Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner

5  5  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Målsetningen •Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. •Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Nytteverdier • Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. • Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. • Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Utredningen Arild Olsbu Gina Halsen

8  8  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Noen perspektiver • Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom • Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling

9  9  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Jordens overflatetemperatur

10  10  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Det økologiske rom • Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Nasjonale mål • Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. • Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) • Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. • 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. • Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. • Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

14  14  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiutredning 2006 Asker og Bærum kommuner

15  15  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Infrastruktur, Asker • Infrastruktur for elektrisitet er meget godt utbygd i Asker. • Det er fire transformatorstasjoner i kommunen, Berger, Fusdal, Borgen og Heggedal. • Kapasiteten i transformator- stasjonene er god og forsyner et distribusjonsnett som drives med 22 kV spenning.

16  16  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Infrastruktur, Bærum • Infrastruktur for elektrisitet er meget godt utbygd i Bærum. • Fra innføringsstasjonene forsynes 10 transformator-stasjoner via et 47 kV linje- og kabelnett. • Kapasiteten i transformator- stasjonene er god og forsyner et distribusjonsnett som drives med 11 kV spenning.

17  17  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Avbrudd i leveringen

18  18  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Leveringspålitelighet

19  19  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Fjernvarme • Asker – Ikke registrert fjernvarme i dag – Norconsult har gjort utredning om fjernvarme i Asker – Utredning fra 2001 – Mulig grunnlast biobrensel • Bærum – I dag anlegg i Sandvika og på Lysaker – Grunnlast - varmepumpeanlegg, varme fra henholdsvis kloakk og sjøvann – Spisslast – oljekjelanlegg – Påbegynt utbygging av fjernvarme og fjernkjøleanlegg på Fornebu – Grunnlast – varmepumper, sjøvann – Spisslast – oljekjelanlegg og elkjelanlegg

20  20  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Bruk av energibærere Asker B æ rum

21  21  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Forbruk av elektrisitet B æ rumAsker

22  22  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Forbruk av petroleumsprodukter B æ rum Asker

23  23  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiforbruk i husholdningene B æ rumAsker

24  24  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energimiks i husholdningene

25  25  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energimengde i husholdningene AskerB æ rum

26  26  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Forbruk pr person i husholdninger ElektrisitetBiobrensel

27  27  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiforbruk i industrien B æ rum Asker

28  28  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiressurser, Asker • Vannkraft – I Asker kommune er det ingen store vannkraftverk. – Ett mikrokraftverk er i drift, Dikemark kraftverk på 99 kW. – Det er ikke kjent at det er søkt om nye konsesjoner. • Biobrensel – I følge SSB ble 200 fastkubikkmeter (fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 600 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 1,2 GWh – Til sammenlikning ble 50,3 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Netto import av biobrensel til kommunen var 49,1 GWh • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

29  29  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiressurser, Asker (fort.) • Avfall 61 % av husholdningsavfallet i Asker kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 35,1 GWh. • Deponigass På Yggeset avfallsdeponi produseres det ca 30 Nm 3 /h deponigass som brennes i fakkel. Metanandel ligger på ca. 45 %. • Spillvarme Overskuddsvarme fra kuldeanlegget til kunstisbanen på Risenga kan være av interesse hvis fjernvarmenett etableres i dette området • Grunnvarme I følge NGU har Asker kommune 4 grunnvarmeanlegg. – Arnestad skole utnytter grunnvarme i et anlegg med 50 brønner. – Borgen skole har et anlegg med 42 brønner. – Sentermenigheten består av 13 brønner.

30  30  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiressurser, Bærum • Vannkraft – I Bærum kommune er det ingen store vannkraftverk. – Ett minikraftverk er i drift, Spikerbrukfallet kraftverk på 360 kW. – I følge NVE er det ikke potensial for flere små kraftverk. • Biobrensel – I følge SSB ble 270 fastkubikkmeter (fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 810 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 1,6 GWh – Til sammenlikning ble 107,8 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Netto import av biobrensel til kommunen var 106,2 GWh • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

31  31  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiressurser, Bærum (fort.) • Avfall 41 % av husholdningsavfallet i Bærum kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 63,8 GWh. • Deponigass På ISI fyllplass samles det i dag inn ca. 300 Nm 3 /h deponigass som brennes i fakkel. Deponiet legges ned i 2007, og mengden gass vil etter hvert synke. • Spillvarme • Det er ikke gitt informasjon om spillvarme i Bærum kommune. • Grunnvarme I følge NGU har Bærum kommune 4 grunnvarmeanlegg. – Gullhaug skole har 18 brønner – Rosenvilde skole har 22 brønner – Nadderud videregående skoles har 40 brønner – Villa Pax terrasseleiligheter har 7 brønner

32  32  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiflyten i Asker

33  33  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiflyten i Bærum

34  34  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Prognose mot år 2025 •Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning i årene 2007-2025 på: Ca 300 personer i Asker / ca 750 personer i Bærum Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 - 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom: 1,8 – 2,4 GWh/år i Asker / 6,75 – 9,0 GWh/år i Bærum •Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % i Asker, mens økningen i Bærum varierer med utviklingen av Rud/Hauger fram til 2009 og Fornebu i 10 – 15 år framover. Antar dreining fra el. og olje til bio og gass. •Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden for begge kommunene.

