Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift ?
“Fra dyp krise til etisk pryd” Tromsø 6. Mai 2010 Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF 1 1

2 Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift ?
Hvorfor etikk ? SINTEF er helt avhengig av tillit hos kundene Ungdom legger stor vekt på etikk ved valg av arbeidssted rekruttering Det lønner seg økonomisk ! Først og fremst : fordi det er riktig

3 Etikk i SINTEF 3 Alastair Hannay :
“Med etikk forstår vi de normer og regler som må etterleves for at fellesskapsverdier skal kunne realiseres. Vår visjon og vårt samfunnsansvar pålegger oss å forsvare og målbære disse normer og regler” fra “Kompasset” Alastair Hannay : “Moral dreier seg ikke om menneskelige formål og interesser, men om de hensyn mennesker tar til hverandre når de forfølger sine egne formål og interesser” 3 3

4 Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift ?
Noen forutsetninger : Organisatorisk forankring ledelse og ansatte Organisatorisk system og funksjon retningslinjer, kontakt, varsling - og det “hjelper” å ha begått en merkbar tabbe !! Lett å grave dypt i i hvert fall et område

5 Etikk i SINTEF Litt historikk :
SINTEF har hatt etiske retningslinjer siden 1997 - i 1977 foreslo daværende direktør et tillegg i normal kontrakten som sikret varslingsrett om konsekvenser av forskning i 1991/92 utredet samme person (på oppdrag fra SINTEF) forskningsetikk i SINTEF. Dette arbeidet var antakelig grunnlaget for retningslinjene fra 1997 5 5

6 Etikk i SINTEF Litt historikk :
Retningslinjene fra 1997 er omlag samsvarende i tekst med dagens regler, men vesentlig mindre omfattende Forskningsetikken er identisk, men øvrig innhold var i 97-reglene bare introduksjoner til tema. Dvs. hint om retning, men lite mer. Introduksjonen var bare en rutinemessig tilføyelse i administrative regler 6 6

7 Etikk i SINTEF Litt historikk : Iran-saken vekket organisasjonen
Det ble utarbeidet en grundig presentasjon om hvorfor og hva i forbindelse med etikk; presentert i hele organisasjonen Etiske retningslinjer, etisk råd og etikkombud etablert 7 7

8 Etikk i SINTEF Litt om Iran - saken :
2002 : inngått diverse kontrakter høst 2003 : revisor gjennomgang av kontrakter etter råd fra økokrim styrevedtak : kontrakter burde ikke vært inngått kontrakter sagt opp; økokrim tilbudt revisorrapporten vår 2004 : styrebehandling vedrørende saken vår 2005 : politianmeldelse 8 8

9 Etikk i SINTEF Litt om bakgrunnsarbeidet/ teorien :
Grundig med referanser til ulike etikkvarianter “Filosoferende”, godt grunnlag for å reflektere selv Viktig at dette presenteres i hele organisasjonen “timing” av implementering vs. bakgrunn viktig

10 Etikk i SINTEF Litt om innholdet :
Forsøk på avklaring etikk vs. moral almennmoral vs. personlig moral etikk i filosofisk sammenheng det gode som mål vs. som utgangspunkt Aristoteles, Kant, Habermas m.fl. Læringskonsepter hjemmelaget, overfladisk, unøyaktig, tendensiøst og hverken riktig eller galt, men forhåpentlig brukbart !

11 Etikk i SINTEF Litt alment og litt om organisering Forskningsetikk
Forretningsetikk Etikk i mellommenneskelige relasjoner 11 11

12 Etikk i SINTEF Kunder Forretningsetikk Fag Forskningsetikk Folk
Etikk i mellommenneskelige relasjoner 12 12

13 Etikk i SINTEF - bygger på : visjonen : Teknologi for et bedre samfunn
grunnverdiene : Mot, ærlighet, raushet og samhold prinsippene : The principle of respect for human dignity (menneskeverdprinsippet) The principle of precaution (“føre-var”-prinsippet) The principle of justice (rettferdighetsprinsippet) The principle of utility (“total-nytte”-prinsippet) “almennmoral” og internasjonale overenskomster 13 13

14 Etikk i SINTEF “Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, always at the same time as an end and never simply as a means” (Kant) “An action then may be said to be conformable to the principle of utility … when the tendency it has to augment the happiness (benefit in modern language) of the community is greater than any it has to diminish it “ (Bentham) 14 14

