Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Turners syndrom og læring David Bahr Spesialpedagog 1. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Turners syndrom og læring David Bahr Spesialpedagog 1. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Turners syndrom og læring David Bahr Spesialpedagog 1. november 2013

2 Individuelle forskjeller •Jenter med Turner syndrom er en uensartet gruppe med store individuelle forskjeller

3 Kognitiv og psykososial profil hos jenter med TS •Normal intelligens –scorer innenfor normalområdet med en normalfordeling som er tilnærmet lik befolkningen for øvrig i forhold til generell IQ •Normal verbal språkevne (relativ styrke)

4 Definisjon på nonverbale lærevansker Omfattende vansker med nonverbal informasjonsbearbeiding, dvs. redusert evne til å oppfatte, uttrykke og forstå nonverbale signaler og uttrykk. NLD er en sammenstilling av relativt sett, sterke og svake kognitive funksjoner.

5 Jenter/kvinner med TS kan ha vansker med nonverbale ferdigheter: •visuell persepsjon (å bearbeide/ tolke den informasjonen du får gjennom synet) –diskriminering, gjenkjenning av detaljer og relasjoner –visuospatiale funksjoner (rom og retning) •å organisere og assosiere inntrykk i forhold til romlige begreper (større enn, mindre enn, flere, færre, retning m.m.) –motorisk koordinasjon •balanse •grov-/finmotorikk •håndskrift –sosial kompetanse •tolke mimikk, nonverbal kommunikasjon, å være aktivt med i et sosialt samspill, lek –oppmerksomhet, bearbeiding og hukommelse for visuelt materiale –avledbarhet –å tilpasse seg nye situasjoner

6 Redusert kapasitet i visuelt korttidsminne/ arbeidsminne •Ansett for å være hovedproblemet •Vanskelighetene viser seg tidlig i prosessen når visuelt materiale skal bearbeides/ tolkes og festes i minnet •Jenter med TS kan likevel gjenkalle/ huske det som er lært og som har festet seg i langtidsminnet, like godt som i kontrollgruppen

7 Lærevansker •Enkelte har større skolefaglige vansker enn det deres intellektuelle og kognitive profil skulle tilsi •Lærevanskene kan være lite synlige •Bruker uforholdsmessig mye tid/krefter på skolearbeid uten å oppnå forventede resultater

8 Foreldre rapporterer oftere om at jenter med TS har vansker med •sosiale ferdigheter •oppmerksomhet •ADHD-/ ADD problematikk i yngre alder –aggresjon/ redusert sinnekontroll •økt hyppighet av depresjoner i tenårene NB: Avvikene er ikke markante sammenlignet med kontrollgruppen!!

9 Sosial kompetanse I •Personer med nonverbale vansker har vansker med å: –avlese andre barns gester, mimikk, kroppsspråk, og tonefall. De har derfor vanskelig for å forutsi andres atferd, tolke sinnsstemning, ironi. Dette gjør dem ofte utrygge og de blir lite fleksible og spontane i samspill med andre. –Stahet, rigiditet

10 Psykososial profil •Umodenhet og engstelse er sentrale trekk –Har oftere sosiale problemer på skolen, har færre venner/ mindre kontakt med andre/søker mot yngre barn –Kan utvikle sosial angst –Kan ha en mindre positiv selvoppfatning enn andre kortvokste eller kvinner generelt i befolkningen

11 Sosial kompetanse II •Øke sosial kompetanse gjennom bruk av språket –Stimulere til samtaler/ dialog/ tenke høyt sammen: beskrive/ få oversikt over hendelser/ aktiviteter, sette ord på opplevelser/ følelser/ reaksjoner hos andre/ resonere seg frem til alternative løsninger –Bruke språket aktivt som verktøy til å forstå omverden og å finne alternative måter å møte omverden på

12 Østrogen og selvoppfatning •Bygger opp en mer positiv selvoppfatning i løpet av tenårene enn i kontrollgruppen som ikke tilføres østrogen

13 Læring •Stor variasjon, ulike individer og personligheter •De fleste skiller seg ikke ut i forhold til læreferdigheter i en vanlig skoleklasse –kan derfor være vanskelig for lærer å oppdage –er flinke til å skjule vansker (er stille og pliktoppfyllende) –Kompenserer ved å bruke uforholdsmessig mye tid på skolearbeid

14 Leseferdigheter •Jenter med TS bruker lengre tid enn andre på å bygge opp et ortografisk leksikon (ordbilder). Derfor må de bruke mer kapasitet i korttidsminnet til fonologisk avkoding. Leseforståelsen blir redusert. •Dette skyldes trolig at kapasiteten i det visuelle arbeidsminnet er lavere enn hos andre. •Jenter med TS er mer utsatt for å utvikle lesevansker •Leseglede og motivasjon kan hindre eller redusere lesevanskene

15 Matematiske ferdigheter •Redusert forståelse av tallmengder, å lære seg tallrekke, større enn/mindre enn •Bruker lengre tid på enkle regneoperasjoner •Vanskeligere for å hente frem opplysninger underveis i regneprosessen •Rom- og retning/geometri

16 Matematikk •Bruke språket som verktøy i løsingsprosessen •Lære seg faste metoder/fremgangsmåter •Gangetabellen og trening/ kalkulator •Fokusere på praktisk anvendbar matematikk •Prioritere emner i fagplanene fremfor andre •Repetisjon, flere gjennomganger av nytt fagstoff, tydeligere struktur i innlæringen •Motivasjon –Unngå overfokusering på matematikk/ nederlagsfølelse

17 Ungdomstiden •Kan være vanskelig for noen •Viktig med informasjon •Pubertet og utvikling –”Hvorfor følger jeg ikke de andre i kroppslig utvikling?” –Å være forberedt og å vite hvorfor hjelper –Østrogenbehandling En åpen dialog kan gjøre det lettere å bearbeide det som er vanskelig. Helsesøster kan være en god samarbeidspartner.

18 Hva skal de andre få vite? •Foreldremøte •Medelever •Informasjon må ha en klar hensikt •Å ta utgangspunkt i det andre legger merke til •Å skape forståelse for det som er vanskelig •Medelever som gode samarbeidspartnere

19 Åpenhet •Viktig med åpenhet for –å unngå usikkerhet, utestenging –å finne gode samarbeidspartnere –at foreldre skal kunne forklare og påvirke på hjemmebane •En god prosess for foreldre og barnet –Slipper å skjule for andre

20 Litteratur •http://www.statped.no/Tema/Larevanske r/Nonverbale-larevansker/http://www.statped.no/Tema/Larevanske r/Nonverbale-larevansker/ •http://www.statped.no/Tema/Larevanske r/Publikasjoner/Nonverbale-larevansker- NLD--kjennetegn-utredning-og- pedagogiske-hjelpetiltak-/http://www.statped.no/Tema/Larevanske r/Publikasjoner/Nonverbale-larevansker- NLD--kjennetegn-utredning-og- pedagogiske-hjelpetiltak-/ •http://www.frambu.no/modules/diagnos er/diagnose.asp?iDiagnoseId=52http://www.frambu.no/modules/diagnos er/diagnose.asp?iDiagnoseId=52 •http://np.netpublicator.com/netpublicatio n/n15367403http://np.netpublicator.com/netpublicatio n/n15367403


Laste ned ppt "Turners syndrom og læring David Bahr Spesialpedagog 1. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google