Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007
Læreplananalyse Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007 Ann Lisa Sylte 2007 Ann Lisa Sylte 2007

2 Læreplananalyse Hva betyr det nå egentlig å gå fra faginndelte til tverrfaglige funksjonsbaserte læreplaner? Ann Lisa Sylte 2007

3 Læreplananalyse Hva er en funksjonsbasert læreplan?
Læreplaner som er strukturert rundt sentrale arbeidsfelt og yrkesfunksjoner snarere enn rundt skolefag og vitenskapsdisipliner Ann Lisa Sylte 2007

4 Funksjonsbasert læreplan
Det er analysen av yrkeskunnskapens struktur som blir utgangspunktet for funksjonsbaserte læreplaner. Grunnlaget for funksjonsbaserte læreplaner er dermed sentrale yrkesoppgaver og yrkesteori som er basis for yrkesutøvelsen. Ann Lisa Sylte 2007

5 Funksjonsbasert læreplan
Analyse av sentrale arbeidsoppgaver og yrkesfunksjoner for yrkesutøveren må fungere som en grunnstruktur for yrkesutdanningen Det vil si analyse av yrkeskunnskap Det vil også si å yrkesrette yrkesutdanningen for å skape mening og relevans Ann Lisa Sylte 2007

6 Funksjonsbasert læreplan
Altså en oppgaveorientert og praktisk-teoretisk utdanning Teorien er ikke en oppskrift for praksis Men teorien bevisstgjøres, tolkes, forståes dvs. læres, vurderes og kritisk analyseres i praktiske kontekster. Ann Lisa Sylte 2007

7 Funksjonsbasert læreplan
Her er helhet og sammenheng i utdanningen meget sentralt. Dette er i tråd med et mer utvidet kunnskapssyn (Schøn, Stenhouse, Winter og Hiim & Hippe) Ann Lisa Sylte 2007

8 Typisk eksempel på en læreplan som ikke er funksjonsbasert
Innholdet fokuseres rundt Vitenskapelige teorier eller fagdisipliner Ikke på yrkesfunksjonene og profesjonskunnskapen, som vil danne en helhetlig og sammenhengende opplæring / utdanning Ann Lisa Sylte 2007

9 Typisk eksempel på en læreplan som ikke er funksjonsbasert
Opplæringen fokuserer på teoretisk innhold Ofte velges forelesere som har spisskompetanse innen de ulike disiplinene Det blir lagt lite vekt på yrkesutøverens oppgaver og yrkesfunksjoner, de blir underordnet i opplæringen Ann Lisa Sylte 2007

10 Typisk eksempel på en læreplan som ikke er funksjonsbasert
Det blir i stor grad overlatt til elevene å finne ut av hvordan teorien eller yrkeskunnskapen kan brukes i en praktisk utøvelse hvordan kunnskapen kan tilpasses og anvendes i yrket Ann Lisa Sylte 2007

11 Kunnskapsløftet Legger vekt på å styrke yrkesrelevansen i yrkesutdanningen Prinsippet om yrkesrelevans kommer klart til uttrykk i St. meld. 30, ”Kultur for læring” ”Kompetanseplattformer” beskriver grunnleggende arbeidsoppgaver og kompetanse innen de ulike yrkene som inngår i hvert studieprogram Ann Lisa Sylte 2007

12 Kunnskapsløftet Kompetansebeskrivelsene ble lagt til grunn for utformingen av læreplaner Intensjonen er at tolkning og iverksettelse av læreplanene skal ta utgangspunkt i kompetansebeskrivelsene Ann Lisa Sylte 2007

13 Kunnskapsløftet Innebærer et prinsipp om at
utdanningens innhold blir strukturert ut fra oppgaver og funksjoner basert på kompetansebeskrivelser enn ut fra tradisjonelle skole- eller vitenskapsfag Ann Lisa Sylte 2007

14 Kunnskapsløftet Den tradisjonelle inndelingen i
”kunnskapsmål”, ”holdningsmål” og ”ferdighetsmål” er erstattet av prinsippet som kalles ”kompetansemål”, hvor elevens utøvelse er i fokus Ann Lisa Sylte 2007

15 Intensjonen i Kunnskapsløftet:
Kvalitetsutvalget helt klar på: Helhet og sammenheng i opplæringen for å skape mening og relevans for den enkelte elevs læringsbehov og bransjens behov for kompetanse Ann Lisa Sylte 2007

16 Kunnskapsløftet Planene bærer preg av en annen form for læreplantenkning (funksjonsbasert) Mye mindre detaljert Utformet som svært generelle kompetansemål Større frihet til å velge faglig innhold, arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og organisering av utdanningen Ann Lisa Sylte 2007

17 Læreplananalyse/Handlingsrom?
Ann Lisa Sylte 2007

18 Kunnskapsløftet Viktig at dere ser handlingsrommet i læreplanene
Hvordan det er mulig å skape en helhetlig opplæring for å skape mening og relevans for den enkelte elev? Yrkesforankring / yrkesretting Ann Lisa Sylte 2007