15 Etikk i SINTEF De fundamentale spørsmålene :
Kommer noens liv, helse eller sikkerhet i fare ? Kan miljøet bli skadelidende ? Er det lovlig ? Føles det riktig og ærlig ? Går det på bekostning av tillit og integritet ? Kan jeg forsvare dette offentlig ? Er det i strid med visjon, grunnverdier eller prinsippene ? 15

16 Etikk i SINTEF Personlig etikk dvs. hvordan er dette for deg ?
Gruppens etikk dvs. hvordan er dette for oss ? Områdets etikk dvs. hvordan ser dette ut litt utenfra ? andre nivåer samfunnets etikk dvs. hvordan ser dette ut helt utenfra ? 16 16

17 Tenke selv ! ”Etikkveiviseren” Kjennskap til Etikk Handle og lære
SINTEFs verdier Personlig moral 17

18 Etikk i SINTEF Organisering : Etiske retningslinjer (“kompasset” )
Etikk er et linjeansvar ! Etisk Råd (rådgivende for KL og styret ); består av : 3 fra KL + 3 ansatte pt. K.A.Almås (leder), Aa.Thunem, I.Lund, I.H.Geving (nestleder), G. Johansen, E. Grimstad Etikkombud; “daglig drift”, samtalepartner, varslingskanal m/taushetsplikt 18 18

19 Etikk i SINTEF Forretningsetikken bygger på :
Her står det mye i “kompasset” ! Transparency Internationals ideer (SINTEF er medlem) FNs Global Compacts prinsipper (SINTEF er medlem) NHOs tanker om etikk “almennmoral” og internasjonale overenskomster 19 19

20 Etikk i SINTEF SINTEF deltar i FNs Global Compact - dette innebærer :
1. Make the Global Compact and its principles an integral part of business strategy, day-to-day operations, and organizational culture 2. Incorporate the Global Compact and its principles in the decision.making processes of the highest-level governace body (i.e. Board) 3. Contribute to broad development objectives through partnerships 4. Integrate in its annual report(or in a similar document, such as a sustainability report) a description of the ways in which it implements the principles and supports broader development objectives (also known as the Communication on Progress) 5. Advance the Global Compact and the case for responsible business practices through advocacy and active outreach to peers, partners, clients, consumers and the public at large 20 20

21 Etikk i SINTEF Global Compacts principles : 21 Human Rights
principle 1 : Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights principle 2 : Make sure that they are not complicit in human rights abuses Labour principle 3 : Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining principle 4 : The elimination of all forms of forced and compulsory labour principle 5 : The effective abolition of child labour principle 6 : The elimination of discrimination in respect of employment and occupation 21 21

22 Etikk i SINTEF Global Compact principles (continued) 22 Environment
principle 7 : Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges principle 8 : Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility principle 9 : Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. Anti-Corruption principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. 22 22

23 Etikk i SINTEF Forskningsetikken bygger på : 23
Forskningsetiske komiteer : European Group on Ethics in Science and new technology (EGE) : Vancouverkonvensjonen og andre liknende konvensjoner noen nyttige lenker : Nasjonalt etikknettverk : Etikkportalen : Ethics in EU-research: Checklist for proposals : European references on ethics and science : Global ethics observatory : 23 23

24 Etikk i SINTEF 24 24

25 Etikk og redelighet i forskning
Forfatterskap : vesentlig bidrag til ide og design datainnsamling analyse og fortolkning skrive artikkelen eller revidere mhp intellektuelt innhold godkjenne og “stå for” endelig versjon Skal ha bidrag til alle tre punkter ! ! 25 25

26 Etikk og redelighet i forskning
Forslag til forskningsed : Jeg vil utøve min virksomhet som forsker redelig og sannferdig. Jeg skal bruke mine vitenskapelige kunnskaper og ferdigheter til beste for menneskeheten og for en bærekraftig utvikling. Jeg skal vise respekt for dyr og natur. Jeg skal handle i overensstemmelse med forskningsetikken, og jeg skal ikke tillate at hensyn bygget på ideologi, religion, etnisitet, fordommer eller materielle fordeler overskygger mitt etiske ansvar som forsker. 26 26

27 Etikk i SINTEF Etikk - i omgang med andre mennesker - er først og fremst basert på åpenhet og respekt Leder og medarbeider er i utgangspunktet likeverdige bortsett fra lederens beslutningsrett og -plikt SINTEFs grunnverdier bør være tydelige i omgangsformen, særlig er dette viktig for ledere Åpen bedriftskultur, åpen kommunikasjon 27 27 27 27

