Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv 14.05.2003 Torleif Tyssebotn, Statens kartverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv 14.05.2003 Torleif Tyssebotn, Statens kartverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv 14.05.2003 Torleif Tyssebotn, Statens kartverk

2 MATRIKKELEN- hva er det? oPr. nå: Definert i NOU 1999:1 oI framtida: Definert i ot.prp/Lov om eiendomsregistrering

3 NOU 1999:1 Om et forbedret eiendomsregister og forslag til lov om eiendomsregistrering til erstatning for delingsloven. §1 oLoven har til formål å sikre at det blir ført et ensartet, pålitelig og landsomfattende register (matrikkelen) over faste eiendommer med tilhørende opplysninger, og at grensene for eiendommene blir merket og kartfestet.

4 NOU 1999:1,forts….. §2 oLoven gjelder for hele landet. ………………………..

5 NOU 1999:1, forts... §5 oMatrikkelen er et landsomfattende statlig register over alle matrikkelenheter oMatrikkelen angir de offisielle betegnelser (matrikkelnummer) for matrikkelenhetene oMatrikkelen skal inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet som er nødvendig for offentlig og privat forvaltning, planlegging, utbygging og bruk av fast eiendom, herunder de offisielle betegnelser og andre opplysninger om den enkelte bygning, leilighet og offisiell adresse.

6 NOU 1999:1,forts….. §5 oMatrikkelen omfatter også et kart (matrikkelkart) som skal vise grensene for matrikkelenhetene,…. oMatrikkelen skal inneholde opplysninger om kommunalt vedtatte pålegg som gjelder grunn og bygninger på vedkommende matrikkelenhet. (+ tilsvarende pålegg).

7 HVA INNEHOLDER MATRIKKELEN:

8 BASIS EIENDOMSDATA FORRETNINGS- DATA OPPMÅLINGS- DATA PÅLEGGS- DATA BYGNINGS- DATA ADRESSE- DATA EIER- DATA GRUNNFORU- RENSNINGSDATA KULTURMINNE- DATA OVERSIKT MATRIKKELEN MATRIKKEL- ENHET

9 IDENTIFIKASJON MATRIKKELEN MATRIKKEL- ENHET Grunneien- dom Anleggs- eiendom Festegrunn Eier- seksjon Jordsameie Andre typer

10 BASIS EIENDOMSDATA STATUS MATRIK- KELFØRING Mangel ved matrik- kelføringskravet Midlertidig tillatelse til matrikkelføring Etableringsdato Utgått ved sammenslåing Sletta/utgått (andre årsaker) Ommatrikulert Festenummer utgått, gitt bruksnummer Seksjonert Utskilt fra/Festa på SAMLET FAST EIENDOM Jordsameie og matrikkel- enheter med andel i sameiet Matrikkel- enheter med tinglyst klausul om samlet omsetting Matrikkelenheter regnet som drifts- enhet etter jord- lova STATUS JORD- SAMEIE Matrikkelenheter med andel i sameiet Størrelse andel Om avklaring eierforhold og andelsstørrelser Info om av- grensninger i forhold til rettslige disposi- sjoner R E F E R A N S E D A T A (pek- ere til adresse og bygn- ing) TYPE MATRIKKEL- ENHET Grunneiendom Anleggseiendom Festegrunn Eierseksjon Jordsameie Andre typer Særlige ref. til kommunale systemer

11 FORRETNINGS - DATA Oppgitt areal Type forretning Involvert(e) matrikkelenheter ±-areal Dato matrikkelføring av forretningsdokument Dato forretningsdokument Dato dagbokføring Arkivreferanse Scanna dokument Kartblad Særlige referanser til kommunale systemer Målebrevnummer

12 OPPMÅLINGSDATA MATRIKKEL- ENHET TEIG GRENSE- LINJE GRENSE- PUNKT Representasjonspunkt Beregna areal Kvalitet geografisk informasjon Teig type Representasjonspunkt Beregna areal Kvalitet geografisk informasjon Beregna lengde Grenselinjetype Kvalitet geografisk informasjon Koordinatsett Type grensepunkt Kilde grensepunkt Stedfestingsnøyaktighet Måleinformasjon

13 NOEN EKSEMPLER:

14 Eksempel 1 i tilknytning til basis eiendomsdata Matrikkelenhet: Gnr. 98 bnr. 43 Type: grunneiendom Status matrikkelføring: Etableringsdato: 10.12.1972 Utskilt fra: Gnr. 98 bnr. 12 Adresse: Gamlevegen 18 Bygninger: Bygningsnr:xxxxxxxx Enebolig xxxxxxxx Garasje 98/43 98/12 98/42 98/41 98/35 Beregna areal gnr. 98 bnr. 43 : 1280m 2

15 Eksempel 2 i tilknytning til basis eiendomsdata Matrikkelenhet: Gnr. 115 bnr. 18 Type: jordsameie Status matrikkelføring: Etableringsdato: 22.01.2004 Utskilt fra: Gnr. 115 bnr. 1 Gnr. 115 bnr. 2 Gnr. 115 bnr. 3 Andelshavere:Andel: Gnr. 115 bnr. 12/4 Gnr. 115 bnr. 21/4 Gnr. 115 bnr. 31/4 Det er fullstendig avklart hvem som har andeler og hvor store andelene er. Beregna areal gnr. 115 bnr. 18: 36120m 2 Matrikkelenheten er et sameie mellom bruk og kan ikke omsettes for seg. 115/18 115/1 115/2 115/3 114/4 115/6

