Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsinformasjon Bergen sentrale havn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsinformasjon Bergen sentrale havn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsinformasjon Bergen sentrale havn

2 Velkommen! Dette er en obligatorisk gjennomgang for alle som er ansatt i Bergen sentrale havn eller skal ha et personlig adgangskort til havnen. Gjennomgangen vil ta ca. 15 minutter og du må ved utlevering av adgangskort signere på at du har gjennomgått og forstått den informasjon som her følger. Ved ønske om mer informasjon, kan henvendelse rettes til sikkerhetssjef Johannes N.Yndestad, telefon , mobil eller e-post

3 Bakgrunn Sikkerhetstiltakene i Bergen sentrale havn er utarbeidet i henhold til kravene i den internasjonale sikkerhetskoden for skip og havnefasiliteter, ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code). Havneterminaler med internasjonal trafikk samt alle passasjerskip, lasteskip over 500 GT og mobile offshore borerigger skal følge ISPS-koden.

4 Hensikt Hensikten med ISPS-koden er å øke maritim ”safety and security” ved å opprette preventive tiltak for å bekjempe sikkerhetstrusler mot skip i internasjonal fart og havner som anløpes av slike skip. Koden skal også forhindre at skip benyttes til å transportere våpen, personer eller annet som kan benyttes ved terrorhandlinger.

5 Sikkerhetstiltak I havnen er det etablert en rekke ulike sikkerhetstiltak i den hensikt å forebygge og avverge kriminelle handlinger, f.eks. uautorisert adgang til havnen. Tiltakene er ikke slik mange tror designet for å hindre terrorisme. Sannsynligheten for at slike hendelser skal ramme Norge er p.t. liten, men det kan ikke utelukkes at skip kan benyttes i slike sammenhenger andre steder.

6 Bergen sentrale havn I Bergen sentrale havn er det to ISPS-terminaler som eies og drives av Bergen og Omland havnevesen. Disse er: - Havneterminal Skolten - Havneterminal Dokken Bergen sentrale havn benyttes som en fellesbetegnelse for begge terminalene.

7 Bergen og Omland havnevesen
Eiet av 11 kommuner i Hordaland. Administrasjonen er lokalisert i Hurtigrute-terminalen. Kontortid: Sommer: Vinter:

8 Havneterminal Skolten
Omfatter Festningskaien, Skolten og deler av Bontelabo. Området er avgrenset med gjerde, overvåket og adgang er kun tillatt gjennom porter. Fotgjengere skal bevege seg nær bygninger inne på terminalen av hensyn til egen sikkerhet. Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser for kjøretøy med gyldig parkeringstillatelse.

9 Portvakt Skolten Portvakt Skolten utfører adgangskontroll, lastkontroll og bidrar ved overvåking av terminalen. Porten er døgnbetjent. Portvakten er pålagt å gjennomføre kontroller på stikkprøvebasis.

10 Havneterminal Dokken Omfatter Frieleneskaien, Dokkeskjærskaien og kaiområdet Jekteviken. Området er avgrenset med gjerde, overvåket og adgang er tillatt gjennom porter. Fotgjengere skal bevege seg nær bygninger inne på terminalen av hensyn til egen sikkerhet. Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser for kjøretøy med gyldig parkeringstillatelse.

11 Hurtigruteterminalen
De aller fleste ansatte i Hurtigruteterminalen er å anse som utenfor ISPS-området, og er således ikke underlagt ISPS-regimet. Den del av bygget som er innenfor ISPS-området er særskilt skjermet, og underlagt de samme bestemmelser som for ISPS-området. Publikum/uautoriserte skal ikke ha adgang til denne delen av bygget.

12 Portvakt Dokken Portvakt Dokken utfører adgangskontroll, lastkontroll og bidrar ved overvåking av terminalen. Porten er døgnbetjent. Portvakten er pålagt å gjennomføre kontroll på stikkprøvebasis.

13 Portvakt Jekteviken Portvakt Jekteviken utfører adgangskontroll, lastkontroll og bidrar ved overvåking av terminalen. Portvakten er p.t. betjent mandag - fredag fra kl til kl Portvakten er pålagt å gjennomføre kontroll på stikkprøvebasis.

14 Virksomheter i havnen Det er i havnen en rekke andre virksomheter som har et selvstendig ansvar for å håndtere risiko knyttet til egen drift og for øvrig å sikre egne verdier. De mest sentrale virksomhetene som er lokalisert ved Skolten og Dokken er representert i Bergen sentrale havns ”Sikkerhetsforum” som er etablert for å samordne sikkerhetstiltak, utveksle informasjon og koordinere øvelses- og opplæringsaktiviteter.

15 Sikkerhetstiltak Hvordan kan en sikre havnen og mot hva?
Det er gjennomført en sårbarhetsvurdering hvor objekter, operasjoner, infrastruktur og ulike trusler er identifisert. I denne ble ulike sikkerhetstiltak spesifisert og deretter etablert. Det er utarbeidet en egen sikkerhetsplan som beskriver hvordan sikkerhetstiltakene skal fungere og hvordan sikkerhetsorganisasjonen skal virke.

