Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Jordens overflatetemperatur

5  5  Lokal energiutredning 2006 Oppegård

6  6  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Målsetningen •Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. •Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Nytteverdier • Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. • Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. • Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

8  8  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Utredningen Arild Olsbu Anne Celine Rostock

9  9  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Noen perspektiver • Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom • Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling strøm, fyringsolje

10  10  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Det økologiske rom • Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Utvikling i energipriser

14  14  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Nasjonale mål • Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. • Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) • Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. • 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. • Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. • Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

15  15  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energiutredning 2006 Oppegård kommune

16  16  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Infrastruktur • Infrastruktur for elektrisitet er meget godt utbygd for Oppegård kommune. • Totalt tre sekundærstasjoner, Tårnlia, Gjersjøen og Myrvoll. • Det er muligheter til å kjøre ring mellom alle transformatorstasjonene på 10 kV nettet. • I området rundt Svartskog er det utbyggingsplaner som kan føre til behov for en relativt omfattende utbygging av nettet.

17  17  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Avbrudd i leveringen

18  18  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Leveringspålitelighet 99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 20012002200320042005 ÅRÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og B æ rum Follo Oppeg å rd

19  19  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Fjernvarme • Det produseres ikke fjernvarme i Oppegård kommune, men Klemetsrud i Oslo leverer 20 til 22 GWh / år til Kolbotn sentrum som har fjernvarmenett. • Varmesalget ligger i gjennomsnitt 16 GWh pr år. • I 2005 var varmesalget 18,6 GWh. • Tap i rørnettet er i størrelsesorden 20 %. Dette skyldes den store avstanden mellom varmeproduksjonen og kundene samt overdimensjonert nett.

20  20  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Bruk av energibærere Oppeg å rd ÅsÅs Frogn

21  21  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Forbruk av elektrisitet Oppeg å rd ÅsÅs Frogn

22  22  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Forbruk av petroleumsprodukter Oppeg å rd ÅsÅs Frogn

23  23  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energiforbruk i husholdningene Oppeg å rd ÅsÅs Frogn

24  24  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energimiks i husholdningene

25  25  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energimengde i husholdningene

26  26  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Forbruk pr person i husholdninger ElektrisitetBiobrensel

27  27  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energiforbruk i industrien Oppeg å rd ÅsÅs Frogn

28  28  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energiressurser - Oppegård • Vannkraft – Ingen store vannkraftverk i kommunen. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for utbygging av vannkraftverk i kommunen. • Biobrensel – I følge SSB ble 80 fastkubikkmeter (fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 240 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 0,5 GWh – Til sammenlikning ble 48,5 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 (I Klemetsrud varmesentral i Oslo) – Netto import av biobrensel til kommunen var 48 GWh • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

29  29  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energiressurser – Oppegård (forts.) • Avfall 41 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 13,2 GWh. • Spillvarme Det er ikke spillvarmeprodusenter i Oppegård • Grunnvarme I følge NGU er det to grunnvarmeanlegg i Oppegård, Myrvolltoppen og Greverud med hhv 10 og 29 brønner.

30  30  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energiflyt

31  31  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Prognose mot år 2025 – forutsetninger •Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 100 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 0,6 og 0,8 GWh/år. •Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % •Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

32  32  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Prognose mot år 2025 ÅsÅs Frogn Oppeg å rd

33  33  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Utbyggingsområder • Øvreskogen – Sør for Kolbotn sentrum – Leiligheter, terrasseleiligheter og eneboliger hvorav noen i rekke • Varden bo - og aktivitetssenter – Sør for Tårnåsen senter – Omsorgsboliger for eldre og boliger for personer med psykiske lidelser – Planlegges som blokkbebyggelse • Sætre Kjeks tomta - Kornmoveien 1 – 310 boliger i blokk og rekkehus/tomannsboliger – Trinnvis utbygging

34  34  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Bioenergiprosjekter • Aktuelle områder i Oppegård – Greverud med blant annet skole og idrettshall – Høyås med Tårnåsen senter, et bo - og rehabiliteringssenter, en skole og eldre boliger – Flåtestad der man blant annet finner skole og sykehjem – Sofiemyr der det ligger ungdomsskole, videregående skole og en idrettshall

35  35  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Forslag til videre arbeid • Nærvarmeanlegg – Nye utbyggingsområder med tett bebyggelse, eksempelvis boliger, skole, barnehage og nærserviceanlegg. – Eksisterende bygg med vannbårent oppvarmingssystem – Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha • eier, drifter, kunde • i godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt – Viktig å utrede for alternative oppvarmingsløsninger så tidlig som mulig i planleggingsfasen

36  36  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Eksempel nærvarmeanlegg • Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane • Totalt varmebehov kun 2 GWh • Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) • Behov for ca 300 meter rør • Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader • Støtte fra Enova: 850 000 kr • Salgspris: 60 øre/kWh • Internrente med støtte: 7,2 %

37  37  Lokal energiutredning 2006 Oppegård – Pelletskaminer/moderne vedovner – Varmepumper – Varmestyringssystemer – Holdningsskapende arbeid Tiltak i eksisterende boliger

38  38  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Bruk av alternativ energi i nye boliger • 600 boenheter a 100 m 2 : • Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh • Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh • Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW • Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

39  39  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Lavenergiboliger •Typiske egenskaper Kilde: Skanska • Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres.

40  40  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Lavenergiboliger - eksempel • 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand • 108 kWh/m 2 totalt, 32 kWh/m 2 til oppvarming • Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

41  41  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energiplan I • Innhold Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer • Klimautfordringer • Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen • Direkte og indirekte forbruk og utslipp • Klimasituasjonen • Energisituasjonen – Prognoser • Prognose for utslipp av klimagasser • Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak • Effekter på klimagassutslipp • Effekter på energibruk – Oppfølging

42  42  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

43  43  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Støtteordninger • Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. • Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

44 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Oppegård Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google