Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Autorisasjonskurs - plantevernmidler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Autorisasjonskurs - plantevernmidler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Autorisasjonskurs - plantevernmidler
Informasjon til kursarrangører og andre

2 Målsetting Brukere av plantevernmidler ønsker å produsere trygg mat
å forvalte naturressursene på en god måte å ha god økonomi i planteproduksjonen For å oppnå dette er kunnskap om riktig handtering bruk av plantevernmidler en forutsetning

3 Politikk I Gjennom ”Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler ( )” ønsket Stortinget å legge til rette for, og sikre slik kunnskap hos alle brukere av plantevernmidler ved organisert kursopplegg med en avsluttende eksamen som gir rett til et personlig autorisasjonsbevis

4 Politikk II Etter en evaluering av handlingsplanen vedtok Landbruksdepartementet en ny handlingsplan: ”Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( )” Autorisasjonsordningen ble videreført i denne, og i ”Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( )”, som ble vedtatt av Landbruksdepartementet 16. februar 2004

5 Kursbehov Bonden/brukeren er helt sentral i forhold til å nå ny målsetting om reduksjon i risiko jf. Handlingsplan for redusert risiko ved håndtering og bruk av plantevernmidler Viktig med faglig påfyll etter 10 år Om lag brukere skal fornye beviset de kommende årene

6 Viktig ved fornyet autorisasjon
Bruk av plantevernmidler er ett av flere tiltak for å sikre kvalitet og produksjon Øke bevisstheten omkring plantevernmidlers helse- og miljøegenskaper samt risiko for skade Fokusere på trygg mat, og dokumentert produksjon Forståelse av etikett/bruksrettledning inkludert avviklingsregler for midler som mister godkjenningen Bedre samordning mellom funksjonstesting og autorisasjonskurset, og bedre helhetstenkning biologi - teknikk

7 Hjelpemidler Autorisasjonskanal for lærere som skal undervise
Kursmateriell er: grunnbok arbeidsbok tilleggsbøker i integrert bekjempelse CD-rom: ”Sprøyteteknikk i bilder” tekniske tilleggshefter lysarkene / PowerPointpresentasjoner

8 Regelverket Autorisasjonsordningen er hjemlet i
Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) av 19. desember 2003 og forskrift om plantevernmidler

9 Ordningen gjelder All yrkesmessig bruk av plantevernmidler
For forhandlere av plantevernmidler Foruten bønder, gartnere og skogbrukere som ønsker å kjøpe og bruke plantevernmidler, må ansatte i bedrifter, skoler og virksomheter som bruker plantevernmidler være autorisert.

10 Fornyet autorisasjon De som tok beviset før har gyldig bevis til For de øvrige gjelder dato som står på beviset (10 års gyldighet) Ved fornyelse gjelder tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse De som ikke fornyer beviset innen 2 år etter at beviset er utgått må ta førstegangskurset

11 Statistikk, utstedte bevis

12 Fordeling av ansvar Mattilsynet har ansvar for hele autorisasjonsordningen De har ansvar for å gi instruks og retningslinjer til Fylkesmannens landbruksavdeling og den enkelte kommune, og sende ut autorisasjonsbevis

13 FMLA har ansvar for Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for:
tilbud om kurs og praksisdag, men kan delegere til andre å arrangere dette tilsyn og koordineringsansvar for kursvirksomheten godkjenne alle lærere/instruktører å arrangere eksamen og avsluttende oppgave. Gjennomføring kan delegeres til landbruksforvaltningen i kommunene

14 FMLA / kommunene Fylkesmannens landbruksavdeling / landbruksforvaltningen i kommunene har ansvar for å bestille nødvendig antall eksamensoppgaver og oppgaver fra Mattilsynet / Fylkesmannens landbruksavdeling  å registrere i autorisasjonsdatabasen: alle som har bestått eksamen og den avsluttende oppgaven alle som er berettiget til autorisasjonsbevis

15 Hvem kan arrangere kurs ?
De mest aktuelle kursarrangører er Studieorganisasjoner Fagskoler Forsøksringer Landbruksforvaltningen i kommunene

16 Krav til de som skal undervise
Undervisningen i plantevernmidler som helserisiko bør primært gis av godkjent helsepersonell (ta gjerne kontakt med Landbrukets HMS-tjeneste) Undervisningen i sprøyteutstyr, innstilling og bruk skal fortrinnsvis gis av godkjente funksjonstestere Alle som skal være lærere/instruktører på kurs i autorisasjonsordningen anbefales å delta i autorisasjonskanalen i regi av Rogaland kurs- og kompetansesenter avd. Øksnevad

17 Førstegangs autorisering
Ulike måter å gjennomføre kurs på

18 Førstegangs autorisering
Opplæringa består av Teoretisk kurs timer Obligatorisk praksisdag timer Eksamen time

19 Førstegangs autorisering
Anbefalt gjennomføring Kurs med lærer(intensivkurs og studiering med lærer) Brevring, kombinert med foredragsholder Studiering, kombinert med foredragsholder

20 Førstegangs autorisering
Obligatorisk praksisdag Plantevernmidler og helserisiko med godkjent helsepersonell 1,5 time Verneutstyr time Sprøyteutstyr, innstilling og bruk timer Demonstrasjon/øvelse i sprøyteutstyr, innstilling og bruk, sjekkliste og verneutstyr 2,5 timer Tilsammen timer