16 Adgangskontroll I Bergen sentrale havn er det innført et adgangskontrollsystem som innebærer at alle som befinner seg inne på ISPS-terminalene skal bære synlig adgangskort som er godkjent av Bergen og Omland havnevesen. Adgangskontrollen innebærer: - Sperretiltak (gjerder, porter etc.) - Vurdering av adgangsbehov - Oversikt over personellbevegelser Alle med tjenestelig behov får adgang til havneterminalen, men ingen skal ferdes andre steder i havneterminalen enn deres tjenestelige behov tilsier.

17 Adgangsregime Personell som skal inn i havnen er delt inn i følgende kategorier: Fast ansatte i havnen eller virksomheter i havnen Midlertidige behov (eksempler): - Leverandører - Skipsagenter - Servicepersonell Besøkende til skip eller virksomheter Skipsmannskap Alle som får utstedt personlig adgangskort til havnen, skal undertegne egenerklæring for Bergen sentrale havn.

18 Registrering Personopplysninger vil bli registrert i adgangskontrollsystemet iht. personopplysningsloven. Formål med registreringen er å kunne foreta en tilfredsstillende adgangskontroll til havnen ved ulike beredskapsnivåer. Den registrerte kan få innsyn i registrerte opplysninger som angår vedkommende og informasjon fra behandlingsansvarlig. Kun de opplysninger som den registrerte selv har avgitt vil bli registrert i adgangskontrollsystemet. Arbeidsgivere har ikke innsynsrett i adgangskontrollsystemet. Informasjon i adgangskontrollsystemet vil være lagret kun så lenge loven tillater det. Informasjon om den registrerte i adgangskontrollsystemet vil bli slettet straks behovet opphører, for eksempel ved opphør av arbeidsforhold.

19 Bruk av adgangskortet Adgangskortet med tilhørende PIN-kode (4-sifret) er strengt personlig, og må ikke overlates til andre. Koden må derfor ikke skrives på kortet eller på annen måte oppbevares slik at den gjøres tilgjengelig for andre enn kortinnehaveren. Kortet gir adgang gjennom port eller dør ved å holde kortet nær kortleseren og det vil høres en bekreftende lyd. Noen steder og/eller til gitte tidspunkt vil også PIN-kode måtte trykkes inn på tastatur før adgang oppnås. Det er derfor viktig at kortinnehaveren lærer seg PIN-koden utenat.

20 Fast ansatte Får utlevert adgangskort som benyttes ved inn-/utpassering av havneterminalen. Kan ferdes der tjenestelig behov tilsier det inne på havneterminalen. Det vil normalt tillates at ektefelle eller tilsv. kjører kortinnehaveren til/fra jobb. Ektefellen må i så fall slippes inn/ut manuelt av portvakten.

21 Midlertidig behov Personell som er regelmessig i havnen, men som har sitt arbeidsforhold utenfor havnen. Kan etter søknad få tildelt adgangskort for inn-/utpassering av havneterminalen for en tidsperiode så lenge det tjenestelige behovet er til stede. Kan ferdes der tjenestelig behov tilsier det inne på havneterminalen. Ved utstedelse av slike kort belastes kortinnehaverens arbeidsgiver NOK 150,-. Dersom kortet ødelegges/mistes, kan det utstedes erstatningskort. Erstatningskortet koster også NOK 150,-.

22 Besøkende For personell som sporadisk besøker personer eller virksomheter i havnen, og som ikke har eget adgangskort. Skal henvende seg til portvakten og få tildelt besøkskort. Må slippes inn/ut manuelt av portvakten (det er ingen funksjoner i selve kortet).

23 Begrensninger for besøkende
Besøkende skal kjøre/gå direkte til det stedet hvor personen/virksomheten som skal besøkes er lokalisert, og skal forlate ISPS-terminalen viá portvakten umiddelbart etter at besøket er over. Det er ikke tillatt for besøkende å bevege seg andre steder inne på ISPS-terminalen uten ledsagelse av en som er fast ansatt inne på ISPS-terminalen. Kaiområder, containerområder og lager skal unngås (når den besøkende ikke er ledsaget). Dette også av hensyn til den besøkendes egen sikkerhet.

24 Skipsmannskap Skipsmannskap kan få tildelt et midlertidig kort for inn-/utpassering. Dette skjer etter avtale med havnevakten i det enkelte tilfelle. Havnevakten skal informere skipets sikkerhetsoffiser om de retningslinjer som gjelder for bruk av kortet.

25 Kortinnehaverens plikter (1)
Kortet skal alltid bæres synlig (bilde/tekst vendt ut) inne på ISPS-terminalen. Brudd på dette vil bli rapportert til havnevakten, og kan ved gjentakelse medføre bortvisning fra terminalen og/eller inndragning av adgangskortet. Kortet skal kun benyttes for å oppnå rettmessig adgang til havneterminalen for kortinnehaveren, og skal ikke benyttes til å gi uvedkommende uautorisert adgang til terminalen. Det er strengt forbudt å låne bort adgangskortet. Kortinnehaver skal umiddelbart melde fra til havnevakten dersom kortet kan være tapt eller kommet i urette hender.

