Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vfk.no Medarbeiderundersøkelsen 2010 HKI v/seksjonsleder arbeidsgiverseksjonen Guro Winsvold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vfk.no Medarbeiderundersøkelsen 2010 HKI v/seksjonsleder arbeidsgiverseksjonen Guro Winsvold."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vfk.no Medarbeiderundersøkelsen 2010 HKI v/seksjonsleder arbeidsgiverseksjonen Guro Winsvold

2 www.vfk.no Dagens innlegg Fra medarbeidertilfredshetsundersøkelser (MTU) til måling av medarbeiderengasjement Bakgrunnen for nytt verktøy: •Politisk beslutning om årlige målinger •Enklere verktøy besluttet i rådmannens ledergruppe (FLG) i februar: •Energi måling (HKI) leveres av Human kapital gruppen Gjennomgang av verktøyet – tenkingen bak •Tilfredshet kontra engasjement •Kort om selve undersøkelsen •Hva ligger av muligheter i verkøyet •Tiltaksmøte •Organisering av bistand knyttet til oppfølging av undersøkelsen •Status og videre framdrift

3 www.vfk.nowww.vfk.no Fra medarbeidertilfredshetsundersøkelse til måling av medarbeiderengasjement Energimåling (HKI)

4 www.vfk.no Hvorfor skal vi i det hele tatt måle? 1.Finne fram til måle indikatorer som har betydning for organisatoriske resultater 2.Medarbeidermålinger bidra til: –Prioriteringer av det viktigste (What you measure is what you get) –Overvåking, utvikling og tidlig varsel vedr sentrale resultatdrivere 3.”En organisasjon bør måle det man tror har sammenheng med organisatoriske resultater” (Kuvaas)

5 www.vfk.no I søken etter et bedre måleinstrument •Indikatorene bør være relevante på tvers av ulike organisasjoner •Indikatorene bør ha teoretisk og empirisk forankring i kvalitetssikret forskning •Skal måle viktige indikatorer som er påvirkbare fra organisasjonens side •For å redusere antall spørsmål skal instrumentet bestå av kortversjoner og etablerte og utprøvde mål •Resultatorientert: hva får organisasjonen igjen for å være et godt sted å jobbe? Ikke bare hva den gir eller tilbyr. •Indre jobbmotivasjon, jobbengasjement og entusiasme er enda sterkere knyttet til arbeidsprestasjoner og positive jobbaspekter enn jobbtilfredshet •Hvor viktig er jobbtilfredshet for arbeidsprestasjoner? •Forskningen viser moderate positive sammenhenger (Kuvaas)

6 www.vfk.no Hva er viktig Jobbautonomi, medarbeiderinvesteringer og kollegastøtte Indre motivasjon Ekstrarolleatferd, arbeidsinnsats og turn-over-intensjon

7 www.vfk.no Tilfredshet kontra interesse Tilfredshetslykke kontra Engasjementslykke TILFREDSHET (hedonia) signaliserer velvære – Virker avslappende og beroligende – Kognitiv fleksibel – Åpner opp oppmerksomheten (åpen for forandring) – Bygger sosiale relasjoner, fostrer samarbeid og lekenhet INTERESSE (eudaimonia) signaliserer forpliktelse og forventning – Virker aktiverende både fysisk og mentalt – Snevrer inn oppmerksomheten – Motiverer til problemløsning, innsats og utforskning – Sentralt i læring og utvikling – Bygger ferdigheter (Lisa Vivoll Straume)

8 www.vfk.no Fra tilfredshet til engasjement Nytt måleverktøy som bygger på forskningsbasert forståelse. Fire indikatorer: •Vi starter med èn: energiindeksen også kalt HKI (human kapital indeksen) •De tre andre er: identitet, kunnskapsdeling og omdømme. Kan tas i bruk allerede neste år. •Tiltaks- og utviklingsorientert

9 www.vfk.no Styrkebasert lederskap: å hjelpe den enkelte til å gjøre det beste ut av sitt talent •Kunnskapsbedrifter er avhengig av sine talenter •Jo større andel ildsjeler, jo mer energi, bruk og utvikling av enkeltes talenter •Begeistring skaper emosjonsmessig rom for høye ambisjoner og topp resultater •Medarbeideres svar på målingen gir indikasjon på lederens evne til å skape energi og utnytte sine medarbeideres talenter på gruppenivå (Sandvik)

10 www.vfk.no Energi •Jeg vet hva som forventes av meg på jobben (Fokus) •Jeg har de nødvendige ressurser til å mestre jobben (Ressurser) •Jeg har anledning til å gjøre det jeg er best til hver dag på jobben (Talent) •Noen (min leder eller andre) har i løpet av siste uke gitt meg ros og anerkjennelse for godt utført arbeid (Ros) •Noen (min leder eller andre) bryr seg om meg som person (Omsorg) •Noen (min leder eller andre) har oppmuntret meg til å videreutvikle meg (Læring)

