Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

n-med-fjarrvarme/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "n-med-fjarrvarme/"— Utskrift av presentasjonen:

1 n-med-fjarrvarme/

2 Kommunikasjonsarbeidet i Norsk Fjernvarme Kari Asheim Årsmøtet 2012

3 Hovedargumenter for fjernvarme; samfunnsnivå: # FORSYNINGSSIKKERHET Fjernvarme representerer en verdifull reserve for et kraftsystem bestående av stadig mer uregulert kraft. # PRIMÆRENERGIBELASTNING Fjernvarme er energieffektivisering i praksis fordi fjernvarme tar i bruk ressurser som elles ville gått til spille. # FLEKSIBILITET Fjernvarme er en energifleksibel infrastruktur som skaper lav terskel for overgang til nye fornybare energikilder. # KLIMANYTTE Fjernvarme erstatter oljefyr, og frigjør elektrisitet og elektrisk effekt til klimanyttige formål. # LUFTKVALITET Fjernvarme gir bedre luftkvalitet i byene, fordi den erstatter lokal fyring # KOSTNADSEFFEKTIVITET Fornybar varme er den fornybarsatsingen som gir flest kilowattimer igjen for pengene.

4 Norsk Fjernvarmes kommunikasjonsstrategi • Visjon: Et fornybart fjernvarmesamfunn • Verdier: Fremtidsrettet – ansvarlig - åpen • Mål 2012 – 2015: Opprettholde / gjenopprette den posisjonen fjernvarme hadde i "varmesatsingsperioden" Delmål: • Politiske myndigheter skal ha programfestet energiomlegging • Norges offisielle varmemål er 10 TWh produsert fornybar varme i 2020 • Tydelige ambassadører for fjernvarme i offentligheten • Fjernvarme omtales i media ukentlig, to større positive føljetonger • Fagpresse BYGG og ENERGI har egne journalister som dekker fjernvarme. • #fjernvarme tagges minst fem ganger daglig på twitter. #fjernvarmetreff12 ukentlig hver høst • Norsk Fjernvarmes Facebookside har minst 500 støttespillere, og oppdateres daglig. • Fjernvarme er førstevalget til oppvarming i nye/ renoverte yrkesbygg

5 En spart kilowattime er alltid bedre enn en produsert. Selv et anlegg med 100 % fornybar fjernvarme gir større miljøbelastning enn å spare energi

6 Diskusjonen vi befinner oss i akkurat nå 3. april: Bellona foreslår at tilknytningsplikten oppheves for passivbygg 25. april: Regjeringen foreslår passivbygg-standard fra mai: Rambøll-rapport antyder at passivhus av hensyn til fjernvarme primært bør bygges utenfor fjernvarmeområder 8. mai: Naturvernforbundet: "Passivbygg reduserer behovet for fjernvarme" 10. mai: Tor Helge Dokka: "Det er ikke tvil om at fjernvarme er gårsdagens løsninger" 11. mai: NBBL erklærer seg negative til videre utbygging av fjernvarmenett: "Fjernvarme koster kr per bolig, og er dårlig samfunnsøkonomi i passivhus"

7 To strategiske tilrådinger: Fjernvarmebransjen må ikke stille seg negative til passivbygg  Fjernvarmebransjen bør ALLTID kommunisere at fjernvarme er en god løsning for større passivbygg  Fjernvarmebransjen bør utarbeide en egen energieffektiviserings-politikk, der vi beskriver den videre utvikling en av passivbygg og fjernvarme - hånd i hånd. Fjernvarmebransjen bør tilstrebe å fase ut fossil spisslast innen 2020  Fjernvarmebransjen bør ALLTID kommunisere at fossil spisslast skal og må ut av energimiksen  Fjernvarmebransjen bør utarbeide en strategi for utfasing av fossil energi. Strategien bør inneholde kostnadsestimater for uttesting og konvertering til fornybar spisslast. Norsk Fjernvarme bør bruke kostnadsestimatene til å foreslå et Enova-program for konvertering av spisslast i fjernvarmen.

8

9 Kommunikasjonsstrategi; satsing nr. 1: Endre Energimerkeordningen

10 Forslag til endring 1. Overbevise NVE (OED) 2. Overbevise EMK 3. Kampanje: "B er Best" STRATEGI Norsk Fjernvarme må levere et endringsforslag det er mulig å få faglig / politisk gjennomslag for. Dette innebærer: -Endringene må kunne gjennomføres uten at dette forutsetter lovendring. -Dagens systemgrense (levert energi) må beholdes. -Man skal måtte strekke seg i forhold til TEK 10 for å få A eller B. -Endringene bør ikke innebære en negativ vekting av elektrisitet (Bør derfor ikke ta i bruk europeisk harmoniserte primærenergifaktorer eller CO2-koeffisienter). -Bygg med fjernvarme som grunnlast må ha mulighet til å få A.

