Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden

2 2 Bakgrunn •Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring i Nord-Trøndelag. "På grunn av at elevtallet reduseres i midtregionen, og på grunn av at avstanden mellom skolene på Innherred er relativt korte, ønsker fylkestinget å gjennomføre en samlet utredning av skolestrukturen i midtregionen (inkludert Leksvik videregående skole). I en slik utredning må en vurdere både 1) økonomiske besparelser ved endret skolestruktur, 2) avstander mellom skolene, 3) fordeling av fagtilbud og 4) pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser ved endret skolestruktur". "På grunn av at elevtallet reduseres i midtregionen, og på grunn av at avstanden mellom skolene på Innherred er relativt korte, ønsker fylkestinget å gjennomføre en samlet utredning av skolestrukturen i midtregionen (inkludert Leksvik videregående skole). I en slik utredning må en vurdere både 1) økonomiske besparelser ved endret skolestruktur, 2) avstander mellom skolene, 3) fordeling av fagtilbud og 4) pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser ved endret skolestruktur".

3 Parallelle prosesser Fylkestingsak 24/13: •Fylkestinget ber i tillegg om en egen utredning av alternativet med felles skole for Rissa/Leksvik i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget ber også om at andre former for formalisert samarbeid, der Leksvik videregående skole er inkludert, utredes. •Fylkestinget mener Mære Landbruksskole har en spesiell rolle for landbruket samlet sett, og det er derfor viktig at det settes i gang et arbeid for å gjennomgå den utviklings- og næringsaktørrollen Mære skal ha både lokalt, regionalt og nasjonalt. Mære må dermed utredes særskilt i lys av dette. Økonomiplan 2013-2016 • Inderøy oppvekst- og kultursenter Kommunen og fylkeskommunen har vedtatt å følge opp en mulighetsstudie om felles utbygging av videregående skole og ungdomsskole omkring eksisterende kulturhus. 3

4 Dagens skolestruktur 4 Private skoler: • Val vgs (i nord) • Aglo vgs (i sør)

5 Dagens fagtilbudstruktur 5

6 Ny elevtallsprognose (Norconsult, 2013) 6

7 Forslag til ny fagtilbudstruktur 7

8 Alternativ 0 •Referansealternativ. •Videreføring av dagens skole- og tilbudsstruktur •Viser utslag av elevtallsprognosen med dagens skolestruktur. 8

9 Alternativ 1 • Leksvik vgs legges ned. •For elever fra Leksvik blir Inderøy vgs blir ny nærskole innen ST. Verdal blir nye nærskoler innen BA, TIP og HO. Øvrige endringer i tilbudsstrukturen: • Bygg- og anleggsteknikk (BA) blir videreført ved Steinkjer og Verdal vgs. • Design og håndverk (DH) blir videreført ved Levanger og Steinkjer vgs. Tilbudet som i dag blir gitt ved Verdal vgs, flyttes til Levanger. • Helse- og oppvekstfag (HO) samles på de tre store kombinertskolene i regionen. Tilbudet på Vg1 ved Inderøy flyttes til Verdal vgs. • Restaurant- og matfag (RM) videreføres ved Levanger og Steinkjer vgs. Programfaget matfag (Vg2) samlokaliseres ved Levanger vgs. 9

10 Alternativ 1, fortsetter • Service og samferdsel (SS) videreføres ved Verdal og Steinkjer vgs. Tilbudet ved Levanger vgs flyttes til Verdal. • Teknikk og industriell produksjon (TIP) videreføres ved de tre kombinertskolene. Det bør vurderes om programfaget Arbeidsmaskiner Vg2 bør samles på Steinkjer vgs (Tilbud på Ole Vig vgs i dag). • Studiespesialiserende (ST) videreføres på Inderøy, Levanger, Steinkjer og Verdal vgs. • Idrettsfag (ID) videreføres ved to skoler som i dag, men kapasiteten reduseres ved Steinkjer vgs. • Musikk, dans og drama (MDD) videreføres som i dag ved Inderøy vgs. Flere av programfagtilbudene innen MDD på fylkesnivå må samles her. • Påbygg (PÅ) videreføres på de tre kombinertskolene i regionen. Tilbudet reduseres/strammes inn. 10

11 11

12 Alternativ 2 • Leksvik vgs og Inderøy vgs legges ned. •Tilbudene ved Inderøy og Leksvik vgs flyttes til Verdal vgs. Endringer i tilbudsstrukturen: •Endringene som er beskrevet i alt. 1 gjelder også her. • Studiespesialiserende (ST) videreføres på Steinkjer, Verdal og Levanger vgs. • Musikk, dans og drama (MDD) videreføres ved Verdal vgs. Flere av programfagtilbudene innen MDD på fylkesnivå må samles her. 12

13 Alternativ 3 • 6 skoler som i dag •Ny skole opprettes i Vanvikan. Dette blir en felles videregående skole for Rissa/Leksvik Endringer i tilbudsstrukturen: •Endringene som er beskrevet i alt. 1 gjelder også her, men tilbudene som i dag blir gitt ved Leksvik vgs samlokaliseres med Rissa vgs i Vanvikan. 13 Pr i dag er det uavklart i hvilken grad STFK og NTFK ønsker å gå videre med dette alternativet. Det er også behov for evt. avklaringer av tilbudsstruktur og dimensjonering med Sør-Trøndelag før alternativet kan utredes ferdig.

