn og passord får du fra rådgiver eller lærer – lagre dette på et trygt sted, og del det ikke med andre! Lagre det f.eks i mobilen din. VGS-dager Når fordeling er ferdig – Da sjekker elevene hvilket utdanningsprogram de skal ha fordypning i for både vår og høst, samt hvilken skole/datoer de skal ha vgs-dager på. Er der krav til forarbeid? LIKE FØR VGS-dagene: Sjekke om vgs har lagt ut ny informasjon om tider, møteplass, opplegg eller ting du eleven skal ta med. Skriv gjerne ut! ETTER VGS-dagene – Evaluering JOBB-dager Finne relevante jobber ved å logge på systemet, finner elevene relevante utlyste elevstillinger/jobber til sin fordypning og kan søke disse. Sjekke om en har fått svar på jobb-søknader og bekrefte/si ja til eller avslå et tilbud om jobb (Hvis mailadresse er registert, vil du få en mail når jobb-tilbud foreligger – men for sikkerhets skyld – så logg på for å sjekke) ELLER Registrerer jobb funnet på egen hånd utenfor systemet. Denne skal så godkjennes av rådgiver. ETTER JOBB-dagene – Evaluering

54 Interessestyrte bedriftsbesøk
Sjekkliste – når skal elevene i ungdomsskolen inn på Web-systemet for Utdanningsvalg / Programfag til valg på Haugalandet Interessestyrte bedriftsbesøk inngår nå som del av PTV Innefor fristen – eleven velger yrker han/hun ønsker å lære mer om Etter fordeling er klar – sjekke hvilke bedrifter en skal besøke, samt veibeskrivelse og klokkeslett. Husk forarbeid før bedriftsbesøksdagen! Etter bedriftsbesøket: Evaluere.

55 Suksessfaktorer - PTV Forankring i skoleledelse i kommune, på vgs og i bedrifter og opplæringskontor og i hele personalgruppen på ungdomstrinnet. Timeplanlegging på hver skole! Spesielle hensyn der elever trenger tilsyn/assistent Definere Faglærere og rådgiveres rolle i faget Web-systemet brukes Lære av erfaringer Opplæring av faglærere Nok og relevante utplasseringsplasser for jobb-dagene Samarbeidet med videregående skole, opplæringskontor og bedrifter Opplegg for innhold vgs-dager og jobb-dager Læringsoppdrag og Aktive elever Se mulighetene!

56


Laste ned ppt "”Utdanningsvalg” tidl. Programfag til valg på Haugalandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google