Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør

2  2  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Lokal energiutredning Ås kommune • Bakgrunn og målsetting/nytteverdi • Energi og kommunens planarbeide • Energiforbruk i kommunen • Energiresurser i kommunen • Infrastruktur • Elektrisitet • Fjernvarme • • Områdeanalyse

3  3  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune • Nedgang i klimagassutslippene de siste 2 årene • Ned 0,8% fra 2005 til 2006 • Økning mot 2010 er pga. Kårstø og Melkøya Bakgrunn og målsetting

4  4  Konsesjonsloven • Målsetting: • Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. • Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. • Oppdateres hvert år Lokal energiutredning 2007 Ås kommune

5  5  Ås kommunen – om energi • Ås er en grønn energikommune (totalt 22 stk) • Regi av regjeringen • kommuner som skal satse på energieffektivisering, alternativ fornybar energi, redusere klimagassutslipp • Det er gjennomført et biobrenselprosjekt for Follokommunene (Ås, Vestby, Frogn, Ski, Enebakk, Oppegård og Nesodden). • Målsettinger i kommuneplan 2007-2019 • øke bruk av alternative energikilder • redusere energibruk i kommunale bygg (igangsatt bygging og utvikling av SD-anlegg) • utarbeide klima- og energiplan • bidra til fjernvarme i kommunen Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

6  6  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Lokal energiutredning Ås kommune • Årets oppdatering utført av:

7  7  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Klima og energihandlingspakke -2003 • Samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus og Buskerud fylkeskommune. Hovedmålene fra klima- og energistrategien 2003 var: • Osloregionen skal redusere sine klimagassutslipp ihht. Kyoto- protokollens mål for Norge uten å øke elektrisitetsbruken utover dagens nivå. • Klimagassutslipp fra energibruk til oppvarming skal reduseres med minst 35 % i forhold til nivået i 1997. • Utslipp fra avfallsdeponier og annen sluttbehandling av restavfall reduseres med minst 30 % i forhold til nivået i 1997. • Frem til 2010 skal utslipp fra mobile kilder ikke øke i forhold til nivået i 1997. • Utarbeider statusrapport, planlagt ferdigstilt februar 2008

8  8  Energiutvikling Kilder til datagrunnlag for energistatistikken er: • SSB (2000-2005) • forbruk av petroleumsprodukter, gass, biobrensel • usikkert tallmaterial spesielt for biobrensel • Hafslund Nett (2000-2006) • elektrisitetsforbruk • usikkert tallmaterial 2000-2002 • Fjernvarmeselskap • oppga prognose for utvikling frem mot 2025 Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

9  9  Energiutvikling Totalt energiforbruk fordelt på energibærere, 2005: • Totalt 284 GWh (7 % økning fra 2004) • Elektrisitet 233 GWh (9 % økning av el. fra 2004) • Petroleum 22 GWh (11 % reduksjon av petroleum fra 2004) • Gass 2 GWh (100 % økning av gass fra 2004) • Biobrensel 27 GWh (4 % økning av biobrensel fra 2004) Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

10  10  Energiutvikling Prosentandel av det totale energiforbruket fordelt på brukergruppe, 2005: • Husholdninger 45,1 % ( + 1,6% fra 2004 ) • Tjenesteyting 29,5 % ( + 2,4% fra 2004 ) • Primærnæring 9,6 % ( + 0,1% fra 2004 ) • Fritidsboliger 1,7 % ( -0,1 % fra 2004 ) • Industri 14 % ( -4% fra 2004 ) Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

11  11  Energiutvikling - petroleumsforbruk Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune Hushold ning Tjeneste- yting Prim æ r Industri 2000 9,413,11,93,7 2001 9,511,71,3 2002 9,414,51,32,3 2003 9,718,021,4 2004 8,614,91,60,4 2005 6,514,51,30,4

12  12  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune

13  13  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune

14  14  Energiutvikling – Forbruk per innbygger 2005 Elektrisitet i husholdningene Biobrensel i husholdningene Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

15  15  Energiutvikling – Energiindikatorer, forbruk i husholdningene 2005 Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