28 Etikk i SINTEF Hva er en åpen bedriftskultur ?
- alle vet hva og hvorfor - alle kan spørre når de lurer på noe - problemer og usikkerhet blir ikke liggende - kommunikasjon er en sentral del av hverdagen - alle utførende enheter oppfører seg som team - snakker til hverandre, ikke om hverandre “ Det er ikke genialitet, heller ikke berømmelse eller kjærlighet som gjenspeiler menneskesjelens storhet. Det er vennlighet” Henri Dominique Lacordaire 28 28

29 Etikk i SINTEF Gyldne regler :
“Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg” (Jesus) “Det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg, skal du heller ikke gjøre mot andre; det du finner ønskverdig/attråverdig skal du også unne andre” (Confucius) 29 29 29 29

30 Etikk i SINTEF Hva er god kommunikasjon ?
Gi tydelig beskjed om hva og hvorfor Fortell om hva du tenker Lytt eller avtal tid for å lytte Anta at det en annen sier er “sant” sett fra vedkommendes ståsted Gjenta Å kommunisere handler også om å ivareta fortrolighet “Handlingene dine taler så høyt at jeg ikke kan høre hva du sier “ kinesisk ordspråk 30 30

31 Etikk i ledelse Det finnes enkle løsninger på de vanskelige sakene ……... 31 31 31 31

32 Etikk i SINTEF Aktuelle diskusjonstema :
Interessekonflikt mellom kunder; hvordan forholder vi oss til det ? Den enkelte forsker har ubetinget reservasjonsrett basert på religiøs eller etisk overbevisning.Er det reelt ? Fornuftig ? Kan vi leve med det ? og hva med FS ! Hva betyr visjon og grunnverdier spesifikt for din enhet? Hvordan viser vi – konkret – grunnverdier ? Bedrifters samfunnsansvar (CSR) - er vi fornøyd med å ikke bidra til brudd på internasjonale konvensjoner ? 32 32 32 32

33 Etikk i SINTEF Hva har vi lært ? :
Kjøreregler for behandling av varsling Rutineendringer Justeringer av retningslinjer Hvordan formidles behandling i et etisk råd ??? Kontrollspørsmål ! 33 33 33 33

34 Etikk i SINTEF Noen kjøreregler ved varsling : 34
- og 6. Dersom varslingen gjelder faktisk lovbrudd, må dette anmeldes, og anonymitet kan ikke garanteres 34 34 34 34

35 Etikk i SINTEF Hva har vi lært av Iran-saken ?
Utvetydig og etterrettelig informasjon helt avgjørende Ydmykhet, men ikke servilitet Litt om praktisk håndtering av saker … og litt til

36 Etikk i SINTEF Litt mer om Iran-saken Grundig gjennomgått i Etisk råd
Etisk råd har avgitt uttalelse til styret Etisk råd vil på bakgrunn av saken foreslå mindre endringer i retningslinjer og vedtekter for Rådet

37 Kjøreregler for Etisk råd:
Etisk råd samlet seg i denne omgang om følgende ”kjøreregler” : Etisk råd skal ta konkret stilling i de saker som legges frem Etisk råd bør beskrive det prinsipielle i saker som reises. Generaliserte konkrete saker som kan gi verdifull erfaring bør tas videre. Ved behov engasjeres tredje part for å gi uavhengig vurdering Den som er berørt av varsling bør gjøres kjent med kritikken og gis mulighet til å forsvare seg. Dette må varsler gjøres kjent med Etikkombudet bør komme til enighet med varsler om viderehåndtering av saken. Etisk råd legger til grunn at det er konsernets styre som til sist vil fastlegge retningslinjer for Rådets virksomhet, og ber om Konsernledelsens synspunkter på de foreslåtte” kjøreregler”.

38 Etikk i SINTEF Den problematiske varslingsloven !
“Full” beskyttelse av varsleren - men hva med de(n) det varsles om ? Den problematiske “mobbeparagrafen” “All” definisjonsmyndighet til “mobbe”-offeret - men hva med “mobberen” ? 38 38 38 38

39 Etikk i nedgangstider “Når krybben er tom bites hestene”
Hold høy etisk standard også i vanskelige tider Still deg selv oftere spørsmålet om hvorfor du gjør noe Hvor går grensen for “alle forhold tatt i betraktning” ? - og har vi i det hele tatt rom for å fire på krav 39 39


Laste ned ppt "Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google