Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen Hedmark inn i fremtiden Erik Mønness, Prorektor April 2000 (For Hedmark Senterparti)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen Hedmark inn i fremtiden Erik Mønness, Prorektor April 2000 (For Hedmark Senterparti)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Høgskolen Hedmark inn i fremtiden Erik Mønness, Prorektor April 2000 (For Hedmark Senterparti)

3 Oppgaver Tilby forskningsbasert høyere utdanning på lavere rad Levere forskningsresultater med kvalitet og relevans Være en regional partner som tilbyr etter- og videreutdanning, utviklingsarbeider og oppdragsforskning Formidling: Konferanser, koplingsvirksomhet, initiativtaker Utdanning og forskning skal være likeverdige aktiviteter Gradssystemet er under endring: Mastergrader er på veg.

4 Fakta 2000 3787 ordinære studenter i 47 studieprogrammmer 10 nye studier i 1999 57 1amanuenser/1lektorer/høgskoledosenter 180 høgskolelektor/amanuensis 105 administrative ansatte, inkludert bibliotek og IT Omkring 1000 deltidsstudenter engasjert i tilrettelagte desentrale studier 6 faste studiesteder, samt Kongsvinger og Otta

5 Lærerutdanningen, Hamar and Elverum 1952 måltallsstudenter 4 årig allmennlærerutdanning (samt egen musikklinje) 3 årig førskolelærerutdanning 3 årig faglærerutdanning i idrett Praktisk pedagogisk studium (”PedSem”)

6 Landbruks- og naturfag 228 måltallsstudenter miljøteknologi bioteknologi økologisk jordbruk landbruksteknikkk Alle studier er 3 år. Det er startet opp diverse ett års studier

7 Sykepleie 619 måltallsstudenter 3 årig sykepleieutdanning 1 årig videreutdanning i psykiatrisk sykepleie Ca. 1/3 del av studier er praktisk i direkte kontakt med pasienter

8 Økonomi, samfunnsfag og informatikk 893 måltallsstudenter Økonomi: 11 studier Samfunnsfag/Informasjon sfag: 5 studier Informatikk: 4 studier 3-2-1 årige studier, 2+1 årig studier 3+1, 2+2, 2+1+1 bygger opp til cand. Mag.

9 Skog og utmark 95 måltallsstudenter 3 årig skogbruk 3 årig utmarksforvaltning Velkjent for ulv- og elgforskning: Mest på dagsrevyen!

10 Organisasjon

11 Internasjonale avtaler In US: Concordia, Moorhead, North Dakota, Minnesota, Pittsburgh NY: Pacific Lutheran UniversityPacific Lutheran University Cooperation with universities in Greenland, Island, Latvia, Denmark, Germany, Great Britain, Belgium, Finland, Israel, Portugal, Austria, Namibia, Sweden University of Karlstad, Sweden: UNISKA: “Universitetsaliansen indre Skandinavia” Fjernundervisning. Master of Public Administration Nasjonale: Siviløkonom, Hovedfag i informatikk ved NTNU

12 Student aktiviteter Studentparlamentet samarbeider tett med høgskoleledelsen, høgskolestyret, studentsamskipnaden. Studentråd på hver avdeling Studentsamfunn i Hamar, Elverum, Rena (Revy/uke, idrettsgruppe mm) Studentrepresentanter i høgskolestyret og avdelingsstyrene Studiested utenom ”storbyer” fremtvinger egenorganisering og egenunderholdning: Dette fremmer studiemiljøet.

13 Om forskning Utvikle og ta i bruk ny kunnskap: Støtte nasjonal og regional utvikling og verdiskaping Styrke undervisningen Styrke fagpersonalets kompetanse Være/Bli kvalifisert for å ha/få bestemte studieprogram eller andre fagoppgaver Utvikle og beholde fagpersonale

14 Kjent at? «Elg som næring», presentert i NRK 1 «ut i naturen, har vært jobbet med i HH i flere år?. Med koplinger til tigerprosjekt i Nepal? At Evenstad ligger bak konsekvensutredninger for skytefeltet? «Blæstaddirekten» er en kommersielt gangbar direktesåmaskin (Kverneland) som er lansert på Kontinentet? (Blæstad NLH NFR Kverneland)

