Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske Retningslinjer og Codes of Conduct Deborah Oughton.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske Retningslinjer og Codes of Conduct Deborah Oughton."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etiske Retningslinjer og Codes of Conduct Deborah Oughton

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 3 ETIKK VED UMB - ARBEIDSOPPGAVER  ETISKE RETNINGSLINJER –Publikasjon og medforfatterskap (Vancouver-konvensjon) –Code of Conduct (alle ansatte) –Forskningsetiske retningslinjer (utkast til høring fra NENT)  INNSPILL –Andre satsningsområder? –Arbeidsformat

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 4 HISTORIKK – PROFESJONELL ETIKK  Hippocratic Oath  Charles Babbage (1830) ”Reflections on the decline of science in England” –Cooking, Trimming, Forging of data  Nürnberg Trials (1945-1946) –Helsinki-deklarasjon (1964)  Robert Merton (1968) CUDOS norms –Communalism, Universalism, Disintrestedness, Originality, Sceptisim  1980’s økende interesse i profesjonell og forskningsetikk –”Internal norms” – uredelighet –Forsøksobjekt (mennesker, dyr) –Samfunnskonsekvens

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 5 Baltimore-saken  April 1986: Thereza Imanshi-Kari, David Baltimore, m.fl. publiserte en artikkel i tidskriften Cell  1986: Post doc Margot O’Toole challenged Imanshi-Kari’s data  1987: 2 inquiries (MIT and Tufts Univ.)  1988: Kongresshøringer, og etterforsket av NIH og Secret Service. Baltimore forsvarte artikkelen og oppfordret forskningssamfunnet å kjempe mot dette “threat to scientific communication and freedom”  1991: Imanishi-Kari ble beskyldt for å fabrikkert og falsifisert data, og at medforfatterne hadde konspirerte for å skjule bedraget. Baltimore trakk artikkelen og sagt opp sin stillingen som president av Rockefeller University  1995: Imansihi-Kari anket, ble ”frifunnet” i 1997

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 6 1916: Millikan’s Oil Drop Experiment

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 7 Milgrams Lydighetseksperimenter Stanley Milgram: Psychologist at Yale University Experiment: “ Obedience to Authority ” 1974  40 voksne menn I alderen 20-50 år trodde de var med på et eksperiment om hudkommelse og læring I et læringslaboratorium.  Deltagerne fikk ordre fra “proskektlederen” om å administrere straff med økende styrke på “offeret” som skulle løse oppgaven. For hver feil skulle de øke styrken.  Straffen var en “sjokkgenerator med en bryter som kunne variere fra minimalt til alvorlig sjokk  Selv om prosedyren førte til ekstrem nervøsitet hos noen av deltagerne, 65% adlød prosjektledern fullstendig og ga offeret det alvorligste sjokk (450 Volt)

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 8 Obedience to Authority, 1974

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 9 CODES OF CONDUCT - COMMON FACTORS Grunnlegende Etiske Verdier  Autonomy, respect, integrity  Justice and fairness  Well-being and welfare Områder  Mellom-mennesker forhold (årlighet, åpenhet)  Ansatt - Arbeidsgiver forhold (lojalitet, autoritet, likeverd)  Personlig integritet (personvern, ytringsfrihet, samtykke)  Samfunnskonsekvenser (ansvar, risiko)  Interesse konflikter (fordeling av gode, conflict resolution)  Beskytelse av sårbare (Diskriminering, trakassering)

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 10 Etiske retningslinjer for statstjenesten  Moderniseringsdepartment, 7. September 2005  Overordnet karakter  Har utspring I allmenngyldige etiske verdier  Forutsetter at hver enkelt virksomhet, vidreutvikler og styrker den etiske bevissheten blant de ansatte.  Fire områder –Generele Bestemmelse –Loyalitet –Åpenhet –Tilit

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 11 Generelle bestemmelser  1.1 Hensynet til innbyggerne Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen - og dermed den enkelte ansatte - å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ.  1.2 Hensynet til statens omdømme Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme.