21 Førstegangs autorisering Eksamen
Eksamen er en skriftlig prøve Ingen hjelpemidler utenom kalkulator er tillatt Eksamen avholdes i forbindelse med obligatorisk praksisdag eller arrangeres en separat dag Prøven rettes på stedet eller etterpå av eksamensansvarlig Det gis tilbud om muntlig eksamen for personer med spesielle behov Eksamenskandidatene har en klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra eksamen foreligger Landbruksforvaltningen i kommunen/Fylkesmannens landbruksavdeling vurderer hvem som er berettiget til autorisasjon Mattilsynet sender ut autorisasjonsbevis Personer som ikke fyller kravene (for eksempel skoleelever), skal ha et kursbevis

22 Fornying av beviset Ulike måter å gjennomføre kurs på

23 Fornying av beviset Opplæringa består av
Obligatorisk teorikurs på minimum 7 timer Eller 12 timers studiering hvor minimum 3 timer i integrert plantevern Avsluttende oppgave som skal godkjennes,1 time

24 Fornying av beviset Obligatorisk teorikurs
Integrert plantevern 2,5 timer Godkjenning og bruk av plantevernmidler med hovedvekt på regelverk og etiketten 2 timer Plantevernmidler og helse og plantevernmidler og miljø timer Sprøyteutstyr, innstilling og bruk 0,5 timer Tilsammen timer

25 Fornying av beviset - Avsluttende oppgave
Avsluttende oppgave er en skriftlig oppgave Tillatt å bruke hjelpemidler Oppgaven kan løses på den obligatoriske teoridagen, eller den kan tas en annen dag Oppgaven rettes på stedet eller etterpå av ansvarlig for oppgaven Det gis tilbud om muntlig gjennomgang av oppgaven for personer med spesielle behov Klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra godkjenningen av oppgaven foreligger Landbruksforvaltningen i kommunen/Fylkesmannens landbruksavdeling vurderer hvem som er berettiget til autorisasjon Mattilsynet sender ut autorisasjonsbevis

26 Førstegangs eksamen Oppgaven består av 25 deloppgaver som skal besvares ved avkryssing, med ett ord / uttrykk eller med beregning Maksimalt oppnåelig poengsum er 76. Oppgaven er godkjent om det oppnås 61 poeng Tid til rådighet: 1 time Eneste tillatte hjelpemiddel: Kalkulator Egne oppgaver for vekstgruppene: Korn, Potet, Grønnsaker Vekstus, Frukt og bær og Generell

27 Fornying av beviset - Avsluttende oppgave
Oppgaven består av 10 deloppgaver som skal besvares ved avkryssing, med ett ord / uttrykk eller med beregning Maksimalt oppnåelig poengsum er 50. Oppgaven er godkjent om det oppnås 40 poeng Tid til rådighet: 1 time Tillatte hjelpemidler: Kursmateriell, egne notater og kalkulator Egne oppgaver for vekstgruppene: Korn, Potet, Grønnsaker Vekstus, Frukt og bær og Generell

28 Kursmateriell Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok. 6. utg. 128 s. Kr 269,- Inkluderet: CD-ROM ”Sprøyteteknikk i bilder” Handtering og bruk av plantevernmidler. Arbeidsbok. 48 s Kr 105,-

29 Kursmateriell etter kultur
T. Hofsvang, H. Heggen m.fl. Plantevern i frukt og bær. Integrert bekjempelse. 128 s. Kr 261,- Plantevern i grønnsaker. Integrert bekjempelse. 128 s. Kr 261,- Plantevern i potet. Integrert bekjempelse. 64 s. Kr 177,- Plantevern i korn. Integrert bekjempelse. 64 s. Kr 177,- Plantevern i veksthus. Integrert bekjempelse. 72 s. Kr 208,- Plantevern i grøntanlegg. Integrert bekjempelse Kr 278,- Plantevern i forvekster. Integrert bekjempelse Kr 225,-

30 Bestilling av materiell
Kursmateriell kan bestilles fra Landbruksforlaget enten på eget skjema eller på:

31 Tilleggsmateriell Hefter Sjekklister CD-ROM
Nils Bjugstad, Tåkesprøyting i frukthager. 26 s. Nils Bjugstad, Spredeutstyr i veksthus. 30 s. Nils Bjugstad, Bruk av plantevernmidler i planteskoler. 12 s. Nils Bjugstad, Stasjonsområder og linjestrekninger, sprøyteteknisk del. 42s. Nils Bjugstad, Grøntanlegg – sprøyteteknisk del. 46 s. Sjekklister Nils Bjugstad, Sjekkliste for traktormonterte tåkesprøyter. Nils Bjugstad, Sjekkliste for spredeutstyr i veksthus. Nils Bjugstad, Sjekkliste for åkersprøyter. CD-ROM Nils Bjugstad og P. Hermansen, Sprøyteteknikk i bilder (åkersprøyte) Bestilles fra: NLH, Institutt for matematiske realfag og teknologi Postboks 5003, 1432 Ås. Epost:


Laste ned ppt "Autorisasjonskurs - plantevernmidler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google