26 Kortinnehaverens plikter (2)
Det skal bevares taushet overfor uvedkommende om informasjon/rutiner/kontroller o.l. knyttet til havnesikring eller skipets sikkerhet. Kortinnehaveren skal ved eventuell fratredelse eller ved arbeidsgivers eller oppdragsgivers kontraktsopphør i havnen: straks returnere alt materiell som tilhører Bergen sentrale havn og/eller virksomheten hva angår havnens eller virksomhetens sikring, straks tilbakelevere adgangskortet personlig til havnevakten Kortinnehaver plikter å holde seg oppdatert om de bestemmelser for security som til enhver tid gjelder i Bergen sentrale havn.

27 Kortinnehaverens plikter (3)
Misbruk av adgangskortet kan medføre personlig adgangsrestriksjon til havnen på begrenset eller permanent basis, og eventuelt straffeansvar hvis misbruket er knyttet til et straffbart forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at kortinnehaver har sluttet i sitt arbeidsforhold eller i tilfelle adgangsbehovet til Bergen sentrale havn bortfaller.

28 HMS i havnen Det er ikke tillatt å bevege seg i containerområder, på kaiområder eller i skur uten tillatelse. Dette gjelder også av hensyn til din egen sikkerhet! Verneutstyr skal benyttes alle steder der dette er påkrevet. Skilting skal tydelig vise hvilke områder dette gjelder. Den enkelte har et personlig ansvar for egen sikkerhet. Det er ikke tillatt å la barn som medbringes inn i havnen leke/klatre o.l. eller å la dem være uten oppsyn.

29 Kontrollvirksomhet I tillegg til adgangskontroll skal det gjennomføres kontroll av last som skal inn på ISPS-terminalen. For å lette kontroll av last er det en fordel at den er forhåndsvarslet og kjent. Det er en forutsetning at lastdokumentasjon stemmer overens med selve lasten. Rederi og politiet/tollvesenet gjennomfører særskilt personkontroll av passasjerer som skal utenlands. Kjøretøy som skal inn i havnen kan bli kontrollert på stikkprøvebasis. Alle kontrolltiltak i havnen er basert på samtykke.

30 Beredskapsnivåer Nivå 1:
Det nivået hvor et minimum av relevante sikkerhets- og terrorberedskapstiltak skal opprettholdes til enhver tid. Nivå 2: Det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikkerhets- og terrorberedskap skal opprettholdes for en viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten. Nivå 3: Det nivået hvor ytterligere spesifikke sikkerhets- og terrorberedskapstiltak skal opprettholdes for en begrenset tidsperiode når en hendelse som kan true sikkerheten er umiddelbar forestående eller sannsynlig.

31 Beredskapsnivåer Endring av beredskapsnivå kan besluttes av myndighetene, etter avtale mellom havnen og skipet eller hvis det har inntruffet en sikkerhetshendelse. Slik endring kan skje uten forvarsel og vil medføre at sikkerhetstiltakene og kontrollene skjerpes. Begrunnelse for endring av beredskapsnivå vil ikke bli gitt.

32 Rapportering Med sikkerhetsbrudd menes handlinger eller unnlatelser som med hensikt foretas for å skade Bergen sentrale havn, andre virksomheter i havnen eller et skipsmannskap, aktiviteter eller interesser, samt tilløp og tilstander som under ubetydelige endrede omstendigheter kunne ført til skade eller tap. Enhver ansatt ved havneterminalen er selv ansvarlig for umiddelbart å rapportere (skriftlig) alle sikkerhetshendelser og sikkerhetsbrudd, herunder forsøk og mistanke, til sikkerhetssjef i havnen via egen ledelse eller havnevakten.

33 Opptreden ved hendelser
Inntreffer det en hendelse som medfører personskade eller fare for liv, skal livreddende tiltak straks iverksettes. Havnevakten kontaktes umiddelbart. Personell skal umiddelbart bringes ut av farlig område. Havnevakten har det operative ansvar i havnen inntil politiet (skadestedsleder) kommer til stedet. Dette gjelder ikke om bord i skip.

34 Møteplass ved evakuering
Dersom det oppstår en situasjon som nødvendiggjør evakuering av ISPS-terminalen, skal alle som befinner seg inne på terminalen straks møte i nærmeste portvakt for nærmere beskjed. Husk å sikre egen arbeidsplass før denne forlates. Hjelp andre som har behov for det. Meld straks fra til havnevakten dersom evakuering ikke er mulig.

35 Takk for oppmerksomheten!
Du er nå ferdig med gjennomgangen av sikkerhetsinformasjon for Bergen sentrale havn. Du kan få utstedt adgangskort dersom du er autorisert for det.


Laste ned ppt "Sikkerhetsinformasjon Bergen sentrale havn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google