Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse i langsiktig kommuneplanlegging – erfaringer fra Lyngen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse i langsiktig kommuneplanlegging – erfaringer fra Lyngen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse i langsiktig kommuneplanlegging – erfaringer fra Lyngen kommune

2 Hovedpunkter: •Langsiktig kommuneplanlegging - type plan •Arbeidsprosess •Kommunens utfordringer og satsingsområder •Spesielt om helse •Betraktninger – fra ord til handling

3 1. TEKSTDEL •Utfordringer og satsingsområder •Mål og retningslinjer 2. AREALDEL •Arealdisponering Tidshorisont: min. 12 år Revisjon: hvert 4. år HANDLINGSPROGRAM –Handlingsmål –Prioriterte tiltak –Økonomiplan Tidshorisont: 4 år Revisjon: årlig ÅRSMELDING •Regnskap •Res.vurdering ÅRSBUDSJETT • Ressurser for gjennomføring De 4 års siste årsmeldinger) Det kommunale plansystemet Langsiktig del (visjon og mål)Kortsiktig del (handlingsorientert) Formell lovgrunnlag: Plan og bygningslovens § 20-1. Kommunalplanlegging

4 •Kommuneplanens langsiktige del skal kommunisere ut visjoner og mål for en langsiktig utvikling av kommunen. •Planen avgrenses med å sette fokus på de viktigste utviklingstrekkene i kommunen og omgivelsene. •Sektorovergripende Type plan

5 Hovedpunkter: •Langsiktig kommuneplanlegging - type plan •Arbeidsprosess •Kommunens utfordringer og satsingsområder •Spesielt om helse •Betraktninger – fra ord til handling

6 Arbeidsprosess •Rutinemessig besøk av fylkesmannen •Kommunen orienterte om påbegynt kommuneplanarbeid •Utfordringer og satsingsområder skal drøftes i kommunestyret (innledning – gruppearbeid – plenumsdiskusjon) •Administrasjonen jobber fram planforslag •Formell saksgang

7 Hovedpunkter: •Langsiktig kommuneplanlegging - type plan •Arbeidsprosess •Kommunens utfordringer og satsingsområder •Spesielt om helse •Betraktninger – fra ord til handling

8 Hovedutfordring og forslag til satsingsområder Hovedutfordring: Nedgang i folketall - utflytting av ungdom - mindre livskraftige lokalsamfunn Befolkningsutvikling 1998-2004 Satsingsområder: 3 ”hovedpilarer” som kan motvirke fraflytting + ett overordnet satsingsområde (forebyggende helsearbeid) Helse

9 Kommuneplanens langsiktige del TEKSTDEL (STRATEGIDEL) Hovedutfordring: •Nedgang i folketall Satsingsområder: •Næring •Barn og ungdom •Kvinner •Helse AREALDEL Arealdisponering: •Næringsarealer •Boligarealer •Områder for rekreasjon og trivsel •Fritidsbebyggelse Legger føringer på utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett HANDLINGSPROGRAM •Handlingsmål •Prioriterte tiltak •Økonomiplan •Tidshorisont: 4 år •Revisjon: årlig ÅRSMELDING •Regnskap •Res.vurdering ÅRSBUDSJETT • Ressurser for gjennomføring LANGSIKTIG DELKORTSIKTIG DEL

10 Hovedpunkter: •Langsiktig kommuneplanlegging - type plan •Arbeidsprosess •Kommunens utfordringer og satsingsområder •Spesielt om helse •Betraktninger – fra ord til handling

11 Gruppearbeid i kommunestyret •Utgangspunkt: Både i arbeidsliv og i barns oppvekstvilkår er det mindre aktivitet enn tidligere. Kombinert med andre uheldige faktorer er vi i ferd med å øke utviklingen av ”livsstilsykdommer”. •Problemstilling: Skal vi utvikle ”strategier” mot en slik utvikling, som igjen øker livskvaliteten i framtida?

12 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 -00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 år… Skole, kultur, barnehager (46) Helse, sosial, omsorg (61) Administr. pol. (27) Teknisk (20) Andre (21) mill. Renter Avsetn. Pensjon Kommunale tjenestetilbud i ulike livsfaser

13 Gruppearbeid – kommunestyre Drøfting av satsingsområder og problemstillinger Hovedpunkter vedr. helse (4 gruppearbeider) Problemstilling: Skal vi utvikle ”strategier” for å aktivisere befolkningen, som igjen innebærer bekjempelser av ”livsstilsykdommer”? Holdningsendring •Tiltak som er gir holdningsendring og som er motiverende •Mer oppmerksomhet mot forebyggende tiltak - ikke bare ”reparerende” tiltak •Endre definisjon: fra forebyggende til helsefremmende tiltak Virkemidler •Politisk føring i skoler og barnehager. Mer fysisk aktivitet og bevisst kosthold (frukttilbud). 5000 kr. pr. avgangsklasse hvis ingen røyker, gratis skolemat, gratis kulturskole til 5-åringer. •Prioritere hytteforeningene med tilskudd •Vedlikeholde drift av anlegg i offentlig regi •Etablere klatrevegg og alpinbakke Bruk av naturen •Tilgjengelighet og Informasjon (kart over turområder, stier m.m).

