Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagen som organisasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagen som organisasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagen som organisasjon
2 sosiologiske klassikere: Erving Goffmans begrep ”menneskehåndterende organisasjoner” Sverre Lysgaard: ”Arbeiderkollektivet”

2 Organisasjon / sosialt system - Hva er forskjellen?
Definisjon av ”sosialt system” ”...et knippe av relasjoner mellom individer og grupper dannet omkring et felles problem eller mål.” (s. 230) I bunn og grunn: ”Sett av samhandlingsforhold mellom en bestemt gruppe av personer.” (Aubert, 1981)

3 Definisjon av ”organisasjon”
”(E)t bevisst, stabilt og målrettet samarbeid mellom mennesker.” En organisasjon er et sosialt system som ivaretar dette. Overgangen fra sosiat system til organisasjon handler om hvor strukturert samhanædlingen er rundt målet eller problemet.

4 Formelle sider Eksplisitte mål Regler Arbeids- og ansvarsfordeling
Makt- og styringsstruktur Stillingsinstrukser Formålsparagrafer Generelle lover og regler som skal regulere barnehagevirksomheten

5 Uformelle sider Bakgrunn
Sosiale behov som ikke blir ivaretatt av de formelle strukturene (makt/innflytelse, kontakt/kommunikasjon, anerkjennelse) Vil bli søkt dekket blant medarbeiderne Sosiale nettverk, undergrupper og delgrupper oppstår. I større barnehager vil atskilte subkulturer (delkulturer) kunne utvikle seg.

6 Formelle + uformelle posisjoner i systemene
Grader av formalitet Formelle Uformelle System Ansatt Kollega Posisjon

7 Formell side Uformell side

8 Hvordan analysere barnehagen som organisasjon
I tillegg til de menneskelige ressursene som finnes i e n organisasjon, bør følgende 3 elementer undersøkes kartlegges i en analyse av en organisasjon: Målene Virkemidlene Strukturen

9 Målene = Virksomhetens gjenstand
Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager Hvorfor vi har barnehager Styrende for arbeidet Organisasjonens eksistensberettigelse

10 Målene forts. Kan deles inn mål overfor barna Personalet
Samarbeid barnehage - hjem/familie

11 Problemene Tvetydige målformuleringer Uklare prioriteringer
Manglende klarhet Manglende evne til å skille mellom mål og midler

12 Virkemidlene Materielle ressurser Abstrakte ressurser Økonomi
Arbeidsredskaper Bygninger, pedagogisk materiell Beliggenhet Abstrakte ressurser Kompetanse og kunnskap Arbeidsmetoder

13 Menneskene Ulike ”sosiale karakterer”, personligheter med forskjellige verdier, holdninger, interesser Samhandlingen mellom menneskene Det menneskeskapte (=kulturen) Ulike ledertyper

14 Strukturen Hva er en struktur?
”faste mønstre i forholdet mellom deltakerne i organisasjonen.” (Bukve i Sataøen og Hyrve, 1996) Sammensetting, oppbygging Preget av fasthet Varighet

15 Hva kan vi se etter når vi er på jakt etter en organisasjons struktur?
Arbeids- og ansvarsdeling Makt- og styringsstruktur Kommunikasjonsformer Strukturens fasthet Sosial kontroll

16 Omgivelsene Det politiske systemet Økonomiske forhold
Sosiale og kulturelle forhold Lokalsamfunnet Fysiske Gjennomtrengelighet

17 Mål Virke- Struktur middel Mennesker Omgivelsene
(Sataøen +Hyrve s. 235)

18 Organisasjonsutvikling
Kvalitet Ønsket situasjon Motstand Nåsituasjon Tiltak Tid (Sataøen og Hyrve: s. 250)

19 Forts. 1. Diagnose 2. Målformulering
3. Søking etter og valg av problemløsninger 4. Iverksetting og gjennomføring 5. Evaluering

20 Barnehagekulturen (Barnehagens organisasjonskultur)

21 Definisjon av kultur (for eksempel):
"De ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående generasjon, og som man forsøker og bringe videre - oftest noe forandret - til den neste generasjon." (Klausen, 1994: s. ?)

22 Hva betyr dette? (Kultur fortalt for barn)
"Slik gjør vi det hos oss” "Det sitter i veggene” "Klima” Det som gjør at vi kan si "vi"= kulturell identitet

23 Formelle og uformelle sider ved bhg.kulturen
Vi kan ikke se kulturen Vi kan se kulturuttrykk Lang diskusjon hvorvidt man da ikke også kan se kulturen Historienes ("eventyrene") Integrerer, skaper trygghet, fellesskap Skaper et "vi", en felles identitet.

24 Kulturuttrykk forts. Eventyrene forts Personal-sosialserende funksjon
Gir kunnskap Videreføring av (organisasjonsmessige) erfaringer Personal-sosialserende funksjon Propaganda Fremstiller barnehagens ideologiske oppfatninger av virkeligheten - hendelsene som omtales

25 Kulturuttrykk forts. Språk og sjargong
Kan fortone seg fremmed for de utenforstående, samtidig som det kan være med å integrere innad i organisasjonskulturen "frilek", "finmotorikk", "saneseintegrasjon", "samspill”

26 Atferdsmessige uttrykk
Seremonier og rutinesituasjoner Møtetider, arbeids- og ansvarsfordelinger, merkedager Planleggingsdager Høsttakkefest, luciafeiring, nissefest, fastelavn, skidag, påskelunsj, 17.mai, sommerfest I tillegg: fødselsdager/navnedager/markering av at noen slutter Seremonier markerer ofte overganger

27 Atf.messige uttrykk forts.
Samhandlingsmønstre Kommunikasjonsform, kjønnsrolle-orientert samhandling Følelsesuttrykk I hvor stor grad er det rom for å uttrykke følelser? - "Være hele mennesker”

28 Personalpolitikk Personalforvaltning (lønn, overholdelse av lover og regler) pers.administrasjon (opplæring, velferdstiltak); aktiv, målrettet personalledelse (systematisk kompetanseheving) Fysiske / materielle uttrykk Symbolske objekter Latente / manifeste funksjoner

29 Eks: Klær, utsmykking, oppslagstavla
Fysisk utforming av barnehagen Arkitektur Funksjon Estetikk


Laste ned ppt "Barnehagen som organisasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google