Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT."— Utskrift av presentasjonen:

1 POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

2 2POLITIET – HOVEDRAPPORT -9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre Buskerud pd – begge med 89%! Oslo pd og Hordaland pd hadde lavest deltakelse (hhv. 52% og 55%). 2 av 3 pd/særorgan hadde en deltakelse på over 75%. -82% er tilfreds eller svært tilfreds med å arbeide i Politiet. Det er klart bedre enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men likevel relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn det man ser i statlig sektor generelt. -Det er høy tilfredshet i mange av enhetene – over halvparten av enhetene med +3 medarbeidere har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! -Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. -Overvei om det bør gjøres en innsats i forhold til medarbeidernes arbeidsbelastning og satse på kvalifisering av lederne i etaten for å øke jobbtilfredsheten. Sekundært også vurdere hvordan man kan sikre tilstrekkelig med kompetanse i enhetene og en god tilrettelegging av arbeidsoppgavene. OPPSUMMERING

3 3POLITIET – HOVEDRAPPORT INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller ”svært tilfredse” medarbeidere fra ”tilfredse” medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. RESULTATER PÅ TVERS -Spørsmål med størst forskjell på tvers av etaten. -Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. -Variasjoner i jobbtilfredshet på tvers av kjønn, alder, ansiennitet og stilling. RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR SAMLETE RESULTATER -Overordnede resultater på tilfredshet, lojalitet og ambassadørvilje. -Resultater på overordnede temaer. -Oversikt over umiddelbare styrker og utfordringer via topp og bunn 10: Hvor står etaten sterkt/mindre sterkt. -Hvordan ligger resultatene til etaten i forhold til andre statlige arbeidsplasser – benchmark med Medarbeiderundersøkelse i staten 2010. 010203

4 4POLITIET – HOVEDRAPPORT 4 AV 5 ER TILFREDS MED JOBBEN SIN – STØRRE TILFREDSHET ENN BLANT STATSANSATTE GENERELT SAMLET TILFREDSHET: 11. JEG ER ALT I ALT GODT TILFREDS MED JOBBEN MIN 82% sier seg enig eller helt enig i at de er godt tilfreds med jobben sin. Merk den store andelen som er helt enig. Andelen er noe større enn i statlig sektor generelt (77%). 8% svarer at de ikke er tilfreds med jobben sin, og det er omtrent på samme nivå som for statsansatte generelt. Benchmark er hentet fra målingen ”Medarbeiderundersøkelse i staten 2010”, som Rambøll gjennomførte for DIFI.

5 5POLITIET – HOVEDRAPPORT SAMMENLIGNET MED ANDRE STØRRE VIRKSOMHETER LIGGER POLITIET GODT PLASSERT MIDT I FELTET “11. JEG ER ALT I ALT GODT TILFREDS MED JOBBEN MIN” INDEKS FOR 25 NORDISKE RAMBØLL KUNDER MED +1,000 MEDARBEIDERE I OFF. OG PRIVAT SEKTOR 3,6 Primært funksjonærer, f.eks. bank, rådgiving, handel og kontor Blandet medarbeidersammensetning (produkskjon/funksjonær) Politiet (4,13) 3,84,04,24,44,6 X X Benchmark basert på undersøkelsen Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, (DIFI)

6 6POLITIET – HOVEDRAPPORT 85% FORVENTER Å FORTSATT VÆRE ANSATT PÅ SAMME ARBEIDSPLASS OM 1 ÅR LOJALITET: 48. JEG FORVENTER Å VÆRE ANSATT VED MIN ARBEIDSPLASS OM 1 ÅR 85% enige eller helt enige i at de forventer å være ansatt på samme arbeidsplass om 1 år. 7% har en klar forventning om ikke å være ansatt i Politiet om 1 år.

7 7POLITIET – HOVEDRAPPORT NÆR 4 AV 5 VIL ANBEFALE SIN ARBEIDSPLASS TIL ANDRE - DET ER FLERE ENN I STATEN GENERELT AMBASSADØRVILJE: 46. JEG KAN ANBEFALE ANDRE Å SØKE JOBB VED MIN ARBEIDSPLASS 78% kan anbefale andre å arbeide i Politiet (”ambassadører”). Blant de statsansatte generelt er andelen 72%. 9% ønsker ikke å anbefale sin arbeidsplass til andre – resultatet er på samme nivå som resten av staten. 13% er tvilende i forhold til å anbefale sin arbeidsplass til andre.

