Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse i langsiktig kommuneplanlegging – erfaringer fra Lyngen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse i langsiktig kommuneplanlegging – erfaringer fra Lyngen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse i langsiktig kommuneplanlegging – erfaringer fra Lyngen kommune

2 Hovedpunkter: Langsiktig kommuneplanlegging - type plan Arbeidsprosess
Kommunens utfordringer og satsingsområder Spesielt om helse Betraktninger – fra ord til handling

3 Det kommunale plansystemet
Langsiktig del (visjon og mål) Kortsiktig del (handlingsorientert) 1. TEKSTDEL Utfordringer og satsingsområder Mål og retningslinjer 2. AREALDEL Arealdisponering Tidshorisont: min. 12 år Revisjon: hvert 4. år HANDLINGSPROGRAM Handlingsmål Prioriterte tiltak Økonomiplan Tidshorisont: 4 år Revisjon: årlig ÅRSBUDSJETT Ressurser for gjennomføring ÅRSMELDING Regnskap Res.vurdering Kommuneplanens langsiktige del omfatter en strategidel (tekstdel) og en arealdel. Gjelder for år og revideres min. en gang pr. valgperiode. Planen danner kommunens ”hovedkurs” og skal legge føringer for senere utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett. De 4 års siste årsmeldinger) Formell lovgrunnlag: Plan og bygningslovens § Kommunalplanlegging

4 Type plan Kommuneplanens langsiktige del skal kommunisere ut visjoner og mål for en langsiktig utvikling av kommunen. Planen avgrenses med å sette fokus på de viktigste utviklingstrekkene i kommunen og omgivelsene. Sektorovergripende

5 Hovedpunkter: Langsiktig kommuneplanlegging - type plan Arbeidsprosess
Kommunens utfordringer og satsingsområder Spesielt om helse Betraktninger – fra ord til handling

6 Arbeidsprosess Rutinemessig besøk av fylkesmannen
Kommunen orienterte om påbegynt kommuneplanarbeid Utfordringer og satsingsområder skal drøftes i kommunestyret (innledning – gruppearbeid – plenumsdiskusjon) Administrasjonen jobber fram planforslag Formell saksgang

7 Hovedpunkter: Langsiktig kommuneplanlegging - type plan Arbeidsprosess
Kommunens utfordringer og satsingsområder Spesielt om helse Betraktninger – fra ord til handling

8 Hovedutfordring og forslag til satsingsområder
Hovedutfordring: Nedgang i folketall - utflytting av ungdom - mindre livskraftige lokalsamfunn Befolkningsutvikling Satsingsområder: 3 ”hovedpilarer” som kan motvirke fraflytting + ett overordnet satsingsområde (forebyggende helsearbeid) Helse

9 Kommuneplanens langsiktige del
Legger føringer på utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett LANGSIKTIG DEL KORTSIKTIG DEL TEKSTDEL (STRATEGIDEL) Hovedutfordring: Nedgang i folketall Satsingsområder: Næring Barn og ungdom Kvinner Helse AREALDEL Arealdisponering: Næringsarealer Boligarealer Områder for rekreasjon og trivsel Fritidsbebyggelse HANDLINGSPROGRAM Handlingsmål Prioriterte tiltak Økonomiplan Tidshorisont: 4 år Revisjon: årlig Kommuneplanens langsiktige del omfatter en strategidel (tekstdel) og en arealdel. Gjelder for år og revideres min. en gang pr. valgperiode. Planen danner kommunens ”hovedkurs” og skal legge føringer for senere utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett. ÅRSBUDSJETT Ressurser for gjennomføring ÅRSMELDING Regnskap Res.vurdering

10 Hovedpunkter: Langsiktig kommuneplanlegging - type plan Arbeidsprosess
Kommunens utfordringer og satsingsområder Spesielt om helse Betraktninger – fra ord til handling

11 Gruppearbeid i kommunestyret
Utgangspunkt: Både i arbeidsliv og i barns oppvekstvilkår er det mindre aktivitet enn tidligere. Kombinert med andre uheldige faktorer er vi i ferd med å øke utviklingen av ”livsstilsykdommer”. Problemstilling: Skal vi utvikle ”strategier” mot en slik utvikling, som igjen øker livskvaliteten i framtida?

12 Kommunale tjenestetilbud i ulike livsfaser
70 60 50 40 30 20 10 00 mill. Helse, sosial, omsorg (61) Skole, kultur, barnehager (46) Administr. pol. (27) Teknisk (20) Andre (21) Renter Avsetn. Pensjon år…

13 Gruppearbeid – kommunestyre Drøfting av satsingsområder og problemstillinger Hovedpunkter vedr. helse (4 gruppearbeider) Problemstilling: Skal vi utvikle ”strategier” for å aktivisere befolkningen, som igjen innebærer bekjempelser av ”livsstilsykdommer”? Holdningsendring Tiltak som er gir holdningsendring og som er motiverende Mer oppmerksomhet mot forebyggende tiltak - ikke bare ”reparerende” tiltak Endre definisjon: fra forebyggende til helsefremmende tiltak Virkemidler Politisk føring i skoler og barnehager. Mer fysisk aktivitet og bevisst kosthold (frukttilbud) kr. pr. avgangsklasse hvis ingen røyker, gratis skolemat, gratis kulturskole til 5-åringer. Prioritere hytteforeningene med tilskudd Vedlikeholde drift av anlegg i offentlig regi Etablere klatrevegg og alpinbakke Bruk av naturen Tilgjengelighet og Informasjon (kart over turområder, stier m.m).

