Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse
Kartlegging og vurderinger Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

2 Barneverntjenestens problem
Barneverntjenesten spurte: Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

3 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79)
Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som spesielt er kjennetegnet ved hemning av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivået, f eks kognitive, språklige, motoriske og sosiale. Jeg har henta dette fra ICD-10. At det finnes under psykiatridiagnosene betyr ikke at det er en psykiatrisk lidelse. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

4 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) fortsatt
Graden av psykisk utviklingshemning blir vanligvis vurdert ut fra standardiserte intelligensprøver. Disse kan suppleres med skalaer som måler sosial tilpasning i et gitt miljø. Målene gir en tilnærmet indikasjon på graden av psykisk utviklingshemning. Diagnosen avhenger også av en samlet vurdering av de intellektuelle ferdighetene, bedømt av en erfaren kliniker. Referere til hun som lærer å lese i videregående skole og som øver nå som hun er blitt 20 år. Referere til han som har hatt et begrensa aktivt språk (eksressivt språk) inntil han var 19 år, og som nå prater og redegjør for det meste. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

5 Diagnostiske kriterier
Redusert mental funksjon med en IQ mer enn to standardavvik (sd) under gjennomsnittet for aldersgruppa på IQ-tester Mangelfull tilpasning til miljøet Tilstanden debuterer før fylte 18 år (Gjærum og Grøsvik 2002 – i Hjerne og Atferd) Referere til hun som lærer å lese i videregående skole og som øver nå som hun er blitt 20 år. Referere til han som har hatt et begrensa aktivt språk (eksressivt språk) inntil han var 19 år, og som nå prater og redegjør for det meste. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

6 Tilpasning til miljøet
Måles ofte ved Vineland adaptive behavior scale Kommunikasjonsferdigheter Selvhjelpsferdigheter Sosial atferd Motorikk Atferdsproblemer Det er den enkeltes adaptive funksjon som kartlegges. Dvs. om den enkelte selv utfører de handlinger som kartlegges. Det er nærpersoner som gir opplysningene om den enkelte. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

7 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Kognitive funksjoner hukommelse (koding, lagring, gjenvinning) oppmerksomhet eksekutive funksjoner (regulerende/styrende) språk informasjonsbearbeiding ervervelse av kunnskap og erfaring problemløsning tenkning og bedømming Gjærum og Grøsvik 2002 I Hjerne og Atferd I boka til Gjærum og Grøsvik viser disse å være gjensidig avhengige Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

8 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Følelser Hanne Mathiassen: Boka om livet . En Rik Mann  Jeg ser en rik mann. Jeg vil ha en rik mann. Jeg vil gifte meg med en rik mann. Av en rik mann vil jeg ha alt, men det er ikke flere rike menn tilbake. Men jeg vil ha en rik mann, som har alt det som alle rike menn har, og er en av mange menn. En kjekk rik mann har jeg bruk for. Jeg elsker å ha en rik mann. Det vil jeg ha. En rik mann Referere til hun som lærer å lese i videregående skole og som øver nå som hun er blitt 20 år. Referere til han som har hatt et begrensa aktivt språk (eksressivt språk) inntil han var 19 år, og som nå prater og redegjør for det meste. Refere hun som sa lite og som ødela andres briller, som siden har lært seg å snakke og si i fra. Om hun som løste problemet med kjelen med blomkålsuppe som kokte over med å sette under ei rist da læreren ikke var til stede. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

9 Intelligenskvotient-IQ
Standardiserte skårer Basert på normalfordeling Gjennomsnittet for gruppen definert til 100 Standardavviket (sd) for gruppen er satt til 15 Normal variasjon er gjennomsnitt +/- 2 sd Normal variasjon mellom IQ 97,5 % av alle barn i opplæringspliktig alder er over nedre grense for normalvariasjon Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

10 Grader av utviklingshemming / mental retardasjon.
Mild mental retardasjon, IQ Lett psykisk utviklingshemming Moderat mental retardasjon, IQ Moderat psykisk utviklingshemming World Health Organization International Classification of Deseases deler mental retardasjon inn i fire kategorier etter alvorlighetsgrad. Diagnostiseringen baserer seg på tester som måler kognitivt funskjonsnivå. I tillegg til kognitivtfunksjonsnivå er det vanlig å vurdere sosial kompetanse ved diagnostisering av mental retardasjon. I europeisk og nordamerikansk kulturer anbefales det i ICD-10 at det nyttes en spesiell test (Vineland Social Maturity Scale) for denne type kartlegging. Her kan nærpersoner til den det gjelder intervjues. Fokus er på hva den det gjelder vanligvis gjør i sitt daglige miljø. Ved bruk av ICD-10 kan også graden av atferdsavvik brukes for spesifisering av grad av mental retardasjon. Utviklingshemming som beskrevet i ICD 10 er ikke psykiatrisk sykdom til tross for at det er en del av det psykiatriske klassifikasjonssystemet. Det er svært varierende i hvor stor grad utviklingshemmede er blitt utredet og diagnostisert. Årsaker til dette kan være at svært mange tester i liten grad er tilpasset utviklingshemmede. Mange tester krever standardiserte testsituasjoner, under like forhold, samme type instruksjon, løse oppgaver mens man tar tiden osv. Personer med alvorlig og dyp retardasjon vil ikke kunne samarbeide på testens premisser, diagnose settes da på bakgrunn av klinisk skjønn. Jeg viser til ICD-10, men har ikke tenkt å gå nærmere inn på den her. Kjenner sikkert til den, og Eknes 2000 sier også noe om den. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

