Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal energiutredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal energiutredning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal energiutredning
Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning Ønske alle velkomne Lokal energiutredning 2006 Nittedal

2 Møteplan Velkommen og innledning. Bakgrunn
Målsetting for energiutredningene - nytteverdier Gjennomgang av utredningen - hoveddata. Diskusjon – innspill underveis. Videre arbeid. Lokal energiutredning 2006 Nittedal

3 Klimagasser Lokal energiutredning 2006 Nittedal

4 Lokal energiutredning 2006 Nittedal

5 Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Lokal energiutredning 2006 Nittedal

6 Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål.
Reduksjon av energiforbruket. Mindre bruk av strøm til oppvarming. Ny miljøvennlig energiproduksjon. Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter. Lokal energiutredning 2006 Nittedal

7 Utredningen Arild Olsbu Anne Celine Rostock Gina Halsen
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

8 Noen perspektiver Langsiktige Kortsiktige Jordens overflatetemperatur
Det økologiske rom Kortsiktige Kraftbalansen Prisutvikling Lokal energiutredning 2006 Nittedal

9 Jordens overflatetemperatur
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

10 Det økologiske rom Definisjon og bruk
Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. Kan brukes både som globalt og lokalt begrep Fordeles på alle land i henhold til befolkningen Grunnlag for målformuleringer Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser Lokal energiutredning 2006 Nittedal

11 Kraftbalansen Lokal energiutredning 2006 Nittedal

12 Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

13 Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, ) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes 30 TWh spart eller produsert innen 2016 Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge Lokal energiutredning 2006 Nittedal

14 Energiutredning 2006 Nittedal kommune
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

15 Infrastruktur - Nittedal
Distribusjonsnettet er godt utbygd og består av 22 kV kabel- og luftnett Distribusjonsnettet forsynes fra transformatorstasjonene Strøm og Slattum i Nittedal kommune og Kjellerholen transformatorstasjon i Skedsmo kommune Det er ingen kapasitetsproblemer i distribusjonsnettet Lokal energiutredning 2006 Nittedal

16 Avbrudd i leveringen Lokal energiutredning 2006 Nittedal 0,0 0,5 1,0
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Nittedal 2001 2002 2003 2004 2005 Snitt Lokal energiutredning 2006 Nittedal

17 Leveringspålitelighet
99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 2001 2002 2003 2004 2005 ÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Nittedal Lokal energiutredning 2006 Nittedal

18 Fjernvarme Det er ikke bygd ut fjernvarme i Nittedal kommune
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

19 Bruk av energibærere Nannestad Nittedal Skedsmo
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

20 Forbruk av elektrisitet
Nittedal Nannestad Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Nittedal

21 Forbruk av petroleumsprodukter
Nannestad Nittedal Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Nittedal

22 Energiforbruk i husholdningene
Nannestad Nittedal Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Nittedal

23 Energimiks i husholdningene
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

24 Energimengde i husholdningene
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

25 Forbruk pr person i husholdninger
Elektrisitet Biobrensel Lokal energiutredning 2006 Nittedal

26 Energiforbruk i industrien
Nannestad Nittedal Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Nittedal

27 Energiressurser Vannkraft Biobrensel
Ingen eksisterende vannkraftverk. Hele Nittedal kommune ligger innenfor to vassdrag som er vernet. Det er tre eksisterende små vannkraftverk i kommunen; Sagfossen, 0,95 GWh Verksfossen, 2,0 GWh Kraftverk på Rotnes, 0,84 GWh I følge NVEs kartlegging er det ikke potensial for utbygging av flere små vannkraftverk i kommunen. Biobrensel I følge SSB ble fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2004 Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk Total sluttavvirking til brensel på fm3 Energimengden i denne veden er omtrent 36 GWh Til sammenlikning ble 30,1 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 Netto eksport av biobrensel fra kommunen var 5,9 GWh Lokal energiutredning 2006 Nittedal

28 Energiressurser (forts.)
Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper. Avfall 54 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 12,5 GWh. Spillvarme Ingen kjente spillvarmeprodusenter i kommunen. Grunnvarme I følge NGU har kommunen ett grunnvarmeanlegg. Hagen skole - 9 energibrønner Lokal energiutredning 2006 Nittedal

29 Energiflyt Lokal energiutredning 2006 Nittedal

30 Prognose mot år 2025 – forutsetninger
Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 170 personer i årene Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 1,1 og 1,4 GWh/år. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden. Lokal energiutredning 2006 Nittedal

31 Prognose mot år 2025 Lokal energiutredning 2006 Nittedal

32 Tidligere omtalte områder
Boligutbygging, Kruttverket Tiltak i eksisterende boliger Pelletskaminer/moderne vedovner Varmepumper Varmestyringssystemer Holdningsskapende arbeid Lokal energiutredning 2006 Nittedal

33 Mo sentrum Et nytt sentrum på Mo Planleggingsarbeidet er i gang
kulturhus, offentlige tjenester, skoler, idrettsanlegg, hotell, butikker, kjøpesenter og boliger. Viktig å utrede for alternative oppvarmingsløsninger så tidlig som mulig i planleggingsfasen Nærvarmeanlegg Nye utbyggingsområder med tett bebyggelse, eksempelvis boliger, skole, barnehage og nærserviceanlegg. Eksisterende bygg med vannbårent oppvarmingssystem Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha eier, drifter, kunde i godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt Lokal energiutredning 2006 Nittedal

34 Eksempel nærvarmeanlegg
Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Totalt varmebehov kun 2 GWh Varmesentral 600 kW biokjel 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 % Lokal energiutredning 2006 Nittedal

35 Bruk av alternativ energi i nye boliger
Antall boenheter a 100 m2: Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. : 3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann : 3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.: 2,4 MW Lokal energiutredning 2006 Nittedal

36 Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska
Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres. Lokal energiutredning 2006 Nittedal

37 Lavenergiboliger - eksempel
16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m2 totalt, 32 kWh/m2 til oppvarming Kr pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska Lokal energiutredning 2006 Nittedal

38 Energiplan I Innhold Klima- og energiplan
Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk Visjon, mål og strategi Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk Oppfølging Lokal energiutredning 2006 Nittedal

39 Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh
Lokal energiutredning 2006 Nittedal

40 Støtteordninger Enova Innovasjon Norge
Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak Lokal energiutredning 2006 Nittedal

41 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Lokal energiutredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google