14 + - Side 19 SOFT-analysen - Helse I DAG FREMTIDEN Sterke sider:
Ren luft (lite forurensning) Tilgjengelig natur Aktiv foreningsliv Tilgang til gode råvarer (fisk, kjøtt og grønnsaker) Ressurssterke personer (eks- initiativ til avskaffelse av spilleautomater) Muligheter: Stimulere til økt bruk av naturen Informere/opplyse om skadevirkninger ved bruk av rusmidler og tobakk Informere/opplyse om sunnere kosthold Legge mer til rette for gående og syklister Svake sider: Dagliglivets krav til fysisk aktivitet er blitt mindre Mye av barns fritid brukes foran dataskjerm/TV For liten bevissthet om kosthold Økende rusproblem For mange trafikkulykker Trusler: Større forurensning Ytterlig passivisering av befolkningen Økende bruk av rusmidler + - Side 19

15 + - SOFT-analyse Innspill om helse fra andre satsingsområder I DAG
FREMTIDEN Sterke sider: Flott natur/gode friluftslivsmuligheter (K) Mange lag og foreninger med tilrettelegging for fysisk aktivitet (K) Gode offentlige tjenester innenfor helse/oppv. K Inkluderende miljø (K) Ren natur med gode friluftsmuligheter (U) Ungdomsklubben og ungdomsrådet (U) Godt utbygd idrettsliv (U) Små skoler og trygge oppvekstvilkår (U) Små bygder med godt samhold (U) Muligheter: Etablere treffsteder (kafé og kurs med mer.) (K) Bedre kollektivtrafikken for å bruke idrettsanlegg (U) Etablere flere felles treffsteder for ungdom fra hele Lyngen (U) Beholde naturområder (U) Svake sider: Ikke god nok på holdningsskapende og forebyggende arbeid (K) For dårlig å integrere flyktningkvinnene (K) Ikke god nok til å fange opp ungdom i risikosonen (K) Lite org.aktivitet for ungdom utenom idrett (U) For få kulturtilbud (kino, teater, kafe) U Trusler: Rus og vold i hjemmet og i ungdomskulturen K Samhold og dugnadsånd forsvinner K Uansvarlig kjøring K Mye rus U + -

16 Helse – mål og strategier God helse gjennom hele livet
Målsetting: God helse gjennom hele livet Hovedstrategier: Øke mosjon og fysisk aktivitet. Øke kunnskap og fokus på kosthold. Fokusere på skadevirkninger ved bruk av tobakk og rusmidler. Sette fokus på at hvert individ er unik og viktig.

17 Hovedpunkter: Langsiktig kommuneplanlegging - type plan Arbeidsprosess
Kommunens utfordringer og satsingsområder Spesielt om helse Betraktninger – fra ord til handling

18 Kommuneplanens langsiktige del
Legger føringer på utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett LANGSIKTIG DEL KORTSIKTIG DEL TEKSTDEL (STRATEGIDEL) Hovedutfordring: Nedgang i folketall Satsingsområder: Næring Barn og ungdom Kvinner Helse AREALDEL Arealdisponering: Næringsarealer Boligarealer Områder for rekreasjon og trivsel Fritidsbebyggelse HANDLINGSPROGRAM Handlingsmål Prioriterte tiltak Økonomiplan Tidshorisont: 4 år Revisjon: årlig Kommuneplanens langsiktige del omfatter en strategidel (tekstdel) og en arealdel. Gjelder for år og revideres min. en gang pr. valgperiode. Planen danner kommunens ”hovedkurs” og skal legge føringer for senere utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett. ÅRSBUDSJETT Ressurser for gjennomføring ÅRSMELDING Regnskap Res.vurdering

19 Kartlegging av lokale interesser - arealspørsmål
Møte med 10 bygdeutvalg Satsingsområder (KS-drøfting) De beste boligområdene? De beste landbruksområdene? Områder for andre typer næringer? Mye brukte områder for rekreasjon? Fritidsbebyggelse? Utdeling av kart Frist for innsending: 1 måned Nord-lenangen Sør-Lenangen Lenangsøyra Jægervatn Svensby Koppangen Rottenvik Lyngseidet Oksvik Furuflaten

20 Rekreasjonsområder I kommuneplanens strategidel ønsker man at forebyggende helsearbeid inngår som et av hovedsatsingsområdene. Sikring og tilrettelegging av områder som brukes til friluftsliv/rekreasjon inngår som et rimelig og godt egnet virkemiddel. I møte med bygdelagene har man kartlagt mye brukte friluftsområder (22 innspill) og de fleste av disse sikres mot utbygging som forringer bruken.

21 FYSAK postkasser i Lyngen kommune

22 Tiltak i 2007: Kosthold ernæring. Ulike FYSIK-tiltak
Selvhjelpsprosjektet Link Lyngen ”Grønn resept”. Tobakksfri kommune. Tiltak for å begrense bruk av alkohol og rusmidler. Inn på Tunet tiltak.

23 Kommuneplanens langsiktige del
Legger føringer på utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett LANGSIKTIG DEL KORTSIKTIG DEL TEKSTDEL (STRATEGIDEL) Hovedutfordring: Nedgang i folketall Satsingsområder: Næring Barn og ungdom Kvinner Helse AREALDEL Arealdisponering: Næringsarealer Boligarealer Områder for rekreasjon og trivsel Fritidsbebyggelse HANDLINGSPROGRAM Handlingsmål Prioriterte tiltak Økonomiplan Tidshorisont: 4 år Revisjon: årlig Kommuneplanens langsiktige del omfatter en strategidel (tekstdel) og en arealdel. Gjelder for år og revideres min. en gang pr. valgperiode. Planen danner kommunens ”hovedkurs” og skal legge føringer for senere utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett. ÅRSBUDSJETT Ressurser for gjennomføring ÅRSMELDING Regnskap Res.vurdering


Laste ned ppt "Helse i langsiktig kommuneplanlegging – erfaringer fra Lyngen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google