11 www.vfk.no Politiske resultatmål Resultatmål: •Jeg er tilfreds med jobben min •Jeg er tilfreds med det psykiske arbeidsmiljøet i VFK •Jeg er alltid fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på i VFK •Jeg har stor tillit til min nærmeste leder •Jeg har stor tillit til min nærmeste leders ledergruppe •Jeg er alltid tilfreds med VFK sin personalpolitikk Medarbeidersamtaler: •Jeg har hatt medarbeidersamtaler med min leder i løpet av de siste 12 måneder Ja/Nei •Hvis Ja: Jeg har hatt stor nytte av medarbeider samtaler med min leder

12 www.vfk.no Engasjementsprofiler •Fakta: Engasjerte arbeidsgrupper leverer bedre resultater! •Aktivt engasjerte arbeidsgrupper leverer 3-5 ganger bedre for organisasjonen enn det aktivt uengasjerte arbeidsgrupper gjør. •En energimåling er en tiltaksorientert medarbeidermåling med få påstander •Energimålinger og oppfølging er et effektivt verktøy for lederutvikling •Målingene er anonyme, ingen rapporter ved færre enn 4 - 5 svar •Målinger og tiltak blir håndtert av en enkel verktøykasse: Måleverkstedet •Forskningsbaserte grenseverdier gjør det enkelt å skille mellom ulike engasjementsnivåer, se neste side.

13 www.vfk.no Uengasjerte grupper: •Møter nyheter med motstand •Liten grad av tillit •Problemorientert fremfor løsningsorientert •Tar ikke opp problemer med omgivelsene Ikke engasjerte grupper: •Gjør en tilfredsstillende jobb •Liten grad av tilhørighet •Tar sjelden ansvar for oppgaver utenfor sitt direkte felt •Føler ikke at de oppnår særlig i sitt arbeid Engasjerte grupper: •Får daglig brukt sine sterke sider •Har en klar forståelse av målet med sitt arbeid •Høyt energinivå •Skaper gode, støttende relasjoner •Leverer gode resultater Effekten av prosess i forhold til måling og tiltak

14 www.vfk.no Hjelpemiddel : Måleverkstedet •Et brukervennlig og enkelt web-basert verktøy for både HR-personell (superbrukere) og ledere. •Hovedfunksjonalitet: –Utsending av medarbeidermålinger –Innsamling av svar –Bestilling og automatisk distribusjon av rapporter –Lederverksted, leder ser kun egne rapporter –Hjelp i tiltaksoppfølgingen •God mulighet for import/eksport av grunndata, slik at du alltid sitter med oppdatert informasjon

15 www.vfk.no Tiltaksmøte •Bør arrangeres raskt etter at undersøkelsen er avsluttet. Anbefales i løpet av november •På bakgrunn av møtet bør det lages tiltak som kan forbedre fokusområdene •2.5 til 3 timer i alle seksjoner, enheter, avdelinger •Anbefaler at det fokuseres på energi målingen – de seks første spørsmålene - for å utvikle engasjerte arbeidsgrupper •Det blir utarbeidet en veileder for lederne som foreslår en metodikk for møtene •HKI kontakter kan bistå i møtene der det er behov, kan bistå med denne type informasjon til ledergrupper, enkeltledere •Måleverkstedet er et enkelt hjelpemiddel

16 www.vfk.no

17 www.vfk.no

18 www.vfk.no Hva måler vi høsten 2010? •Energi •Resultatmål •Medarbeidersamtale •Til sammen 14 spørsmål

19 www.vfk.no Hvordan er målingen strukturert? •Målingen er sendt til 2182 ansatte – de med fast lønn ned mot 1% •Rapporteringsstrukturen bygger på 187 enheter •Det er identifisert 180 ledere i strukturen

20 www.vfk.no Rapporteringsstruktur Administrasjonen • Fylkesrådmannens ledergruppe • Kommunikasjonsavdelingen • Stabsavdelingen • Arbeidsgiverseksjonen • IKT-seksjonen • Serviceseksjonen • Økonomiseksjonen Kultursektoren • Kultur og folkehelse • Kulturarv • Stab • Vestfold fylkesbibliotek Regionalsektoren • Intern utvikling • Næring og miljø • Plan og samferdsel Tannhelsen • Nordre tannhelsedistrikt • Holmestrand og Hof tannklinikker • Sande og Svelvik tannklinikker • Sentrum tannklinikk • Søndre tannhelsedistrikt • Andebu tannklinikk • Borgejordet tannklinikk • Lardal tannklinikk • Larvik tannklinikk • Solvang tannklinikk • Stokke tannklinikk • Søeberg tannklinikk • Tønsberg tannklinikk • Borgheim tannklinikk • Farmand tannklinikk • Haugar tannklinikk • Revetal tannklinikk • Rådhusgaten tannklinikk

