Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2008 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2008 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ÅRSMØTE 2008 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

3 Årsmøte NFF Aust Agder 08 n SAKSLISTE ÅRSMØTE n SAK 08/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 08/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 08/03: Årsberetninger 2008 n SAK 08/04: Regnskap 2008 n SAK 08/05: Mål for 2009 n SAK 08/06: Budsjett 2009 n SAK 08/07: Valg

4 SAK 08/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Bas van den Beld –referent: Kristine Kvamme –signere protokollen: Sigurd Nielsen og Anne-Sofie Rønningen

5 SAK 08/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

6 SAK 08/03 n Årsberetning 2008 n Antall medlemmer pr 31.12.08: 145? (148 i 2007) n 1. Styrets sammensetning –Leder:Bas van den Beld –Nestleder: Berit Gundersen –Sekretær: Kristine Kvamme –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Sissel Fiane Jacobsen –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen –Styremedlem: Hildegunn Omland

7 (08/03 - årsberetning forts.) n 2. Regnskapskontrollører –Anne Sofie Rønningen –Berit Gundersen n 3. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2008: 5 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum/Rep.møte/ledermøte, Kurs for tillitsvalgte

8 (08/03 - årsberetning forts.) n 4. Medlemsmøter –Årsmøtet Raskere tilbake + finansieringsorndningen på NAV, sommerfest (avlyst pga få påmeldte), julebord (18 deltagere) n 5. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. Laget oversikt. –Oppfølging i forbindelse med Streik i KS –Veiledning i forbindelse med lønnsforhandlinger n 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

9 (08/03 - årsberetning forts.) n 7. Kontakt med andre avdelinger –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post. n 8. Diverse –Styret viderefører handlingsplanen som brukes som arbeidsdokument. –Lokalt påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Kurs: ingen.

10 (08/03 - årsberetning forts.) Arendal 12.03.09 Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2008 til etterretning.

11 SAK 08/04 DRIFTSINNTEKTER20082007 Medlemskontingent 75205,00 134 053,00 Renteinntekter 5059,00 2 722,00 Kursinntekter 2950,00 6 600,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 83214,00 143 375,00 DRIFTSINNTEKTER 2008 REGNSKAP 2008

12 (REGNSKAP 08 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER20082007 Lønn og honorarer 66 134,18 56 277,00 Telefon –internett -fax 8 142,06 6 611,00 Porto-kontorrekvisita- gebyr 1 832,00 3 669,31 Lokalleie –servering etc.nto. 6 222,50 13 826,33 Diverse 4 423,90 1 794,00 Omkostinger NFF 14 521,11 0,- Kursutgifter 9322,00 7 000,00 Honorar 10123,00 4 750,00 SUM DRIFTSUTGIFTER 120 720,00 93 927,64 DRIFTSUTGIFTER 2008

13 (REGNSKAP 08 FORTS.) ÅR2008 2007 RESULTAT 28 627,43 49 447,36 RESULTAT 2008

14 (REGNSKAP 08 FORTS.) Balanse pr 31.12.07 2008200720082007 Bank forening72 144,01146 625,00Egenkapital 1/1209 978,26145 810,90 Overskudd 200749 447,36 Bank plassering 167 098,9363 352,00Overskudd 20085 590,00 Egenkapital 31.12215 557,00195 256,26 Gjeld til NFF21185,00 2 500,00 17 720,00 Sum eiendeler239 242,94209 978,26Sum gjeld og egenkapital 239 242,00209 978,26 BALANSE PR 31.12.2008 Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner regnskapet 08

15 Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer Anne Sofie Rønningen, Berit Gundersen: Regnskapskontrollører ARENDAL 12.03.2008

16 SAK 08/05 n Mål for 2009 –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for 2009.

17 SAK 08/06 BUDSJETT 2009/DRIFTSINNTEKTER 53 000,00 -25 000,00 3 000,00 75 000,00 BUDSJETT 09 83 214,00 3 100,00 5 059,00 75 205,00 RESULTAT 08 183 000,00SUM INNTEKTER 40 000,00Kursinntekter 3 000,00Renteinntekter 140 000,00Medlemskontingent BUDSJETT 08DRIFTSINNTEKTER

18 (BUDSJETT 08 FORTS.) DRIFTSUTGIFTERBUDSJETT 2009BUDSJETT 2008RESULTAT 2008 Lønn,honorarer75 000,0070 000,00 66 134,18 Telefon –internett,fax8 000,006 000,00 8 142,06 Porto –kontorrekvisita – gebyr5 000,0010 000,00 1 832,00 Lokalleie-servering etc20 000,00 6 222,50 Diverse (til styrets disposisjon)18 000,00 4 423,90 omkostninger NFF00 14 521,11 Kursutgifter25 000,0060 000,00 9322,00 Honorar22 000,008 000,00 10123,00 SUM UTGIFTER183 000,00194 000,00 120 720,00 BUDSJETT 2009/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 09.

19 SAK 08/07 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldpå valg Nestleder:Berit Gundersenikke på valg Kasserer:Sigurd Nielsenpå valg Sekretær:Kristin Kvammeikke på valg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenpå valg Styremedlem:Hildegunn Addepå valg Styremedlem:Sissel FianeJacobsenikke på valg


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2008 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google