Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matrikkelloven med forskrifter -Hovedvekt på hva som er nytt i forhold til delingsloven Geoforum Gjøvik 27. april 2006 Anders Fekjær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matrikkelloven med forskrifter -Hovedvekt på hva som er nytt i forhold til delingsloven Geoforum Gjøvik 27. april 2006 Anders Fekjær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matrikkelloven med forskrifter -Hovedvekt på hva som er nytt i forhold til delingsloven Geoforum Gjøvik 27. april 2006 Anders Fekjær

2 Status pr. 27. april 2006 oForskrift sendt ut på høring ved brev av 31. mars 2006 oHøringsfrist 01.08.06 oForutsetningen om ikrafttreden 01.01.07 ligger fast oDet etableres en administrasjon i Kartverket for godkjenning av landmålerforetak – mulig denne del av forskriften iverksettes tidligere oNå igangsettes arbeid med skjemaer og blanketter for dokumentasjon oMatrikkelsystemet versjon 1.0 ferdigstilles

3 Målsetting ved reformen oSikre samfunnet tilgang til viktige eiendomsopplysninger oLegge til rette for effektiv oppgaveløsning og forvaltning i både offentlig og privat sektor oEt nasjonalt ensartet og pålitelig register over faste eiendommer skal bidra til dette oEt konsekvent skille mellom myndighet og tjeneste oBedre tilgangen på oppmålingstjenester oÅpne for at tjenestedelen kan tilbys av private landmålerforetak oHensynet til kvalitet og leveringstid oRyddige eiendomsforhold oIkke bare gjennom klarlagte grenser men også- oklarlagte rettighetsforhold og eiendomsforhold for øvrig oSikre tilgang til et felles geodetisk grunnlag

4 Den nye loven skal i motsetning til delingsloven oHjemle flere typer eiendomsenheter (matrikkelenheter) oVære en bedre prosesslov for oppretting av matrikkelenheter oVære bedre samordnet til plan- og bygningsloven oFlere likhetstrekk i ansvarsdeling private utøvere og kommunen på sin side i egenskap av myndighet oMer hensiktsmessig faset til PBL når det gjelder relevante stadier for rapportering fra byggesak (løses i forskrift) oPå en bedre måte ”matche” kommunens myndighetsområde innenfor byggesak

5 Forutsetninger om samordning til PBL når det gjelder ajourføring av matrikkelen

6 Matrikkelen- et moderne eiendomsregister

7 Problemstillinger det fortsatt jobbes med: oFinjustering av forholdet mellom matrikkelsystem og forskriften) oBegreper og realiteter knyttet til adressetildeling oHus på fremmed grunn § 1-1 bokstav b oFunksjonsdeling mellom matrikkel og grunnbok, oDermed også forholdet mellom matrikkellov og tinglysingslov oSom f.eks unntak fra matrikuleringsplikt for feste § 4-6 oUløselig knytning mellom matrikkelenheter

8 Oppmålingsforretning oErstatter kart- og delingsforretning men er også noe mer/annet: oRen tjenesteproduksjon – d.v.s. at bestyrer ikke kan bestemme avvik fra delingstillatelsen. oBehov for avvik skal legges frem for kommunen til godkjenning oGrenser og rettigheter skal av landmåler klarlegges og beskrives i tråd med partenes påstander og fremlagt dokumentasjon oLandmåler skal bringe frem andre opplysninger og annen dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og tinglysing

9 Kommunens organisering av oppmålingstjenesten oLoven trer i kraft oKommunen må fullføre gamle saker oKommunen trer samtidig inn i overgangsordningen som gjelder inntil kommunen avvikler den eller i maksimalt 5 år oKommunen har plikt til å ta nye saker oGrunneier har fritt landmålervalg oKommunen trenger ikke godkjenning oNår kommunen opphever overgangsordningen, kan kommunen velge mellom å osøke godkjenning som landmålerforetak selv eller gjennom interkommunalt samarbeid oslutte å tilby oppmålingstjenester ovedta kommunalt oppmålingsmonopol

10 I kommunene diskuteres valg av organisering 1.Bør man tre inn i overgangsperioden, og avvente situasjonen, ev. ikke fatte vedtak om endring? 2.Bør man sikte seg inn på å legge ned oppmålingstjenesten? 3.Bør man fatte vedtak om enerett (monopol)? 4.Bør man organisere foretak ev. gjennom interkommunalt samarbeide og søke sentral godkjenning?

11 Registrering av pålegg § 11-1 oMatrikkelen skal inneholde opplysninger om pålegg som knytter seg til bruk av matrikkelenhet eller bygning, som kommunen eller myndigheten har fattet vedtak om med hjemmel i: o-plan- og bygningsloven o-forurensingsloven o-kommunehelsetjenesteloven o-vann- og kloakkavgiftsloven

12 ”Kan”-påleggene (annet ledd) o-brannloven o-barnehageloven o-oreigningsloven o-skogloven o-vegloven o-friluftsloven o-naturvernloven o-viltloven o-kulturminneloven o-energiloven

13 Forutsetninger ved reg. av pålegg oAjour for pålegg gitt etter lovens ikrafttreden oKomplettering av ”gamle” aktive pålegg krever ressurser (penger og personell) oVarsling ved registrering av pålegg oIkke opplyse hvorvidt pålegger er gjenstand for strafferettslig forfølgning

14 I matrikkelloven betyr….. ….matrikkelenhet: oGrunneiendom oEierseksjon oFestegrunn oAnleggseiendom (ny) oJordsameie (ny) Og om disse kan vi merke oss:

15 Festegrunn oDel av grunneiendom eller jordsameie som noen har festerett til eller som kan festes bort oFestegrunn eller grunneiendom? oDet offentligrettslige grunnlaget er bestemmende for type enhet oAvgjøres gjennom delings- tillatelsen oRegistreres i matrikkelen oFesteforholdet oPrivatrettslig forhold oBehov for tinglysing oRegistreres i grunnboka 87/1 87/2 87/1/187/1/2

16 Jordsameie forts. 10/1 10/2 10/3 10/1,2,3

17 Spørsmål det arbeides videre med Anleggseiendom § 11 oEr de tekniske forutsetninger for anlegget tilstrekkelig sikret gjennom PBL/TEK? oAnlegg i sjø, hvordan kravstille ”fast og varig forankring”? o”funksjonell enhet” (ev. utfyllende kriterier?) o”selvstendig formål” i relasjon til inntilliggende grunneiendommer (ev. utfyllende kriterier?) oPresisere grensesnittet mot seksjonering? oProsedyreregler for eventuell ”sletting” av anleggseiendom som aldri blir bygget/realisert?

18 Anleggseiendom (forts I)

19 Anleggseiendom (forts II)

20 Anleggseiendom (forts III)

21 Og aldeles til slutt ”Kjøp jord – den slags lages ikke lenger” Mark Twain


Laste ned ppt "Matrikkelloven med forskrifter -Hovedvekt på hva som er nytt i forhold til delingsloven Geoforum Gjøvik 27. april 2006 Anders Fekjær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google