8 8POLITIET – HOVEDRAPPORT TEMAET ”ETATEN GENERELT” VURDERES MEST POSITIVT, MEN DE ”NÆRE” FORHOLD SKÅRER OGSÅ GODT RESULTATER PÅ TEMAER Utviklingsmuligheter og Ledelse blir vurdert noe lavere. Forhold omkring det daglige arbeidet og egen enhet blir vurdert mest positivt. Et tema er definert som et gjennomsnitt av de spørsmål som inngår i det aktuelle avsnitt i spørreskjemaet. Eksempelvis er temaet ’Egen Arbeidssituasjon’ et gjennomsnitt av 11 spørsmål omkring egen arbeidssituasjon’. Totalindekset er beregnet som et vektet gjennomsnitt av de enkelte temaer avhengig av antallet av spørsmål i temaet. Temaet Etaten generelt har den høyeste skår – tyder på en organisasjon med trivsel, motivasjon og korpsånd.

9 9POLITIET – HOVEDRAPPORT ETATENS STYRKER ER SÆRLIG TILFREDSHET MED ARBEIDSOPPGAVER OG MOTIVERTE MEDARBEIDERE STYRKER - TOPP 10 SPØRSMÅL Høy motivasjon både i forhold til arbeidsoppgaver og egen utvikling. God kollegial støtte i avdelingen… Styrken er identifisert ved å gruppere de 10 spørsmålene med høyest skår i temaer. Varierte og interessante arbeidsoppgaver, og kjennskap til forventninger. Engasjementet slår ut i oppslutning om etatens mål- setninger, lojalitet og stolthet.

10 10POLITIET – HOVEDRAPPORT TILRETTELEG., OPPLÆRING, UTVIKLINGSMULIGHETER OG TILLIT TIL TOPPLEDELSEN VURDERES MER NØYTRALT DE 10 SPØRSMÅL MED LAVESTE SKÅR Medarbeidernes tillit til øverste ledelse ved PD/ særorgan oppnår en nøytral vurdering. Tilretteleggingen av arbeidet og opplæringen man får vurderes positivt - men mulighet for forbedring. … samt gjennomført medarbeidersamtale og oppfølging av denne, samt tilstrekkelig tilbakemelding fra nærmeste leder. Varierende jobb- og utviklingsmuligheter og støtte fra nærmeste leder…

11 11POLITIET – HOVEDRAPPORT ETATENS RESULTATER ER TIL DELS KLART BEDRE ENN NIVÅET I STATLIG SEKTOR GENERELT DE 12 SPØRSMÅL* MED STØRST FORSKJELL SAMMENLIGNET MED BENCHMARK Interessante og motiverende arbeidsoppgaver. Opplevelse av at arbeidsplassen har et godt image og er en god arbeidsplass. God balanse mellom jobb og fritid/familie. * I alt kunne 20 av de i alt 51 spørsmål i medarbeiderundersøkelsen sammenliknes med DIFI’s Medarbeiderundersøkelse i staten 2010. I figuren vises de 12 spørsmål med størst forskjell sammenliknet med benchmark, pluss de to eneste spørsmål som skårer under benchmark. Bedre vurdering av mangfold og åpenhet. Tilbakemelding på innsats og oppfølging på medarbeidersamtalen. De eneste spørsmålene som ligger under benchmark omhandler begge utvikling.

12 12POLITIET – HOVEDRAPPORT DELKONKLUSJON: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men ”nære forhold” skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. 010203 INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller ”svært tilfredse” medarbeidere fra ”tilfredse” medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant. RESULTATER PÅ TVERS -Spørsmål med størst forskjell på tvers av etaten. -Analyse av jobbtilfredshet på tvers av enheter. -Analyse av forskjeller på enheter med høy og lav jobbtilfredshet. -Variasjoner i jobbtilfredshet på tvers av kjønn, alder, ansiennitet og stilling.

13 13POLITIET – HOVEDRAPPORT BETYDELIG FORSKJELLER PÅ TVERS AV ETATEN - SÆRLIG NÆRMESTE LEDER OG MEDARBEIDERSAMTALEN TOPP 10 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL PÅ TVERS AV ETATENS DISTRIKT/SÆRORGAN Forskjell i tilliten til øverste ledelse i pd/særorgan. Det blir ikke arbeidet like systematisk med medarbeider- samtaler overalt. Store forskjeller i vurderingen av nærmeste leder. Variasjon ift tilrettelegging av arbeidet, omdømme og mobbing.

