Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHO Sjøfart – Dialogmøte med Ruter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHO Sjøfart – Dialogmøte med Ruter"— Utskrift av presentasjonen:

1 NHO Sjøfart – Dialogmøte med Ruter
Assisterende direktør Klaus Værnø

2

3 Hvem er våre medlemmer 30 rederier 420 skip 5.000 sjøfolk

4 Hva er våre viktigste arbeidsområder
NHO Sjøfarts mål er å sikre at næringen til enhver tid har tilgang på kompetent arbeidskraft. ARBEIDSGIVERPOLITIKK NHO Sjøfarts mål er å oppnå rammebetingelser og utviklingsmuligheter for medlemsrederiene som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet. NÆRINGSPOLITIKK NHO Sjøfarts mål er at innenriks sjøtransport skal fremstå som et sikkert transportalternativ med et godt arbeidsmiljø for de ansatte i næringen HELSE - MILJØ - SIKKERHET YTRE MILJØ NHO Sjøfarts mål er at innenriks sjøtransport skal være og oppfattes som natur- og miljøbevisst NHO Sjøfarts mål er å heve medlemsrederienes kompetanse på de områder foreningen er engasjert innenfor KOMPETANSE NHO Sjøfarts mål er å bidra til utredning av teknologiske og organisasjonsmessige problemstillinger av interesse for næringen FORSKNING OG UTVIKLING

5 Hvor kan vi samhandle smartere?
Figur: Grov skisse over en anskaffelsesprosess Hovedbudskap: Involvere bedriftene tidligere + bruke planleggingsfasen bedre Om utfordringer Erfaring viser imidlertid at manglende kunnskap og kompetanse om regelverk, metodikk og måter å organisere offentlige innkjøp ofte er en utfordring når det gjelder innovasjon i offentlige anskaffelser. Samtidig kan kompetansen om de rammevilkår som gjelder for offentlig sektor i enkelte tilfeller være mangelfull i næringslivet. Muligheten for dialog (markedsundersøkelse) mellom innkjøper og leverandør i planleggingsfasen blir i alt for liten grad utnyttet som et ”mulighetsrom” for samspill når det gjelder å identifisere nye alternative produkter og løsninger. Det er for få dialogaktiviteter mellom innkjøpere i rollen som ”krevende kunder” og fremtidsrettede leverandører, utviklings- og FoU aktører I tillegg kan kunnskapen om anskaffelsesmodeller som åpner for innovative løsninger bli vesentlig bedre. Slike modeller vil kunne øke innovasjonspotensialet i anskaffelsesprosesser bl.a. ved å redusere risiko og øke tryggheten rundt regelverk. Tradisjonelle anskaffelses-/gjennomføringsmodeller blir for ofte foretrukket, på bekostning av modeller som i større grad åpner for nye løsninger /innovasjon Om regelverket Regelverket om offentlige anskaffelser er knyttet til gjennomføringsfasen, og setter få begrensninger på anskaffelsenes planleggingsfase. Regelverket hindrer ikke forhåndskontakt mellom innkjøper og aktuelle leverandører før den formelle innkjøpsprosessen blir igangsatt, så lenge hensynet til likebehandling er ivaretatt. Dvs at kontakten ikke skjer på en slik måte at enkelte leverandører får en urimelig fordel i den etterfølgende konkurransen. Grov skisse på en anskaffelsesprosess

6 Veien til smartere innkjøp
Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. På den måten kan leverandørene bedre dekke oppdragsgivers fremtidige behov, og dermed sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Hva er leverandørutvikling Når leverandører har god kunnskap til det offentliges behov, er de bedre i stand til å tilby innovative løsninger. Leverandørutvikling er ulike aktiviteter som igangsettes for å gjøre leverandører klar over utviklingsbehov ifm store offentlige prosjekter. Programmet skal bidra til Økt innovasjons- og konkurranseevne for norsk næringsliv, herunder regional næringsutvikling Bedre produkter og tjenester for offentlig sektor NHO/KS initiativ NHO og KS har invitert nasjonale innovasjonsaktører og ledende offentlige innkjøpere /utbyggere til å finansiere og delta i et nasjonalt leverandørutviklingsprogram med fokus. på bl.a. bærekraftige løsninger. Tidligere felles initiativ Et lignende initiativ ble tatt av NHO og KS i 2007, men satt på vent ift. arbeidet med innovasjonsmeldingen. Det ble også da henvist til at FAD burde ta hovedansvaret – denne gangen tar vi selv ansvaret, men med god støtte fra partnerskapet her.

