Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal energiutredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal energiutredning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal energiutredning
Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

2 Møteplan Velkommen og innledning. Bakgrunn
Målsetting for energiutredningene - nytteverdier Gjennomgang av utredningen - hoveddata. Diskusjon – innspill underveis. Videre arbeid. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

3 Klimagasser Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

4 Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

5 Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

6 Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål.
Reduksjon av energiforbruket. Mindre bruk av strøm til oppvarming. Ny miljøvennlig energiproduksjon. Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

7 Utredningen Arild Olsbu Gina Halsen
Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

8 Noen perspektiver Langsiktige Kortsiktige Jordens overflatetemperatur
Det økologiske rom Kortsiktige Kraftbalansen Prisutvikling Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

9 Jordens overflatetemperatur
Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

10 Det økologiske rom Definisjon og bruk
Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. Kan brukes både som globalt og lokalt begrep Fordeles på alle land i henhold til befolkningen Grunnlag for målformuleringer Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

11 Kraftbalansen Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

12 Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker
Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

13 Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, ) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes 30 TWh spart eller produsert innen 2016 Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

14 Energiutredning 2006 Asker og Bærum kommuner
Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

15 Infrastruktur, Asker Infrastruktur for elektrisitet er meget godt utbygd i Asker. Det er fire transformatorstasjoner i kommunen, Berger, Fusdal, Borgen og Heggedal. Kapasiteten i transformator-stasjonene er god og forsyner et distribusjonsnett som drives med 22 kV spenning. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

16 Infrastruktur, Bærum Infrastruktur for elektrisitet er meget godt utbygd i Bærum. Fra innføringsstasjonene forsynes 10 transformator-stasjoner via et 47 kV linje- og kabelnett. Kapasiteten i transformator-stasjonene er god og forsyner et distribusjonsnett som drives med 11 kV spenning. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

17 Avbrudd i leveringen Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

18 Leveringspålitelighet
99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 2001 2002 2003 2004 2005 ÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

19 Fjernvarme Asker Bærum Ikke registrert fjernvarme i dag
Norconsult har gjort utredning om fjernvarme i Asker Utredning fra 2001 Mulig grunnlast biobrensel Bærum I dag anlegg i Sandvika og på Lysaker Grunnlast - varmepumpeanlegg, varme fra henholdsvis kloakk og sjøvann Spisslast – oljekjelanlegg Påbegynt utbygging av fjernvarme og fjernkjøleanlegg på Fornebu Grunnlast – varmepumper, sjøvann Spisslast – oljekjelanlegg og elkjelanlegg Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

20 Bruk av energibærere Asker Bærum
Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

21 Forbruk av elektrisitet
Asker Bærum Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

22 Forbruk av petroleumsprodukter
Bærum Asker Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

23 Energiforbruk i husholdningene
Asker Bærum Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

24 Energimiks i husholdningene
Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

25 Energimengde i husholdningene
Asker Bærum Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

26 Forbruk pr person i husholdninger
Elektrisitet Biobrensel Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

27 Energiforbruk i industrien
Asker Bærum Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

28 Energiressurser, Asker
Vannkraft I Asker kommune er det ingen store vannkraftverk. Ett mikrokraftverk er i drift, Dikemark kraftverk på 99 kW. Det er ikke kjent at det er søkt om nye konsesjoner. Biobrensel I følge SSB ble 200 fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2004 Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk Total sluttavvirking til brensel på 600 fm3 Energimengden i denne veden er omtrent 1,2 GWh Til sammenlikning ble 50,3 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 Netto import av biobrensel til kommunen var 49,1 GWh Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

29 Energiressurser, Asker (fort.)
Avfall 61 % av husholdningsavfallet i Asker kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 35,1 GWh. Deponigass På Yggeset avfallsdeponi produseres det ca 30 Nm3/h deponigass som brennes i fakkel. Metanandel ligger på ca. 45 %. Spillvarme Overskuddsvarme fra kuldeanlegget til kunstisbanen på Risenga kan være av interesse hvis fjernvarmenett etableres i dette området Grunnvarme I følge NGU har Asker kommune 4 grunnvarmeanlegg. Arnestad skole utnytter grunnvarme i et anlegg med 50 brønner. Borgen skole har et anlegg med 42 brønner. Sentermenigheten består av 13 brønner. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

30 Energiressurser, Bærum
Vannkraft I Bærum kommune er det ingen store vannkraftverk. Ett minikraftverk er i drift, Spikerbrukfallet kraftverk på 360 kW. I følge NVE er det ikke potensial for flere små kraftverk. Biobrensel I følge SSB ble 270 fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2004 Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk Total sluttavvirking til brensel på 810 fm3 Energimengden i denne veden er omtrent 1,6 GWh Til sammenlikning ble 107,8 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 Netto import av biobrensel til kommunen var 106,2 GWh Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

