Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og framdrift for kraftvarmeverket på Fiborgtangen Petter Haugan,Petter Haugan, Industrikraft Midt-Norge ASIndustrikraft Midt-Norge AS Levanger Kommunestyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og framdrift for kraftvarmeverket på Fiborgtangen Petter Haugan,Petter Haugan, Industrikraft Midt-Norge ASIndustrikraft Midt-Norge AS Levanger Kommunestyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og framdrift for kraftvarmeverket på Fiborgtangen Petter Haugan,Petter Haugan, Industrikraft Midt-Norge ASIndustrikraft Midt-Norge AS Levanger Kommunestyre 17. oktober 2001

2 Status oktober 2001 •Konsesjon og utslippstillatelse ble gitt i november 2000 •Ankebehandling av tillatelser forventet høsten 2001 •Ny eiersammensetning på plass juni 2001 •Planlagt anleggsstart: Sommer 2002 •Planlagt produksjonsstart: Høst 2004 •Planleggingen går for fullt i henhold til tidsplan

3 Konsesjonstillatelse - NVEs vurdering •Gasskraft i Skogn er et kostnadseffektivt alternativ for ny kraftproduksjon •Gasskraft i Skogn er samfunnsøkonomisk lønnsomt •Gasskraft i Skogn gir betydelig bidrag til økt forsyningssikker •Positive ringvirkninger i form av næringsutvikling i regionen •God energiutnyttelse, også sammenlignet med tilsvarende i Europa •Før klimaavtale: Gasskraft i Norge medføre noe lavere totale CO 2 - utslipp i Europa enn utvikling uten gasskraft. •Alternativet til gasskraft er betydelig import fra kullkraftverk •NOx-utslipp forventes ikke å gi negative virkninger i regionen •Nyttevirkningene av kraftverket er klart større enn negative virkninger •Stadfestet av OED i oktober 2001

4 Utslippstillatelse •Utslippstillatelse fra SFT nov. 2000 –stadfestet av MD oktober 2001 •Utslippsgrense CO 2 på linje med det som er vanlig i Europa –best tilgjengelig teknologi –anlegget skal tilpasses for framtidig teknologi for fjerning av CO 2 •Utslippsgrense for nitrogenoksider (NO x ) er meget streng –renseanlegg bygges for å nå utslippskrav

5 Investeringer - Industrikraft Midt-Norge Kraftvarmeverk3,6 mrd Rørledning1,3 mrd Sum4,9 mrd

6 Tekniske data Antall aggregater:2 à 400 MW Årlig kraftproduksjon:ca. 6,2 TWh (milliarder kWh) Utnyttelse av varme:Opptil 1 TWh/år Virkningsgrad:67% Driftsstart 1. aggregat:Høst 2004 Driftsstart 2. aggregat:Høst 2004 Årlig gassbehov:1,15 milliarder Sm 3

7 Tidsplan - hovedaktiviteter

8 Hovedkontrakt 1: ”Power Islands” Alt maskinelt utstyr til kraftverket •Gassturbin •Dampturbin •Generator •Kjel • tilknyttede rør, el-installasjoner, m.v. •Kontraktssum: ca. 2 milliarder kroner •Mirant har opsjonsavtale med General Electric om leveranse av 9 ”power islands” i Europa –To av disse blir tilbudt Industrikraft Midt-Norge

9 Hovedkontrakt 2: EPC-kontrakt Omfatter alt utenom hovedmaskineret til kraftverket •EPC = Engineering - Procurement - Construction –Tomtearbeider –Bygg –Kjølevannsutstyr –Rør –Montasje –Elektro –Catering –Innkvartering –m.m.m. •Én EPC-kontraktør - mange underleverandører •Kontraktssum: ca. 1,5 milliarder kroner

10 Sannsynlig kontraktsorganisering Industrikraft Midt-Norge AS Byggherre Owner’s engineer ”Power Islands” (utstyr til kraftverket) EPC-kontraktor Kontraktor’s engineering Bygg/anlegg Montasje stål Elektro Hjelpe- utstyr Engineering

11 Tidsplan EPC - kontrakt •Oktober 2001: ”European Call” –annonsering av EPC-kontrakt i EU ”Official Journal” –http://ted.eur-op.eu.int/ojs/html/index2.htm •November 2001: Frist for interesserte EPC-kontraktører •Desember 2001: Prekvalifiserte EPC-kontraktører (4-6 stk) får tilbudspapirer fra Industrikraft Midt-Norge •Desember -01 - februar -02: Prekvalifiserte tilbydere kontakter store potensielle underleverandører i Midt-Norge •Februar 2002: Tilbudsfrist EPC-kontrakt •Mai 2002: Intensjonsavtale med EPC-kontraktør •Forhandlingsrunder med underleverandører •Juli 2002: EPC-kontraktør starter anleggsarbeid i Skogn

12 Ringvirkninger i anleggsfasen Investeringer –Kraftvarmeverk3.600 mill –Rørledning1.300 mill –SUM4.900 mill Norske leveranser –Kraftvarmeverkca.1.500 mill –Rørledningca. 600 mill –SUMca. 2.100 mill (Midt-Norge ca. 600 mill) Norsk sysselsettingseffekt i anleggsperioden (2002 - 2004) –Kraftvarmeverkca.3.600 årsverk –Rørledningca. 1.700 årsverk –SUMca. 5.300 årsverk (Midt-N. ca.1.500) (Kilde: Agenda Plan & Utvikling/Konsekvensutredninger)

13 Bemanning anleggsperiode - Skogn

14 Tidsplan anleggsperiode Fiborgtangen

15 Gassrørledning •160 km fra Tjeldbergodden til Skogn •Landanlegg Tjeldbergodden og Skogn •Tilrettelagt for avgreningsrør •Investering: ca. 1.300 mill kroner •Organiseres sannsynligvis som et eget selskap (”PipeCo.”) •Statoil blir operatør for utbygging og drift •Statoil setter ut oppdrag •Leggefartøy og stål trolig til utenlandske selskaper •Regionale leveranser anslått til ca. 150 mill kroner (kons.utr.) –bygg og anlegg –engineering, tjenesteyting –transport m.v.

16 Viktige oppgaver hittil •Få lov til å bygge –tillatelser –politisk aksept –støtte i regionen •Klarlegge økonomien i prosjektet –driftsøkonomi –rammebetingelser •Skaffe eiere som vil- og kan gjennomføre •Forberede gasskontrakter = Forberede prosjektet

17 Viktige oppgaver heretter •Forhandle kontrakter –utstyr –EPC-kontrakt –gass •Organisere utbyggingsprosjektet •Detaljprosjektering •Finansiere prosjektet •Bygge = Gjennomføre utbyggingen

18 Til næringslivet i regionen •Grip sjansen •Posisjonér dere •Start nå •Skap allianser •Vær konkurransedyktig •Bruk MidGas som redskap


Laste ned ppt "Status og framdrift for kraftvarmeverket på Fiborgtangen Petter Haugan,Petter Haugan, Industrikraft Midt-Norge ASIndustrikraft Midt-Norge AS Levanger Kommunestyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google