11 ICD-10: F 70 Lett psykisk utviklingshemning
IQ anslagsvis mellom 50 og 69 (hos voksne, mental alder fra 9 til under 12 år), fører vanligvis til lærevansker i skolen. Mange voksne er i stand til å arbeide, ha gode sosiale forhold og gjøre en samfunnsnyttig innsats. Inkl:"feeble-mindedness" (evneveikhet) og mild psykisk utviklingshemning Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

12 ICD-10: F71 Moderat psykisk utviklingshemning
IQ anslagsvis mellom 35 og 49 (hos voksne, mental alder fra 6 til under 9 år), fører vanligvis til markert utviklingshemning i barndommen, men de fleste kan læres opp til å utvikle noen grad av uavhengighet i det å sørge for seg selv, oppnå adekvat kommunikasjon og noen skoleferdigheter. Voksne vil trenge varierende grad av støtte for å kunne leve og arbeide ute i samfunnet. Inkl:moderat mental retardasjon Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

13 ICD-10: F78 Annen psykisk utviklingshemning
Inkl: registrerbar psykisk utviklingshemning Ekskl:IQ-området (R41.8) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

14 Normalfordelingskurven
Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

15 WISC-R/WISC III Generell Evneprøve
Generell evneprøve - WISC-R er en bredspektret evneprøve som består av 12 deltester. Hver delprøve har mange ulike oppgaver og er bygd opp slik at de letteste oppgavene kommer først og de vanskeligste etter hvert. Testen er delt i to med seks delprøver i hver, en verbaldel som krever muntlige svar og en utføringsdel som krever handlinger til svar. Testen er prøvd ut på et stort antall barn i alderen 6 ½ til 15 ½ år. På hver delprøve blir barnets resultat sammenlignet med resultatene for barn på samme alderstrinn. Gjennomsnittet for alle 12 prøvene sier noe om barnets evneutrustning eller generell læreevne. Det er svært vanlig at barn er sterke på noen områder og svake på andre. Derfor er gjennomsnittet et nokså unøyaktig mål. Som regel er det viktigere å vite noe om hvor barnet har sine styrker og svakheter, slik at undervisningen og andre tiltak kan legges opp ut i fra dette. Funksjoner som WISC-R kan si noe om kan f.eks. være: Verbale (språklige) evner, evne til å tenke abstrakt, praktiske evner, evne til å forstå ut i fra informasjon fra synet, hukommelse/ minne, konsentrasjonsevne, rom- og retningssans, sosial forståelse osv. Når man gjør slike analyser av testprofilen, har man svært mange forskningsresultater å støtte seg til. Det er imidlertid viktig å se testresultatene i sammenheng med annen informasjon om barnet. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

16 Hvorfor evnetester/Wisc?
I sakkyndighetsvurderingene skal en undersøke: * Tilbyr foreldrene et stimulerende miljø? * Har foreldrene ferdigheter til daglig stell? * Har foreldrene ferdigheter til å stimulere språk, lek, sosiale ferdigheter, selvhjelpsfh? * Klarer foreldrene å takle ”vanskelig” atferd hos barna? Evnetester/Wisc kan si noe om foreldrenes forutsetninger for disse ferdighetene. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

17 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
WISC-R skjema Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

18 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Wisc R Jente 6,5 år Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

19 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Wisc-R gutt 11,5 år Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

20 Leiter –R (laget for barn uten talespråk)
Utviklet US /normer/ingen planer om norske normer MÅL:Nonverbale kogn. Ferdigheter/funksjoner i alder 2-21 år Deltester: Perseptuell resonering Visuell resonering Hukommelse Oppmerksomhet To batterier med 10 deltester hver. Visuell resonering og Oppmerksomhet og hukommelse + ulike typer vurderingsskalaer (test, foreldre, lærer/bhg, og barn) Begrunnelse: Behov for å identifisere kognitive avvik for små barn (lavt gulv) Kunne måle små endringer i kognitive ferdigheter, mål på IQ uavhengig av språk og motoriske ferdigheter. Behov for evnevurdering som kan brukes i overgang til videregående og inn i arb.liv Non verbal instruksjon (kun korte prompt som supplement) ellers vise, gester, pantomime Administrasjon tar mellom 30 og 90 min. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

21 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Leiter Eksempel Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

22 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Norsk undersøkelse 1993 Spørreskjema til ledende helsesøstre. Burde vært sendt til flere instanser. Klar underrapportering 93 barn hadde én psykisk utviklingshemmet foreldre 33 barn hadde to foreldre med psykisk utviklingshemming 38 av barna bor hos sine biologiske foreldre 43% av barna framstår som utviklingshemmet Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

23 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Dansk undersøkelse 1994 56% av mødrene har IQ over 68. Disse har ikke psykisk utviklingshemming og burde derfor ikke vært med i undersøkelsen 44% av mødrene har evner i området og vurderes som lett psykisk utviklingshemmet. 4 % har evner under 50 og har moderat psykisk utviklingshemming. (Du’r utviklingshæmmede som forældre ? Jytte Faureholm 1994) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

24 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Lenker Wisc-r Vær skeptisk Psykisk utviklingshemming Bjørn Einar Bjørgo om generelle lærevansker Dynamisk testing Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen


Laste ned ppt "Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google