14 Alternativ 4 • Verdal og Leksvik vgs legges ned. •Tilbudet ved Verdal vgs flyttes til Inderøy, Levanger og Steinkjer vgs. •Tilbudet ved Leksvik vgs flyttes til Inderøy og Steinkjer vgs. Endringer i tilbudsstrukturen: • Bygg- og anleggsteknikk (BA) blir videreført med et utvidet tilbud ved Steinkjer vgs. Kapasiteten ved skolen økes, og det opprettes programfag Klima-, energi- og miljøteknologi på Vg2. • Design og håndverk (DH) blir videreført ved Levanger og Steinkjer vgs. Tilbudet som i dag blir gitt ved Verdal vgs, flyttes til Levanger. • Helse- og oppvekstfag videreføres ved Inderøy, Levanger og Steinkjer vgs. Ved Inderøy utvides kapasiteten og programfagene Barne- og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag innføres her på Vg2. 14

15 Alternativ 4, fortsetter • Service og samferdsel videreføres ved Levanger og Steinkjer vgs. Dagens tilbud ved Verdal vgs flyttes til Levanger. • Teknikk og industriell produksjon (TIP) videreføres ved Steinkjer og Levanger vgs. Programfagene på Vg2 videreføres som i dag. • Idrettsfag (ID) videreføres ved Steinkjer vgs uten at kapasiteten der økes. • Studiespesialiserende (ST) videreføres i dette alternativet på Inderøy, Levanger og Steinkjer vgs. Kapasiteten ved Inderøy vgs styrkes slik at skolen dimensjoneres for 2 paralleller på ST. • Musikk, dans og drama (MDD) videreføres som i dag ved Inderøy vgs. Flere av programfagtilbudene innen MDD på fylkesnivå må samles her. • Påbygging til generell studiekompetanse (PÅ) videreføres ved Steinkjer og Levanger vgs. 15

16 Arealutvidelse og oppgraderingsbehov 16

17 Investeringsbehov 17

18 Årlige mer- eller mindreutgifter til drift i forhold til alternativ 0 (i 2013 kroner) 18

19 Anbefaling 19 Framtidig skolestruktur: Alternativ 1 • nedlegging av Leksvik vgs • samling av noen fagmiljøer • 15 færre smågrupper • tydeligere profil for flere av skolene • lite behov for investeringer • årlig innsparing på 5,1 mill. i fylkeskommunens driftsbudsjett Alternativet gir en robust og forutsigbar skole- og tilbudsstruktur

20 Anbefaling 20 De sterkeste argumentene for å beholde tilbudet ved Leksvik vgs er etter vårt syn distriktshensyn (reisevei, behovene til lokalt næringsliv, helhetlig oppvekstmiljø m.m.). Slik vi ser det er imidlertid argumentene ikke sterke nok når man legger et overordnet samfunns- og fylkesperspektiv til grunn. • Samarbeid med næringslivet – gjelder for få elever • Samarbeid med Sør Trøndelag – vil redusere reisebelastningen • 8-13 skole lite aktuelt (for liten og for dyr)

21 Anbefaling 21 Vi vil anbefale at fylkeskommunen også ser på fagtilbuds- strukturen i nord- og sørregionen når endelig vedtak om skole- og tilbudsstrukturen skal fattes. Vi anbefaler en større samling av MDD tilbudet på spesialistskolen på Inderøy (Verdal i alternativ 2), men det er også flere andre programfag som med fordel kan flyttes fra sør og nord til et styrket sentralisert fellestilbud - i første rekke på Steinkjer vgs.

22 Hvorfor ikke alternativ 2 ? 22 Nedlegging av Inderøy og Leksvik vgs er det alternativet som kan forventes å gi den største årlige innsparingen på driftsbudsjettet til fylkeskommunen. Hovedgrunnen til at vi ikke anbefaler dette alternativet framfor alternativ 1 er at vi ser at Inderøy vgs også i framtiden vil kunne fylle sin rolle som en spesialistskole for MDD på en svært god måte, og ved å tilføre elever fra Leksvik kommune på skolen sitt tilbud innenfor studiespesialisering, vil tilbudet her også bli bedre. Reisetiden for den halvparten av Leksvikelevene som i alternativ 1 ville gått på Inderøy vgs ville blitt forlenget om de også skulle reist til Verdal.

23 Takk for oppmerksomheten og lykke til med den videre prosessen ! 23


Laste ned ppt "1 Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google