Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presidentens møte 17/8-2011 Østensjø Rotary Klubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presidentens møte 17/8-2011 Østensjø Rotary Klubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presidentens møte 17/8-2011 Østensjø Rotary Klubb

2 Presidentens møte 17.08.2011 Hvem er Anders? Organisasjon 2011/12
Overordnede mål og planer for året Utfyllende kommentarer med spesifikasjoner av aktiviteter og mål for tjenester og komitéer Aktiviteter/oppsummering Kommentarer/spørsmål

3 Kveldens spørsmål: Fra hvilket land kommer vår nye RI-President Kalyan Banerjee?

4 Hvem er Anders? Født 3. mai 1963 Oppvokst i Stordamveien mellom Tveita og Oppsal Musikalsk barnehage i Oppsal kirke fra høsten 1967 Individuell pianoundervisning fra høsten 1968 Trasop barneskole fra høsten 1970 Ungdomsskole og gymnas, naturfaglig linje, på KG fra 1976 Studentfagkurs på Oslo Handelsgymnasium Militærtjeneste i marinen Siviløkonomstudiet på BI HV fra 1988 i Østmarka HV-område Formann i befalsforeningen i 10 år til 2008

5 Hvem er Anders forts. Yrkeserfaring:
Arbeid i musikbutikk i 10 år fra 8-klasse Storebrand som fritidsagent for liv/pensjonsforsikring og skadeforsikring Prosjektstilling i ulykkesavd. i Storebrand Aftenposten fra mai 1988 Salgskonsulent Salgsleder Salgssjef Mediearkivet.no AS fra mai 2000 Daglig leder Mediebedriftens Klareringstjeneste fra høsten 2001 Prosjektleder Styremedlem Styreformann Retriever-gruppen fra mai 2004 Content Manager Inngår i ledergruppen

6 Hvem er Anders forts. Ugift
Hobbyer: Familie, venner, landsted i Värmland, friluftsliv, musikk, fotball Rotary fra 2006 Leder av komité for PR / Info / Web Leder av programkomité President 2010/11 President 2011/12

7 RI-Preisdentens motto for Rotary-året
Reach within to embrace humanity.

8 Som kan oversettes med Lytt til ditt indre / hjerte for å hjelpe andre.

9 Styresammensetning 2011/12 President: Anders R. Eriksen Ny/Gj.valg
Innkommende president: Ole Gjerde Ny Sekretær: Dag Eidsæther Ny Kasserer: Jan Erik Larsen Gjenvalg Past president: Hans Kr. Huseby Ny/Gj.valg Internasjonal tjeneste: Svein Tangen (L)/Per Henriksen Ny Samfunnstjenesten: Roar Telje (L)/Iren Gangstad Gjenvalg /Ny Yrkestjenesten: Øjvin Falch (L)/Fritz Huitfeldt Delvis Ny Ungdomstjenesten: Dag-Inge Flatraker (L)/Mette Thoresen/Anita Eriksen Nye

10 Komitéer mv. 2011/12 Programkomité: Kirkekonsert:
Atle (L), Per H/Svein, Roar T/Iren G, Øjvin/Fritz, Vidar (L), Jarl Dag-Inge/Mette/Anita, Bjørn R Medlemskapskomité: Uganda-prosjekt: Arne G E (L), Mette T, Bjørn A, Ole F Vidar (L), Per S., Mona Kamerat og fest: Kalenderkomité Poul (L), Mona, Jarl, Rolf L., Bjørn A, Iren G Rolf L (L), Ole Jacob, Ole F, Arne G Samfunnskontakt /Intern info: Østensjøvannet (dugnad) Per B (L), Per H, Kjell N Willy (L), Vidar TRF (The Rotary Foundation) Æresmedlemmer Hans Kristian (L), Jan Erik Kjell S Revisor Permitterte medlemmer Atle Hans Jacob (Canada)

11 Strategiplan for Rotary International

12 Organisasjon for 2011/12 Overordnede mål og planer
Distriktets prioriteringer er styrende også for Østensjø Rotaryklubb: omdømme mangfold rekruttering ta i bruk sosiale medier Fokusere på klubbens indre liv ved å opprettholde fremmøteprosenten og sørge for klubbens vitalisering; Oppnås ved; Komitéer og tjenestegrenenes aktivitet gjennom møter Prosjekter iht. lokalt og internasjonalt miljø Vektlegge positive bidrag til klubbens miljø gjennom internt vennskap, Rotary-informasjon og felles aktiviteter Interessant program for klubbmøtene Ta vare på egne medlemmer Nyrekruttering med fokus på foryngelse

