Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ann Lisa Sylte 2007 Læreplananalyse Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ann Lisa Sylte 2007 Læreplananalyse Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ann Lisa Sylte 2007 Læreplananalyse Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007

2 Ann Lisa Sylte 2007 Læreplananalyse  Hva betyr det nå egentlig å gå fra faginndelte til tverrfaglige funksjonsbaserte læreplaner?

3 Ann Lisa Sylte 2007 Læreplananalyse  Hva er en funksjonsbasert læreplan?  Læreplaner som er strukturert rundt sentrale arbeidsfelt og yrkesfunksjoner snarere enn rundt skolefag og vitenskapsdisipliner

4 Ann Lisa Sylte 2007 Funksjonsbasert læreplan  Det er analysen av yrkeskunnskapens struktur som blir utgangspunktet for funksjonsbaserte læreplaner.  Grunnlaget for funksjonsbaserte læreplaner er dermed sentrale yrkesoppgaver og yrkesteori som er basis for yrkesutøvelsen.

5 Ann Lisa Sylte 2007 Funksjonsbasert læreplan  Analyse av sentrale arbeidsoppgaver og yrkesfunksjoner for yrkesutøveren må fungere som en grunnstruktur for yrkesutdanningen  Det vil si analyse av yrkeskunnskap  Det vil også si å yrkesrette yrkesutdanningen for å skape mening og relevans

6 Ann Lisa Sylte 2007 Funksjonsbasert læreplan  Altså en oppgaveorientert og praktisk- teoretisk utdanning  Teorien er ikke en oppskrift for praksis  Men teorien bevisstgjøres, tolkes, forståes dvs. læres, vurderes og kritisk analyseres i praktiske kontekster.

7 Ann Lisa Sylte 2007 Funksjonsbasert læreplan  Her er helhet og sammenheng i utdanningen meget sentralt.  Dette er i tråd med et mer utvidet kunnskapssyn (Schøn, Stenhouse, Winter og Hiim & Hippe)

8 Ann Lisa Sylte 2007 Typisk eksempel på en læreplan som ikke er funksjonsbasert Innholdet fokuseres rundt  Vitenskapelige teorier eller fagdisipliner  Ikke på yrkesfunksjonene og profesjonskunnskapen, som vil danne en helhetlig og sammenhengende opplæring / utdanning

9 Ann Lisa Sylte 2007 Typisk eksempel på en læreplan som ikke er funksjonsbasert  Opplæringen fokuserer på teoretisk innhold  Ofte velges forelesere som har spisskompetanse innen de ulike disiplinene  Det blir lagt lite vekt på yrkesutøverens oppgaver og yrkesfunksjoner, de blir underordnet i opplæringen

10 Ann Lisa Sylte 2007 Typisk eksempel på en læreplan som ikke er funksjonsbasert  Det blir i stor grad overlatt til elevene å finne ut av  hvordan teorien eller yrkeskunnskapen kan brukes i en praktisk utøvelse  hvordan kunnskapen kan tilpasses og anvendes i yrket

11 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Legger vekt på å styrke yrkesrelevansen i yrkesutdanningen  Prinsippet om yrkesrelevans kommer klart til uttrykk i St. meld. 30, ”Kultur for læring”  ”Kompetanseplattformer” beskriver grunnleggende arbeidsoppgaver og kompetanse innen de ulike yrkene som inngår i hvert studieprogram

12 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Kompetansebeskrivelsene ble lagt til grunn for utformingen av læreplaner  Intensjonen er at tolkning og iverksettelse av læreplanene skal ta utgangspunkt i kompetansebeskrivelsene

13 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Innebærer et prinsipp om at  utdanningens innhold blir strukturert ut fra oppgaver og funksjoner basert på kompetansebeskrivelser  enn ut fra tradisjonelle skole- eller vitenskapsfag

14 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Den tradisjonelle inndelingen i  ”kunnskapsmål”, ”holdningsmål” og ”ferdighetsmål” er erstattet av  prinsippet som kalles ”kompetansemål”, hvor elevens utøvelse er i fokus

15 Ann Lisa Sylte 2007 Intensjonen i Kunnskapsløftet:  Kvalitetsutvalget helt klar på:  Helhet og sammenheng i opplæringen for å skape mening og relevans for den enkelte elevs læringsbehov og bransjens behov for kompetanse

16 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Planene bærer preg av en annen form for læreplantenkning (funksjonsbasert)  Mye mindre detaljert  Utformet som svært generelle kompetansemål  Større frihet til å velge faglig innhold, arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og organisering av utdanningen

17 Ann Lisa Sylte 2007 Læreplananalyse/Handlingsrom?

18 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Viktig at dere ser handlingsrommet i læreplanene  Hvordan det er mulig å skape en helhetlig opplæring for å skape mening og relevans for den enkelte elev?  Yrkesforankring / yrkesretting

