Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og framdrift for kraftvarmeverket på Fiborgtangen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og framdrift for kraftvarmeverket på Fiborgtangen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og framdrift for kraftvarmeverket på Fiborgtangen
Petter Haugan, Industrikraft Midt-Norge AS Levanger Kommunestyre 17. oktober 2001

2 Status oktober 2001 Konsesjon og utslippstillatelse ble gitt i november 2000 Ankebehandling av tillatelser forventet høsten 2001 Ny eiersammensetning på plass juni 2001 Planlagt anleggsstart: Sommer 2002 Planlagt produksjonsstart: Høst 2004 Planleggingen går for fullt i henhold til tidsplan

3 Konsesjonstillatelse - NVEs vurdering
Gasskraft i Skogn er et kostnadseffektivt alternativ for ny kraftproduksjon Gasskraft i Skogn er samfunnsøkonomisk lønnsomt Gasskraft i Skogn gir betydelig bidrag til økt forsyningssikker Positive ringvirkninger i form av næringsutvikling i regionen God energiutnyttelse, også sammenlignet med tilsvarende i Europa Før klimaavtale: Gasskraft i Norge medføre noe lavere totale CO2-utslipp i Europa enn utvikling uten gasskraft. Alternativet til gasskraft er betydelig import fra kullkraftverk NOx-utslipp forventes ikke å gi negative virkninger i regionen Nyttevirkningene av kraftverket er klart større enn negative virkninger Stadfestet av OED i oktober 2001

4 Utslippstillatelse Utslippstillatelse fra SFT nov. 2000
stadfestet av MD oktober 2001 Utslippsgrense CO2 på linje med det som er vanlig i Europa best tilgjengelig teknologi anlegget skal tilpasses for framtidig teknologi for fjerning av CO2 Utslippsgrense for nitrogenoksider (NOx) er meget streng renseanlegg bygges for å nå utslippskrav

5 Investeringer - Industrikraft Midt-Norge
Kraftvarmeverk 3,6 mrd Rørledning 1,3 mrd Sum 4,9 mrd

6 Tekniske data Antall aggregater: 2 à 400 MW
Årlig kraftproduksjon: ca. 6,2 TWh (milliarder kWh) Utnyttelse av varme: Opptil 1 TWh/år Virkningsgrad: 67% Driftsstart 1. aggregat: Høst 2004 Driftsstart 2. aggregat: Høst 2004 Årlig gassbehov: 1,15 milliarder Sm3

7 Tidsplan - hovedaktiviteter

8 Hovedkontrakt 1: ”Power Islands”
Alt maskinelt utstyr til kraftverket Gassturbin Dampturbin Generator Kjel tilknyttede rør, el-installasjoner, m.v. Kontraktssum: ca. 2 milliarder kroner Mirant har opsjonsavtale med General Electric om leveranse av 9 ”power islands” i Europa To av disse blir tilbudt Industrikraft Midt-Norge

9 Hovedkontrakt 2: EPC-kontrakt
Omfatter alt utenom hovedmaskineret til kraftverket EPC = Engineering - Procurement - Construction Tomtearbeider Bygg Kjølevannsutstyr Rør Montasje Elektro Catering Innkvartering m.m.m. Én EPC-kontraktør - mange underleverandører Kontraktssum: ca. 1,5 milliarder kroner

10 Sannsynlig kontraktsorganisering
Industrikraft Midt-Norge AS Byggherre Owner’s engineer ”Power Islands” (utstyr til kraftverket) EPC-kontraktor Kontraktor’s engineering Bygg/anlegg Montasje stål Elektro Hjelpe- utstyr Engineering

11 Tidsplan EPC - kontrakt
Oktober 2001: ”European Call” annonsering av EPC-kontrakt i EU ”Official Journal” November 2001: Frist for interesserte EPC-kontraktører Desember 2001: Prekvalifiserte EPC-kontraktører (4-6 stk) får tilbudspapirer fra Industrikraft Midt-Norge Desember februar -02: Prekvalifiserte tilbydere kontakter store potensielle underleverandører i Midt-Norge Februar 2002: Tilbudsfrist EPC-kontrakt Mai 2002: Intensjonsavtale med EPC-kontraktør Forhandlingsrunder med underleverandører Juli 2002: EPC-kontraktør starter anleggsarbeid i Skogn

12 Ringvirkninger i anleggsfasen
Investeringer Kraftvarmeverk mill Rørledning mill SUM mill Norske leveranser Kraftvarmeverk ca mill Rørledning ca mill SUM ca mill (Midt-Norge ca. 600 mill) Norsk sysselsettingseffekt i anleggsperioden ( ) Kraftvarmeverk ca årsverk Rørledning ca årsverk SUM ca årsverk (Midt-N. ca.1.500) (Kilde: Agenda Plan & Utvikling/Konsekvensutredninger)

13 Bemanning anleggsperiode - Skogn

14 Tidsplan anleggsperiode Fiborgtangen

15 Gassrørledning 160 km fra Tjeldbergodden til Skogn
Landanlegg Tjeldbergodden og Skogn Tilrettelagt for avgreningsrør Investering: ca mill kroner Organiseres sannsynligvis som et eget selskap (”PipeCo.”) Statoil blir operatør for utbygging og drift Statoil setter ut oppdrag Leggefartøy og stål trolig til utenlandske selskaper Regionale leveranser anslått til ca. 150 mill kroner (kons.utr.) bygg og anlegg engineering, tjenesteyting transport m.v.

16 Viktige oppgaver hittil
Få lov til å bygge tillatelser politisk aksept støtte i regionen Klarlegge økonomien i prosjektet driftsøkonomi rammebetingelser Skaffe eiere som vil- og kan gjennomføre Forberede gasskontrakter = Forberede prosjektet

17 Viktige oppgaver heretter
Forhandle kontrakter utstyr EPC-kontrakt gass Organisere utbyggingsprosjektet Detaljprosjektering Finansiere prosjektet Bygge = Gjennomføre utbyggingen

18 Til næringslivet i regionen
Grip sjansen Posisjonér dere Start nå Skap allianser Vær konkurransedyktig Bruk MidGas som redskap


Laste ned ppt "Status og framdrift for kraftvarmeverket på Fiborgtangen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google