Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GEOVEKST forvaltningsavtale og oppdatering av kart

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GEOVEKST forvaltningsavtale og oppdatering av kart"— Utskrift av presentasjonen:

1 GEOVEKST forvaltningsavtale og oppdatering av kart
Lokale kartdager i Finnmark Hammerfest 18. og 19. mars 2004 Olav S. Olsen, Alta kommune

2 Kartdagene - Hammerfest 18. - 19. 03.04
Disposisjon Lovgrunnlaget – for etablering og ajourhold av kart Plan- og bygningsloven Delingsloven GEOVEKST forvaltningsavtale Ajourhold trinn for trinn – Veilderen Kontinuerlig ajourhold – avtale og interne rutiner Byggesak - kartforvaltning og GAB-registrering Alternative løsninger og rutiner Tiltak i Finnmark Samarbeid SK Finnmark og GeoForum Finnmark Kartdagene - Hammerfest

3 Ajourføring av kart – lovpålagt oppgave for kommunen
Kartdagene - Hammerfest

4 Lovgrunnlaget - Plan og bygningsloven (PBL)
§5 - Kart og stedfestet informasjon Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven, bl.a. for å utarbeide kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og situasjonsplaner. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner. Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og private formål. Kommunen kan kreve at den som fremmer konsekvensutredning, planforslag eller søknad om tiltak, utarbeider kart, når dette er nødvendig for å ta stilling til utredningen, forslaget eller søknaden. Kommunen kan i samsvar med forskrift etter fjerde ledd gi bestemmelser eller fatte vedtak om krav til teknisk utforming og innhold, herunder i større saker kreve at data leveres i digital form. Kommunen kan innarbeide slike kart i det offentlige kartgrunnlaget. Departementet kan i forskrift gi regler om kart og stedfestet informasjon, herunder krav til innhold, utforming, kvalitet, rapportering, oppdatering og lagring. OSV… Kartdagene - Hammerfest

5 PBL forskrift SAK §25 Plassering av tiltak - (kontrollrapport)
    Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering, og i den utstrekning det er nødvendig: a) fremskaffe oppdatert situasjonskart for eiendommer berørt av det planlagte tiltaket, som ved behov skal være koordinatfestet b) oppgi toleransegrensene som gjelder for plasseringen av tiltaket i situasjonsplanen og i marken (utstikkingen).     Når tiltaket er meldepliktig etter denne forskrift kap. III, skal tiltakshaver sørge for at tiltaket plasseres korrekt i marken. Når tiltaket er søknadspliktig etter denne forskrift kap. IV, skal ansvarlige foretak forestå plassering i marken (utstikking) og kontroll. Kartdagene - Hammerfest

6 SAK §34 - Ferdigstillelse. Rapportering av endelig plassering
1.Når det foreligger kontrollerklæringer for utførelsen som viser at tiltaket er fullført og kontrollert, skal ansvarlig søker kreve ferdigattest. Kommunen kan kreve oppdatert situasjonsplan og tegninger ved endringer i forhold til tillatelsen. OSV…….. 2. Ansvarlig søker skal senest sammen med krav om ferdigattest eller anmodning om midlertidig brukstillatelse sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført. Rapportering skal skje enten ved innmålte koordinatverdier eller ved inntegning på tidligere godkjent situasjonsplan. Kartdagene - Hammerfest

7 Lovgrunnlaget - Delingsloven
§1-1 Formål og virkeområde Lovens formål er å sørge for at grensene for grunneiendom og festegrunn blir merket, målt og kartfestet og dessuten at det blir ført oversiktelige og pålitelige registre over grunneiendom og festegrunn og data knyttet til dem. § 2-1 Kartlegging Ved kartforetning etter denne lov kartlegges, justeres, merkes, måles og kartfestes grenser for grunneiendom og festegrunn. Loven gjelder for hele landet. Kartdagene - Hammerfest

8 Delingsloven – forskrift §12
§12.1 Grenser og registernummer for grunneiendom og festegrunn skal legges inn på kommunens hvoedkartverk…..osv 12.2 Over de områder der grenesene blir koordinatbestemt i kommunalt nett eller i NGOs landsnett bør kommunen utarbeide eget eiendomskartverk…osv 12.3 Eiendomskartet bør som minimum inneholde alle grensepunkt og punkt for punktfeste alle grenselinjer alle registernumrene 12.4 Kartverket holdes kontinuerlig ajour med de opplysninger som er nevnt i Målebrev, registreringsbrev m.v., bør ikke sendes til tinglysning før de aktuelle data er lagt inn. Kartdagene - Hammerfest

9 Kartdagene - Hammerfest 18. - 19. 03.04
PBL §5/SAK §§25 og 34. Delingslov §1/forsk. §12 Illustrasjon for oppdatering av offentlige kart Kartdagene - Hammerfest

10 GEOVEKST veiledningsperm
Geovekst veiledningsperm kap. 10 Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Formål og omfang Beskrive rutiner – internt og eksternt Data som inngår i avtalen Organisering og avtaleverket Ansvar og arbeidsdeling Originaldatavert og partsansvar Distrubisjon til parter og andre Kostnader og kostnadgrupper Kontinuerlig og periodisk ajourhold Kartdagene - Hammerfest

11 GEOVEKST -forvaltningsavtalen
Alminnelige bestemmelser – partene med mer Hva avtalen gjelder – dataomfanget Organisering – arbeids og ansvarsdeling Distribusjon – formidling av data Kostnader og kostnadsdeling - Plikter – leveranseplikten Rettigheter- eierforhold original og oppdaterte data Salg og inntekter Avtalens varighet Mislighold Samarbeid Endringer Rettsvalg og tvister Kartdagene - Hammerfest

