Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubblisens Økonomiske kriterier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubblisens Økonomiske kriterier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubblisens Økonomiske kriterier

2 Hovedmål og motivasjon for de økonomiske kriteriene
Sikre kontinuiteten for de konkurransene som det lisensieres for ”Kontrollere” økonomisk fair-play i de konkurranser det lisensieres for Legge tilstrekkelig vekt på å beskytte kreditorer, og spesielt fotballens egne Øke tilliten til fotball som en redelig sport Skape et stadig mer attraktivt marked for fotballens og klubbenes kommersielle samarbeidspartnere og investorer Forbedre klubbenes økonomiske situasjon Bedre mulighetene for benchmarking og etablering av kvalitetsstandarder innenfor toppfotballen, nasjonalt og internasjonalt. REFERANSER!

3 Hvorfor økonomiske kriterier? – sett fra klubbens side
Øke standarden og kvaliteten på økonomistyringen og dermed også bidra til sunnere og ryddigere økonomiske forhold i toppfotballen Muliggjøre et mer solid beslutningsgrunnlag som igjen styrker de styrende organers mulighet til å ta riktige beslutninger i den daglige driften Øke/støtte klubbens økonomiske og forretningsmessige troverdighet overfor potensielle samarbeidspartnere Skape økonomiske stabilitet Øke evnen til å generere inntekter og ha kontroll over utgiftene Gjøre det lettere å oppfylle nasjonale og internasjonale krav

4 Hvorfor økonomiske kriterier?- sett fra lisensgivers ståsted
Øke forståelsen av og for klubbenes økonomiske situasjon og fremtidsutsikter i forhold til lisenskravene Øke evnen til proaktivt å kunne hjelpe klubbene med økonomiske forhold Oppmuntre klubbene til å betale det de skylder sine kreditorer i tide Tilrettelegge for benchmarking på et nasjonalt så vel som et internasjonalt nivå Synliggjøring av fotballen som et betydelig aktør og bidragsyter i ”samfunnsregnskapet”, lokalt og nasjonalt Ensartet og rettferdig behandling av klubbene

5 Økonomiske kriteriers syklus gjennom kalenderåret
”Lisenshjulet” Økonomiske kriteriers syklus gjennom kalenderåret

6

7 Prinsipper for aktivering av spillerrettigheter
Fortsatt streng praktisering i forhold til norsk regnskapslovgivning, men noe oppmykning i versjon 2.0. Praksis i versjon 1.0 Kun overgangssum mellom to klubber kan aktiveres. I versjon 2.0 For ettertiden kan i tillegg latente forpliktelser som faktisk kommer til utløsning mot selgende klubb i henhold til overgangsavtalene mellom to klubber også aktiveres. Motivasjon for denne ”strenge” regnskapspraksis i lisensøyemed; Sikre likebehandling av klubbene Sikre ensartet og harmonisert behandling av denne ”fotballspesifikke” faktoren i lisensøyemed nasjonalt og på europeeisk nivå Øke muligheten for reell benchmarking klubbene i mellom, både på nasjonalt og internasjonalt nivå

8 Aktivering av spillerrettigheter - presiseringer
Aktiveringsgrunnlaget vil fortsatt kun være direkte overgangsutgifter som er regulert i avtale mellom to klubber. Imidlertid vil det åpnes for at også forpliktelser mellom klubb som utløses ved hendelse (spilleren oppnår et gitt antall kamper, scorer et gitt antall mål etc) kan aktiveres når en slik hendelse FAKTISK inntreffer. Avskrivningsperioden skal være lik kontraktens lengde med den kjøpte spilleren, dog skal det gjøres en årlig individuell vurdering av spillerne. Avskrivningsperioden utvides ikke ved en eventuell forlengelse av kjøpt spillerkontrakt. Latente forpliktelser som inntreffer som følge av kontraktsmessige vilkår mellom to klubber, kan aktiveres og avskrives over resterende del av opprinnelig kontraktsperiode for spilleren. . Sign on fee – er dette en forpliktelse som utløses av det faktum at spillerene tegner kontrakt med klubben. Er godtgjørelsen kun godtgjort mot dette faktum er ikke godtgjørelsen gjenstand for fordeling over flere år. Ligger det forpliktelser som ikke utløses ved at spilleren er skadet elelr går til annen klubb. Utbetalingsperiode har ingen betydning.