14 14POLITIET – HOVEDRAPPORT EN VISS SPREDNING I JOBBTILFREDSHETEN PÅ TVERS AV ETATEN – MEN HØY TILFREDSHET I MANGE AV ENHETENE FORDELING AV TILFREDSHETEN PÅ TVERS AV ALLE ENHETER I ETATEN* * I analysen inngår 915 enheter med 3 eller flere besvarelser. Halvparten av enhetene (50%) har en jobb- tilfredshet på 4,3 eller høyere! 13% av enhetene har en relativt lav jobbtilfredshet på 3,5 eller lavere.

15 15POLITIET – HOVEDRAPPORT ARB.TILRETTELEGGING, UTV. OG LEDELSE ER DET SOM PRIMÆRT SKILLER ENHETER MED HØY/LAV TILFREDSHET TOPP 10 SPØRSMÅL MED STØRST FORSKJELL MELLOM ENHETER MED HØY/LAV JOBBTILFREDSHET Medarbeiderne i enhetene med høyest tilfredshet opplever at arbeidet er godt tilrettelagt og at de har medinnflytelse …og at de har gode utviklings- og karrieremuligheter Nærmeste leder er også avgjørende for om det er høy eller lav jobbtilfredshet i enheten …og det gjelder også den øverste ledelse i pd/ særorganet

16 16POLITIET – HOVEDRAPPORT KVINNER, NYANSATTE OG LEDERE ER ETATENS MEST TILFREDSE MEDARBEIDERE JOBBTILFREDSHET OPPDELT PÅ BAKGRUNNSOPPLYSNINGER Kvinner er noe mer tilfredse enn sine mannlige kollegaer. Kun mindre forskjeller i tilfredsheten på tvers av alder og ansiennitet – men en tendens til noe større tilfredshet blant eldre medarbeidere… … høyere tilfredshet blant eldre medarbeiderne kan trolig ses i sammenheng med stilling. *Kun ledere med formelt personalansvar (spm 51)

17 17POLITIET – HOVEDRAPPORT RESULTATER PÅ TVERS -Klare forskjeller på tvers av etaten - særlig i forhold til nærmeste leder og medarbeidersamtalen -...men det er høy tilfredshet i mange av enhetene: halvparten har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! -Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. -Kvinner, nye medarbeidere og ledere er de medarbeidergruppene i etaten med høyest jobbtilfredshet. DELKONKLUSJON: RESULTATER PÅ TVERS SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men ”nære forhold” skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. 010203 INSPIRASJON -Viktige drivere og mulige fokusområder for å oppnå større jobbtilfredshet. -Hva skiller ”svært tilfredse” medarbeidere fra ”tilfredse” medarbeidere? -Noen ord om viktigheten av å følge opp undersøkelsen i etterkant.

18 18POLITIET – HOVEDRAPPORT INSPIRASJON TIL HVORDAN MAN KOMMER VIDERE I ETTERKANT AV UNDERSØKELSEN… Utnytte styrkene til å arbeide med utfordringene (seksjon 1) Identifisere distrikt og medarbeidergrupper med særlige utfordringer (seksjon 2) Fokusere på områder med størst betydning for medarbeidernes jobbtilfredshet og som med størst potensial for forbedring (seksjon 3) Oppfølging!

19 19POLITIET – HOVEDRAPPORT METODE FOR Å IDENTIFISERE VIKTIGSTE INNSATSOMRÅDER FORMÅL -Vi ønsker å vite hvilke faktorer som har størst betydning for om de ansatte i etaten har en høy jobbtilfredshet. METODE -Den samlede tilfredsheten (spm. 11) blir brukt som avhengige variabel i den etterfølgende analysen. -Via statistiske analyser blir et antall underliggende dimensjoner i datamaterialet identifisert. Eksempelvis viser analysen av datamaterialet at spørsmålene som omhandler nærmeste leder er nært forbundet med hverandre. De betraktes derfor analytisk som uttrykk for en og samme underliggende faktor. Disse faktorene er ofte, men ikke nødvendigvis alltid, sammenfallende med temaene i spørreskjemaet/undersøkelsen. -Ved hjelp av statistiske analyser beregnes hver enkelt faktors betydning for samlet jobbtilfredshet til medarbeiderne i Politiet.