13 Organisasjon for 2011/12 Fremme Rotarys omdømme i lokalmiljøet
Samarbeide med andre klubber i regionen Bidrag til TRF og Polio Plus

14 Organisasjon for 2011/12 Oppsummering av styret og komitéenes mål og arbeidsaktivitet: Styret Klubbens ledelse skal sørge for at vedtektene følges og tilpasse disse til aktuell organisasjon, klubbtjeneste og struktur. Avholde styremøter iht. behov, ca hver 6 uke Kontakt med Distriktet, guvernør og andre klubber i Regionen. Oppfordre til kontinuitet ved utarbeidelse av mål og komitéplaner på kort og lang siktig - inntil 3 år. Utvikle ledere for fremtidige oppgaver innen Rotary

15 Organisasjon for 2011/12 Programkomité Målsetting:
Utarbeide plan og fordeling av innhold i klubbmøter iht. vedtektenes anbefaling, samt styrets / presidentens retningslinjer og prioriteringer Info til klubbens hjemmeside Søke å utnytte program fra andre klubber i regionen Sørge for å ha reserveprogram – gjerne med bruk av klubbens medlemmer Fordele 3 min og sørge for referent til klubbmøtene Målsetting: Opprettholde stabilitet i programutvalget for klubbmøtene. Utarbeide programinnholdet ved jevnlige møter i komitéen med minst 1 møte for hver programperiode (tertial)

16 Organisasjon for 2011/12 Kamerat og Festkomité Målsetting:
Tilrettelegge for klubbmøter m.h.t. klargjøring / rydding av møtelokale og fastlegge vaktordning for servering Arrangere spesielle møter som Guvernør-besøk, rakfiskaften, teaterbesøk og øvrige arrangementer som tildeles av styret Målsetting: Opprettholde kvalitet og stabilitet for klubbmøtenes ramme og gjennomføring. Dette vil sikre oppmøte av de oppsatte ansvarlige medlemmer og bidra til at vi oppnår mål om god fremmøteprosent, gjerne økende. Booking/avbooking av møtedager for vårt møtelokale. For tiden på Oppsal Samfunnshus Sørge for evt andre møtelokaler ved behov Arbeide gjennom komitémøter iht. behov, minst 1 for hvert program-tertial

17 Organisasjon for 2011/12 Samfunnskontakt / intern informasjon
Samarbeid med klubbens tjenester og komitéer Ansvar for oppdatering og videreutvikling av klubbens hjemmeside Søke mulighet for presse/media-omtale ved aktuelle aktiviteter som synes å ha betydning for klubbens og Rotarys omdømme Intern informasjon om Rotary i egen klubb Østensjø Rotary-klubbs vei inn mot bruk av sosiale medier Målsetting: Øke intern kunnskap om Rotary Forbedre Rotarys omdømme i lokalmiljøet og generelt i samfunnet Bruke informasjon som underlag for nyrekruttering av medlemmer til klubben, vurdere behov for opplæringsprogram Arbeide gjennom komitémøter iht. behov minst 2-3 i løpet av året.

18 Organisasjon for 2011/12 Medlemskapskomité Målsetting:
Ta vare på nye medlemmer ved kontinuerlig egen oppfølging og fadderoppfølging Rekruttere nye medlemmer for foryngelse og fornyelse av klubben Ivareta klubbens etablerte medlemmer Følge opp medlemmer som ikke har et ’’normalt’’ forhold til klubben som for eksempel fravær, evt. manglende aktivitet på andre måter. Målsetting: Beholde etablerte medlemmer Beholde nye medlemmer Øke netto antall nye medlemmer med 2-3 stk i løpet av Rotary-året Gjennomføre ett informasjonsmøte/rekrutteringsmøte i samarbeid med styret vinteren 2012 Arbeide gjennom komitémøter iht. behov, minst 3-4 i løpet av året