35  35  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Prognose mot år 2025 Asker B æ rum

36  36  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Tidligere omtalte områder – Asker sentrum – Holmen Asker B æ rum – Fornebu – Rud/Hauger – Øverland Vestre

37  37  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Valg av område i Asker med alternative energiløsninger Heggedal •Asker kommune og Tandberg Eiendom AS planlegger utbygging av området i og omkring Heggedal sentrum. •Det er avsatt areal til mulig utbygging av 1 000 - 1 500 eneboliger og rekkehus • Beliggenhet er blant annet i åsen vest for Heggedal. •Totalt effektbehov til oppvarming er beregnet til 3,9 MW. •Samlet energibehov er beregnet til mellom 6,15 og 7,17 GWh pr år •Et fjernvarmeanlegg vil kunne være svært aktuelt her, forutsatt at byggene får vannbårent oppvarmingssystem.

38  38  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Valg av område i Bærum med alternative energiløsninger Franzefoss •Franzefoss Bruk AS planlegger utbygging av terrassert boligbebyg- gelse i det tidligere steinbruddet •125 000 m 2 boligareal og 20 000 m 2 næringsareal •Området ligger innenfor rekkevidden av fjernvarmeinfrastrukturen i Sand- vika •Totalt effektbehov er 9,1 MW •Varmebehovet er beregnet til mellom 8 og 10 GWh •Aktuelt med fjernvarme dersom man bygger tett nok

39  39  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Eksempel nærvarmeanlegg • Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane • Totalt varmebehov kun 2 GWh • Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) • Behov for ca 300 meter rør • Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader • Støtte fra Enova: 850 000 kr • Salgspris: 60 øre/kWh • Internrente med støtte: 7,2 %

40  40  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Bruk av alternativ energi i nye boliger • 600 boenheter a 100 m 2 : • Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh • Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh • Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW • Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

41  41  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Lavenergiboliger •Typiske egenskaper Kilde: Skanska • Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres.

42  42  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Lavenergiboliger - eksempel • 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand • 108 kWh/m 2 totalt, 32 kWh/m 2 til oppvarming • Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

43  43  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiplan I • Innhold Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer • Klimautfordringer • Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen • Direkte og indirekte forbruk og utslipp • Klimasituasjonen • Energisituasjonen – Prognoser • Prognose for utslipp av klimagasser • Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak • Effekter på klimagassutslipp • Effekter på energibruk – Oppfølging

44  44  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

45  45  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen • Utviklingen i Osloregionen skal baseres på prinsippene om langsiktig bærekraft. • Med sine lave klimagassutslipp skal Osloregionen være en internasjonal foregangsregion. • Osloregionen skal redusere sine klimagassutslipp i overensstemmelse med Kyoto-protokollens mål for Norge uten å øke elektrisitetsbruken utover dagens nivå

46  46  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Stasjonær energibruk • S2 Enøk i eksisterende bygningsmasse • Tiltaket er meget lønnsomt med en gjennomsnittlig enøk-gevinst på ca 7 % av forbruket. • S3 Vannbåren varme ved nybygg og rehabilitering av bygg over 1000m2 • Tiltaket følger statens satser, og gir en gunstig energifleksibilitet, særlig egnet for tilknytning til fjernvarme. • S4 Forsert fjernvarme • Tiltaket innebærer en økning av fjernvarmeleveransene med 1000 GWh, eller en dobling av dagens nivå i regionen. • S5 Konvertering av oljekjeler til biokjeler • Tiltaket med konvertering av ca 13 % av totalt 27 000 oljekjeler gir CO2-reduksjoner på ca. 300 000 tonn per år. Tiltaket er ikke aktuelt i Oslo indre by der det vil kunne føre til økning i svevestøvutslipp. • S6 Utvidelse av ordningen Effektiv Oljefyring • Tiltaket innebærer en utvidelse av ordningen til 120 kW. Årlig service og justering eller skifte av brenner gir en energibesparelse på ca 10% av oljeforbruket, og tilsvarende CO2 - reduksjon. • S7 Utskifting av gamle vedovner • Tiltaket vil ikke gi klimagassreduksjoner men reduksjon i brenselsforbruk og luftforurensing. • Det foreslåtte tiltak S1 Skjerpede energirammekrav for nybygg taes ut av handlingspakken da de nasjonale kravene vil bli skjerpet vesentlig i forhold til dagens krav.

47  47  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Støtteordninger • Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. • Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

48 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Asker Bærum kommuner Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google