20 20POLITIET – HOVEDRAPPORT FOKUSERE PÅ ARBEIDSBELASTNING OG LEDERUTVIKLING FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN HVILKE OMRÅDER BØR PRIORITERES FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER: Arbeidsbelastning/ fysisk arbeidsmiljø: 8. Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 9. Jeg har vanligvis god balanse mellom jobb og fritid/familie 10. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Nærmeste leder: 35. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt 36. Min nærmeste leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 37. Min nærmeste leder er god til å fordele arbeidet 38. Min leder setter klare mål for enheten 39. Min nærmeste leder følger opp at vi når målene våre 40. Jeg blir motivert av min nærmeste leder 41. Min nærmeste leder er en god rollemodell 42. Min nærmeste leder er alt i alt en god leder

21 21POLITIET – HOVEDRAPPORT KOMPETANSER OG TILRETTELEGGING AV ARBEIDET (INKL INFORMASJON) ER ET POTENSIELT FOKUSOMRÅDE HVILKE OMRÅDER BØR PRIORITERES FOR Å ØKE JOBBTILFREDSHETEN SEKUNDÆRT FOKUSOMRÅDE: Kompetanser og tilrettelegging av arbeidet: 4. Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 5. Arbeidssituasjonen min er tilrettelagt slik at jeg kan gjøre en god jobb 7. Jeg har fått tilstrekkelig med opplæring og utdanning til å utføre mine arbeidsoppgaver 12. Jeg har tilgang til den informasjonen jeg behøver for å gjøre jobben min 13. Informasjonen jeg behøver for å gjøre jobben min er lett å finne 27. I min enhet har vi nødvendig kompetanse til å utføre våre oppgaver

22 22POLITIET – HOVEDRAPPORT DET ER ARB.SITUASJON, UTV.MULIGHETER OG LEDELSE SOM SKILLER DE “TILFREDSE” OG “SVÆRT TILFREDSE” TOPP 10 FORSKJELLER MELLOM DE SOM ER ”SVÆRT TILFREDS” MED JOBBEN ALT I ALT (42%) OG DE SOM ER ”TILFREDS” (40%) Undersøkelser viser at ”svært tilfredse” medarbeidere er betydelig mer engasjerte og dedikerte enn ”tilfredse” medarbeidere. Undersøkelsen viser at det i Politiet spesielt er arbeidssituasjonen, utviklings- og karrieremuligheter og synet på nærmeste leder som skiller gruppen med svært tilfredse medarbeidere fra de tilfredse.

23 23POLITIET – HOVEDRAPPORT LITT OM SAMMENHENGEN MELLOM TILFREDSHET OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSER (MU) Gjennomfører ikke MU Gjennomfører MU uten å følge opp Gjennomfører MU med stor grad av oppfølging Gjennomfører MU med noen grad av oppfølging Jobbtilfredshet   Kilde: Rambølls årlige referensemåling blant offentlige og private virksomheter. Det er først når virksomheten aktivt følger opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen at man oppnå klar gevinst mht. jobbtilfredshet.

24 24POLITIET – HOVEDRAPPORT INSPIRASJON -Overvei om det bør gjøres en innsats i forhold til medarbeidernes arbeidsbelastning og satsning på etatens ledere, for å oppnå økt jobbtilfredshet. -Overvei også å gjøre noe ift. å sikre tilstrekkelig med kompetanser i enhetene og at arbeidet er godt tilrettelagt (inkl. lett adgang til relevant informasjon). -Det er særlig synet på egen arbeidssituasjonen, utviklings- muligheter og ledelse som skiller gruppen med “svært tilfredse” medarbeidere fra de “tilfredse”. -En medarbeiderundersøkelse uten god oppfølging er i beste fall bortkastet tid og ressurser! RESULTATER PÅ TVERS -Klare forskjeller på tvers av etaten - særlig i forhold til nærmeste leder og medarbeidersamtalen -...men det er høy tilfredshet i mange av enhetene: halvparten har en jobbtilfredshet på 4,3 eller høyere! -Det som primært skiller enheter med høy og lav tilfredshet er tilrettelegging av arbeidet, utviklingsmuligheter og ledelse. -Kvinner, nye medarbeidere og ledere er de medarbeidergruppene i etaten med høyest jobbtilfredshet. DELKONKLUSJON: INSPIRASJON SAMLEDE RESULTATER -82% er tilfreds eller meget tilfreds med jobben sin. Det er flere enn i statlig sektor generelt, hvor andelen er 77%. -Også gode resultater for fastholdelse og ambassadørvilje. -Temaet Etaten generelt blir vurdert mest positivt, men ”nære forhold” skårer også godt. -Forhold som tilfredshet med arbeidsoppgaver og egen motivasjon skårer høyest i undersøkelsen. -Tilrettelegging og opplæring ift. arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og tillit til toppledelsen skårer lavest, men vurderes likevel som relativt godt. -Etatens resultater er til dels klart bedre enn nivået i statlig sektor generelt. 010203


Laste ned ppt "POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google