Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLO Helseinformatikk Presentasjon av prosjektet ”Fru Paulsen ” Innføring og erfaringer med ”Trygghetspakken” Kristin Standal Avdelingsleder, PLO Helseinformatikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLO Helseinformatikk Presentasjon av prosjektet ”Fru Paulsen ” Innføring og erfaringer med ”Trygghetspakken” Kristin Standal Avdelingsleder, PLO Helseinformatikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 PLO Helseinformatikk Presentasjon av prosjektet ”Fru Paulsen ” Innføring og erfaringer med ”Trygghetspakken” Kristin Standal Avdelingsleder, PLO Helseinformatikk

2 PLO Helseinformatikk

3 En innovativ kommune! Rådmannens plattform 2010 – 2013 –Bærum kommune skal i 2011 ha særskilt oppmerksomhet på bruk av teknologi. Ved utgangen av 2011 skal det dokumenteres resultater i forhold til innovasjon, utvikling, effektivisering og kompetanseutvikling knyttet til bruk at teknologi HP 2012-2015 –Lyspunkter: ….Rådmannen foreslår en betydelig økt satsing på velferdsteknologi, som vil bidra til å øke tryggheten for hjemmeboende og utsette behovene for mer kostnadskrevende kommunale tjenester….

4 PLO Helseinformatikk Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Hva er velferdsteknologi? NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

5 PLO Helseinformatikk Morgendagen ”Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene knyttet til et økende antall eldre, nye brukergrupper og knapphet på helse- og sosialpersonell og frivillige omsorgsytere, jfr.St. meld nr 25 (2005-2006) om framtidas omsorgsutfordringer. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

6 PLO Helseinformatikk 6 NOU 2011:11: Innovasjon i omsorg (juni 2011) Trinn 1: Videreutvikle trygghetsalarmen til en trygghetspakke Trinn 2: Ta i bruk moderne kommunikasjonsteknologi og sosiale medier Trinn 3: Ta i bruk teknologi som stimulerer, underholder, aktiviserer og strukturerer hverdagen Anbefaling

7 PLO Helseinformatikk Utgangspunktet Bærum kommune ønsker å innføre en velferdsteknologiløsning som skal gi: – Økt livskvalitet og selvstendighet for den hjemmeboende – Begrense veksten av pleie og omsorgsbehov for å gi kommunen bedre omsorgskapasitet

8 PLO Helseinformatikk Vedtak i sektorutvalg bistand og omsorg høsten 2009 Prøve ut og eventuelt tilby trygghetspakke til hjemmeboende Prøve ut robotstøvsugere

9 PLO Helseinformatikk Hvorfor ta i bruk velferdsteknologi De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge de klarer det Velferdsteknologi –Gir økt selvhjulpenhet og mestring –Gir økt trygghet for bruker og pårørende –Gjør kommunen bedre rustet til å møte omsorgsbehovene i framtiden

10 PLO Helseinformatikk Innovasjonsmessige utfordringer Mange enkeltstående løsninger – vi må ha løsninger som ”snakker sammen” Lav kompetanse og forståelse av fagfeltet hos mange leverandører Vi kan ikke prøve og feile! –Det handler om mennesker – verdighet – omdømme Lite erfaring og lav kompetanse –Kommunene trenger oppstarthjelp og verktøykasser

11 PLO Helseinformatikk Prosjektoversikt Sosiale medier

12 PLO Helseinformatikk Trygghetspakken Etablert fru Paulsens leilighet –Inneholder elementer i trygghetspakke –Presenteres for brukere, pårørende og ansatte –Tilbakemeldinger på løsningene for å kartlegge behov hos brukerne Neste trinn: –Teste ut løsningene hjemme hos reelle brukere

13 PLO Helseinformatikk Forskningsutfordringer Hvilke behov skal trygghetspakken dekke? Hvordan skal teknologien skape et tryggere hjem som muliggjør at personer kan bo hjemme så lenge de vil? Hvordan tilrettelegge teknologien slik at den fungerer for brukerne? Hvordan organisere tjenestene rundt? Finansiering av en tjeneste i samspill mellom det private og det offentlige?

