Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning av psykisk lidelse hos personer med autisme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning av psykisk lidelse hos personer med autisme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning av psykisk lidelse hos personer med autisme
trine lise bakken, cand.san / ph.d-student Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede

2 Tema Hvorfor byr det på spesielle vansker å utrede psykisk lidelse hos mennesker med autisme? Kommunikasjonsstil Diagnostisk overskygging Overlappende kriterier og symptomer Atypiske / idiosynkratiske symptomer? Vansker med kriterier - psykometri

3 Autismediagnosen Relativt ny diagnose
Tidligere oppfattet som en sjelden form for schizofreni (Kanner 1943, 46) Artikler 70- og 80-tallet beskriver forskjeller mellom autisme og schizofreni (Fish og Rivto, 1979, Rumsey mfl, 1985). Asperger-syndrom: Wing revitaliserer Aspergers’ artikkel fra 1944 på 80-tallet.

4 Autismespekterforstyrrelser
Innebærer en utpreget funksjonsnedsettelse innenfor minst 2 av disse 3 områdene: Gjensidig sosialt samspill Gjensidig verbal og ikke-verbal kommunikasjon Fantasi og atferd

5 Persepsjon og sosialt samspill
Persepsjonsforstyrrelser Sanseinntrykk oppleves svært sterkt Auditive, visuelle og taktile er mest vanlig, men også forstyrrelser knyttet til lukt og smak forekommer Eksempler kan være spesielle geometriske former, klesmaterialer, spesielle lyder osv. Sosial samspillproblematikk Forstår ikke sosiale regler Sier rett ut det de oppfatter og mener uavhengig av om det er passende i situasjonen Har få eller ingen venner, men bekymrer seg ikke nødvendigvis om dette Mangler ”sunn fornuft”

6 Atferd Spesialinteresser Ritualisme
Monoman, ensidig interesse for et bestemt tema, bestemte gjenstander, bestemte fenomener Kan være opptil 2 eller 3 samtidig, men sjelden flere Interessene kan variere over tid Ritualisme Tvangstanker og tvangshandlinger Svært rutinebundne Tvangsmessig fiksering på død/selvmord

7 Motorikk og kognisjon Motorikk Svekkede kognitive funksjoner
Dårlig balanse - Klossethet Særpreget gange Stereotype bevegelser Svekkede kognitive funksjoner Problemer knyttet til det å kunne se forbi detaljer og forestille seg en helhet der detaljene inngår Klarer ikke å forestille seg andre menneskers tanker og følelser Problemer med delt oppmerksomhet, dvs. å være seg bevisst at et annet menneske observerer det samme som en selv Nedsatt evne til å planlegge, forberede og utføre handlinger

8 Kommunikasjonsstil (Kanner, 1946)
Misforstår metaforer Ser ikke et utsagn i sammenheng med konteksten Vanskeligheter med å forstå humor, ironi og sarkasme Snakker på en litt spesiell måte, ofte litt monotont Forstår ikke reglene for samtaler Idiosynkrasier, dvs. en personlig tolkning og bruk av visse ord Fattig mimikk og kroppsspråk Problemer med å vurdere riktig avstand og nærhet til andre personer Problemer med regulering av blikk-kontakt

9 Autisme og psykiatri - generelt
Overhyppighet av psykisk lidelse hos mennesker m. Autisme Angst og depresjoner samt OCD synes særlig hyppig forekommende Symptomer mistolkes ofte: Psykisk lidelse tolkes som en del av autismen Generelle vansker knyttet til psykisk lidelse tolkes som egenskaper ved klienten Vansker knyttet til autisme-tilstanden tolkes som psykisk lidelse Overhyppighet av ubehandlet psykisk lidelse hos mennesker m. autisme

10 Diagnostisk skygging Fenomenet består i at symptomer på psykiske lidelser blir vurdert som en del av det karakteristiske ved å være PUH / ha autisme Begrepet diagnostisk overskygging blir brukt om dette fenomenet og vurdert som forklaring på underrapportering og underdiagnostisering av psykiske lidelser blant utviklingshemmede Begrepet lansert Reiss et al i 1982

