Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpenhet i kommunal forvaltning Informasjons- og veiledningsplikt –Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17 –Overfor allmennheten - kl § 4 Innsynsrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpenhet i kommunal forvaltning Informasjons- og veiledningsplikt –Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17 –Overfor allmennheten - kl § 4 Innsynsrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpenhet i kommunal forvaltning Informasjons- og veiledningsplikt –Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17 –Overfor allmennheten - kl § 4 Innsynsrett –For parter - fvl § 18 flg –For folkevalgte - kl § 40 nr 5 –For kontrollutvalget/revisjon –For allmennheten - offl Åpne møter - kl § 31 Hvor får de det fra? VG Komm tabbet seg ut

2 Offentlighetslovens utgangspunkt Forvaltningens saksdokumenter er offentlige - offl § 2(1) Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak - offl § 2(2) Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart Byggesak-klag Naboen har bygg stygg og skjemm kona er venn

3 «Forvaltningens» Virksomhet som drives av forvaltningsorganer - § 1 Som forvaltningsorgan regnes ethvert organ for stat/kommune –kommunale foretak –Interkommunalt samarbeid § 27 –interkommunale selskap IKS? –som hovedregel ikke AS, stiftelser o.l. Konkret vurdering for heleide selskaper. MILJØTRANSPORT

4 «Saksdokumenter» inn/utgående brev til bruk i saksbehandling - offl § 3(1) - forholdet til arkivlov kopier til bruk i saksbehandling Interne notater e-post/MSN/SMS - § 3 (1) annen setning kart/skisser/modeller bilder/film IKKE databaser

5 «Enhver» Ingen begrensninger Alle personer Alle formål Trenger ikke oppgi navn Jeg er bare litt nysgjerrig jeg

6 «Bestemt sak» Krav om identifisering Sak - ikke dokument Sakstype Veiledningsplikt - fvl § 11 Hos hvilket organ kan man kreve innsyn? Hvilken del av 80-tallet sa du saken var fra?

7 Offentlighetslovens utgangspunkt Forvaltningens saksdokumenter er offentlige - offl § 2(1) Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak - offl § 2(2) Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart Byggesak-klag Naboen har bygg stygg og skjemm kona er venn

8 «Journal og møtekart» Journalføringsplikt etter § 2 (2) siste setning, og arkivlov/-forskrift Formkrav til journal –arkivforskriften §§ 2-6 og 2-7 Forskrift om ikke-offentlige –Barnevern/sosiale tjenester mv. Møter skal gjøres kjent - kl§ 32 15/4-98 DOK:1 Ordførers dob- beltrolle-inhabil

9 Tidspunkt for offentliggjøring Allerede fra saksforberedelsen av innkomne dokumenter - straks utferdigede - ved avsendelse, eller når saken er behandlet- offl § 3(2) Saksbehandlingstid - offl § 9(1) Saken må «modnes» litt

10 Unntak fra hovedregelen - oversikt Noe skal unntas på grunn av sitt innhold - offl § 5a Noe kan unntas på grunn av sitt innhold - offl § 6 og § 6 a. Noe kan unntas på grunn av dokumenttypen- offl § 5 Dagbladet - nei her i Lillevik vil vi ikke ha noe oppstyr

11 § 5a - taushetsplikt Plikt til å unnta, straffbart å offentliggjøre - strl § 121(1) Gjelder bare opplysninger, resten av dokumentet er som hovedregel offentlig (2. ledd) Taushetsplikten må ha hjemmel i lov eller forskrift Samtykke - offl § 10 Husk å oppgi hjemmel for taushetsplikten også - § 9(2) Fortell meg nå hvordan du fikk denne gonoréen

12 Fvl. § 13- taushetsplikt ”Personlig forhold” –Skade, sykdom og lyte –Meninger, preferanser, følelsesliv –Økonomiske, familiære forhold –IKKE bl.a. personnr. jf annet ledd ”Personlig forhold” for tjenestemenn og politikere: –Lønns- og arbeidsvilkår –Kritikk, brudd på reglementer –Lovbrudd, straffbare forhold ”Konkurransemessig betydning” –Forretningshemmeligheter uten beskyttelse –Metoder, analyser, kundelister

13 §§ 6 og 6a + forskrift Dokumentets innhold Kan regler Sikre økonomi-, lønns-, eller personalforvaltning Kontroll-/reguleringstiltak, pålegg/forbud Ansettelse/forfremmelse, men påbud om søkerliste Dokument om lovovertredelse Letter straffbare handlinger Anbudsdokumenter

14 § 5(1) - Organinterne dokumenter Kan regel Innenfor kommunen –Foretak? –Særlovsorganer? –Interkommunale løsninger? –AS/Stiftelser? Utarbeidet Interne saksforberedelse Unntak i § 5 (3) for ”saksframlegg med vedlegg” Dette er ikke i tråd med min avdelings meninger

15 § 5(2) - Andre «interne» Kan regel Interne saksforberedelse –Underordnet organ –Særlige rådgivere eller sakkyndige –Fra departement til et annet Innhenting av slike dokumenter Vilkår om innhenting Også du min fortrolige rådgiver

16 Meroffentlighet Plikt til å vurdere - § 2(3) Konkret vurdering Gjelder kun ved kan regler Klageorgan (FM) kan pålegge meroffentlighet etter klage - § 9(3) Generelle instrukser lovlig? –Alltid meroffentlighet –Ikke meroffentlighet VG Lillevik skjuler seg bak offl

17 Offentliggjøring - kopiering Kommunen bestemmer hvordan - offl § 8 men har krav på kopi i «rimelig utstrekning» –oppmøte Kopier skal gis vederlagsfritt –Forskrifter om betaling Porto/tellerskritt ved forsendelse? Skuff D: 8000 ark

18 Saksbehandling og klage Begjæring avgjøres uten ugrunnet opphold - §9(1) Opplys i ev avslag om § 9(2): –At meroffentlighet er vurdert –Begrunnelse for avslag –Hjemmel for avslag –Klageadgang til FM –Klagefrist - 3 uker - § 9 siste ledd jf fvl kap VI Sivilombudsmannen Avslag!!! Det skal vi nå bli to om


Laste ned ppt "Åpenhet i kommunal forvaltning Informasjons- og veiledningsplikt –Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17 –Overfor allmennheten - kl § 4 Innsynsrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google