19 Fagene (også FPF) – kan tolkes mot ulike lærefag/yrker
Relevans og mening – eks. FPF -DH Ann Lisa Sylte 2007

20 Fagene (også FPF) – kan tolkes mot ulike lærefag/yrker
Eks. På VG1 arbeides det med målene fra VG1 samtidig kan kompetanseplattformen i det aktuelle lærefaget integreres inn i opplæringen på VG1 for å skape mening og relevans Jf. se handlingsrommet i læreplanen Ann Lisa Sylte 2007

21 Kunnskapsløftet Eks. fra VG2
”Fagene” produksjon og frisyredesign, /produktutvikling bør ikke sees på som to fag, men i helhet og sammenheng Hvordan frisøreleven lærer teknisk å påføre en farge må sees i sammenheng med hele frisyredesignet fra ide til ferdig resultat (analyse, kundebehandling, kommunikasjon, tegning, klipp, farge, forming) Ann Lisa Sylte 2007

22 Hele arbeidsprosessen i fokus - uansett produkt/tjeneste
Hele arbeidsprosessen i fokus - uansett produkt/tjeneste - helhetlig yrkeskompetanse - danning Ann Lisa Sylte 2007

23 Kunnskapsløftet Eks. fra VG2 blomsterdekoratør:
Tverrfaglig arbeid der tegning, kunst og kulturhistorie/stilhistorie integreres inn i eks. dekorering av rom Analyse av rommets stil og uttrykk utvikling av ulike ideforslag planlegging, gjennomføring og vurdering av det konkrete ”oppdraget” Ann Lisa Sylte 2007

24 Kunnskapsløftet Det åpnes for at elevene fra starten av utdanningen kan gjøre et aktivt og informert yrkesvalg bl.a. gjennom muligheter for utplassering i arbeidslivet i ”prosjekt til fordypning” relativt generelle utdanningsmål som kan nås gjennom ulike arbeidsoppgaver og ulikt innhold eventuelt relatert til den enkeltes yrkesvalg Ann Lisa Sylte 2007

25 Interessedifferensiering relevans og mening
- Et eksempel 1. Bred Introduksjon til tema/målområde 2. Innledende øvinger 3. Individuelt valgte arbeider, knyttet til den enkeltes interesser/ ønsker om vei videre 4. Felles vurdering og oppsummering av læring 5. Individuell vurdering og oppsummering av læring Ann Lisa Sylte 2007

26 Kunnskapsløftet Læreplanenes generelle, vide målformuleringer gir lærere og skoler stor grad av profesjonell frihet i samarbeidet med elevene og arbeidslivet En grunnleggende hensikt i reformen kan oppfattes som å ivareta både de ulike bransjenes og den enkelte elevens behov for relevant yrkesutdanning (jf. vårt aksjonsforskningsprosjekt) Ann Lisa Sylte 2007

27 Noe av bakgrunnen for Kunnskapsløftet
R-94: Mangel på relevans i forhold til Arbeidslivets behov Elevenes yrkesvalg Har blitt økt fokus på yrkes- og profesjonskunnskap Yrkeskunnskap kan ikke uten videre utvikles gjennom å tilegne seg teoretisk kunnskap på skolen, som siden skal ”anvendes” i yrket Ann Lisa Sylte 2007

28 Kunnskapsløftet Det er en økende forståelse for at forholdet mellom teoretiske og praktiske aspekter ved yrkeskunnskap er komplisert, og for nødvendigheten av å forankre kunnskapen i yrkesutøvelsen (Boud og Solomon 2001, Janik 1996, Molander 1997) Ann Lisa Sylte 2007

29 Kunnskapsløftet Ulike læreplangrupper har tolket oppdraget ulikt
I følge H. Hiim (2007): Ulike læreplangrupper har tolket oppdraget ulikt Indre motsetninger i planverket og retningslinjene er vanskelig å analysere Retningslinjer for bl.a. vurdering kan innskrenke handlingsrommet Ulike tolkninger av for eksempel relevans på ulike implementeringsnivå Ann Lisa Sylte 2007

30 Kunnskapsløftet Det er konstruert helt nye inndelinger eller ”programfag” med egne timetall og egen vurdering / karakter Disse inndelingene kan i flere tilfeller se ut til å innebære en oppsplitting av naturlige kunnskapsenheter som det er vanskelig å forstå rasjonaliteten bak (H. Hiim 2007) Ann Lisa Sylte 2007

31 Kunnskapsløftet Tolkningene av begrepet ”kompetansemål” ser også ut til å være forskjellig I noen planer er et praktisk, yrkesmessig ferdighetsaspekt dominerende i målformuleringene, mens andre planer i langt større grad er dominert av teoretiske formuleringer om hva elevene skal ”kunne gjøre rede for og drøfte” Planene er dessuten ulike når det gjelder fokus på utviklingskompetanse (H. Hiim 2007 m/ henvisning til planene) Ann Lisa Sylte 2007

32 Oppgave i læreplananalyse
Ta utgangspunkt i læreplanen for eget yrke (Vg2 og evt.Vg1). Reflekter over egen undervisning i dag i forhold til intensjonene i Kunnskapsløftet (mening, relevans og medvirkning for den enkelte elev og det enkelte lærefag). Hva fungerer bra i dag og hva har du behov for å endre i egen undervisning (konkrete tiltak)? Hva ønsker du å arbeide med på denne Workshopen? Kort oppsummering / erfaringsdeling i gruppene onsdag kl:15.15. Ann Lisa Sylte 2007


Laste ned ppt "Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google