31 Energiressurser, Bærum (fort.)
Avfall 41 % av husholdningsavfallet i Bærum kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 63,8 GWh. Deponigass På ISI fyllplass samles det i dag inn ca. 300 Nm3/h deponigass som brennes i fakkel. Deponiet legges ned i 2007, og mengden gass vil etter hvert synke. Spillvarme Det er ikke gitt informasjon om spillvarme i Bærum kommune. Grunnvarme I følge NGU har Bærum kommune 4 grunnvarmeanlegg. Gullhaug skole har 18 brønner Rosenvilde skole har 22 brønner Nadderud videregående skoles har 40 brønner Villa Pax terrasseleiligheter har 7 brønner Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

32 Energiflyten i Asker Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

33 Energiflyten i Bærum Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

34 Prognose mot år 2025 Husholdninger Tjenesteytende virksomhet
Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning i årene på: Ca 300 personer i Asker / ca 750 personer i Bærum Med et gjennomsnittlig forbruk på  000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom: 1,8 – 2,4 GWh/år i Asker / 6,75 – 9,0 GWh/år i Bærum Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % i Asker, mens økningen i Bærum varierer med utviklingen av Rud/Hauger fram til 2009 og Fornebu i 10 – 15 år framover. Antar dreining fra el. og olje til bio og gass. Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden for begge kommunene. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

35 Prognose mot år 2025 Asker Bærum
Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

36 Tidligere omtalte områder
Bærum Asker Fornebu Rud/Hauger Øverland Vestre Asker sentrum Holmen Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

37 Valg av område i Asker med alternative energiløsninger
Heggedal Asker kommune og Tandberg Eiendom AS planlegger utbygging av området i og omkring Heggedal sentrum. Det er avsatt areal til mulig utbygging av 1  eneboliger og rekkehus Beliggenhet er blant annet i åsen vest for Heggedal. Totalt effektbehov til oppvarming er beregnet til 3,9 MW. Samlet energibehov er beregnet til mellom 6,15 og 7,17 GWh pr år Et fjernvarmeanlegg vil kunne være svært aktuelt her, forutsatt at byggene får vannbårent oppvarmingssystem. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

38 Valg av område i Bærum med alternative energiløsninger
Franzefoss Franzefoss Bruk AS planlegger utbygging av terrassert boligbebyg-gelse i det tidligere steinbruddet 125 000 m2 boligareal og 20 000 m2 næringsareal Området ligger innenfor rekkevidden av fjernvarmeinfrastrukturen i Sand-vika Totalt effektbehov er 9,1 MW Varmebehovet er beregnet til mellom 8 og 10 GWh Aktuelt med fjernvarme dersom man bygger tett nok Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

39 Eksempel nærvarmeanlegg
Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Totalt varmebehov kun 2 GWh Varmesentral 600 kW biokjel 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 % Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

40 Bruk av alternativ energi i nye boliger
600 boenheter a 100 m2: Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. : 3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann : 3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.: 2,4 MW Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

41 Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska
Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

42 Lavenergiboliger - eksempel
16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m2 totalt, 32 kWh/m2 til oppvarming Kr pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

43 Energiplan I Innhold Klima- og energiplan
Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk Visjon, mål og strategi Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk Oppfølging Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

44 Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh
Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

45 Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen
Utviklingen i Osloregionen skal baseres på prinsippene om langsiktig bærekraft. Med sine lave klimagassutslipp skal Osloregionen være en internasjonal foregangsregion. Osloregionen skal redusere sine klimagassutslipp i overensstemmelse med Kyoto-protokollens mål for Norge uten å øke elektrisitetsbruken utover dagens nivå Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

46 Stasjonær energibruk S2 Enøk i eksisterende bygningsmasse
Tiltaket er meget lønnsomt med en gjennomsnittlig enøk-gevinst på ca 7 % av forbruket. S3 Vannbåren varme ved nybygg og rehabilitering av bygg over 1000m2 Tiltaket følger statens satser, og gir en gunstig energifleksibilitet, særlig egnet for tilknytning til fjernvarme. S4 Forsert fjernvarme Tiltaket innebærer en økning av fjernvarmeleveransene med 1000 GWh, eller en dobling av dagens nivå i regionen. S5 Konvertering av oljekjeler til biokjeler Tiltaket med konvertering av ca 13 % av totalt 27 000 oljekjeler gir CO2-reduksjoner på ca. 300 000 tonn per år. Tiltaket er ikke aktuelt i Oslo indre by der det vil kunne føre til økning i svevestøvutslipp. S6 Utvidelse av ordningen Effektiv Oljefyring Tiltaket innebærer en utvidelse av ordningen til 120 kW. Årlig service og justering eller skifte av brenner gir en energibesparelse på ca 10% av oljeforbruket, og tilsvarende CO2 - reduksjon. S7 Utskifting av gamle vedovner Tiltaket vil ikke gi klimagassreduksjoner men reduksjon i brenselsforbruk og luftforurensing. Det foreslåtte tiltak S1 Skjerpede energirammekrav for nybygg taes ut av handlingspakken da de nasjonale kravene vil bli skjerpet vesentlig i forhold til dagens krav. Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

47 Støtteordninger Enova Innovasjon Norge
Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

48 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Lokal energiutredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google