Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Bodø 29.november 2012 Vibeke Gjendemsjø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Bodø 29.november 2012 Vibeke Gjendemsjø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Bodø 29.november 2012 Vibeke Gjendemsjø

2 •Bakgrunn for Kunnskapsdepartementets pilotprosjekt •Organisering av Tromspiloten og valg av arbeidsprosesser •Kort om danningsbegrepet •Bruk av praksisfortellingen •Bevissthet om barnehagens læringsmiljø •Underveis utdrag fra tre artikler

3 Bakgrunn for KDs pilotprosjekt •Danningsbegrepet i barnehageloven: •§ 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

4 Bakgrunn •I rammeplanen (2011): •Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. (RPBH 2011: 15)

5 Bakgrunn •Og videre: •Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RPBH 2011: 15).

6 Danningens gjenkomst •Aktuelt begrep på 1960- og 1970-tallet •Relanseres etter tusenårsskiftet i flere politiske dokumenter •Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små! (BUF, 2005) –Her lanseres danning som begrep første gang i et barnehagepolitisk dokument –«barnehagen er en arena for danning» (s. 32) –Knyttes til det «vide læringsbegrepet»

7 Klar, ferdig, gå! (2005) •Sitat:  «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danningen alt dette. Det handler om det aktive barnets vekselvirkning med den kulturelle og sosiale verden hun eller han er til stede i.» (s. 34)  Kjent? •Ble brukt i den justerte rammeplanen

8 Avventende departement •Barne- og familiedepartementet om innspillene fra Klar, ferdig, gå!: •«Departementet viker noe tilbake fra å introdusere også begrepet danning i innholdsbestemmelsen. Departementet vil imidlertid foreslå at barnehagens rolle i forhold til barnets utvikling stadfestes»

9 Regjeringsskifte •Stoltenberg II-regjeringen overførte barnehagen til Kunnskapsdepartementet i 2005 •Barnehagen ble forstått som en del av utdanningssystemet •«Livslang læring» •Nedsatte Bostad-utvalget for å utrede nye formålsparagrafer for barnehage og skole

10 Arbeid med ny formålsparagraf •Klar, ferdig, gå! ble et viktig bakgrunnsdokument for Bostad-utvalget •Leverte sin innstilling i NOU 2007:6 Formål for framtida  Danningsbegrepet foreslås tatt inn i formålsbeskrivelsen også for barnehagen

11 Bostad-utvalget •«Danning gir assosiasjoner både til det som skjer i barnets samspill med omgivelsene, og til den oppdragelsen som skjer i barnehagene» (s. 28) •KD: danningsbegrepet inkluderer oppdragelse, selv om det ikke nevnes i formålet •Danning er et vidt begrep – inkluderer mye

12 Danning i rammeplanen •Enda en gang: Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RPBH 2011: 15).

13 KDs pilotprosjekt om danning •Danning er et vidt begrep som krever presisering(er) •Derfor: «Målet med Pilotprosjektet er å få frem ulike innganger til arbeid med læringmiljø og danning i barnehagen» •Læring og danning går hand i hand?

14 Målsetning •Kunnskapsdepartementet (31.08.11):  «Målet med Pilotprosjektet er å få frem ulike innganger til arbeid med læring og danning i barnehagen»  Barnehager i seks fylker deltar –i samarbeid med Fylkesmann og universitet / høgskole –Tidsramme: desember 2011 – oktober / november 2012

15 Målsetning / rammer •Utviklingsprosjekter med utgangspunkt i rammeplanens kap. 3 som kan gi perspektiver på barnehagen som lærings- og danningsarena •Gjerne bygge videre på etablerte satsingsområder •Rapportering  Artikler fra praksisfeltet + teoretisk artikkel  (Begynn loggskriving i dag)

16 Hvordan kommer vi oss dit? •Arbeid i hver enkelt barnehage mellom samlingene •Etablere en prosjektgruppe som driver prosjektet og som deltar på nettverkssamlingene i Tromsø •Lage en realistisk milepælsplan •Hver barnehage har i Troms fylke fått kr 20 000 til dette prosjektet – individuell frihet •På nettverkssamlingene •Dele og diskutere foreløpige resultater, utfordringer og evt nye spørsmål

17 Målsetninger •Å knytte danning til praksisen i barnehagen  «Å sette praksis på ordene» •Utforske hvordan danningsbegrepet kan brukes på en meningsfull måte i barnehagen •(min tolkning) •Å forene teori (danningsbegrepet) og praksis •Teori er når alle vet hvorfor, men ingen vet hvordan •Praksis er når alle vet hvordan, men ingen vet hvorfor

18 Danning som pedagogisk grunnbegrep •Danning •Iflg. Paul Opdal (2008) et begrep som kan fange inn det vesentlige ved pedagogikk som virksomhetsutøvelse •Skal dannelse være et pedagogisk grunnbegrep må to kriterier oppfylles, iflg. Opdal » Det må være normativt (verdiladet) for å ivareta pedagogikkens praksisrettethet » Må peke på noe substansielt som utvikling av mennesket kan skje gjennom