7 Nasjonal dugnad – nasjonale partnere
PROGRAM-ANSVARLIGE INNOVASJONSAKTØRER NHD FAD MD (Framtidens byer) HOD KRD HDIR Innovasjon Norge Forskningsrådet DIFI STAT Statsbygg Forsvarsbygg Jernbaneverket Statens Vegvesen NAV KOMMUNE Oslo kommune Bergen kommune Stavanger kommune Programmet har en bred oppslutning hos myndigheter, næringsliv, statlige etater og virksomheter og kommunesektoren. Programmet jobber fortsatt med å trekke med flere aktører.

8 CASE – Lavik Oppedal Hvem er NHO Sjøfart Hvem er våre medlemmer
Samferdselsdepartementet gjev Statens vegvesen i oppdrag å lysa ut ein utviklingskontrakt der transportselskapa og verftsnæringa vert inviterte til å konkurrera om den mest energi- og miljøeffektive ferja. Utviklingskontrakten vert lyst ut for riksvegsambandet Lavik-Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane. Omsyn til drivstofforbruk og utslepp skal vektleggjast, difor vil til dømes både el-drift og biodrivstoff kunna vera aktuell i konkurransen om oppdraget. I tillegg til miljø- og klimagevinstar vil utviklingskontrakten vera eit viktig bidrag til verfts- og leverandørindustrien, seier samferdselsministeren . Oppstart av ny anbodsperiode på dette sambandet er frå 1. januar 2015. Hvem er NHO Sjøfart Hvem er våre medlemmer Hva er våre viktigste saker

9 Utvalgskriterier og evalueringsmodell er viktige elementer for at konkurransen om utvikling av den mest energi- og miljøeffektive ferje skal gi de ønskede resultater Juni 1934 Aug. 1935

10 Evaluering av energi- og miljøeffektivitet
Evaluering av energi- og miljøeffektivitet. Kvantitative og kvalitative utvalgskriterier som lar seg dokumentere ... Hva skal vi velge? SOX EEDI CO2 NOX PM gCO2/(pbe*nm) kWh/(pbe*nm) gCO2/kWh EEOI Bruk av biologisk nedbrytbar smøremiddel Drivstofforbruk per transportert enhet Elektrisk dekksmaskineri Totalvirkningsgrad Biodiesel Gassdrift Vannsmurt akselhylse Brenselceller Batteridrift

11 Krav/ Kriterier

12 Transaksjonell og relasjonell forståelse av kontrakter
Transaksjonell Relasjonell Bilder av organisasjon (jf. Morgan 1988) ”Maskin” ”Herredømme” ”Organisme” ”Kultur” ”Politisk system” Bilder av ansatte ”Economic man”: Handler ut fra kalkulert egeninteresse, styrt av incentiver ”Social man”: Mennesket som deltaker i fellesskap, fortolker ut fra ulike erfaringer og ståsted Relasjon operatør og leverandør Transitiv makt (makt over andre) Intransitiv makt (makt til å oppnå noe gjennom samhandling, felles verdier og felles identitet) Syn på HMS Incentiv- og målebasert Individualisert Fokus på langsiktig samhandling, kunnskapsdeling og bygging av tillit Medvirkning i utforming og oppfølging av kontrakter Kontraktspesialister og ledelse Alle som er berørt av kontrakten Knytte til topplederkultur og driftskultur?? Her kan en spørre hva slags forståelser som gjør seg gjeldende i ferjebransjen, for eksempel når det gjelder kontrakter om drift av ferjesamband eller kontrakter om vedlikehold av fartøy. Ragnar Rosness, SINTEF

13 NHO Sjøfarts innspill til dialogkonferansen
Klare tildelingskriterier Forutsigbart Målbare Etterprøvbare Bruke SSBs kostnadsindeks for innenriks skipsfart Leverandørene spiller inn forslag til krav/ tildelingskriterier Ruter inngår som partner i leverandørutviklingsprosjektet


Laste ned ppt "NHO Sjøfart – Dialogmøte med Ruter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google