16  16  Energiutvikling - Energisituasjonen i kommune Sankeydiagram • Viser energiressurser i kommunen • Viser energiforbruk i kommunen • Viser potensial for utnyttelse av både målbare og ikke målbare energiressurser Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

17  17  Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

18  18  Energiresurser i kommunen Energiressurser i kommunen • Vannkraft • Ingen eksisterende vannkraftverk • Potensial for et minikraftverk (Kilde NVE) • Biobrensel • Energipotensial i tilveksten er beregnet (kommunens skogbrukssjef og AT-skog) • SSB er kilde til kvantum biobrensel avvirket til brensel i kommunen i dag • Avfall • 47 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2006, sendes til Oslo kommune • Metangass • Nordre Follo renseanlegg ligger i Nordby, biogass brukes til internt oppvarmingsformål • Solenergi • Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Temperaturen i uteluft og vann • Ingen oversikt over antall i varmepumpe i kommunen • Grunnvarme • Det er registrert 62 energibrønner i kommunen (Kilde NGU) • Husholdninger (39 stk) samt større anlegg tilhørende Granheimtunet (10 stK), Børsumrud Gård (7 stk), Åsen Dreieverksted AS (6 stk) Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

19  19  Energiutvikling – Energiprognose/Scenario 2006-2025 Forutsetninger: • Befolkningsutvikling fra kommunen • Utvikling energipriser Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune Totalt energiforbrukFjernvarme • Utvikling kjøpekraften • Fjernvarmeprognosen er gitt av UMB

20  20  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune • 3 stk. transformatorstasjoner • Flere D-Nett forbindelser til Dyrløkke Frogn • Kjente flaskehalser HSP D- nettet der det er stor utbygning eller planer –Moer / Brekke –Sentrum / R å dhuset –Nordbyveien Infrastruktur elektrisitet

21  21  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Elektrisitetsnettet

22  22  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Elektrisitetsnettet

23  23  Fjernvarme Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune • NVE gav konsesjon til fjernvarme ved UMB og Ås sentrum i november 2007 • 2009 • Biokjele 2+6 Bio • Reserve 8MW gass/olje

24  24  Områdeanalyse Søndre og Nordre Moer • Planlagt utbygging er på 300 boenheter i Søndre og Nordre Moer i henhold til høringsutkastet fra kommuneplanen 2007-2019 • For Søndre Moer er det oppgitt en prosentvis fordeling mellom eneboliger, rekkehus og leiligheter på henholdsvis 10 %, 25 % og 65 %. Antatt samme fordeling for Nordre Moer • Det totale varmebehovet er estimert til 1,6 GWh/år Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

25  25  Mulige systemløsninger • Fjernvarmeanlegg • Søndre og Nordre Moer ligger innenfor konsesjonsområdet i til UMB • Dersom det ikke legges opp til ekstern varmeleveranse, kan det være et alternativ å legge inn gass • Benyttes både til oppvarmingsformål, tappevannsoppvarming, komfyr og eventuelle uttak for blant annet grill • Den mest vanlige systemløsningen for boliggass er at gassen distribueres i et felles distribusjonsnett for større boligfelt Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

26  26  Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune

27  27  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune • Evalueringsrapport av lokal energiutredning utarbeidet av Vestlandsforskning og Norconsult på oppdrag av NVE • NVE har utarbeidet en forskriftsendring av lokal energiutredning (Høringsfrist 3. mars 2008) • Forslag å endre hyppighet av oppdatering etter behovet til kommunen • Kommunen foreslås å vurdere nødvendigheten av å oppdatere energiutredningen • Forslag til å fjerne kravet om at det skal være et offentlig møte, arena for aktuelle personer som jobber med energi i kommunen • Se på lokale temaer: Kommunens potensial for energisparing og energieffektivisering samt muligheter for å dempe klimagassutslipp og lokal luftforurensning Oppdatering av Lokal Energiutredning

28  28  Leu Fakta om Nett og nettleie Privat Energi - utredninger

29  29  Takk for meg Lars.Bjerk@hafslund.no Lars.Bjerk@hafslund.no Lokal energiutredning 2007 - Ås kommune


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2007 Ås kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google