9 Aktivering av spillerrettigheter – forts. presiseringer
Alle aktiverte spillerkontrakter skal vurderes til laveste av bokført verdi og virkelig verdi (virkelig verdi kan være lavere enn bokført verdi på grunn av skader, lite spilletid m.m.). Vurderingen skal gjøres årlig og på individuell basis. Av regnskapsmessige hensyn kan en spillers angitte verdi ikke oppskrives, selv om lisenssøker er av den mening at markedsverdien overstiger angitt verdi. Spillere fra klubbens egen junioravdeling kan ikke kapitaliseres i den økonomiske lisensdokumentasjonen. Avskriving starter når spillerregistreringen for den kjøpende klubben er i orden

10 Lisenssøker – regnskapsgrunnlag i lisensøyemed
I Norge har vi stilt en form for økonomiske krav i forbindelse med deltagelse i 0. divisjon og 1.divisjon siden begynnelsen av 1990-tallet. Koordinering med UEFA-lisenser og endring av fokus når det gjelder lisenssøkerbegrepet fra og med 2004 førte til en vesentlig endring med hensyn til konsolidering og fokus på en klubbs totale økonomiske situasjon og forholdene rundt. Konsolideringsprinsippene beskrives som følgende i klubblisensmanualen: Dersom klubben er et fleridrettslag, skal klubben rapportere regnskapet for hele idrettslaget. Det er dette regnskapet som utgjør basisen for å kunne tildele lisens. Dersom klubben har en NFF-godkjent avtale med et samarbeidende selskap, skal rapporteringen/FLD omfatte den totale aktiviteten for klubb og samarbeidende selskap. Det konsoliderte regnskapet til en klubb og det samarbeidende selskapet utgjør basisen for å kunne tildele en lisens. Dersom klubben er majoritetseier i et annet selskap, skal konsolidert regnskap innsendes. Det konsoliderte regnskapet utgjør basisen for å kunne gi en lisens.

11 Konsolideringsprinsipp i FLD

12 Presiseringer i forbindelse med konsolidering
Lisenssøkers regnskapsgrunnlag består av regnskaper som konsolideres i henhold til foregående konsolideringsprinsipp. Dette omfatter alle datterselskaper av klubben. Lisenssøker kan kun holde et datterselskap utenfor konsolideringen dersom: Datterselskapet i denne sammenhengen spiller en uvesentlig rolle i den gruppen som utgjør lisenssøkeren, eller Datterselskapets aktivitet ikke er relatert til fotball (for eksempel musikk, restaurant, hotell osv.). Dersom et datterselskap er ekskludert fra rapporteringen, skal lisenssøkers ledelse redegjøre for denne avgjørelsen Dersom den underliggende strukturen til lisenssøkeren er av slik art at ”standard” konsolideringsprinsipper ikke gir en riktig beskrivelse av de økonomiske forholdene og/eller av lisenssøkers fotballaktiviteter, vil andre konsolideringsprinsipper kunne gjelde for lisenssøkeren. Dette skal klareres med lisensadministrasjonen i hvert enkelt tilfelle. Ved rapportering må lisenssøker samtidig sende med en separat oversikt over selskaper/enheter som er konsolidert i den økonomiske dokumentasjonen. Maler for dette utsendes av lisensadministrasjonen.

13 Kriteriene

14 Noen basisregler Klubben skal engasjere statsautorisert/registrert revisor som er medlem av Den norske Revisorforening (medlem av IFAC). Det er utarbeidet en mal for engasjement av revisor. Revisorens oppgaver i forbindelse med klubbens lisenssøknad er beskrevet under et eget kapitel i manualens Klubben skal velge kontrollkomité bestående av minst to personer. Klubben skal følge norsk regnskapslov.. Hver enhet som omfattes av lisenssøkers regnskapsgrunnlag skal sende inn reviderte årsregnskaper. Lisenssøkere som rykker ned eller av andre årsaker går ut av lisensiert divisjon, men som rykker opp igjen i løpet av de tre førstkommende sesonger, vil ha krav på seg til å tilfredsstille de økonomiske kriteriene på lik linje med lisenssøkere som står i divisjonene. Egne tidsfrister vil bli utarbeidet for slike klubber ved hvert enkelt tilfelle. NFF kan kreve fullt innsyn i lisenssøkers regnskapsgrunnlag.