15 Kjent at? At deler av NFRs «Kyst- og bygdeutvikling» har vært ledet fra Rena over en 4-års periode? At en økonom har hatt inviterte foredrag ved Berkeley, Vancuver, Osaka, Kobe og ved en rekke kjente europeiske konferanser? «Hedmarksmodellen» for kontaktsykepleiere er i nasjonalt bruk (videreutviklet) og at vi er nordisk anerkjent for modeller innen demens og psykiatrisk sykepleie? «Minoritetselevers skoleprestasjoner» vakte nasjonal interesse, også i dagspresse (VG)? At HH er involvert i dataprogramutvikling i private firma? Interregg «IT for regional utvikling og høy livskvalitet, som har base på Rena og i karlstad, kartlegger kompetansebehov i regionens næringsliv og utvikler relevante internettbaserte baserte kurs?

16 Antall UoH kroner,Næringslivskroner pr. Brutto nasjonalprodukt i fylket, samt forskerårsverk i 1997 pr. 1000 innbygger ( i alder 20-66, 1998))

17 Engasjementer BioInn Smb Kompetanse UNISKA Interreg (EØS avhengig)Interreg Åkershagen Innlandshøgskolen Statens utdaningskontor sykehusene

18 Forskningsproduksjon Antall arbeider fordelt på år og adeling Sjekk ut BIBSYS BIBSYS

19 FoU Oppdrag (kr) Evenstad har størst virksomhet, absolutt og i særdeleshet relativt

20 Vekttall og studenttall, Rena Stolper er beståtte vekttall, kurve er antall studenter Normert produksjon er 20 vt pr. student pr. år Meget høg vektttallproduksjon: Langt høyere enn ved universitetene! Antakelig tilsvarende ved andre avdelinger(?) Blå søyler: Deltidsstudenter

21 Universites- og høgskoleloven § 2.1: Forskningsbasert undervisning: "institusjonene under denne lov skal gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap" § 2.2: Forskningsplikt: "institusjonene skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid" § 2.3: Frihet til å velge innhold: "institusjonene kan ikke gis pålegg om læreinnhold i undervisning og innholdet i forskningen eller det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet" § 2.4: Krav om formidling: "institusjonene har ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for vitenskapens metoder og resultater".

22 Ny strategisk plan visjon Høgskolen skal være det regionale førstevalg for utdanningssøkende til våre fagområder, og ha solid nasjonal konkurransekraft. Studietilbudene skal være integrert i et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Høgskolen skal være en naturlig kompetansepartner for virksomheter og offentlige myndigheter i regionen, innbefattet grenseområder i Sverige. Høgskolen skal være en sentral samarbeidspartner i gjennomføringen av kompetansereformen i vår region. Høgskolen skal være en attraktiv forskningspartner nasjonalt og på enkelte områder internasjonalt. Høgskolen skal være en velfungerende distriktsbasert kompetansebedrift, og en attraktiv arbeidsplass som fremmer kreativitet og kompetanseutvikling

23 Ny strategisk plan hovedmål Videreutvikle fleksibilitet, omstillingsevne og omstillingsberedskap i forhold til utdanningsmarkedet, forsknings- og utviklingsoppgaver Utvikle og ta i bruk nye pedagogiske metoder og bli ledende på IKT-støttet læring Opprettholde vår andel av det statlig finansierte studentmåltall Være regionens viktigste bidragsyter innen markedsfinansiert kompetansegivende høyere utdanning og formidling, og derigjennom være regionens viktigste samarbeidspartner i kompetansereformen Styrke vår posisjon i det nasjonale forskningsnettverket Utnytte høgskolens spredte struktur for å utvikle et godt studiemiljø integrert i lokalsamfunnet Å rekruttere og videreutvikle et høyt kompetent personale

24 Innlandsutfordringer, eller hvorfor UNISKA Prorektor Bengt Ove Gustavsson, Karlstad Universitet (tirsdag) Basisnæringene i ny rolle: Minimal sysselsetting (men store økonomier) IT og globalisering (min kom: Os husdyrmerkefabrikk) Samfunnsutvikling: Aldrende befolkning Ungdom flytter ut. Kommer de/andre tilbake? Nye livsstiler. Vi vil ikke ble ”landbruksmuseum” Felles språkforståelse/kultur. Felles situasjon å være små. Lettere å samarbeide med Karlstad enn Oslo. Karlstad: Lettere å samarbeide med Lillehammer enn med Uppsala