11 Overlappende kriterier / symptomer
Kriterier: kriterieoverlapp knyttet spesielt til: Idiosynkrasier og bisarr atferd Negative symptomer Ritualisert atferd, opptatthet av objekter Initiativløshet Symptomoverlapp knyttet spesielt til: Kommunikativ stil Spesiell atferd  atypisk fremtredelsesform av symptomer

12 Kriterier og psykometri
Ikke enighet om bruken av kriterier for psykiske lidelser hos mennesker med autisme / utviklingshemming. En rekke sjekklister for utredning av psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemning. Lite egnet for m.m. autisme, fordi de mest omfattende instrumentene er konstruert for å identifisere autisme som en av lidelsene. Sjekklistenes validitet og reliabilitet ikke undersøkt i autismepopulasjoner To nye sjekklister for m.m. autisme & psykisk lidelse: ASD-CA og PAC

13 Psykose / schizofreni - overlapp
NEGATIVE SYMPTOMER: Lav sosial aktivitet Manglende motivasjon Mimikkfattigdom Affektfattigdom (affektavflatning) Idiosynkratisk språk / språkfattigdom. Personer med autisme har gjerne sine helt egne syn på sine omgivelser  mistolkes som vrangforestillinger BISARR ATFERD og til dels også INTERESSEMONOMANI (”særinteresser” )

14 Tankeforstyrrelser Nyere forskning peker mot at personer med autisme er langt mindre disorganisert (signifikant lavere funn av disorganisering) hos personer med autisme Typer tankeforstyrrelser: Autisme: mer fattig språk, avvikende respons og upassende tenkning / tale. Schizofreni: mer usammenhengende tale, avsporinger og taleflom

15 Psykose – diff.diagn. Hos pasienter med lett – moderat PU + autisme: diff.diagnostikk: idiosynkrasier, bisarr atferd, sosial tilbaketrekking, apati Hos pasienter med alvorlig – dyp PU + autisme: diff.diagnostikk: idiosynkrasier, atypiske symptomer: agitert depresjon eller alvorlig disorganisert atferd? Økt sosial tilbaketrekking eller typisk autismeatferd? Somatiske tilstander som smerter?

16 Depresjon / mani - overlapp
Passivitet Initiativløshet Mimikkfattigdom Irritabilitet Kommunikasjonsvansker Uro / stress Taleflom

17 Depresjon – diff.diagn. Endringer
Mistet interesse for tidligere favorittaktiviteter - Napoleonskake Tristhet Økt irritabilitet – aggressivitet Uro - rastløshet

18 Angst - overlapp Reagerer negativt på nyhet
Sensitivitet (lyder, lys, lukt) Har det bedre med struktur og forutsigbarhet Særtrekk som har vært vurdert som autismespesifikke vansker kan bedre forstås som symptomer på angst

19 Angst – diff.diagn. Flight – Fight – Freeze
Økning i repeterende og ritualistisk atferd Økning av uro Anspenthet, nervøsitet, unnvikelsesatferd Panikkanfall (mer i morgen)

20 Tvangslidelse - overlapp
Stereotyp og repeterende bruk av språk Stereotyp og repeterende bruk av gester Omfattende engasjert i en eller flere stereotype og avgrensede interesser.

21 Tvangslidelse – diff.diagn.
Er det et problem for personen? Skille mellom ritualer som middel for å skape forutsigbarhet – og tvanghandlinger og –tanker Innskrenker handlingene / tankene hverdagslivet? Tåler personen å bli avbrutt i handlingene? Blir avbrudd i handlingene fulgt av angst / stress / ubehag?

22 Psykometri – PU / Autisme
DASH II: the Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped PAS-ADD: Psychiatric Assessment Schedule for Adults with a Developmental Disability Glasgow depression scale MINI plus – egner seg godt for lett PU (også for pas.m. autisme) (Psychopathology in Autism Checklist, PAC – foreløpig prosjektintern RFAPL)

23 Ruth – født på femtitallet
Sosiale vansker Typisk autistisk kommunikasjonsmønster: konkret, idiosynkratisk, perserverasjoner, bekreftelser, ritualisme Spesielle interesser Idiosynkratiske forestillinger omkring indre organer Stereotype atferdsmønstre, motorisk klossete Faser med psykotiske symptomer: vrangforestillinger, alvorlig disorganisert språk og disorganisert atferd


Laste ned ppt "Utredning av psykisk lidelse hos personer med autisme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google