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 12 Lojalitet  2.1 Lydighetsplikt Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.  2.2 Rapporteringsplikt  2.3 Effektivitetsplikt

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 13 Tillit til statsforvaltningen  4.1 Habilitet Statsansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.  4.2 Ekstraerverv og bierverv En statsansatt kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den statlige arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Det må være åpenhet om statsansattes ekstraerverv og bierverv m.v. som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen.  4.3 Overgang til annen virksomhet  4.4 Kontakt med tidligere kolleger  4.5 Mottak av gaver og andre fordeler  4.6 Tilbud om gaver og andre fordeler

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 14 “What’s the good of rules if nobody dares use them” “Mange arbeidstakere tør ikke si fra: Hver tredje arbeidstaker innen pleie og omsorg, skole og barnevern tør ikke varsle ledelsen om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen”. Aftenposten 2005 “SIEMENS ble dømt til å betale 1,5 millioner kroner til en tidligere ansatt som ble sagt opp etter at han varslet hovedkontoret i Tyskland om uregelmessigheter i en kontrakt med Forsvaret. Dommeren la til grunn at Siemens hadde snytt Forsvaret for millionbeløp ved å fakturere for høye priser.” Aftenposten 2005

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 15 Åpenhet  3.1 Offentlighet  3.2 Aktiv opplysningsplikt  3.3 Ansattes ytringsfrihet Statsansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold.  3.4 Varsling om kritikkverdige forhold (whistleblowing) Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen. Før varsling skjer, bør forholdet være forsøkt tatt opp internt.

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 16 Høring om Ansattes Ytringsfrihet/Varsling  Nye regler i arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven som skal erstatte arbeidsmiljøloven § 2-4.  Lovfesting av ytringsfriheten og ytringsfrihetens grenser i arbeidsmiljøloven  Vern mot gjengjeldelser:  Plikt til å legge forholdene til rette for varsling  Forbud mot instruks om taushetsplikt http://odin.dep.no/aid/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/046031- 990059/ram001-bn.html

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 17 NORAGRIC – CODE OF CONDUCT  Work related issues –RESPECT AND INTEGRITY  Interpersonal Relationships –LOYALITY –CONFLICT RESOLUTION  Conflict of Interests  Discrimination and Harassment Proposal: Revise to a code of conduct for UMB

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 18 Respect, Integrity and Openness  All staff should pay attention and respect to the culture, customs and habits of the host country, and all contacts and relationships with host country institutions should be driven with courtesy and tact  All staff at UMB should also pay due respect for partner country institutions and their staff when working with partners abroad  There should be honest, open and complete communication on professional activities, respecting lines of reporting and professional confidentiality. Communication between colleagues should be respectful of cultural differences

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 19 Privacy  Staff should always use discretion with respect to the privacy of colleagues. Any personal correspondence, including email messages, should be respected and under no circumstances be accessed without prior consent of the concerned person  Any personal information that colleagues may have access to, should be used with outmost care and should not be disclosed to persons not concerned or not authorised to handle such information

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 20 Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskapelig og teknologisk forskning Høringsutkastet utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). www.etikkom.no

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 21 Forskningens overordnede forpliktelser  1. Forskningen skal respektere menneskerettighetene.  2. Forskningen skal overholde prinsipper om bærekraftig utvikling og ha respekt for naturmiljøet.  3. Forskningen skal trygge fred.  4. Forskningen skal sikre og delta i demokratisk utvikling.  5. Forskningen skal der det er mulig i størst mulig grad bidra til større global rettferdighet i fordeling av goder ved formidling av kunnskap.

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 22 Forslag til en vitenskapsed Jeg sverger at jeg vil utøve min virksomhet som forsker redelig og sannferdig; jeg skal bruke mine vitenskapelige kunnskaper og ferdigheter til beste for menneskeheten og for å bevare naturen og i overens- stemmelse med forskningsetikken; jeg skal ikke tillate i min forskning at ideologi, religion, nasjonalitet, rase, fordommer eller materielle fordeler overskygger mitt etiske ansvar overfor nåværende og fremtidige generasjoner.

23 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 23 VIKTIGE UTVIKLINGSOPPGAVER FOR ETIKKRÅDET  Verdigrunnlag for UMB  ”Code of conduct” for alle ansatte ved UMB  Retningslinjer for medforfatterskap  Forskningsetikk i forsker- og masterutdanningen  UMB kurs i etikkrelaterte emner, nasjonale kurs  Kvalitetssikringsprosesser av forskning og utdanning  Tiltak som forebygger uredelighet  Prosedyrer for behandling av saker om fusk  Seminarer og åpne møter (øke etisk bevissthet)

24 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ETISKE RETNINGLINJER 24 Takk!  Retningslinjer –Generelle kommentar (needed or a waste of time, window dressing) –Spesifikke kommentar til enkelte “regler”  Andre Arbeidsoppgaver?  Prioritering?  Arbeidsformat?


Laste ned ppt "Etiske Retningslinjer og Codes of Conduct Deborah Oughton."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google