Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Barnehagen som organisasjon 2 sosiologiske klassikere: Erving Goffmans begrep ”menneskehåndterende organisasjoner” Sverre Lysgaard: ”Arbeiderkollektivet”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Barnehagen som organisasjon 2 sosiologiske klassikere: Erving Goffmans begrep ”menneskehåndterende organisasjoner” Sverre Lysgaard: ”Arbeiderkollektivet”"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Barnehagen som organisasjon 2 sosiologiske klassikere: Erving Goffmans begrep ”menneskehåndterende organisasjoner” Sverre Lysgaard: ”Arbeiderkollektivet”

2 2 Organisasjon / sosialt system - Hva er forskjellen? Definisjon av ”sosialt system” ”...et knippe av relasjoner mellom individer og grupper dannet omkring et felles problem eller mål.” (s. 230) I bunn og grunn: ”Sett av samhandlingsforhold mellom en bestemt gruppe av personer.” (Aubert, 1981)

3 3 Definisjon av ”organisasjon” ”(E)t bevisst, stabilt og målrettet samarbeid mellom mennesker.” En organisasjon er et sosialt system som ivaretar dette. Overgangen fra sosiat system til organisasjon handler om hvor strukturert samhanædlingen er rundt målet eller problemet.

4 4 Formelle sider Eksplisitte mål Regler Arbeids- og ansvarsfordeling Makt- og styringsstruktur Stillingsinstrukser Formålsparagrafer Generelle lover og regler som skal regulere barnehagevirksomheten

5 5 Uformelle sider Bakgrunn –Sosiale behov som ikke blir ivaretatt av de formelle strukturene (makt/innflytelse, kontakt/kommunikasjon, anerkjennelse) –Vil bli søkt dekket blant medarbeiderne –Sosiale nettverk, undergrupper og delgrupper oppstår. –I større barnehager vil atskilte subkulturer (delkulturer) kunne utvikle seg.

6 6 AnsattKollega Formelle System Uformelle Posisjon Formelle + uformelle posisjoner i systemene Grader av formalitet

7 7 Formell side Uformell side

8 8 Hvordan analysere barnehagen som organisasjon I tillegg til de menneskelige ressursene som finnes i e n organisasjon, bør følgende 3 elementer undersøkes kartlegges i en analyse av en organisasjon: Målene Virkemidlene Strukturen

9 9 Målene = Virksomhetens gjenstand Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager Hvorfor vi har barnehager Styrende for arbeidet Organisasjonens eksistensberettigelse

10 10 Målene forts. Kan deles inn mål overfor barna Personalet Samarbeid barnehage - hjem/familie

11 11 Problemene Tvetydige målformuleringer Uklare prioriteringer Manglende klarhet Manglende evne til å skille mellom mål og midler

12 12 Virkemidlene Materielle ressurser –Økonomi –Arbeidsredskaper –Bygninger, pedagogisk materiell –Beliggenhet Abstrakte ressurser –Kompetanse og kunnskap –Arbeidsmetoder

13 13 Menneskene Ulike ”sosiale karakterer”, personligheter med forskjellige verdier, holdninger, interesser Samhandlingen mellom menneskene Det menneskeskapte (=kulturen) Ulike ledertyper

14 14 Strukturen Hva er en struktur? ”faste mønstre i forholdet mellom deltakerne i organisasjonen.” (Bukve i Sataøen og Hyrve, 1996) Sammensetting, oppbygging Preget av fasthet Varighet

15 15 Hva kan vi se etter når vi er på jakt etter en organisasjons struktur? Arbeids- og ansvarsdeling Makt- og styringsstruktur Kommunikasjonsformer Strukturens fasthet Sosial kontroll

16 16 Omgivelsene Det politiske systemet Økonomiske forhold Sosiale og kulturelle forhold Lokalsamfunnet Fysiske Gjennomtrengelighet

17 17 Omgivelsene Mål Mennesker Struktur Virke- middel (Sataøen +Hyrve s. 235)

18 18 Organisasjonsutvikling Ønsket situasjon Nåsituasjon Motstand Tiltak Kvalitet Tid (Sataøen og Hyrve: s. 250)

19 19 Forts. 1. Diagnose 2. Målformulering 3. Søking etter og valg av problemløsninger 4. Iverksetting og gjennomføring 5. Evaluering

20 20 Barnehagekulturen (Barnehagens organisasjonskultur)

21 21 Definisjon av kultur (for eksempel): "De ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående generasjon, og som man forsøker og bringe videre - oftest noe forandret - til den neste generasjon." (Klausen, 1994: s. ?)

22 22 Hva betyr dette? (Kultur fortalt for barn) "Slik gjør vi det hos oss” "Det sitter i veggene” "Klima” Det som gjør at vi kan si "vi"= kulturell identitet

23 23 Formelle og uformelle sider ved bhg.kulturen Vi kan ikke se kulturen Vi kan se kulturuttrykk Lang diskusjon hvorvidt man da ikke også kan se kulturen Historienes ("eventyrene") –Integrerer, skaper trygghet, fellesskap –Skaper et "vi", en felles identitet.

24 24 Kulturuttrykk forts. Eventyrene forts –Gir kunnskap –Videreføring av (organisasjonsmessige) erfaringer Personal-sosialserende funksjon Propaganda Fremstiller barnehagens ideologiske oppfatninger av virkeligheten - hendelsene som omtales

25 25 Kulturuttrykk forts. Språk og sjargong Kan fortone seg fremmed for de utenforstående, samtidig som det kan være med å integrere innad i organisasjonskulturen "frilek", "finmotorikk", "saneseintegrasjon", "samspill”

26 26 Atferdsmessige uttrykk Seremonier og rutinesituasjoner Møtetider, arbeids- og ansvarsfordelinger, merkedager Planleggingsdager Høsttakkefest, luciafeiring, nissefest, fastelavn, skidag, påskelunsj, 17.mai, sommerfest I tillegg: fødselsdager/navnedager/markering av at noen slutter Seremonier markerer ofte overganger

27 27 Atf.messige uttrykk forts. Samhandlingsmønstre Kommunikasjonsform, kjønnsrolle- orientert samhandling Følelsesuttrykk I hvor stor grad er det rom for å uttrykke følelser? - "Være hele mennesker”

28 28 Personalpolitikk Personalforvaltning (lønn, overholdelse av lover og regler) pers.administrasjon (opplæring, velferdstiltak); aktiv, målrettet personalledelse (systematisk kompetanseheving) Fysiske / materielle uttrykk Symbolske objekter Latente / manifeste funksjoner

29 29 Eks: Klær, utsmykking, oppslagstavla Fysisk utforming av barnehagen Arkitektur Funksjon Estetikk


Laste ned ppt "1 Barnehagen som organisasjon 2 sosiologiske klassikere: Erving Goffmans begrep ”menneskehåndterende organisasjoner” Sverre Lysgaard: ”Arbeiderkollektivet”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google