12 Forvaltningsavtalen - vedleggene
1. Ansvarsoversikt for ulike datasett 2. Objekter som inngår i kontinuerlig ajurhold 3. Kart som viser dekningsområdet 4. Kostnadskalkyle og kostnadsfordeling 5. Beskrivelse av leveransen til partene 6. Tabell med rettingforhold til ulike prosjekter Kartdagene - Hammerfest

13 Ajourhold - trinn for trinn - Veilederen
En praktisk veileder for kontinuerlig ajourhold av FKB – juni 2003 Beskriver arbeidsmetoder og interne rutiner for ulike datasett Etablere avtale og rutiner Bygning og bygningstekniske anlegg Adresse Eiendom Markslag Veg Utfordringen er å etablere og etterleve interne rutiner Fokus på rapportering fra byggesak og delingssak rapportering til GAB - DEK - Byggbasen Kartdagene - Hammerfest

14 Ajourhold – del av saksbehandling
GAB og kart – samme sak Adresse Eiendom Bygning Oppdatering kart GAB-baser GAB Oppdatering G A B Kartdagene - Hammerfest

15 Kartdagene - Hammerfest 18. - 19. 03.04
Eksempel fra håndboka - arbeidsgang – melding etter §86 a i PBL Nr Aktivitet - saksgang Kartdatabaser GAB Skaffe søknadspapirer - Diverse søknadsskjema - Veiledning - Sjekke planstatus Produksjon av: - Situasjonskart - Planforhold og eventuelle restriksjoner - Naboliste Hente ut Hjemmelshavere til naboliste 1 Melding mottas Situasjonskart. Kvittering for nabovarsel Saken registreres i sak/arkiv. (Kan registrere mottatt søknad av tiltak i tiltaksbase, skal ikke utveksles i FKB) Kontrollere at nabovarselet er komplett og riktig. 2.1 Vurdering av melding Sjekke om saken kan godkjennes som meldingssak eller om den krever behandling etter §94 Kontroll av kartsituasjon. - Avstand til nabogrense - Kontroll mot planforhold - Hente tilleggsinformasjon som fornminne, viltkart, biologisk mangfold m m (Arealisdata) Eventuell kontroll av hjemmelshavere 3.1 Krav om søknad 3.2 3 uker etter melding Melding er godtatt Tiltak registreres som planlagt bygg. - Produksjon av data/ dokumentasjon til GAB. - Beregne stikning etter data i kartbasen, eller mottak av stikningsdata fra tiltakshaver. Registrere/endre data Framskutte dato - igangsatt og ferdig kan legges inn (gjelder visse bygningstyper) 4 Hvis en får melding om ferdig (Her vil det kommel endring i forskriftene) Kode om fra planlagt til eksisterende bygg når: - Tiltakshaver gir melding om ferdig - Periodisk ajourhold/kontroll - Kommunen kontrollerer i marka - Hvis egen tiltaksbase slettes bygget der. - Forbedring av nøyaktighet ved innmåling Bygg registreres som tatt i bruk (Tiltakstatus = 2). Kartdagene - Hammerfest

16 Byggdesak -metoder for adm. ajourhold
Administrativ ajourhold av kart bygger på den informasjon som tilflyter forvaltningen gjennom saksbehandlingen. Analog metode Saksbehandler sender kopi av godskjent situasjonsplan til kartansvarlig Kartansvarlig registrerer tiltaket på manuskart Kopi av situasjonsplan og/eller manuskart sendes originaldatavert (SKF) Digital metode Saksbehandler sender kopi av godkjent situasjonsplan event. også prosjekterte stikningsdata til kartansvarlig Kartansvarlig legger data fra godkjent situasjonsplan/stikningsplan direkte i tiltaksbasen med korrekt SOSI-kode Kartansvarlig sender SOSI-fila til originaldatavert (SKF) i hht avtale Tilsvarende gjeldende for all adm. ajourhold – DMK, DEK, VEG, mm Kartdagene - Hammerfest

17 Kartdagene - Hammerfest 18. - 19. 03.04
Forvaltningsavtalen – ansvar for ajourhold noen sentrale datasett - eksempel fra Alta Datasett Ajourholdsansvar Originalvert Pr. år FM (fastmerker) AK/SKFI 1 TERR (terrenginfo) AK SKFI Kyst/vann (vannkontur) AK, SKFI DEK (eiendom) AK, LG, SVFI, SKFI 2 DMK (markslag) AREAL (planer) BYGG (bygg/anlegg) A K SKFI (AK) VSIT/VBASE (vei) AK, SVFI LEDN (ledning) AK, EAK, TN VERN (kulturminne) TTK (tekst) Kartdagene - Hammerfest

18 GEOVEKST FINNMARK – 2004 Samarbeid GeoForum – Statens kartverk
MÅL Gjennomgang og oppdatering av Geodatplan i alle kommuner Etablere forvaltningsavtaler for alle kommuner i Finnmark TILTAK Med tilskudd fra avsatte kommunale Geovekstmidler gjennomføre regionale temadager med fokus på: Oppdatering av geodataplan Etablere Geovekst forvaltningsavtaler Kartdagene - Hammerfest


Laste ned ppt "GEOVEKST forvaltningsavtale og oppdatering av kart"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google