15 Ø.01 – Søknad om nasjonal lisens
Klubben skal innen 1. oktober hvert år sende inn søknad om nasjonal klubblisens. Søknaden skal bestå av følgende finansielle lisensdokumentasjon (FLD): Resultatregnskap per 31.august og prognose for året totalt Balanse per 31.august Økonomisk beretning Styreerklæring/fullstendighetserklæring i henhold til mal Spesifikasjon til resultatregnskap og prognose Oversikt over regnskapsgrunnlag (konsolideringsgrunnlag) Øvrige vedlegg fastsatt av Lisensadministrasjonen Foreløpig resultatbudsjett for påfølgende år med kommentarer Revisjonserklæring (begrenset revisjon) Søknaden skal skje i henhold til tilsendt rapporteringspakke fra lisensadministrasjonen. Klubbens styre skal gi en økonomisk beretning til regnskapet og prognosen hvor vesentlige budsjettavvik kommenteres.

16 Ø.02 – Revidert årsregnskap/budsjett
Klubben skal innen 15. mars hvert år sende inn: Årsmøtegodkjent klubbregnskap med revisjonsberetning. Klubber med NFF-godkjent avtale med samarbeidende selskap plikter å sende inn godkjent årsregnskap for det samarbeidende selskap med revisjonsberetning. Likeledes skal lisenssøker sende inn godkjent årsregnskap med revisjonsberetning for andre enheter som er del av det konsoliderte regnskapsmaterialet i den økonomiske lisensdokumentasjonen.

17 Ø.02 – Revidert årsregnskap/budsjett forts
Finansiell lisensdokumentasjon (FLD) skal utarbeides på grunnlag av revidert regnskap fra klubb (inklusiv datterselskap) og eventuelt samarbeidende selskap og deres datterselskaper per 31. desember med kontrollrapport fra revisor vedlagt. FLD skal bestå av: Resultatregnskap med spesifikasjoner Balanse Kontantstrømoppstilling Noter og spesifikasjoner i følge rapporteringskrav Resultatbudsjett med spesifikasjoner og kommentarer Likviditetsbudsjett (som må vise en positiv likviditetsbalanse (inklusive lånefasiliteter) hver måned) Avtalte kontrollhandlinger (jfr. 9.9) Oversikt over regnskapsgrunnlag (konsolideringsgrunnlag) Andre vedlegg fastsatt av lisensadministrasjonen Søknaden skal skje i henhold til tilsendt rapporteringspakke.

18 Ø.03 – Betalingsforpliktelser fra overgangsaktiviteter
For nasjonal lisens Lisenssøker må godtgjøre at den ikke har noen forfalte betalingsforpliktelser overfor andre klubber i forbindelse med overgangsaktiviteter pr 31.august i året før sesongen det søkes lisens for, med mindre hele gjelden er betalt pr følgende 1.oktober, eller at det foreligger en skriftlig erklæring om betalingsutsettelse fra kreditor, eller at kravet ra kreditor bestrides og dette er fremmet for kompetent myndighet. For UEFA-lisens og nasjonal lisens Lisenssøker må godtgjøre at den ikke har noen forfalte betalingsforpliktelser overfor andre klubber i forbindelse med overgangsaktiviteter pr 31.desember i året før sesongen det søkes lisens for, med mindre hele gjelden er betalt pr følgende 15.mars, eller at det foreligger en skriftlig erklæring om betalingsutsettelse fra kreditor, eller at kravet fra kreditor bestrides og dette er fremmet for kompetent myndighet.

19 Ø.04 – Betalingsforpliktelser overfor ansatte/skattemyndigheter
For nasjonal lisens Lisenssøker må godtgjøre at den ikke har noen forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte og/eller skattemyndigheter pr 31.august i året før sesongen det søkes lisens for, med mindre hele gjelden er betalt pr følgende 1.oktober, eller at det foreligger en skriftlig erklæring om betalingsutsettelse fra kreditor, eller at kravet fra kreditor bestrides og dette er fremmet for kompetent myndighet. For UEFA-lisens og nasjonal lisens Lisenssøker må godtgjøre at den ikke har noen forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte og/eller skattemyndigheter pr 31.desember i året før sesongen det søkes lisens for, med mindre hele gjelden er betalt pr følgende 15.mars, eller at det foreligger en skriftlig erklæring om betalingsutsettelse fra kreditor, eller at kravet fra kreditor bestrides og dette er fremmet for kompetent myndighet.

