Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikre relevante og levedyktige prosjekt? Ole Jonny Klakegg NTNU Concept-programmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikre relevante og levedyktige prosjekt? Ole Jonny Klakegg NTNU Concept-programmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikre relevante og levedyktige prosjekt? Ole Jonny Klakegg NTNU Concept-programmet

2 Struktur Relevans og levedyktighet Kriterier for vellykkede prosjekt De viktigste problemene i tidligfasen Hvordan møte de viktigste problemene Konklusjon

3 OECD sin integrerte evalueringsmodell Kilde: OECD DAC standard 2006 PRODUK- TIVITET PRODUK- TIVITET MÅL- OPPNÅELSE MÅL- OPPNÅELSE VIRKNING RELEVANS LEVE- DYKTIG- HET LEVE- DYKTIG- HET Evalueringskriterier Politiske forhold Miljøhensyn Teknologivurdering Sosio-kulturelle forhold Institusjonell kapasitet Økonomiske og finansielle forhold Tverrgående problemstillinger SAMFUNNS- MÅL SAMFUNNS- MÅL EFFEKT- MÅL EFFEKT- MÅL RESSURS- INNSATS RESSURS- INNSATS RESULTAT- MÅL RESULTAT- MÅL Fokus- område

4 OECD definisjon: RELEVANS Graden av samsvar mellom målene for tiltaket og brukerne sine krav og forventninger, samfunnets behov, globale prioriteringer og partnerne sin policy. Merknad: I ettertid er spørsmålet om relevans ofte et spørsmål om i hvilken grad målene og løsningen fortsatt er hensiktsmessig gitt at situasjonen endrer seg. Kilde: OECD Glossary of key terms 2002

5 OECD definisjon: LEVEDYKTIGHET At effekten av et tiltak fortsetter etter at selve prosjektet er fullført. Sannsynligheten for langsiktige fordeler (lønnsomhet, nytte). Evnen til å tåle endringer i nytten over tid. Kilde: OECD Glossary of key terms 2002

6 Levedyktighet ØkonomiSosialtMiljø Institusjonelt rammeverk Triple bottom line Hvordan bygge opp til levedyktighet

7 Ressurser Resultatmål Ressurser Resultatmål Ressurser Resultatmål Ressurser Resultatmål Prosjektets mål og virkninger Effektmål Samfunnsmål

8 Ressurser Resultatmål Ressurser Resultatmål Ressurser Resultatmål Ressurser Resultatmål Prosjektets mål og virkninger Effektmål Samfunnsmål Ressursinnsats Resultatmål Effektmål Positive sidevirkninger Positive sidevirkninger Negative sidevirkninger Negative sidevirkninger Samfunnsmål Positive sidevirkninger Positive sidevirkninger Positive sidevirkninger Positive sidevirkninger Negative sidevirkninger Negative sidevirkninger Negative sidevirkninger Negative sidevirkninger Effekt Virkninger Tiltaket

9 OECD evalueringskriterier Produktivitet Omsette ressurser til resultat uten sløsing Virkninger Tilsiktede virkninger Ikke tilsiktede virkninger Relevans I samsvar med behov og ønsker, prioriteringer Levedyktighet Med langvarig effekt Måloppnåelse Nå de målene som er definert Relevans og levedyktighet er overordnet de andre kriteriene, og relevans er en forutsetning for levedyktighet

10 Eierstyring Vellykkede investeringstiltak Tidligfase planlegging Prosjekt- gjennomføring Drift 1. Valg av relevant konsept 2. Effektiv gjennom- føring 3. Levedyktig effekt

11 Hva er de viktigste problemene i tidligfasen? – De som fører til mangel på relevans og levedyktighet! Internettbasert undersøkelse gjennomført i 2007-08 med 80 respondenter. Sammendrag av demografiske data for respondentgruppen:

12 Respondentenes ekspertise Andel av respondentgruppen (80 personer) som har erfaring fra

13 Problem som fører til mangel på relevans Skalaen går fra 1 (minst viktig) til 4 (mest viktig). Mest brukte svaralternativ er markert med farge. VS = Vektet Score (forventningsverdi). Forhåndsdefinerte alternativer om relevans og respondentenes svar (N=80).

14 Resultat 1

15 Årsaker til at brukernes behov er ukjent, misforstått eller ignorert

16 Problemet manglende relevans 2.1 Brukernes behov er ukjent eller blir misforstått eller ignorert: –Ser planleggere og beslutningstakere på seg selv som bedre til å vurdere dette – og dermed bør overstyre? Hva legitimerer dette? –Politiske mål og prioriteringer er viktigere enn brukernes behov? Hva legitimerer dette? –Egne mål og prioriteringer er viktigere enn brukernes? Er dette legitimt?

17 Bakenforliggende årsaker til at prosjektets mål er ukjent eller misforstått

18 Problemet manglende relevans Målene er ukjent eller blir misforstått: –Vil ikke planleggere formulere mål? Hvorfor? –Kan ikke planleggere å formulere mål? Hvorfor? Beslutningstakere forstår ikke målene som er formulert: –Har ikke beslutningstakerne relevant kompetanse? Hva kan gjøres med det? –Kan ikke planleggerne formulere godt/vil ikke at beslutningstakerne skal forstå? Hvorfor?