14 PLO Helseinformatikk

15

16 Demo-leilighet Henie Onstad seniorsenter

17 PLO Helseinformatikk Resultater i forprosjektet Etablert arena nær brukere –Synliggjøre velferdsteknologi Effekt av filmer –Velferdsteknologibegrepet har fått innhold Verktøy for dialog og forståelse –Mange besøkende (kommuner, politikere) –Småtinget, Oslo Medtech, HelsIT…. –”Fru Paulsen” – Vågå kommune

18 PLO Helseinformatikk Erfaringer fra etablering av demoleilighet Vanskelig å presentere for dagens eldre, mange er ukomfortable med teknologi Oppfatter ikke at det kan gjelde dem, kan virke stigmatiserende Ønsker å bo hjemme, er ikke så opptatt av hva som må til

19 PLO Helseinformatikk Fase 2 - Behovskartlegging Behovskartlegging av Trygghetspakke for hjemmeboende –Prosjekt initiert av Innomed august 2011 –Konseptutvikling: teknologisk innhold; betalingsmodell, tjenesteutvikling i kommunen Pilotering av trygghetsløsninger i hjemmet –Kontaktsentral - helsevakttelefon

20 PLO Helseinformatikk Behovstrappen- revidert IDAG IMORGEN

21 PLO Helseinformatikk Ulike nivåer av behov- ulike behov på hvert nivå…. IDAG IMORGEN TPA TP B TP C TP D ”TP”- står for trygghetspakke!

22 PLO Helseinformatikk 70 år, Begynnende kognitiv svikt Han har ektefelle i jobb Barn langt unna Kone og døtre bekymrer seg - og også for moren Liker å gå tur - fysisk frisk Ennå ingen tjenester, ingen medisiner Ut på tunet tilbud- dagsenter Har egen pc- erfaren.- bruker skype Fastlegen utreder ham for demens Bjørn

23 PLO Helseinformatikk 34 år Trafikkskadet, lam fra halsen og ned. Ett barn på 4 år Trofast og omsorgsfull ektemann –Skiftarbeider BPA - brukerstyrt personstyrt assistent 50 timer i uka. Hjemmesykepleie for medisinering og sår Vil veldig gjerne være god mor Har stort nettverk, som har trukket seg litt unna, føler seg isolert. Var PCbruker, men klarer ikke lenger Aktiv fastlege Camilla

24 PLO Helseinformatikk Lærepunkter: Krav til teknologien –Moden (dvs pilotert i reell brukersetting, med gode resultater) Enkel å bruke, enkel å tilpasse og administrere –Interoperabel og skalerbar: basert på standarder og en "platformbasert tjenestearkitektur" slik at man unngår "vendor lockin" (se neste slide). –Testet, pilotert i brukermiljø og dokumentert –Møte normen for informasjonssikkerhet f.eks "Helse- og personopplysninger sendt over et åpent nett må (derfor) krypteres slik at innholdet i opplysningene er uleselig for andre enn mottaker"

25 PLO Helseinformatikk Lærepunkter: Krav til leverandøren –Tjenesteleverandør- ikke produktleverandør Leverandør eier og konfigurerer teknologien. Er planmessig, forberedt og i forkant, prosessorientert, serviceinnstilt –Ha kunnskap om bruker-kontekst ; forstå brukerens egne ressurser og forutsetninger for bruk (krever kartleggingsverktøy) To timers konfigurering hos bruker er for lenge..bruker sovnet… –Ha gode supportavtaler –Være ærlig på teknologi-modenhet –Stille krav til egne underleverandører (til dokumentasjon av funksjons- og pålitelighetstesting av teknologi-komponenter)

26 PLO Helseinformatikk Lærepunkter: Krav til kommunen –Ha tålmodighet! Både mye av teknologien og en del av leverandørene er umoden/nye i markedet (Leverandørene trenger test-arenaer og samtidig coaching/kunnskap om domenet) –Ta inn over seg at credoet "Teknologien finnes-det er bare å ta den i bruk" er en sannhet med sterke modifikasjoner (oversalg av en utålmodig leverandørindustri?) –Organisasjonsendring tar TID og RESSURSER! Nøkkelspørsmål: Egen kontaktsentral eller 3dje parts tjeneste? –Bredt sammensatt kjerne-gruppe (inkludere IT) –Være en krevende kunde mot leverandørene –Utvikle kompetanse på å oversette faktiske behov i gode kravspesifikasjoner som leverandører forstår.