25 Styringsiver og interessekonflikter Stortinget vedtar fusjon mellom fagutdanninger og profesjonsutdanninger, men ”forbyr” faglig samarbeid (Interessekonflikter) Stortinget ønsker kompetanse for voksne, men avskaffer i lovs form ordning med realkompetanse (i 92-93) for så gjennom diverse utvalg finne opp det på nytt …For å bli opptatt som heltidsstudent må søkerene kunne dokumentere ar de har de teoretiske eller teoretisk/praktiske kunnskaper som er nødvendig for å kunne følge undervisningen med utbytte (reell studiekompetanse). (Opptaksreglement i 1980) (Harris, Majoren, Berge)) Underveisevaluering: I bruk for ny lov, så forbudt, så står ministeren frem og er for (Etter kritikk fra OECD på Norges eksamensfiksering

26 Mjøsutvalget Ny organisering: ”For mye detalj- og sentralstyring på - 90tallet: Endre til Særlovsselskap? Nettobudsjettering? Aksjeselskap for Kurs og Oppdrag? Realkompetanse og kompetansereformen Vil gi mindre politisk styringsmulighet, på godt og ondt Internasjonal konkurranse i Norge (Europeiske universitet har rekrutteringskontor i Tromsø): Vi må ha (vil ha?) internasjonal gradsstruktur Vi må ha ordninger for delstudier i utlandet Studiekvalitet, Studiekvalitet, Studiekvalitet. Akkreditering og evaluering

27 Svenske regjering (Majlene Westerlund-Panke, rådgiver for utbildingsministeren og riksdagsledamot) (De samme moteord i Norge som i Sverige) Utvikling også før, men nå ”SNABBARE” Hvordan forme et utdanningssystem som har mistet monopolet? Svensk mål: ”Minst 25% av årskullet skal innen 25 års alder ha påbegynt høyere utdanning” Førskole/grunnskole/ videregående skole også i dette perspektiv Rekruttere nye grupper: innvandrere, ikke-akademisk bakgrunn ”500ooo voksne uten studiekompetanse skal få studiekompetanse” Evaluering, akkreditering rangering (Vil gjøre det selv, nå gjør private tidsskrift det. Norge: Aftenposten har begynt) Høgskolenes to spor: Kortsiktig etterutdanning vs. å frembringe forskere

28 Utfordring 1: rekruttering Tilbud større enn etterspørsel Privat og internasjonal konkurranse Studiesøkning er ikke arbeidskraftetterspørsel 1980: (Studieplasser):(19- åringer) = 1:1 2000: 3:1 (!) Dessuten: Stramt arbeidsmarkedt. Hva må gjøres: Styrke studiekvalitet og attraktivitet. Holde studentene lengre. En vertskommunepolitikk: Se studenten som en innbygger

29 Dilemmaer Det er studenter som gir inntekter, mens det er (inntektsløse) oppdrag/konferanser/synlighet som gir regional anerkjennelse Er det noe regionalt marked, og vet de hva de vil ha? Langt spenn mellom forskning og produktutvikling Norges høgskoleråd (noe fritt) : «KUF har et håpløst oppdragsreglemet» (Forhåndsbetaling. Ingen risikokapital uten å tøye regelverk. Arbeidstdsreguleringer. Avlønning osv) NFR: Selv om det foregår innovasjon innen alle sektorer, er det vanskelig å se at den samlete innovasjonspolitikken får tilstrekkelig oppmerksomhet. Tidvis kan det synes å være motstrid mellom nasjonal merittering / akreditering og regional utredning/produktutvikling. (Eget eksempel) Høgskolene skal ikke bruke statens penger til å ”subsidiere” oppdragskjøpere. Arbeidskraftens fleksibilitet vis à vis undervisning

30 Avstander i Hedmark er inni hue på folk!

31 Lykke til med politikkutforming


Laste ned ppt "Høgskolen Hedmark inn i fremtiden Erik Mønness, Prorektor April 2000 (For Hedmark Senterparti)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google