20 Dokumentasjon i forbindelse med Ø.04
I forbindelse med rapporten som sendes inn pr 31.desember, skal lisenssøker legge ved en bekreftelse som viser alle som har vært ansatt i løpet av det året som avsluttes 31.desember året før den sesongen det søkes lisens for, dvs. ikke kun dem som er ansatt ved årets utgang. Denne bekreftelsen skal sendes lisensgiver. Følgene minimumsinformasjon må gis om ansatte: Navn Stilling/funksjon Ansettelsesstart Siste arbeidsdag (dersom aktuelt) og All forfalt gjeld pr 31.desember med utfyllende kommentarer. Tabellen skal settes opp etter en mal som distribueres av lisensgiver. Dette kravet gjelder for alle klubber som ønsker lisens for deltakelse i nasjonale og UEFA-konkurranser. I sammenheng med rapportering pr 31.desember, som for noen klubber også vil utgjøre grunnlaget for UEFA-lisensen, skal evalueringen av dette kriteriet omfattes av revisors vurderingsprosedyre og inkluderes i revisors rapport.

21 Ø.05 – ”Management letter” før lisensavgjørelse
For UEFA-lisens og nasjonal lisens Tidligst syv dager før klubblisensnemndas avgjørelse, må lisenssøker sende inn oppdatert informasjon om sin økonomiske status. Lisensadministrasjonen vil sørge for mer detaljert informasjon om denne tidsfristen i et separat brev. Denne skriftlige bekreftelsen skal informere om det har inntruffet hendelser eller forhold av viktig, økonomisk karakter som vil kunne ha negativ effekt på lisenssøkers økonomiske situasjon etter at balanseoversikten fra forrige årsregnskap/økonomiske lisens-dokumentasjon ble sendt inn.

22 Forhold med mulig stor økonomisk betydning
Lån med faste avdrag som forfaller uten at det er realistisk at disse kan fornyes eller betales Indikasjon på at samarbeidspartnere eller andre økonomiske støttespillere ikke vil fornye sine avtaler eller vil trekke tilbake økonomisk støtte Signifikante tap siden siste økonomisk informasjon ble sendt inn Ingen mulighet til å betale kreditorer ved forfall Ingen mulighet til å innfri låneavtaler med kapitalinnskytere Avdekking og bekreftelse av økonomisk mislighold eller regnskapsfeil som viser at innsendt regnskap ikke er korrekt Signifikante endringer i lisenssøkers ledelse Ledelsens avgjørelse om at den har planlagt å oppløse enheter, stanse forretningsaktiviteter eller søke om beskyttelse fra kreditorer i henhold til lover og bestemmelser, eller at de ikke ser andre realistiske alternativer enn ågjøre dette.

23 Ø.06 – plikt til å varsle negative avvik
Nasjonal og UEFA-lisens Når klubblisensnemnda har tildelt en lisens, må lisensmottaker umiddelbart skriftlig informere lisensgiver om alle senere hendelser som kan sette spørsmålstegn ved lisensmottakers evne til fortsatt drift. Dette gjelder for hele sesongen lisensen er tildelt for. Generell likviditet Klubben skal planlegge likviditeten, slik at den er i stand til å oppdage likviditets-problemer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Klubben skal sette opp et likviditetsbudsjett og sende dette inn som en del av rapporteringspakken, jfr. Ø.02. Lisensgiver kan kreve at lisenssøker skriftlig fremlegger ytterligere likviditetsrapporter. Generelle resultatavvik Etter at lisens er gitt, må klubben sammenligne sitt faktiske regnskap med tallene i sitt periodiserte budsjett. Dersom sammenligningen viser negative avvik som resulterer i negativ egenkapital, eller at den forverrer en allerede negativ egenkapital, skal klubben, uten å bli bedt om det, varsle NFF skriftlig innen 30 dager og bekrefte den aktuelle økonomiske situasjonen samt grunnen til avviket, samtidig som det skal informeres om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rette opp situasjonen Målet med dette kravet er å sikre kontinuitet i konkurransene. I tillegg vil det gi bedre innsyn i klubben og gjøre det enklere for lisensgiver å hjelpe og støtte lisensmottaker under sesongen.

24 Ø.07 - Egenkapital Nasjonal og UEFA-lisens
Klubbens egenkapital skal være positiv ved regnskapsrapportering (pr 31.august for nasjonal lisens og pr 31.desember for UEFA-lisens). Det kan ikke budsjetteres med et resultat som vil gi negativ egenkapital. Hvis klubben ikke oppfyller kravet om positiv egenkapital, kan lisens likevel tildeles dersom klubben kan oppfylle ett av følgende alternativer ved tidsfrist for rapportering Alternativ 1: Skriftlige avtaler som dokumenterer at den negative egenkapitalen vil bli rettet opp (f.eks. fra overskudd av framtidig salg av spillere, garantier, bidrag, støtte, ikke-prioritert lån osv.). Alternativ 2: Skriftlig ettergivelse av krav fra kreditorer som dekker den negative egenkapitalen.

