Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv 14. 05
Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv Torleif Tyssebotn, Statens kartverk

2 MATRIKKELEN- hva er det?
Pr. nå: Definert i NOU 1999:1 I framtida: Definert i ot.prp/Lov om eiendomsregistrering

3 NOU 1999:1 Om et forbedret eiendomsregister og forslag til lov om eiendomsregistrering til erstatning for delingsloven. §1 Loven har til formål å sikre at det blir ført et ensartet, pålitelig og landsomfattende register (matrikkelen) over faste eiendommer med tilhørende opplysninger, og at grensene for eiendommene blir merket og kartfestet.

4 NOU 1999:1 ,forts….. §2 Loven gjelder for hele landet. ………………………..

5 NOU 1999:1, forts... §5 Matrikkelen er et landsomfattende statlig register over alle matrikkelenheter Matrikkelen angir de offisielle betegnelser (matrikkelnummer) for matrikkelenhetene Matrikkelen skal inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet som er nødvendig for offentlig og privat forvaltning, planlegging, utbygging og bruk av fast eiendom, herunder de offisielle betegnelser og andre opplysninger om den enkelte bygning, leilighet og offisiell adresse.

6 NOU 1999:1,forts….. §5 Matrikkelen omfatter også et kart (matrikkelkart) som skal vise grensene for matrikkelenhetene,…. Matrikkelen skal inneholde opplysninger om kommunalt vedtatte pålegg som gjelder grunn og bygninger på vedkommende matrikkelenhet. (+ tilsvarende pålegg).

7 HVA INNEHOLDER MATRIKKELEN:

8 OVERSIKT MATRIKKELEN MATRIKKEL- ENHET BASIS EIENDOMSDATA EIER- DATA
PÅLEGGS- DATA KULTURMINNE- DATA FORRETNINGS- DATA MATRIKKEL- ENHET GRUNNFORU- RENSNINGSDATA OPPMÅLINGS- DATA BYGNINGS- DATA ADRESSE- DATA OVERSIKT MATRIKKELEN

9 IDENTIFIKASJON MATRIKKELEN
ENHET Grunneien- dom Anleggs-eiendom Eier-seksjon Andre typer Festegrunn Jordsameie

10 BASIS EIENDOMSDATA TYPE MATRIKKEL- ENHET Grunneiendom Anleggseiendom
Festegrunn Eierseksjon Jordsameie Andre typer STATUS MATRIK- KELFØRING Mangel ved matrik- kelføringskravet Midlertidig tillatelse til matrikkelføring Etableringsdato Utgått ved sammenslåing Sletta/utgått (andre årsaker) Ommatrikulert Festenummer utgått, gitt bruksnummer Seksjonert Utskilt fra/Festa på SAMLET FAST EIENDOM Jordsameie og matrikkel- enheter med andel i sameiet Matrikkel- tinglyst klausul om samlet omsetting Matrikkelenheter regnet som drifts- enhet etter jord- lova STATUS JORD- SAMEIE Matrikkelenheter med andel i sameiet Størrelse andel Om avklaring eierforhold og andelsstørrelser Info om av- grensninger i forhold til rettslige disposi- sjoner R E F A N S D T (pek- ere til adresse og bygn- ing) Særlige ref. til kommunale systemer

11 FORRETNINGS- DATA Oppgitt areal Type forretning Involvert(e) matrikkelenheter ±-areal Dato matrikkelføring av forretningsdokument Dato forretningsdokument Dato dagbokføring Arkivreferanse Scanna dokument Kartblad Særlige referanser til kommunale systemer Målebrevnummer

12 OPPMÅLINGSDATA Representasjonspunkt Beregna areal Kvalitet geografisk informasjon MATRIKKEL- ENHET Teig type Representasjonspunkt Beregna areal Kvalitet geografisk informasjon TEIG Beregna lengde Grenselinjetype Kvalitet geografisk informasjon GRENSE- LINJE Koordinatsett Type grensepunkt Kilde grensepunkt Stedfestingsnøyaktighet Måleinformasjon GRENSE- PUNKT

13 NOEN EKSEMPLER:

14 Eksempel 1 i tilknytning til basis eiendomsdata
Matrikkelenhet: Gnr bnr. 43 Type: grunneiendom Status matrikkelføring: Etableringsdato: Utskilt fra: Gnr. 98 bnr. 12 Adresse: Gamlevegen 18 Bygninger: Bygningsnr:xxxxxxxx Enebolig xxxxxxxx Garasje 98/42 98/12 98/43 98/41 98/35 Beregna areal gnr. 98 bnr. 43 : 1280m2

15 Eksempel 2 i tilknytning til basis eiendomsdata
Matrikkelenhet: Gnr bnr. 18 Type: jordsameie Status matrikkelføring: Etableringsdato: Utskilt fra: Gnr. 115 bnr. 1 Gnr. 115 bnr. 2 Gnr. 115 bnr. 3 Andelshavere: Andel: Gnr. 115 bnr. 1 2/4 Gnr. 115 bnr. 2 1/4 Gnr. 115 bnr. 3 1/4 Det er fullstendig avklart hvem som har andeler og hvor store andelene er. Matrikkelenheten er et sameie mellom bruk og kan ikke omsettes for seg. 115/18 114/4 115/6 115/3 115/2 115/1 Beregna areal gnr. 115 bnr. 18: 36120m2