19 Perspektivutvidelse De samiske barna hadde laget «rice and curry». Vi ville skape en indisk ramme rundt måltidet, så vi satte oss ned på gulvet på indisk vis, med fingrene. Farge, lukt og smak var annerledes enn det vi er vant til. Dette var noe helt annet enn bidus. Og tenk å spise med fingrene! Ikke akkurat standard. Det var eksotisk spennende. Barna……………….. Gimle barnehage

20 Et danna menneske •Mer enn et utdannet mennesket •Jfr. Jon Hellesnes: å være danna eller å ha danning •Å være danna vs å ha danning –Å være danna er den egentlige danninga, iflg. Hellesnes –Utdanning er viktig, men ikke tilstrekkelig –Utdanning skal tjene danning •Dialog er en forutsetning for danning –Danning er sosialt betinga –Danning skjer i samspill med omgivelsene –Livet leves relasjonelt, kroppslig, språklig og handlingsmessig

21 Arena for danning •En arena for danning bør utvikle og legge til rette for en selvutvikling i relasjon til andre •Her er læring implisitt •Hva skjer når barnehagen lar barns nysgjerrighet være drivkraften i dannings og læringsprosesser? •Eksempel fra Bukkespranget Naturbarnehage

22 Praksisfortelling •En arbeidsform og en prosess for å gjøre praksis synlig •Vurdering av praksisfortelling kan bidra til å synliggjøre praksis, åpne for nye forståelser, tolkninger, nye valg og på den måten muliggjøre endring av praksis

23 Kan praksisfortellingen hjelpe oss til å: •se og begripe hva som foregår i det pedagogiske arbeidet og hva barn er i stand til, uten at man har fastlagte rammer i form av forventninger og normer (Dahlberg m.fl.2002:220) •forske på egen praksis sammen med barn. Bruke praksisfortellingen til å undersøke om barnehagen fremmer de verdier vi ønsker.

24 Hva er læringsmiljø? •Psykososiale læringsmiljøet får konsekvenser for trivsel, helse og yteevne, mellommenneskelig samspill (relasjoner) og trygghet mot trakassering og pyskiske skadevirkninger (mobbing) •Fysisk læringsmiljø •Organisatorisk læringsmiljø – systemforhold som dagsrytme, tilrettelegging, ledelse

25 Hva fanger vi gjennom pedagogisk dokumentasjon?

26 R-06: Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling •Lek •Læring •Mestring •Bevegelsesglede •Bevegelses-erfaring •Sanseerfaring •Konsentrasjon •Utfoldelse •Tumleplass inne og ute •Ro Fra R-06, s. 16

27 •Hvordan vi organiserer barnehagen kan også være et uttrykk for hvordan vi ser på barnet og forventninger til barns medvirkning, deltakelse og læring! ” ”Hvis jeg må spørre …, hva da da?”

28 Har dere tenkt igjennom? •Hvilke opplevelser og erfaringer har barn fra ulike pedagogiske aktiviteter og læringsmiljøer i barnehagen? •Hvordan kan disse erfaringene anvendes for å etablere en praksis som fremmer dannelse og gode læringsmiljøer for alle barn i barnehagen ? •Spørsmål Pilotprosjektet i Hedmark

29 Tiden….? •Dagsrytmen •Overgangs- situasjoner •Måltidstider •Pauser •Møter •Samlinger •Vakter •Etc., etc. ”Tiden strekker til for den som vil bruke den….” Vi regulerer barnehagens liv med:

30 Helhet og forståelse •Hva gjør fokuset på fagområdene med forståelsen av læring og danning i barnehagen? •Barnehagene og relasjonskompetanse •Blikk for omsorg •Blikk utover omsorg – blikk på læringens objekt/innhold •Begreper som omsorg, trygghet, samspill og frilek var kjente begreper, men barnehagene hadde generelt mindre fokus på innhold – å være oppmerksom på barnehagens innhold og læringsmiljø. •Utfordring å lede læringsarbeidet – didaktisk kompetanse •En mer aktiv pedagogrolle som igangsetter, viderefører

31 Læringsmiljø – bruk av artefakter •Artefakter: eks: språk, leketøy og læremidler. Utgjøre vilkår og premisser for hvordan barn skaper mening. •Hvordan skaper barn mening gjennom samtale lektøy og læremidler? •Barn transformerer og skaper nye betydninger, nye historier og griper på den måten inn i barnehagelivet som aktører, ny dynamikk er og vilkår for danning er satt i spill. •Materiell (fysiske objekter – sandkasse, verktøy, bøker, lektøy m.m) som presenteres og gjøres tilgjengelig for barn utgjør dermed vilkår for barns danningsprosesser. Elin Eriksen Ødegaard


Laste ned ppt "Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena Bodø 29.november 2012 Vibeke Gjendemsjø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google