Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Nittedal

5  5  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Målsetningen •Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. •Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Nytteverdier • Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. • Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. • Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Utredningen Arild Olsbu Anne Celine Rostock Gina Halsen

8  8  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Noen perspektiver • Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom • Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling

9  9  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Jordens overflatetemperatur

10  10  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Det økologiske rom • Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Nasjonale mål • Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. • Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) • Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. • 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. • Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. • Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

14  14  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energiutredning 2006 Nittedal kommune

15  15  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Infrastruktur - Nittedal • Distribusjonsnettet er godt utbygd og består av 22 kV kabel- og luftnett • Distribusjonsnettet forsynes fra transformatorstasjonene Strøm og Slattum i Nittedal kommune og Kjellerholen transformatorstasjon i Skedsmo kommune • Det er ingen kapasitetsproblemer i distribusjonsnettet

16  16  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Avbrudd i leveringen

17  17  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Leveringspålitelighet 99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 20012002200320042005 ÅRÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og B æ rum Follo Nittedal

18  18  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Fjernvarme • Det er ikke bygd ut fjernvarme i Nittedal kommune

19  19  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Bruk av energibærere Nittedal Nannestad Skedsmo

20  20  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Forbruk av elektrisitet Nittedal Nannestad Skedsmo

21  21  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Forbruk av petroleumsprodukter Nittedal Nannestad Skedsmo

22  22  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energiforbruk i husholdningene Nittedal Nannestad Skedsmo

23  23  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energimiks i husholdningene

24  24  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energimengde i husholdningene

25  25  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Forbruk pr person i husholdninger ElektrisitetBiobrensel

26  26  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energiforbruk i industrien Nittedal Nannestad Skedsmo

27  27  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energiressurser • Vannkraft – Ingen eksisterende vannkraftverk. Hele Nittedal kommune ligger innenfor to vassdrag som er vernet. – Det er tre eksisterende små vannkraftverk i kommunen; • Sagfossen, 0,95 GWh • Verksfossen, 2,0 GWh • Kraftverk på Rotnes, 0,84 GWh – I følge NVEs kartlegging er det ikke potensial for utbygging av flere små vannkraftverk i kommunen. • Biobrensel – I følge SSB ble 6 000 fastkubikkmeter ( fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 18 000 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 36 GWh – Til sammenlikning ble 30,1 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Netto eksport av biobrensel fra kommunen var 5,9 GWh

28  28  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energiressurser (forts.) • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper. • Avfall 5 4 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 12,5 GWh. • Spillvarme Ingen kjente spillvarmeprodusenter i kommunen. • Grunnvarme I følge NGU har kommunen ett grunnvarmeanlegg. – Hagen skole - 9 energibrønner

29  29  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energiflyt

30  30  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Prognose mot år 2025 – forutsetninger •Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 170 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 1,1 og 1,4 GWh/år. •Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % •Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

31  31  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Prognose mot år 2025

32  32  Lokal energiutredning 2006 Nittedal • Tidligere omtalte områder – Boligutbygging, Kruttverket • Tiltak i eksisterende boliger – Pelletskaminer/moderne vedovner – Varmepumper – Varmestyringssystemer – Holdningsskapende arbeid

33  33  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Mo sentrum • Et nytt sentrum på Mo • Planleggingsarbeidet er i gang – kulturhus, offentlige tjenester, skoler, idrettsanlegg, hotell, butikker, kjøpesenter og boliger. • Viktig å utrede for alternative oppvarmingsløsninger så tidlig som mulig i planleggingsfasen • Nærvarmeanlegg – Nye utbyggingsområder med tett bebyggelse, eksempelvis boliger, skole, barnehage og nærserviceanlegg. – Eksisterende bygg med vannbårent oppvarmingssystem • Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha – eier, drifter, kunde – i godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt

34  34  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Eksempel nærvarmeanlegg • Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane • Totalt varmebehov kun 2 GWh • Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) • Behov for ca 300 meter rør • Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader • Støtte fra Enova: 850 000 kr • Salgspris: 60 øre/kWh • Internrente med støtte: 7,2 %

35  35  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Bruk av alternativ energi i nye boliger • Antall boenheter a 100 m 2 :600 • Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh • Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh • Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW • Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

36  36  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Lavenergiboliger •Typiske egenskaper Kilde: Skanska • Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres.

37  37  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Lavenergiboliger - eksempel • 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand • 108 kWh/m 2 totalt, 32 kWh/m 2 til oppvarming • Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

38  38  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energiplan I • Innhold Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer • Klimautfordringer • Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen • Direkte og indirekte forbruk og utslipp • Klimasituasjonen • Energisituasjonen – Prognoser • Prognose for utslipp av klimagasser • Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak • Effekter på klimagassutslipp • Effekter på energibruk – Oppfølging

39  39  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

40  40  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Støtteordninger • Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. • Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

41 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Nittedal Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google