27 PLO Helseinformatikk Brukertilpasset og standardisert teknologi Brukertilpassede støttetjenester Kompetent bestillerkommune Tjeneste- fokusert leverandør TRYGGHETS- PAKKEN Balansert betalingsmodell

28 PLO Helseinformatikk Offentlig innovasjonsprosjekt i Oslofjordfondet 28 Trygge spor

29 PLO Helseinformatikk

30 30 http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/284733/ Pårørende fortviler over GPS-nekt av eldre NRK Dagsrevyen 2.11.2011

31 PLO Helseinformatikk Hvordan sikre at GPS-enheten er med på tur? Hvordan sikre at den er ladet? Hvor skal alarmen gå? Hvem skal lete? Hvordan vite hvem man skal lete etter? … 31 Utvikling av et kunnskapsgrunnlag

32 PLO Helseinformatikk “Det eneste som er sikkert med personer med demens, er at de er uforutsigbare” - frivillig i Norske Redningshunder Er det mulig å lage en GPS-enhet med tilhørende støttesystem som kan tilpasses hver enkelt bruker?

33 PLO Helseinformatikk / Industri Forskning

34 PLO Helseinformatikk Foreløpige konklusjoner Introduksjon av GPS-teknologi (sporingsteknologi) dekker et reelt behov hos en rekke brukere av kommunale omsorgstjenester. Behovene er differensierte og avhenger av bl.a. type kognitiv svikt, grad av kognitiv svikt, livssituasjon og støtteapparat rundt brukeren. Organisering av tjenestene i kommunen og støttesystemer for dette er like viktig som GPSenheten hos brukeren. Teknologien må tilpasses ulike brukergrupper. God tilrettelegging er en forutsetning for vellykket bruk av sporingsteknologi for personer med kognitiv svikt. 34

35 PLO Helseinformatikk Veien videre 35 “Effektstudie” Konseptutvikling GPS-enhet Konseptutvikling støttesystemer Teknologi -utprøving Demo ny løsning 1.10.20111.1.20121.11.2012 31.12.2012 Slutt- rapport Forstudie 1.3.2011

36 PLO Helseinformatikk Hovedbehov som tas videre i konseptutvikling Trygghet - på tur og hjemme Kombinere GPS med trygghetsalarm og fallalarm Mulig å kommunisere med bruker Finne igjen person – ”våke over” Pålitelige varsler knyttet til brukers bevegelser Fleksibilitet i overvåkning Enkelt brukergrensesnitt Motivasjon til bruk - fokus på hjelp til selvhjelp Ikke stigmatiserende enhet Enkel i bruk og tilpasset brukers varierende evner undervegs i forløpet 36

37 PLO Helseinformatikk Funksjoner – avdekket løsningsrom 37

38 PLO Helseinformatikk

39 39

40 PLO Helseinformatikk Forhold som er avgjørende for om prosjektet blir vellykket i forhold til de definerte målene:  Teknologien MÅ fungere!  Forankring i ledelse, helsepersonell, prosjektgruppe, brukere og pårørende.  Skape kultur for bruk av teknologi i det daglige arbeidet  Organisatorisk forankring ved etablering av gode definerte prosesser og prosedyrer.  Løpende vurderinger av rutineendringer, organisasjonsutvikling og innføring av nye måter å samarbeide på  Opplæring i bruk av IKT-verktøy/ny teknologi og løpende tilbud om teknisk support Kritiske suksessfaktorer

41 PLO Helseinformatikk Mål å skape trygghet Erstatter ikke arbeidsplasser eller menneskelig kontakt Ønsker med prosjektene å sikre forsvarlig bruk av velferdsteknologi Er det etisk forsvarlig å ikke benytte teknologien som er tilgjengelig?

42 PLO Helseinformatikk Hva nå? Nytt forskningsprosjekt Ny teknologi – mer velprøvd (?) 20 – 25 aktuelle brukere Testperiode på et år Oppstart nå i disse dager

43 PLO Helseinformatikk Helsedirektoratets oppfølging av Innovasjon i omsorg Fagrapport om velferdsteknologi –Leveres HOD i juni 2012 Kommer med forslag om å bygge ned en del av de barrierene som er tilstede i dag Velferdsteknologisk innovasjonsprogram –Primært en satsing for å skape innovasjon i kommunene –Teknologi et middel for innovasjon –Foreslår virkemidler og organisering av dette Fokus på Trygghetsskapende teknologi Programmet skal bidra til at man kommer i en situasjon hvor det kan skaleres


Laste ned ppt "PLO Helseinformatikk Presentasjon av prosjektet ”Fru Paulsen ” Innføring og erfaringer med ”Trygghetspakken” Kristin Standal Avdelingsleder, PLO Helseinformatikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google