16 Eksempel 3 i tilknytning til basis eiendomsdata
Samlet fast eiendom i tilknytning til matrikkelenhet gnr bnr. 43: Matrikkelnr Type Info Beregna areal gnr. 98 bnr grunneiendom Klausul om samlet omsetting 3160m2 grunneiendom Klausul om samlet omsetting 854m2 jordsameie Andel i jordsameiet: 1/ m2 98/60 98/30 98/33 98/43 98/52

17 Supplering på spesifisering pågår kontinuerlig
VI HAR: Spesifikasjoner på innhold og funksjoner Datamodell Spesifiserte hendelser prosesser forretningsregler funksjoner MEN: Supplering på spesifisering pågår kontinuerlig

18 Gjeldende systemspec vil måtte oppdateres/endres som følge av:
Otprp / lov. regelverk terminologi tillegg/fjerning i forhold til NOU Forskrifter til ny lov Forskriftshjemler. Detaljering. Arbeid ikke påbegynt.

19 NÅR KOMMER MATRIKKELEN?

20 MATRIKKELSYSTEMET Prosjektplan
1999 UTVIKLING AV MATRIKKEL- SYSTEMET 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ETABLERING AV MATRIKKELEN

21 KOMMUNENE OG MATRIKKELSYSTEMET
MATRIKKELKLIENT LOKALE LØSNINGER

22 Arkitektur Avgiver­system Oppdaterings­klient (1) Innsyns-klient (2)
Oppdaterings­klient (1) Innsyns-klient (2) Klient utviklet av andre (9) Lokal løsning (8) Matrikkel API (5) Grense­ snitt mot andre løsninger (7) Avgiver­system DSF ER SFT EG Matrikkel applikasjon (3) Matrikkel kart NGIS Primærdata tjener (6) Matrikkel bok (4)

23 OPPDATERINGSKLIENTEN:
ARBEIDSGRUPPE MED FAGKOMPETANSE OG BRUKERERFARING, OGSÅ KOMMUNALE REPRESENTANTER UTVIKLING AV MENYER SOM IVARETAR SPESIFIKASJONENE (eksempel) FRA HENDELSER OG PROSESSER TIL DIALOGER (eksempel) ”PRODUKSJONEN” ER I GANG

24

25

26 KOMMUNENE OG MATRIKKELFØRING

27 Roller etter ny lov Staten er sentral matrikkelmyndighet
Overordna ansvar Tilsyn,ordning, drift og forvaltning Statens kartverk Kommunen er lokal matrikkelmyndighet Føre opplysninger i matrikkelen

28 Kommunen som matrikkelfører (1)
Skille mellom tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Matrikkelføring er en myndighetsoppgave. Krav til matrikkelføringen reguleres i lov og forskrift. Eksempel: - krav om matrikkelføring skal behandles uten unødig opphold -dokumentasjonskrav

29 Kommunen som matrikkelfører (2)
Det aller meste i matrikkelen ført av kommunen også opplysninger fra jordskiftesak også fra domstolene Landmåler legger skriftlig dokumentasjon ved kravet om matrikkelføring Eksempel: - oppmålingsforretning -diverse erklæringer Kommunen mottar altså fra landmåler (Autorisasjon, bevilling, godkjenning,..)

30 Kommunen som matrikkelfører (3)
Innføring av opplysninger kan bare gjøres av den som er godkjent av Statens kartverk kurs og opplæring personlig pin-kode Matrikkelføringen omfatter både ”matrikkelbok” og ”matrikkelkart”

31 Kommunen som matrikkelfører (4)
Hovedregel: kommunen kan ta gebyr for matrikkelføring (noen unntak) Kommunen fastsetter gebyrene , innenfor max ramme . Ikke høyere enn faktiske kostnader. Gebyrsatser gjenspeile kostnadene for sakstyper

32 Kommunen som matrikkelfører (5)
Standardløsning : Kommunen oppdaterer matrikkelen direkte mot sentral database Alternativ: Avtale kommune / Statens kartverk: kommunen oversender materiale til SK som oppdaterer. Evt. bare for kartdata? Avtale om ”gebyrdeling”. Interkommunale ordninger med felles apparat for matrikkelføring, men den enkelte kommune formelt ansvarlig.

33 Kommunen som matrikkelfører (6)
Opplæring / kurs Statens kartverk / kommunene Om samarbeid Konvertering/innføring Hjelpemateriell

34 Om bruk og nytte av matrikkelen
Ny teknologi og nye programsystemer. Lett tilgang og fleksibel bruk av data. Alle kommuner er med. Svært mange bruksområder i kommunal sammenheng. Et løft !

35 Matrikkelen er / blir spennende! Også for kommunene!


Laste ned ppt "Kommunene og matrikkelen GeoForum Finnmark Lakselv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google