16 Samlet fast eiendom i tilknytning til matrikkelenhet gnr. 98 bnr. 43: Matrikkelnr. TypeInfo Beregna areal gnr. 98 bnr. 43 grunneiendom Klausul om samlet omsetting3160m 2 98 52 grunneiendom Klausul om samlet omsetting 854m 2 98 60 jordsameie Andel i jordsameiet: 1/6 1620m 2 Eksempel 3 i tilknytning til basis eiendomsdata 98/43 98/52 98/60 98/33 98/30

17 VI HAR: oSpesifikasjoner på innhold og funksjoner oDatamodell oSpesifiserte ohendelser q prosesser q forretningsregler q funksjoner MEN: Supplering på spesifisering pågår kontinuerlig

18 Gjeldende systemspec vil måtte oppdateres/endres som følge av: oOtprp / lov. oregelverk oterminologi otillegg/fjerning i forhold til NOU oForskrifter til ny lov oForskriftshjemler. Detaljering. oArbeid ikke påbegynt.

19 NÅR KOMMER MATRIKKELEN?

20 2000 MATRIKKELSYSTEMET Prosjektplan 2004 2002 2001 2005 1999 UTVIKLING AV MATRIKKEL- SYSTEMET 2003 ETABLERING AV MATRIKKELEN

21 KOMMUNENE OG MATRIKKELSYSTEMET oMATRIKKELKLIENT oLOKALE LØSNINGER

22 Arkitektur Matrikkel API (5) Oppdaterings­ klient (1) Matrikkel kart NGIS Primærdata tjener (6) Matrikkel applikasjon (3) Grense­ snitt mot andre løsninger (7) DSF ER SFT EG … Innsyns- klient (2) Matrikkel bok (4) Avgiver­ system Klient utviklet av andre (9) Lokal løsning (8)

23 OPPDATERINGSKLIENTEN: ARBEIDSGRUPPE MED FAGKOMPETANSE OG BRUKERERFARING, OGSÅ KOMMUNALE REPRESENTANTER UTVIKLING AV MENYER SOM IVARETAR SPESIFIKASJONENE (eksempel) FRA HENDELSER OG PROSESSER TIL DIALOGER (eksempel) ”PRODUKSJONEN” ER I GANG

24

25

26 KOMMUNENE OG MATRIKKELFØRING

27 Roller etter ny lov oStaten er sentral matrikkelmyndighet oOverordna ansvar oTilsyn,ordning, drift og forvaltning oStatens kartverk oKommunen er lokal matrikkelmyndighet oFøre opplysninger i matrikkelen

28 Kommunen som matrikkelfører (1) oSkille mellom tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Matrikkelføring er en myndighetsoppgave. o Krav til matrikkelføringen reguleres i lov og forskrift. Eksempel: - krav om matrikkelføring skal behandles uten unødig opphold -dokumentasjonskrav

29 Kommunen som matrikkelfører (2) oDet aller meste i matrikkelen ført av kommunen oogså opplysninger fra jordskiftesak oogså fra domstolene o Landmåler legger skriftlig dokumentasjon ved kravet om matrikkelføring Eksempel: - oppmålingsforretning -diverse erklæringer Kommunen mottar altså fra landmåler (Autorisasjon, bevilling, godkjenning,..)

30 Kommunen som matrikkelfører (3) oInnføring av opplysninger kan bare gjøres av den som er godkjent av Statens kartverk okurs og opplæring opersonlig pin-kode o Matrikkelføringen omfatter både ”matrikkelbok” og ”matrikkelkart”

31 Kommunen som matrikkelfører (4) oHovedregel: kommunen kan ta gebyr for matrikkelføring (noen unntak) oKommunen fastsetter gebyrene, innenfor max ramme. Ikke høyere enn faktiske kostnader. oGebyrsatser gjenspeile kostnadene for sakstyper

32 Kommunen som matrikkelfører (5) oStandardløsning : Kommunen oppdaterer matrikkelen direkte mot sentral database oAlternativ: Avtale kommune / Statens kartverk: kommunen oversender materiale til SK som oppdaterer. Evt. bare for kartdata? Avtale om ”gebyrdeling”. oInterkommunale ordninger med felles apparat for matrikkelføring, men den enkelte kommune formelt ansvarlig.

33 Kommunen som matrikkelfører (6) oOpplæring / kurs Statens kartverk / kommunene oOm samarbeid oKonvertering/innføring oHjelpemateriell

34 Om bruk og nytte av matrikkelen oNy teknologi og nye programsystemer. oLett tilgang og fleksibel bruk av data. oAlle kommuner er med. oSvært mange bruksområder i kommunal sammenheng. o Et løft !

35 Matrikkelen er / blir spennende! Også for kommunene!


Laste ned ppt "Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv 14.05.2003 Torleif Tyssebotn, Statens kartverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google