19 Relevans – Hva kan gjøres med det? Forbedringsstrategi 2: Den grunnleggende logikken bak prosjektet må defineres og målene formuleres klart. Sikre felles forståelse av målene. Forbedringsstrategi 1: Planleggings- og beslutningsprosessen må være systematisk og involvere relevante interessenter. Interessentene må være godt forberedt på å delta.

20 Problem som fører til mangel på levedyktighet Forhåndsdefinerte alternativer om levedyktighet, respondentenes svar (N=80). Skalaen går fra 1 (minst viktig) til 4 (mest viktig). Mest brukte svaralternativ er markert med farge. VS = Vektet Score (forventningsverdi).

21 Resultat 2

22 Årsaker til konflikt om mål og/eller strategier vedrørende prosjektet

23 Problemet manglende levedyktighet Konflikter om mål eller strategier blir ikke løst: –Kan vi ikke løse dem? Hvorfor? –Ikke sterkt nok ønske om å løse dem? Hvorfor?

24 Årsaker til mangel på forpliktelse overfor prosjektet fra nøkkelinteressenter

25 Problemet manglende levedyktighet Det blir ikke oppdaget at resultatet har svak støtte hos eier og de som finansierer: –Sjekker vi ikke dette? Hvorfor? –Gir de ikke signal om at de ikke støtter? Hvorfor?

26 Bakenforliggende årsaker

27 Årsaker til at forretnings- eller andre vilkår endrer seg mellom konseptstadiet og endelig leveranse

28 Problemet manglende levedyktighet Planleggingsoptimismen er et vedvarende problem: –Er vi ikke i stand til realistisk vurdering av nytten? Hvorfor? –Er vi ikke i stand til realistisk vurdering av kostnaden? Hvorfor? –Lyver planleggerne og prosjektfolkene med vilje? Hvorfor? Er de tiltakene som er satt i verk (for eksempel ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekt) effektive mot dette?

29 Levedyktighet – Hva kan gjøres med det? Forbedringsstrategi 2: Sikre at alle konsekvenser av beslutningen er klarlagt på forhånd og tilgjengelig for beslut- ningstakerne. Informere beslutningstakerne klart om langsiktige konsekvenser på kostnad og nytte. Forbedringsstrategi 1: Eksplisitt bruke levedyktighet som evalueringskriterium #1 av 3

30 Levedyktighet – Hva kan gjøres med det? Forbedringsstrategi 4: Kreve uavhengig vurdering av levedyktighet før nøkkelbeslutninger. Forbedringsstrategi 3: Kreve helhetlig planlegging der levedyktighetens påvirkning på bunnlinja blir eksplisitt veid mot andre kriterier. #2 av 3

31 Levedyktighet – Hva kan gjøres med det? Forbedringsstrategi 6: Sikre at fleksibilitet blir bygd inn i prosjekt- prosessen og at resultatet blir vedlikeholdt og utnyttet slik at økt effekt og nytteverdi kan innkasseres når det er mulig. Forbedringsstrategi 5: Kontinuerlig holde øye med nytten gjennom tidligfaseplanlegging og gjennomføring. Vurdere alle interessenters perspektiv og holde utkikk etter muligheter for å øke nytten/verdien. #3 av 3

32 Konklusjon Eierstyring Tidligfase planlegging Prosjekt- gjennomføring Drift 1. Valg av relevant konsept 2. Effektiv gjennom- føring 3. Levedyktig effekt Mer vellykkede prosjekt er avhengig av forbedringer i eierstyringen i tidligfasen.

33 Oppsummert: De viktigste problemene i tidligfase RELEVANS Brukernes behov er ukjent eller blir misforstått eller ignorert Prosjektets mål er ukjent eller blir misforstått LEVEDYKTIGHET Konflikter om mål eller strategier vedrørende prosjektet Mangel på forpliktelse til prosjektet fra nøkkelinteressenter Økonomisk og finansiell nytte er lav, sammenlignet med investeringen og driftskostnadene Forretnings- eller andre vilkår endrer seg mellom konseptstadiet og endelig leveranse Relativt lett Veldig vanskelig

34 Oppsummert: De viktigste tiltakene RELEVANS Interessentene må være godt forberedt på å delta. Sikre felles forståelse av målene. LEVEDYKTIGHET Eksplisitt bruke levedyktighet som evalueringskriterium Informere beslutningstakerne klart om langsiktige konsekvenser på kostnad og nytte. Levedyktighetens påvirkning på bunnlinja blir eksplisitt veid mot andre kriterier. Kreve uavhengig vurdering av levedyktighet før nøkkelbeslutninger. Vurdere alle interessenters perspektiv og holde utkikk etter muligheter for å øke nytten/verdien. Sikre at fleksibilitet blir bygd inn i prosjektprosessen Relativt enkelt Veldig komplisert

35 Spørsmål? Ole Jonny Klakegg NTNU Concept-programmet ole.jonny.klakegg@ntnu.no www.concept.ntnu.no


Laste ned ppt "Hvordan sikre relevante og levedyktige prosjekt? Ole Jonny Klakegg NTNU Concept-programmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google