19 Ann Lisa Sylte 2007 Fagene (også FPF) – kan tolkes mot ulike lærefag/yrker Relevans og mening – eks. FPF -DH

20 Ann Lisa Sylte 2007 Fagene (også FPF) – kan tolkes mot ulike lærefag/yrker Eks.  På VG1 arbeides det med målene fra VG1 samtidig kan kompetanseplattformen i det aktuelle lærefaget integreres inn i opplæringen på VG1 for å skape mening og relevans  Jf. se handlingsrommet i læreplanen

21 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet Eks. fra VG2  ”Fagene” produksjon og frisyredesign, /produktutvikling bør ikke sees på som to fag, men i helhet og sammenheng  Hvordan frisøreleven lærer teknisk å påføre en farge må sees i sammenheng med hele frisyredesignet fra ide til ferdig resultat (analyse, kundebehandling, kommunikasjon, tegning, klipp, farge, forming)

22 Ann Lisa Sylte 2007 Hele arbeidsprosessen i fokus - uansett produkt/tjeneste - helhetlig yrkeskompetanse - danning

23 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet Eks. fra VG2 blomsterdekoratør: Tverrfaglig arbeid der tegning, kunst og kulturhistorie/stilhistorie integreres inn i eks. dekorering av rom  Analyse av rommets stil og uttrykk  utvikling av ulike ideforslag  planlegging, gjennomføring og vurdering av det konkrete ”oppdraget”

24 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Det åpnes for at elevene fra starten av utdanningen kan gjøre et aktivt og informert yrkesvalg  bl.a. gjennom muligheter for utplassering i arbeidslivet i ”prosjekt til fordypning”  relativt generelle utdanningsmål som kan nås gjennom ulike arbeidsoppgaver og ulikt innhold  eventuelt relatert til den enkeltes yrkesvalg

25 Ann Lisa Sylte 2007 Interessedifferensiering relevans og mening 1. Bred Introduksjon til tema/målområde 2. Innledende øvinger 4. Felles vurdering og oppsummering av læring 3. Individuelt valgte arbeider, knyttet til den enkeltes interesser/ ønsker om vei videre 5. Individuell vurdering og oppsummering av læring - Et eksempel

26 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Læreplanenes generelle, vide målformuleringer gir lærere og skoler stor grad av profesjonell frihet i samarbeidet med elevene og arbeidslivet  En grunnleggende hensikt i reformen kan oppfattes som å ivareta både de ulike bransjenes og den enkelte elevens behov for relevant yrkesutdanning (jf. vårt aksjonsforskningsprosjekt)

27 Ann Lisa Sylte 2007 Noe av bakgrunnen for Kunnskapsløftet  R-94: Mangel på relevans i forhold til  Arbeidslivets behov  Elevenes yrkesvalg  Har blitt økt fokus på yrkes- og profesjonskunnskap  Yrkeskunnskap kan ikke uten videre utvikles gjennom å tilegne seg teoretisk kunnskap på skolen, som siden skal ”anvendes” i yrket

28 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Det er en økende forståelse for at forholdet mellom teoretiske og praktiske aspekter ved yrkeskunnskap er komplisert, og for nødvendigheten av å forankre kunnskapen i yrkesutøvelsen (Boud og Solomon 2001, Janik 1996, Molander 1997)

29 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet I følge H. Hiim (2007):  Ulike læreplangrupper har tolket oppdraget ulikt  Indre motsetninger i planverket og retningslinjene er vanskelig å analysere  Retningslinjer for bl.a. vurdering kan innskrenke handlingsrommet  Ulike tolkninger av for eksempel relevans på ulike implementeringsnivå

30 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Det er konstruert helt nye inndelinger eller ”programfag” med egne timetall og egen vurdering / karakter  Disse inndelingene kan i flere tilfeller se ut til å innebære en oppsplitting av naturlige kunnskapsenheter som det er vanskelig å forstå rasjonaliteten bak (H. Hiim 2007)

31 Ann Lisa Sylte 2007 Kunnskapsløftet  Tolkningene av begrepet ”kompetansemål” ser også ut til å være forskjellig  I noen planer er et praktisk, yrkesmessig ferdighetsaspekt dominerende i målformuleringene, mens andre planer i langt større grad er dominert av teoretiske formuleringer om hva elevene skal ”kunne gjøre rede for og drøfte”  Planene er dessuten ulike når det gjelder fokus på utviklingskompetanse (H. Hiim 2007 m/ henvisning til planene)

32 Ann Lisa Sylte 2007 Oppgave i læreplananalyse  Ta utgangspunkt i læreplanen for eget yrke (Vg2 og evt.Vg1).  Reflekter over egen undervisning i dag i forhold til intensjonene i Kunnskapsløftet (mening, relevans og medvirkning for den enkelte elev og det enkelte lærefag).  Hva fungerer bra i dag og hva har du behov for å endre i egen undervisning (konkrete tiltak)?  Hva ønsker du å arbeide med på denne Workshopen?  Kort oppsummering / erfaringsdeling i gruppene onsdag kl:15.15.


Laste ned ppt "Ann Lisa Sylte 2007 Læreplananalyse Høgskolelektor Ann Lisa Sylte HiAk, april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google