11 Prioriterte interessenter •Regjering •Storting: EMK •Partier/ ungdomspartier •Departementer: OED •Direktorater og etater: NVE •Lokalt politisk nivå •Lokal forvaltning • Kunder • Potensielle kunder Medlemmer • Potensielle medlemmer • Ansatte i medlemsbedriftene • Underleverandører (brensel, utstyr, konsulenttjenester mm) •Opinionen •Opinionsledere •Samarbeidspartnere: NoBio, Svensk Fjarrvarme, Dansk Fjernvarme, Avfall Norge, Euroheat&Power •Potensielle samarbeidspartnere: Energi Norge, eiendomsutviklere, kommuner, rådgivende ingeniørmiljøer, arkitektmiljøer, miljøbevegelse •Konkurrenter •Riksmedia •Lokal / regionalmedia •Nettmedier •Sosiale medier •Fagpresse •Kommentatorer •Bloggere Media Opinion og samfunn MyndigheterVerdikjede

12 Organisering Innsamling av caserMai- juniKari, styret, K-rådet, S-rådet, medlemmene Gode eksempler til politikere,gode historier til media Utarbeide intern kampanjeside: -Database med caser -Maler til kronikker -Power point til bruk i møter -Maler til pressemeldinger -Bilder -Medieplan -Nyhetsarkiv Juni, augustKari, SisselKoordinering av kampanje, informasjonsutveksling Utarbeide presentasjon til politikerneaugustKariTydelig problembeskrivelse, enkelt løsningsforslag Etablere twitreteamaugustKariBli sett av opinionslederne Invitere politikere til debatt Fjernvarmedagene Juni - augustHeidiPåtrykk mot politikerne Møte partiene i EMKaugust – september 2012Kari, HeidiPolitisk initiert endring av energimerkeordningen Møter med aktører og organisasjoner i byggenæringen August-oktober (2012) Kari og HeidiAllianser, caser Presseoppslag flere steder i landetseptemberKari, KommunikasjonsrådetPåtrykk mot politikerne KronikkFør FjernvarmedageneKariPåtrykk mot politikerne Politisk debattFjernvarmedageneKariAnsvarliggjøring politikere Kick-off B er bestFjernvarmedageneKariRekruttering medlemsbedrifter

13 *Fjernvarme = miljøvern *Fjernvarme = god samfunnsøkonomi * Fjernvarme = SMART … for kunden … for energisystemet Satsing nr. 2: Omdømme- og synlighetskampanje

14 Strategi 1. Omdømme •Synliggjøre de områdene der fjernvarmen er uovertruffen (forsyningssikkerhet, klima, kundekomfort) •Gjøre noe proaktivt på de områdene fjernvarmen taper omdømme (fossil spisslast, passivhus, tilknytningsplikt) •Merkevarebygge fjernvarme på områder der fjernvarme har potensial for bra omdømme (Smart&trendy, kult&kollektivt) •Opprettholde god dialog om rammebetingelser med sentrale politikere i sittende regjering og mulig H-regjering, samt Enova, OED, MD og KRD. 2. Synlighet •SAMORDNE KOMMUNIKASJONSARBEIDET I BRANSJEN •Etablere et kommunikasjonsteam og en intern kommunikasjonsside  Koordinerte kampanjer •Lage verktøykasse med ppt 'er, kronikker og pressemeldinger for medlemmer •Samle caser, bilder og relevante fakta i database til bruk i pressesaker •MØTE OPINIONSLEDERNE •Delta der beslutningstakerne innen eiendom møtes •Delta der premissleverandørene innen arkitekturmiljøet møtes •Knytte nye bånd til miljøbevegelsen •Overraske politikerne

15

16

17 Hva dere kan gjøre 1. Gi meg innspill på hva dere ønsker dere av Norsk Fjernvarmes kommunikasjonsarbeid 2. Gi meg innspill til kommunikasjonsstrategien – ikke minst til lavenergihus, fossil spisslast og "B er best" 3. Delta i det interne kommunikasjonsnettverket (nettbasert, ingen møter, lite merarbeid) 4. Lik oss på facebook (søk "Norsk Fjernvarme"), delta på facebooksiden, send bilder, anbefal oss videre 5. Hjelp oss å fremskaffe gode caser: - "B er best" (Forbildeprosjekter av bygg med fjernvarme og energimerke B) - Utbyggere som velger bort fjernvarme for å få A - A-bygg med fjernvarme - Sub-optimale løsninger for å få A - Annet som byger omdømme: Høy fornybarandel, energieffektive løsninger, nye forretningsmodeller, teknologiutvikling mm 6. Bli med i twitreteam 7. Gi tips, faglige innspill, ris og ros, og påpek faktafeil på mail:


Laste ned ppt "n-med-fjarrvarme/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google