Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Iden-med-fjarrvarme/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Iden-med-fjarrvarme/"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kommunikasjonsarbeidet i Norsk Fjernvarme
Kari Asheim Årsmøtet 2012 Presentere meg selv Intro: Uansett hvem vi definerer som målgruppa for vårt arbeid har vi alt å tjene på å vise at fjernvarme handler om mennesker. Når man googler fjernvarme i dag får man opp bilder av store rør, grøfter og kolosser med pipe på. Og av og til en mann i hjelm. Det er ikke dumt med sånne bilder, men vi må ta kommunikasjonen et hakk lenger. Hvis vi klarer å kommunisere i to parallelle løp, et makro, som synliggjør fjernvarmens samfunnsmessige betydning i klima og energipolitikken, og et mikro, som synliggjør at fjernvarme er smart for befolkningen, da er vi inne på noe. Dette tar tid og koster penger. Det jeg skal presentere her er det jeg mener vi bør gjøre først. Kommunikasjonsrådet i Norsk Fjernvarme stiller seg bak kommunikasjonsplanen. Det er likevel ikke sikkert at de stiller seg bak alt jeg kommer til å si her.

3 Hovedargumenter for fjernvarme; samfunnsnivå:
# FORSYNINGSSIKKERHET Fjernvarme representerer en verdifull reserve for et kraftsystem bestående av stadig mer uregulert kraft. # PRIMÆRENERGIBELASTNING Fjernvarme er energieffektivisering i praksis fordi fjernvarme tar i bruk ressurser som elles ville gått til spille. # FLEKSIBILITET Fjernvarme er en energifleksibel infrastruktur som skaper lav terskel for overgang til nye fornybare energikilder. # KLIMANYTTE Fjernvarme erstatter oljefyr, og frigjør elektrisitet og elektrisk effekt til klimanyttige formål. # LUFTKVALITET Fjernvarme gir bedre luftkvalitet i byene, fordi den erstatter lokal fyring # KOSTNADSEFFEKTIVITET Fornybar varme er den fornybarsatsingen som gir flest kilowattimer igjen for pengene.

4 Norsk Fjernvarmes kommunikasjonsstrategi 2012 - 2015
Visjon: Et fornybart fjernvarmesamfunn Verdier: Fremtidsrettet – ansvarlig - åpen Mål 2012 – 2015: Opprettholde / gjenopprette den posisjonen fjernvarme hadde i "varmesatsingsperioden" Delmål: Politiske myndigheter skal ha programfestet energiomlegging Norges offisielle varmemål er 10 TWh produsert fornybar varme i 2020 Tydelige ambassadører for fjernvarme i offentligheten Fjernvarme omtales i media ukentlig, to større positive føljetonger Fagpresse BYGG og ENERGI har egne journalister som dekker fjernvarme. #fjernvarme tagges minst fem ganger daglig på twitter. #fjernvarmetreff12 ukentlig hver høst Norsk Fjernvarmes Facebookside har minst 500 støttespillere, og oppdateres daglig. Fjernvarme er førstevalget til oppvarming i nye/ renoverte yrkesbygg

5 En spart kilowattime er alltid bedre enn en produsert.
Selv et anlegg med 100 % fornybar fjernvarme gir større miljøbelastning enn å spare energi

6 Diskusjonen vi befinner oss i akkurat nå
3. april: Bellona foreslår at tilknytningsplikten oppheves for passivbygg 25. april: Regjeringen foreslår passivbygg-standard fra 2015 7. mai: Rambøll-rapport antyder at passivhus av hensyn til fjernvarme primært bør bygges utenfor fjernvarmeområder 8. mai: Naturvernforbundet: "Passivbygg reduserer behovet for fjernvarme" 10. mai: Tor Helge Dokka: "Det er ikke tvil om at fjernvarme er gårsdagens løsninger" 11. mai: NBBL erklærer seg negative til videre utbygging av fjernvarmenett: "Fjernvarme koster kr per bolig, og er dårlig samfunnsøkonomi i passivhus"

7 To strategiske tilrådinger:
Fjernvarmebransjen må ikke stille seg negative til passivbygg Fjernvarmebransjen bør ALLTID kommunisere at fjernvarme er en god løsning for større passivbygg Fjernvarmebransjen bør utarbeide en egen energieffektiviserings-politikk, der vi beskriver den videre utvikling en av passivbygg og fjernvarme - hånd i hånd. Fjernvarmebransjen bør tilstrebe å fase ut fossil spisslast innen 2020 Fjernvarmebransjen bør ALLTID kommunisere at fossil spisslast skal og må ut av energimiksen  Fjernvarmebransjen bør utarbeide en strategi for utfasing av fossil energi. Strategien bør inneholde kostnadsestimater for uttesting og konvertering til fornybar spisslast. Norsk Fjernvarme bør bruke kostnadsestimatene til å foreslå et Enova-program for konvertering av spisslast i fjernvarmen.

