Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff."— Utskrift av presentasjonen:

1 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff

2 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Bakgrunn  Verdal kommune og Levanger kommune har gitt Innherred Vekst AS ansvar for forvaltning av offentlige omstillings- og utviklingsmidler til 2007.  Fra 2008 er det behov for å gjøre næringsutviklingen selvfinansierende og plassere virksomheten ”i en permanent pengestrøm”.  En måte dette kan gjøres på er å klargjøre og bygge videre på forretningsgrunnlaget til Levanger Næringsselskap AS. Denne presentasjonen skal vise hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

3 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Prinsipp-skisse for et vel fungerende marked ”produsent””detaljist””slutt-bruker” Levanger Kommune ”grossist” Innherred Næringsselskap Private eiendoms- selskaper og investorer Utbyggere Tomtefestere Entreprenører Industri Handel Service Ny-etablerere Privatpersoner Off. etater etc Offentlige eiendomsselskaper Verdal kommune Andre Direkte salg ”Verdi-kjeden” Utleie/feste

4 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Oppsummering  Selskapet skal være et forvaltnings- og eiendomsutviklingsselskap som eies 100% av Verdal kommune og Levanger kommune.  Selskapet skal synliggjøre verdier og skape tilleggsforretning av at privat næringsliv og det offentlige i fellesskap lykkes med å skape økt vekst og nye arbeidsplasser.  Selskapet skal etablere et nettverk med lokale, regionale og nasjonale aktører innen forvaltning, eiendoms- og arealutvikling.  Selskapet skal drive i tett samarbeide med Innherred Vekst.  Selskapet skal fra 1.1.2008 overta ansvar for næringsutvikling i regionen.

5 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Suksessfaktorer  Selskapet er underlagt politisk kontroll, men beslutninger bør fattes på et bedriftsøkonomisk grunnlag.  Styresammensetting samt kompetansen i arbeidsutvalget og i ledelsen. Selskapet må ha tilgang på bred kompetanse på næringsutvikling og meget god oversikt over hva som skjer i regionen.  Selskapet bør ha liten administrasjon og leie inn kapasitet og kompetanse fra sak til sak.  I saker er av stor viktighet og omfang bør beslutninger fattes av et samlet styre basert på grundige analyser. De aller største sakene bør muligens fremmes for generalforsamlingen.

6 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Organisering Levanger kommune Verdal kommune Levanger Næringsselskap AS Innherred Næringsselskap AS 100% 50%

7 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Ledelse  Enhetlig ledelse  Styret i Innherred Næringsselskap bør være det samme som i Innherred Vekst  Daglig leder i Innherred Vekst bør være den samme som daglig leder i Innherred Næringsselskap.  Revisor bør være den samme for begge selskapene.  Selskapene bør ha felles forretningsadresse.  Arbeidsutvalg  Styret bør ha et eget arbeidsutvalg som behandler og legger frem saker for beslutning i styret. Arbeidsutvalget bør bestå av kompetente personer med dokumentert erfaring fra offentlig og privat virksomhet og med erfaring fra utvikling og drift av arealer/eiendommer.  Eksempel på sammensetting av et arbeidsutvalg på fire personer: Daglig leder sammen med to næringslivsrepresentanter og en felles representant fra det samlede politiske miljø.

8 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Visjon, forretningside og hovedmål Selskapet skal skape tilleggsforretning av at næringslivet og det offentlige i felles- skap lykkes med å skape ekspansjon, vekst og flere arbeidsplasser i regionen. Visjon  Innherred Næringsselskap AS skal være et nasjonalt forbilde for langsiktig vekst og utvikling. Forretningside  Selskapets virksomhet er utvikling og forvaltning av eiendommer og arealer samt næringsutvikling. Selskapets skal drives uavhengig av tilskudd fra det offentlige. Hovedmål  Selskapets hovedmål er å maksimere verdi-justert egenkapital. Frie midler investeres i videreutvikling av arealer og eiendommer og generell næringsutvikling.

9 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Eksempel på rolle, eierskap, mm Innherred Næringsselskap AS Rinnleiret Eiendom AS 100 % Innherred Næringsselskap AS Rinnleiret Eiendom AS 51 % XYZ Eiendom AS 49 %

10 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Eksempel på rolle, eierskap, mm Innherred Næringsselskap AS Rinnleiret Eiendom AS Ørin Eiendom AS Skogn Eiendom AS NN Eiendom AS - - - - - - - Næringsutvikling og nyskaping

11 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS SWOT Sterke sider  Bred kontaktflate  God kjennskap til politiske prosesser  Kunnskaper og erfaring om reguleringsmessige forhold  God oversikt over behov i markedet  Liten og effektiv administrasjon med lave driftskostnader Svake sider  Kompetanse innen eiendoms- utvikling  Kompetanse innen nettverks- bygging  Svak kapitalbase / finansiering Muligheter  Innherred Vekst sin suksess gir økt etterspørsel etter arealer  Regional satsning betyr stordrifts- fordeler  Større enhet betyr økte forretnings- muligheter  Gå utenfor kommunegrensene Trusler  Økonomiske rammebetingelser (konjunkturene)  Politiske rammebetingelser  Klarer ikke å oppnå samarbeide med øvrige aktører

12 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Kompetanse  Det er viktig med bred kompetanse vedr. utredning, analyser, verdivurderinger, strategi, beslutningsunderlag  Tilførsel av kompetanse kan reguleres gjennom avtaler med eksempelvis følgende aktører:  Indpro  Siva  Statsbygg  Entra  Revisor, konsulenter, arkitekter, ing.firmaer, mm.

13 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS StørrelseVerdi Feste - inntekter Merknader Levanger by, feste45.000 m2540.00025 parseller Gråmyra25.000 m220 mill6 parseller Moan30.000 m25 parseller Rinnleiret180.000 m210 millCa 20.000 m2 eiendomsmasse Ørin, feste30.000 m2215.00010 parseller Ørin, ”Gullblokka” 10.000 m220 mill1 parsell Øvrige Ørin67.000 m26 parseller / 127-155 pr m2 Ørin II SUM> 500.000 m2> 50 mill750.000> 60 parseller Oversikt over arealer i Levanger og Verdal I tillegg kommer flere større områder i privat eie som er regulert til næringsformål

14 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Fremdriftsplan Viktige momenter: •Ferdigstille forretningsplanen •Gjøre nødvendige politiske vedtak •Ord. Generalforsamling •Etablere administrasjon og ledelse

15 Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Videre arbeid  Grundig kartlegging og gjennomgang av aktuelle eiendommer/parseller  Historikk  Avtaleforhold, festekontrakter, dokumentasjon, servitutter, hjemmel, etc  Verdivurderinger  Reguleringsmessige forhold  Markedsmessige muligheter  Oversikt av arealbehov og lokaliseringspreferanser (perspektiv: 12 måneder)  Arealmessige og eiendomsmessige saker som er under arbeid i kommunene  En klar informasjons- og kommunikasjonsplattform for virksomheten  Utkast og maler til samarbeidsavtaler og anbudsprosedyrer  System for risikoanalyse, samt kontrollmessige prosedyrer og rutine for dokumentasjon og rapportering knyttet til regnskapsføring  Selskapet bør utarbeide en strategiplan for regionens arealbehov og lokaliseringspreferanser i et 5 års perspektiv


Laste ned ppt "Technology and Society Arne U. Hoff / juni 2005 Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google