21 www.vfk.no Rapporteringsstrukturen forts.: Utdanningsavdelingen • Eksamenskontoret • Fagopplæringsseksjonen • Karrieresenteret • SKUP • Kompetansesenter for læringsutvikling • OT • PPT • SAT Skoler • Færder vgs • Administrasjon • BA vg1 • BA vg2 • El • Fengselsundervisningen • Håndverksfag • IKT Drift • Milø og vedlikehold • Ped.støttefunksjoner • STF/R • Stab & kontor • Studieforberedende • TP • Greveskogen vgs • AO • Elevtjenesten/KØ • Musikk, dans, drama • Personalleder • RM • Realfag • Service og samferdsel • Språkfag • Stab • Teknisk og renhold • Tønsberg ressurs • Økonomi og samfunnsfag

22 www.vfk.no Rapporteringsstrukturen forts.: • Holmestrand vgs • Drift/Merkantil • IKT • Studiespesialiserende • Tilrettelagt opplæring • Yrkesforberedende • Horten vgs • Alternativ opplæring • Design og håndverk • Elektro/teknikk og produksjon • Elevtjenesten • Fagskolen • Fengselsundervisningen • Helse og sosial • Horten ressurs • IKT • Idrett • Kontor • Medier og kommunikasjon • Pedagogisk service • Personalforvaltning • Renhold • ST Realfag • ST-vg1 • Service og samferdsel • Språkfag • Teknisk •Melsom vgs • ALTO • Drift • FF • MK • Merkantil • NA • Undervisning/service •Nøtterøy vgs • Helse og sosialfag • Kontoret • Læringssenteret • Studiespesialiserende norsk • Studiespesialiserende realfag • Studiespesialiserende språk/samf • Teknisk

23 www.vfk.no Rapporteringsstrukturen forts.: • Re vgs – Bygg og anleggsteknikk – Helse- og sosialfag – IKT – Idrettsfag – Merkantil avdeling – Renhold – Studiespesialisering – Teknisk – Toppidrett • SMI-skolen – BUP – Melsom • Sande vgs – Andre allmenne fag – Real-og idrettsfag – Stab – Yrkesfag 1 – Yrkesfag 2 • •Sandefjord vgs • AO • Bibliotek • Design og håndverk/studiespes. FO avd. • Drift og administrasjon • Elektro • Elevveiledning avd. • Elvtjenester • Helse- og sosial • IB avd. • IKT • Idrett avd. • Innemiljø • Knutepunktskolen • Kompetansesenteret SVGS • Musikk, dans og drama avd. • Personal og organisasjon • Realfag • Rest.- og matfag/kantine avd. • Samf. fag/øk. fag avd. • Service og samferdsel • Servicekontoret • Språkfag. avd • Studieforberedene • TIP avd. • Teknisk avdeling • Yrkesfag • Økonomi

24 www.vfk.no Rapporteringsstrukturen forts.: • Skiringssal Folkehøyskole • Kjøkken • Undervisning Thor Heyerdahl vgs • AHT • Bibliotek • Bygg/anleggsteknikk • DH/MK • Drift/administrasjon • EL/TP • Elevorganisering • Elevtjenester • HS og SE • IKT • Idrettsfag • Musikk og dans • Pedagogiske avdelinger • Personal- og organisasjonssjef • RM • Realfag • ST Vg1 og fengsel • Språkfag/Samfunnsfag/økonomi • Teknisk drift

25 www.vfk.no Status og framdrift Oktober - november 2010 •Veileder for lederne forberedes – informasjon om metodikk, gjennomføring av rapportmøte, forslag til tiltak etc •Presentasjon av metodikk og verktøy v/HKI-kontaktene i ulike lederfora etter behov. •Spørreskjemaet er sendt ut pr 07.oktober 2010, med 14 dagers svarfrist. •Undersøkelsen avsluttes torsdag. 21 oktober. •Påfølgende fredag (22.10): Dagsmøte med gjennomgang av resultater og rapportuttak for HKI kontakter og HKG gruppen. Forslag til beredskapsplan og endelig veileder til lederne utarbeides. Påfølgende mandag(25.10): Presentasjon av undersøkelsen/resultater i fylkesrådmannens ledergruppe. Beredskapsplan og veileder til ledere vedtas.

26 www.vfk.no Status og framdrift •Presentasjon av undersøkelsen i møte med hovedtillitsvalgte •Presentasjon av undersøkelsen i møte med direktørenes ledergrupper •Tiltaksmøter i alle avdelinger og seksjoner i hele VFK (gjøres av hver enkelt leder med personalansvar) •HKI kontaktene bistår etter behov •HKI-kontaktene er i hele perioden tilgjengelig for metodeveiledning

27 www.vfk.no Status og framdrift Desember 2010 – januar 2011 •Presentasjon av undersøkelsen i administrasjonsutvalget •Vurdere om resultatmålene på dette området samordnes med indeksene. •Fra 2011 skal målingene gjennomføres om våren.


Laste ned ppt "Www.vfk.no Medarbeiderundersøkelsen 2010 HKI v/seksjonsleder arbeidsgiverseksjonen Guro Winsvold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google