8

9 Kommunikasjonsstrategi; satsing nr. 1: Endre Energimerkeordningen

10 Forslag til endring STRATEGI
1. Overbevise NVE (OED) Norsk Fjernvarme må levere et endringsforslag det er mulig å få faglig / politisk gjennomslag for. Dette innebærer: Endringene må kunne gjennomføres uten at dette forutsetter lovendring. Dagens systemgrense (levert energi) må beholdes. Man skal måtte strekke seg i forhold til TEK 10 for å få A eller B. Endringene bør ikke innebære en negativ vekting av elektrisitet (Bør derfor ikke ta i bruk europeisk harmoniserte primærenergifaktorer eller CO2-koeffisienter). Bygg med fjernvarme som grunnlast må ha mulighet til å få A. 2. Overbevise EMK 3. Kampanje: "B er Best"

11 Prioriterte interessenter
Media Riksmedia Lokal / regionalmedia Nettmedier Sosiale medier Fagpresse Kommentatorer Bloggere Opinion og samfunn Opinionen Opinionsledere Samarbeidspartnere: NoBio, Svensk Fjarrvarme, Dansk Fjernvarme, Avfall Norge, Euroheat&Power Potensielle samarbeidspartnere: Energi Norge, eiendomsutviklere, kommuner, rådgivende ingeniørmiljøer, arkitektmiljøer, miljøbevegelse Konkurrenter Myndigheter Regjering Storting: EMK Partier/ ungdomspartier Departementer: OED Direktorater og etater: NVE Lokalt politisk nivå Lokal forvaltning Verdikjede Kunder Potensielle kunder Medlemmer Potensielle medlemmer Ansatte i medlemsbedriftene Underleverandører (brensel, utstyr, konsulenttjenester mm)

12 Organisering Innsamling av caser Mai- juni
Kari, styret, K-rådet, S-rådet, medlemmene Gode eksempler til politikere ,gode historier til media Utarbeide intern kampanjeside: Database med caser Maler til kronikker Power point til bruk i møter Maler til pressemeldinger Bilder Medieplan Nyhetsarkiv Juni, august Kari, Sissel Koordinering av kampanje, informasjonsutveksling Utarbeide presentasjon til politikerne august Kari Tydelig problembeskrivelse, enkelt løsningsforslag Etablere twitreteam Bli sett av opinionslederne Invitere politikere til debatt Fjernvarmedagene Juni - august Heidi Påtrykk mot politikerne Møte partiene i EMK august – september 2012 Kari, Heidi Politisk initiert endring av energimerkeordningen Møter med aktører og organisasjoner i byggenæringen August-oktober (2012) Kari og Heidi Allianser, caser Presseoppslag flere steder i landet september Kari, Kommunikasjonsrådet Kronikk Før Fjernvarmedagene Politisk debatt Fjernvarmedagene Ansvarliggjøring politikere Kick-off B er best Rekruttering medlemsbedrifter

13 Satsing nr. 2: Omdømme- og synlighetskampanje
*Fjernvarme = miljøvern *Fjernvarme = god samfunnsøkonomi * Fjernvarme = SMART … for kunden … for energisystemet

14 Strategi 1. Omdømme 2. Synlighet
Synliggjøre de områdene der fjernvarmen er uovertruffen (forsyningssikkerhet, klima, kundekomfort) Gjøre noe proaktivt på de områdene fjernvarmen taper omdømme (fossil spisslast, passivhus, tilknytningsplikt) Merkevarebygge fjernvarme på områder der fjernvarme har potensial for bra omdømme (Smart&trendy, kult&kollektivt) Opprettholde god dialog om rammebetingelser med sentrale politikere i sittende regjering og mulig H-regjering, samt Enova, OED, MD og KRD. 2. Synlighet SAMORDNE KOMMUNIKASJONSARBEIDET I BRANSJEN Etablere et kommunikasjonsteam og en intern kommunikasjonsside  Koordinerte kampanjer Lage verktøykasse med ppt 'er, kronikker og pressemeldinger for medlemmer Samle caser, bilder og relevante fakta i database til bruk i pressesaker MØTE OPINIONSLEDERNE Delta der beslutningstakerne innen eiendom møtes Delta der premissleverandørene innen arkitekturmiljøet møtes Knytte nye bånd til miljøbevegelsen Overraske politikerne

15

16

17 Hva dere kan gjøre 1. Gi meg innspill på hva dere ønsker dere av Norsk Fjernvarmes kommunikasjonsarbeid 2. Gi meg innspill til kommunikasjonsstrategien – ikke minst til lavenergihus, fossil spisslast og "B er best" 3. Delta i det interne kommunikasjonsnettverket (nettbasert, ingen møter, lite merarbeid) 4. Lik oss på facebook (søk "Norsk Fjernvarme"), delta på facebooksiden, send bilder, anbefal oss videre 5. Hjelp oss å fremskaffe gode caser: - "B er best" (Forbildeprosjekter av bygg med fjernvarme og energimerke B) - Utbyggere som velger bort fjernvarme for å få A - A-bygg med fjernvarme - Sub-optimale løsninger for å få A - Annet som byger omdømme: Høy fornybarandel, energieffektive løsninger, nye forretningsmodeller, teknologiutvikling mm 6. Bli med i twitreteam 7. Gi tips, faglige innspill, ris og ros, og påpek faktafeil på mail:


Laste ned ppt "Http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Iden-med-fjarrvarme/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google