Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljø- undersøkelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljø- undersøkelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljø- undersøkelsen

2 Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00 Gruppearbeid Hva fungerer bra og mindre bra i gruppen? Velge ett problemområde og ett bevaringsområde 10.45 Plenumsarbeid Presentere de ulike gruppenes syn på ressurser og utfordringer. Velg ett problemområde og ett bevaringsområde 11.00 Gruppe arbeid Hver gruppe utarbeider forslag til ett tiltak knyttet til problemområder. Hver gruppe operasjonaliser årsaker til kvalitetene på bevaringsområdet 11.45 Plenumsarbeid Presentere gruppenes forslag til tiltak og betydningsfulle årsaker til kvalitetene på bevaringsområdet. Storgruppen prioriterer så inntil ett tiltak og en årsak som skal følges opp etter tilbakemeldingsmøtet. 12.30Oppsummering og avslutning Leder oppsummerer og avtaler plan for det videre arbeidet. Handlingsplan kan f.eks. utarbeides av en mindre gruppe og presenteres på neste møte i enheten

3 Ledelse •Støtte fra nærmeste lederStøtte fra nærmeste leder •Bemyndigende ledelseBemyndigende ledelse •Rettferdig ledelseRettferdig ledelse Positive utfordringer Kontroll i arbeidet •Kontroll over avgjørelserKontroll over avgjørelser •Kontroll over arbeidsintensitetKontroll over arbeidsintensitet Rolleforventninger •RolleklarhetRolleklarhet •RollekonfliktRollekonflikt Jobbkrav •Kvantitative kravKvantitative krav •Krav til læringKrav til læring •BeslutningskravBeslutningskrav Personlighet Sosialt samspill •Sosial støtteSosial støtte •SamarbeidSamarbeid •MobbingMobbing Arbeidsglede og engasjement i jobben Mestring av arbeidet Utmattelse i arbeidet Engasjement i organisasjonen Nærværsfaktorer Vurderinger og opplevelser Resultater Medarbeider Tilfredshet Indikator ( Basert på QPSNordic) Tidligere erfaringer Verdier

4 Hvorfor benytte arbeidsmiljøundersøkelser? • Sikre at virksomheten leverer de beste tjenestene den kan med de ressursene som er satt til rådighet • Sikre best mulig helse, motivasjon og yteevne for sine ansatte • ”Overvåke” arbeidsmiljøet – sikre at vi klarer å etterleve arbeidsmiljølovens krav På kostnadseffektiv måte skaffe til veie en oversikt over arbeidsmiljøet i alle deler av virksomheten • Løse konkrete arbeidsmiljøutfordringer lokalt på alle nivå i organisasjonen • Avdekke informasjon om arbeidsmiljøutfordringer felles for hele eller deler av virksomheten • Sikre systematisk arbeidsmiljøutvikling på alle nivå i virksomheten • Kompetanseheving • Tilføre et begrepsapparat/språk som kan brukes for å forstå, analysere og kommunisere bedre omkring viktige forutsetninger for motivasjon, yteevne, trivsel og helse på arbeidsplassen • Tilføre en arbeidsmetode • Lære hvordan det er mulig å løse felles problemer i fellesskap, og å arbeide med kontinuerlig utvikling virksomheten på alle nivå

5 Målsettinger for arbeidet i den enkelte den enkelte enhet • Tilføre leder og medarbeidere kunnskap om arbeidsmiljø generelt, og i den enkelte enhet/ledergruppe spesielt • Bidra til kompetanse om hvordan det er mulig å arbeide med å løse arbeidsmiljøutfordringer og utvikle arbeidsmiljøet • Gi den enkelte medarbeider/leder en forståelse og oversikt over resultatene i egen enhet • Avgrensninger for arbeidet: Fokuset er enheten. Avdekke belastninger og stimulanser felles for flertallet av medarbeiderne/lederne i enheten. Unngå å fokusere på det strikt individuelle, og det som dreier seg om hele virksomheten. • At medarbeidere/ledere tar ansvar for å fortolke for å nyttiggjøre sine egne resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen • Ansatte i seksjonen/stasjonen/ledergruppen skal ha diskutert sine synspunkter på og vurderinger av resultatene med hverandre og ha kommet til enighet om; • hva de er fornøyd med og hva som er viktigst å utvikle og/eller forbedre • konkrete forslag om tiltak rettet mot det som bør forbedres • hvordan tiltakene skal gjennomføres • Dokumentere utviklingsarbeidet i enheten/ledergruppe

6 Utfordringer til deltakerne i tilbakemeldingsmøtet  Ta ansvar • uttrykke egne tanker om hva som er bra og hva som ikke fungerer i egen enhet/ledergruppe  si fra når de er uenige med kolleger om hva som er felles problemer i egen enhet/ledergruppe  sikre at tiltakene faktisk gjennomføres – det er ikke leders ansvar alene å skape et godt arbeidsmiljø alene  Være tålmodig og jobbe langsiktig • det tar tid å utvikle de ferdighetene og den tryggheten som skal til for å jobbe systematisk med å utvikle i egen enhet/ledergruppe  Fokusere på felles belastninger og stimulanser i egen enhet/ledergruppe  Når dere velger hva der ønsker å jobbe med - velg tematikk som er relevant for flertallet av medarbeidere i egen enhet/ledergruppe  Avgrense problemstillingene og tiltak  dere trenger ikke endre alt med en gang, eller løse de vanskeligste problemene. Del større tema/utfordringer/problemer i mindre deler slik at dere finner et sted der dere kan begynne