14 SOFT-analysen - Helse I DAGFREMTIDEN Sterke sider:  Ren luft (lite forurensning)  Tilgjengelig natur  Aktiv foreningsliv  Tilgang til gode råvarer (fisk, kjøtt og grønnsaker)  Ressurssterke personer (eks- initiativ til avskaffelse av spilleautomater) Muligheter:  Stimulere til økt bruk av naturen  Informere/opplyse om skadevirkninger ved bruk av rusmidler og tobakk  Informere/opplyse om sunnere kosthold  Legge mer til rette for gående og syklister Svake sider:  Dagliglivets krav til fysisk aktivitet er blitt mindre  Mye av barns fritid brukes foran dataskjerm/TV  For liten bevissthet om kosthold  Økende rusproblem  For mange trafikkulykker Trusler:  Større forurensning  Ytterlig passivisering av befolkningen  Økende bruk av rusmidler Side 19 + -

15 I DAGFREMTIDEN Sterke sider:  Flott natur/gode friluftslivsmuligheter (K)  Mange lag og foreninger med tilrettelegging for fysisk aktivitet (K)  Gode offentlige tjenester innenfor helse/oppv. K  Inkluderende miljø (K)  Ren natur med gode friluftsmuligheter (U)  Ungdomsklubben og ungdomsrådet (U)  Godt utbygd idrettsliv (U)  Små skoler og trygge oppvekstvilkår (U)  Små bygder med godt samhold (U) Muligheter:  Etablere treffsteder (kafé og kurs med mer.) (K)  Bedre kollektivtrafikken for å bruke idrettsanlegg (U)  Etablere flere felles treffsteder for ungdom fra hele Lyngen (U)  Beholde naturområder (U) Svake sider:  Ikke god nok på holdningsskapende og forebyggende arbeid (K)  For dårlig å integrere flyktningkvinnene (K)  Ikke god nok til å fange opp ungdom i risikosonen (K)  Lite org.aktivitet for ungdom utenom idrett (U)  For få kulturtilbud (kino, teater, kafe) U Trusler:  Rus og vold i hjemmet og i ungdomskulturen K  Samhold og dugnadsånd forsvinner K  Uansvarlig kjøring K  Mye rus U SOFT-analyse Innspill om helse fra andre satsingsområder + -

16 Helse – mål og strategier Målsetting: God helse gjennom hele livet Hovedstrategier: • Øke mosjon og fysisk aktivitet. • Øke kunnskap og fokus på kosthold. • Fokusere på skadevirkninger ved bruk av tobakk og rusmidler. • Sette fokus på at hvert individ er unik og viktig.

17 Hovedpunkter: •Langsiktig kommuneplanlegging - type plan •Arbeidsprosess •Kommunens utfordringer og satsingsområder •Spesielt om helse •Betraktninger – fra ord til handling

18 Kommuneplanens langsiktige del TEKSTDEL (STRATEGIDEL) Hovedutfordring: •Nedgang i folketall Satsingsområder: •Næring •Barn og ungdom •Kvinner •Helse AREALDEL Arealdisponering: •Næringsarealer •Boligarealer •Områder for rekreasjon og trivsel •Fritidsbebyggelse Legger føringer på utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett ÅRSMELDING •Regnskap •Res.vurdering ÅRSBUDSJETT • Ressurser for gjennomføring LANGSIKTIG DELKORTSIKTIG DEL •HANDLINGSPROGRAM •Handlingsmål •Prioriterte tiltak •Økonomiplan •Tidshorisont: 4 år •Revisjon: årlig

19 Kartlegging av lokale interesser - arealspørsmål Lenangsøyra Lyngseidet Nord-lenangen Koppangen Oksvik Furuflaten Svensby Jægervatn Rottenvik Sør-Lenangen Møte med 10 bygdeutvalg • Satsingsområder (KS-drøfting) • De beste boligområdene? • De beste landbruksområdene? • Områder for andre typer næringer? • Mye brukte områder for rekreasjon? • Fritidsbebyggelse? Utdeling av kart Frist for innsending: 1 måned

20 Rekreasjonsområder I kommuneplanens strategidel ønsker man at forebyggende helsearbeid inngår som et av hovedsatsingsområdene. Sikring og tilrettelegging av områder som brukes til friluftsliv/rekreasjon inngår som et rimelig og godt egnet virkemiddel. I møte med bygdelagene har man kartlagt mye brukte friluftsområder (22 innspill) og de fleste av disse sikres mot utbygging som forringer bruken.

21 FYSAK postkasser i Lyngen kommune

22 Tiltak i 2007: •Kosthold ernæring. •Ulike FYSIK-tiltak •Selvhjelpsprosjektet Link Lyngen •”Grønn resept”. •Tobakksfri kommune. •Tiltak for å begrense bruk av alkohol og rusmidler. •Inn på Tunet tiltak.

23 Kommuneplanens langsiktige del TEKSTDEL (STRATEGIDEL) Hovedutfordring: •Nedgang i folketall Satsingsområder: •Næring •Barn og ungdom •Kvinner •Helse AREALDEL Arealdisponering: •Næringsarealer •Boligarealer •Områder for rekreasjon og trivsel •Fritidsbebyggelse Legger føringer på utarbeidelse av handlingsprogram og årsbudsjett ÅRSMELDING •Regnskap •Res.vurdering ÅRSBUDSJETT • Ressurser for gjennomføring LANGSIKTIG DELKORTSIKTIG DEL •HANDLINGSPROGRAM •Handlingsmål •Prioriterte tiltak •Økonomiplan •Tidshorisont: 4 år •Revisjon: årlig


Laste ned ppt "Helse i langsiktig kommuneplanlegging – erfaringer fra Lyngen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google