Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språkleg modul A - oversyn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språkleg modul A - oversyn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språkleg modul A - oversyn
Pensumbok: Kulbrandstad, L. A. (1993): Språkets mønstre. Grammatiske begreper og metoder. 3. utg Oslo: Universitetsforlaget. Dansk og svensk språk: Otnes, H. & Aamotsbakken, B. (2006). Tekst i tid og rom. Norsk språkhistorie. (3. utg.) Oslo: Det Norske Samlaget. Kapitlet: ”Dansk og svensk” (ss , i alt 9 sider).   Praktisk språkbruk: Vinje, F.-E. (2004). Skriveregler. (8. utg.) Oslo: Aschehoug. 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A- Jens.Haugan hihm.no 1

2 Språkleg modul A Frå studieplanen: KODE: 2NO34-001/2NO34-002/2NO34-003/2NO NAVN: NORSK ÅRSSTUDIUM STUDIEPOENG: 60 SEMESTER: HØST OG VÅR SPRÅK: NORSK Språklig modul A (15 studiepoeng)   2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 2

3 Språkleg modul A Frå studieplanen: FORKUNNSKAPER Ingen, men det er en fordel om man har hatt et godt forhold til norskfaget gjennom tidligere skolegang, og at man stiller med en sunn interesse og et åpent sinn for mange ulike sider ved både språk og litteratur i teoretisk, praktisk og didaktisk perspektiv   2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 3

4 Språkleg modul A MÅL Gjennom Norsk årsstudium skal en utvikle et engasjert og reflektert forhold til norsk og nordisk språk og litteratur i fortid og nåtid, og studiet skal også være med på å forberede studentene til å arbeide i skolen eller i andre offentlige og private stillinger der kunnskap om språk og litteratur representerer en sentral kompetanse. Etter fullført studium skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og holdninger: innsikt i språket som struktur og språket som sosialt fenomen og respekt og forståelse for ulike varianter av språk. kunnskaper om litteratur fra ulike epoker og ulike sjangrer. evne til se på litterære og språklige spørsmål fra et analytisk og vurderende perspektiv. praktiske og teoretiske kunnskaper om lesing og skriving av ulike typer tekster. et solid grunnlag for å kunne følge med i den faglige og fagdidaktiske utviklin­gen i faget. 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 4

5 Språkleg modul A Fonetikk/fonologi - taleorganene - fonemer og fonemvarianter i norsk - kombinasjonsmuligheter (fonotaks) - prosodi - lydtranskripsjon   2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A- Jens.Haugan hihm.no 5

6 Språkleg modul A Morfologi - ordklasser. - bøyningsmønstre - ordlaging, forskjellen mellom morfem og ord, rot og stamme - bøyningsendinger, avledning og sammensetning - lånord og fremmedord ord – lag - ing pøbb - eksamen   2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 6

7 Språkleg modul A Syntaks - setningsoppbygging - frasetyper og fraseoppbygging - ulike setningstyper - leddstilling 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 7

8 Språkleg modul A Dansk og svensk språk - lesing av og arbeid med danske og svenske tekster - drøfting av hva som i særlig grad kjennetegner dansk og svensk i forhold til norsk 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 8

9 Språkleg modul A Praktisk språkbruk - hva som kreves av skriveferdigheter på tekst- og rettstavingsnivå, i begge målformer - grunnleggende kunnskaper i det å skrive et fagessay 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 9

10 Språkleg modul A Førelesarar på språkleg modul A og B: Jens Haugan (JH) - jens.haugan hihm.no Tormod Stauri (TSt) - tormod.stauri luh.hihm.no Tekstlære modul B: Eva Marie Syversen (EMS) Tove Sommervold (TSo) 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 10

11 Semesterstart (orienteringsmøte, studentsosiale aktivitetar osv.)
Språkleg modul A Mnd Veke Måndag Rom B242 Tysdag B242 Onsdag Midtbyen 17 Torsdag B242 Litteratur Språk  AUG 34 Semesterstart (orienteringsmøte, studentsosiale aktivitetar osv.) Fonetikk 1. JH Fonetikk 2. JH 35 Fonetikk 3. JH Fonetikk 4. JH NB! SEP 36 Morfologi 1. JH Morfologi 2. JH 37 Morfologi 3. JH Morfologi 4. JH 38 Praktisk språkbruk 1. TSt Praktisk språkbruk 2. TSt 39 Praktisk språkbruk 3. TSt Praktisk språkbruk 4. TSt 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 11

12 STUDIEVEKE (Haustferie Oppland) STUDIEVEKE (Haustferie Hedmark)
Språkleg modul A OKT 40 STUDIEVEKE (Haustferie Oppland) 41 STUDIEVEKE (Haustferie Hedmark) 42 Syntaks 1. JH Syntaks 2. JH 43 Syntaks 3. JH Syntaks 4. JH Innlevering obligatorisk abreidskrav: språk. NOV 44 Syntaks 5. JH Syntaks 6. JH 45 Syntaks 7. JH Syntaks 8. JH 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 12

13 EKSAMENSVEKE (?) 2NO34 Litterær modul A munnleg
Språkleg modul A 46 Praktisk arbeid grammatikk 1. JH Praktisk arbeid grammatikk 2. JH 47 Dansk og svensk 1. TSt Dansk og svensk 2. TSt 48 DES 49 EKSAMENSVEKE (skriftleg) (?) 2NO34 Litterær modul A skriftleg, 2NO34 Språkleg modul A skriftleg 50 EKSAMENSVEKE (?) 2NO34 Litterær modul A munnleg 51 (EKSAMENSVEKE) (?) 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 13

14 Språkleg modul A OBLIGATORISKE KRAV (”semesteroppgåve”) Studentene skal levere ett individuelt skriftlig hjemmearbeid på ca ord, med oppgave gitt av faglærerne. Arbeidet leveres på Fronter. Hvis faglærer og studenter blir enige om dette, kan det leveres et førsteutkast og en revidert versjon. Faglærer kan sette en karakter på besvarelsen, dersom studentene ønsker det. Karakteren teller ikke med i sluttkarakteren på modulen, men hjemmearbeidet må være godkjent før man kan melde seg til eksamen. Omtrent halvparten av svaret skal skrives på bokmål og den andre halvparten på nynorsk. I Norsk årsstudium blir det ikke skilt mellom hovedmål og sidemål. Bokmål og nynorsk blir sett på og behandlet som en naturlig del av selve norskfaget, dvs. som to offisielle norske skriftformer med individuell og felles historie, noe som også blir gjenspeilet gjennom de ulike delene i studiet. Hvis en kandidat må levere et arbeidskrav på nytt, kan det skje ytterligere én gang samme semester, og ytterligere én gang i det påfølgende semesteret. 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 14

15 Språkleg modul A - Bruk av Word / stavekontroll - Internett - Plagiat - Fronter 2NO34 – Norsk årsstudium – Språkleg modul A - Jens.Haugan hihm.no 15


Laste ned ppt "Språkleg modul A - oversyn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google