19 Organisasjon for 2011/12 Prosjektkomitéene Målsetting:
Arbeide for å identifisere/tilrettelegge for eventuelle nye prosjekter for klubben lokalt og/eller internasjonalt. Søke evt. samarbeid med andre klubber, helst innen region 2 Aktuelle pågående prosjekter er Uganda-prosjektet, Kirkekonsert, Kalender og Østensjøvannets dugnadsinnsats, som forestås av egne komitéer. Målsetting: Bruke klubbens ressurser, herunder økonomiske, men også egne medlemmers innsats og ressurser. Rapportere til styret og Komité for Samfunnskontakt om aktuelle aktiviteter, slik at informasjon tas eventuelt videre til Distrikt og lokale media. Arbeide gjennom møter i komitéene iht. behov, minst 2-3 møter i løpet av året. Samarbeide med TRF-komitéen om aktiviteter som kan involvere TRF Søke å etablere kontinuitet ved utarbeidelse av flerårige planer med inntil 3 år og med knytting til alle de 5 utadrettede tjenestegrener

20 Organisasjon for 2011/12 TRF komitéen Målsetting:
Søke nødvendig kunnskap/informasjon om TRF og relaterte områder og videreføre dette innad i klubben Bistå dersom søknader skal utarbeides eller det er behov for kontakt med TRF Informere og rekruttere til TRF-avtalegiro Målsetting: Forbedre kunnskapen om TRF i klubben. Oppnå fastsatte mål om kr 300,- pr medlem til TRF og kr 100,- pr medlem til Polio Plus. Rekruttere til TRF-avtalegiro

21 Organisasjon for 2011/12 Tjenestegrener
Rotarys grunnleggende rammeverk består av de 5 tjenester: Samfunnstjenesten Klubbtjenesten Internasjonal tjeneste Yrkesrettet tjeneste Ungdomstjenesten

22 Organisasjon for 2011/12 Tjenestegrener forts.
Klubbtjenesten ivaretas av Styret v/visepresidenten og følgende komitéer; Program Kamerat og Fest De øvrige tjenester ivaretas av oppnevnte kontakter m/assistenter (nye medlemmer). Nye medlemmer skal tilføres kunnskap om virksomhetsområder og aktiviteter innen respektive tjenester. Dette kan gjøres gjennom deltagelse i møter, henvisning til tilgjengelig informasjon, tildeling av oppgaver eller lignende. Ansvarlig for tjenesten m/assistenter bør delta i / arrangere minst 1 møte pr år sammen med andre komitéer som prosjekt-komitéene og/eller Komité for Samfunnskontakt.

23 Organisasjon for 2011/12 Prioriterte programområder:
IT: Afrika – hjelpeprosjekter / organisasjoner, politikk YT: Nye / gamle yrker, bedriftsbesøk, etikk ST: Lokal kultur, historie, UT: Opplæring, RYLA, Rotaract , Ungdomsutveksling KT: Klubbintern trivsel og møtekvalitet

24 Presidentens motto for året 2011-2012
Glede, positivitet, samarbeid og ærlighet!

25 Oppsummering Ha en humørfylt profil. Vi skal ikke bare ha det gøy vi skal ha det moro også! Være oppfølgende og delaktig på en positiv måte Påskjønne gode forslag/aktiviteter/bidrag Trekke inn ektefeller/partnere og andre vi vil invitere med til møter Beholde/styrke den sosiale del av klubbarbeidet Utveksling med andre klubber, spesielt innen region 2 Øke bruk av egne/interne ressurser i program for møtekvelder Fokusere mot yngre, kvinnelige og fremmedkulturelle potensielle medlemmer Vurdere å opprette vennskapsforhold til andre klubber nasjonalt og / int. Vurdere deltagelse i GSE (Group Study Exchange) eller andre internasjonale ungdomsprogrammer Støtte TRF (The Rotary Foundation) og Polio Plus etter beste evne Men: Avpasse innsats og aktiviteter etter vilje, evne og de ressursmessige rammer som klubben og klubbens medlemmer har.

26 Kommentarer / spørsmål

27 Kveldens spørsmål Fra hvilket land kommer vår nye RI-President Kalyan Banerjee?

28 Kalyan Banerjee kommer fra
India


Laste ned ppt "Presidentens møte 17/8-2011 Østensjø Rotary Klubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google