7 Lave skårer Høye skårer 16 % av referansegrunnlaget 68 % av referansegrunnlaget Middels skårer 72 Svar prosent Sentraladministrasjon sammenlignes med offentlig grunnlag. Utdanningssektoren med skole. Tannhelse med helse Gjennomsnitt Variasjon 0 25 50 75 100 Meget sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Meget ofte eller alltid Når konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte? Meget ofte eller alltid Nokså ofte Av og til Nokså sjelden Meget sjelden eller aldri Har du lagt merke til forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger? Antall inviterte 50 (75) 75 Tema Indeks Spørsmål

8 Er vi enige ? Medarbeiderne i denne avdelingen svarer mer likt enn medarbeiderne i de fleste andre avdelingene i sammenligningsgrunnlaget Medarbeiderne i denne avdelingen svarer omtrent like likt/forskjellig som medarbeiderne i andre avdelinger i sammenligningsgrunnlaget Medarbeiderne i denne avdelingen svarer mer forskjellig enn medarbeiderne i de fleste andre avdelingene i sammenligningsgrunnlaget 75

9 Svarprosent • Virksomheten % • Vår enhet: %

10 Sett inn bildene fra rapporten her

11 Sterke og svake resultater fra undersøkelsen • Sterkeste Sett inn sterke resultater Svakest Sett inn svake resultater

12 Andre viktige resultater • For eksempel på 16 av 59 spørsmål er det stor spredning av svar, vesentlig større en det som er vanlig • Andre.....

13 Gruppearbeid 1 A. Hva fungerer bra i enheten? Bli enige om 1 -2 bevaringsområder, områder der dere opplever at enheten fungere godt B. På hvilke områder må vi forbedre oss? Bli enige om 1-2 forbedringsområder, områder der dere mener dere bør gjøre endringer Skriv ned resultatet som punkter på en flippover og benytt den så når dere presenterer gruppearbeidet i plenum

14 Gruppearbeid 2 A. Hva er årsaken til at det fungerer så godt på bevaringsområdet? Hva er det dere/leder/andre gjør som bidrar til det positive resultatet på dette området ? Bli enige om de 2 viktigste årsakene/faktorene /forholdene. B.Hva kan vi konkret gjøre for å forbedre oss på området som ikke fungerer godt nok? Bli enige om 1-2 gode tiltak. Lag en presentasjon på flippover, lysark evt på en PC.

15 Oppsummering av plenumsdiskusjon problemstillinger og styrker Forbedringsområde Resultatanalyse – Hvilke tema/spørsmål fanget opp dette forbedringsområde? 1. 2. Bevaringsområder Resultatanalyse – Hvilke tema/spørsmål fanget opp dette bevaringsområdet? 1. 2.

16 NB! Fordel ansvar for utarbeidelse av handlingsplaner i enheten og gjennomgå disse på neste møte. Hjelpespørsmål ved utarbeidelse av plan på forbedringsområde Forbedringsområde/ problemstilling Resultatanalyse Hva i undersøkelsen fanget opp dette som forbedringsområde/problem? Mål – hva vil være annerledes når vi har forbedret oss på dette området Hva er det som tross alt fungerer bra på dette område og som vi kan bygge videre på Hvilke mulige og konkrete tiltak kan vi iverksette for å forbedre oss på området Hva kan hver enkelt bidra med Hvilke konkrete tiltak ønsker vi å prioritere Tidsfrist – når må/kan vi forvente å få gjennomført tiltakene

17 Hjelpespørsmål ved utarbeidelse av handlingsplan på bevaringsområde Bevaringsområde Resultatanalyse Hva i undersøkelsen fanget opp dette som bevaringsområde? Hva er det dere konkret gjør som fungere så bra eller gir så bra effekt? I hvilke situasjoner betyr det mest at dette fungere så bra? Hvem/hva bidrar mest til at dette fungerer så bra? Hvilken effekt har dette på medarbeidere, kunder, eierne, interessenter etc? Hva kan medføre at dere ikke klarer å opprettholde dette positive? Hva er det dere kan gjøre for å sikre at dette fortsetter å fungere så bra? Tidsfrist evaluering

18 Enkelt handlingsplanskjema for forbedringsområde ForbedringsområdeTiltak Tids frist Ansvar for å utføre Utført dato 1. A B 2. A B

19 Enkelt handlingsplansskjema for bevaringsområde Forbedringsområde Det som må opprettholdes erAnsvarlig Evaluering dato 1. A B 2. A B


Laste ned ppt "Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljø- undersøkelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google