25 Ansvarlig lån - betingelser
. Et ansvarlig lån er i utgangspunktet gjeld (klassifiseringsmessig), men kan komme inn under ”Alternativ 1: Skriftlige avtaler om garanti / bidrag / støtte som dekker den negative egenkapitalen” under følgende forutsetninger: Det ansvarlige lånet må ha prioritet etter all annen gjeld (også den uprioriterte) Forfall for den delen av det ansvarlige lånet som benyttes til å dekke manglende positiv konsolidert egenkapital, må minst være 2 år fra den aktuelle rapporteringsdatoen. Eventuell rentegodtgjørelse kan ikke være høyere enn markedsrente. Rente kan bare beregnes av den delen av det ansvarlige lånet som overstiger konsolidert negativ egenkapital. Det ansvarlige lånet kan ikke gis noen form for sikkerhet i klubbens / selskapets eiendeler

26 Ø.08 - Tilleggsrapportering
Nasjonal og UEFA-lisens Lisenssøker med negativ egenkapital (Ø.07) pr 31.desember må automatisk sende inn en tilleggsrapport pr 30.april påfølgende år. Rapporteringskrav kan også pålegges i andre perioder ut over kravene i Ø.01 og Ø.02. Tilleggsrapporteringen skal skje i henhold til rapporteringspakken og spesifikasjoner fra lisensadministrasjonen. Klubber som ikke oppfyller/tilfredsstiller andre lisenskrav i regulære rapporter, kan også bli bedt om å rapportere ekstra i henhold til lisensadministrasjonen krav og instrukser. UEFA-krav: Budsjettinformasjon (som definert i Ø.02) må oppdateres hver 6.måned (30.juni og 31.desember), og budsjettsammenligninger skal sendes inn innen 2 måneder fra hver intervalldato. De økonomiske kriteriene betinger at lisenssøkere som viser visse ”faretegn”, vil kunne underleggesstrengere rapporteringskrav.

27 Nyopprykkede klubber til 1. divisjon
Nyopprykkede klubber fra 2. divisjon innstilles automatisk til nasjonal lisens på økonomiområdet for påfølgende sesong under følgende vilkår: Innlevering av revidert årsregnskap / FLD innen 15. mars Klubber som ikke tilfredsstiller lisenskrav vil bli underlagt ekstra rapporteringsplikt/oppfølging. Klubber som ikke tilfredsstiller lisenskrav må innfri manglende krav pr rapportering 31.august. Nyopprykkede som tidligere har vært i lisensiert divisjon, og som rykker opp igjen i løpet av de tre førstkommende sesonger, har krav på seg til å tilfredsstille de økonomiske kriteriene på lik linje med lisenssøkere som er i lisensiert divisjon. Egne tidsfrister vil bli utarbeidet for slike klubber ved hvert enkelt tilfelle. Klubber i divisjoner lavere enn 1. divisjon som kvalifiserer seg til UEFA-spill gjennom NM-Cup,må oppfylle alle økonomiske krav for å kunne innvilges UEFA-lisens, og påkrevd dokumentasjon må sendes inn innen 15.mars

28 Andre forhold Avslag på lisenssøknad med bakgrunn i brudd på økonomiske kriterier, se kap. 9,6 Kontroll av den finansielle lisensdokumentasjonen (revisors vurderingsprosedyrer). Ingen større materielle endringer, men; Vurderingsprosedyrer rundt resultatbudsjett tas ut i forhold til nasjonal lisens, opprettholdes for klubber som skal ha UEFA-lisens Vurderingsprosedyrer rundt likviditets tas ut i forhold til nasjonal lisens, opprettholdes for klubber som skal ha UEFA-lisens

29 Oppsummering – hovedendringer økonomikriterier
Rapporteringsfrist for årsregnskap flyttet fra 5. mars til 15. mars Revisjonskrav/prosedyrer rundt resultatbudsjett og likviditetsbudsjett tatt ut for nasjonal lisensiering Økt mulighet for aktivering av spillerrettigheter Økonomiske krav til klubber som går ut og inn av lisensiert liga ”Management letter” i forbindelse med klubblisensnemndas lisensavgjørelse Formalisert krav om tilleggsrapportering Konkret måledato i forhold til forfalte betalingsforpliktelser mot klubber, ansatte og skattemyndigheter


Laste ned ppt "Klubblisens Økonomiske kriterier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google