Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SOM UTGANGSPUNKT FOR TEMATISK PLANLEGGING kommunal plan for fysisk aktivitetet -idrett og friluftsliv Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SOM UTGANGSPUNKT FOR TEMATISK PLANLEGGING kommunal plan for fysisk aktivitetet -idrett og friluftsliv Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SOM UTGANGSPUNKT FOR TEMATISK PLANLEGGING kommunal plan for fysisk aktivitetet -idrett og friluftsliv Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

2 HVORFOR PLANLEGGE - oppnå mest mulig/det viktigste ut fra tilgjengelige ressurser Penger/ansatte/eiendom/samarbeid med andre bidragsytere--) Husk at når det investeres, øker ofte driftsutgiftene - vurdere omprioriteringer samordnes med andre aktører/sektorer Skoen trykker på et nytt sted Unngå dobbeltarbeid og målkonflikter/motsetninger i arbeidet Fremme samhandling KOMMUNESTYRET ER ANSVARLIG FOR KOMMUNEPLANLEGGINGEN 2 når du sier ja til noe - sier du samtidig nei til alternativ bruk av ressursen

3 1.innfri rettigheter egne rettighetslover 2.generell tilrettelegging for gode livsvilkår /lokal politikkutforming plan- og bygningsloven(PBL) kommuneloven (KL) Planlegg - Prioriter - Gjennomfør - opplegg for deltakelse/ medvirkning og politiske vedtak. -sammenheng i planer. PLANLEGG: PBL PRIORITERING/GJ.FØRING: KL KOMMUNENS OPPGAVER METODE

4 OVERORDNA KOMMUNAL STYRING FASTSATT GJENNOM: KOMMUNELOVEN Økonomiplan/års- budsjett med oversikt over pri- oriterte oppgaver PLAN- OG BYGNINGSLOVEN kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med handlingsdel 4

5 Bærekraftig utvikling imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov BÆREKRATIG UTVIKLING Miljømessig/fysisk Sosialt/kulturelt Økonomisk PBL: Formål §1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Kommun eloven Formål §1 Legge til rette for funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling 5

6 Det lokale selvstyret innebærer ikke retten til å sette egne mål på områder der det finnes nasjonale mål, men retten til å gjennomføre de nasjonale mål på en skredder- sydd måte NASJONALE MÅL – KOMMUNALT SELVSTYRE SKREDDERSØMMEN = KOMMUNEPLAN/HANDLINGSPROGRAM/ØK.PLAN Det lokale selvstyret er viktig – men ikke uten grenser 6

7 a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet § 3–1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven – noen punkter

8 Kommuneplanens SAMFUNNSDEL (temaplaner) Handlingsprogram økonomiplan/budsjett IVERKSETTING Kommuneplanens AREALDEL KOMMUNAL PLANSTRATEGI utviklingstrekk – utfordringer BEHOV FOR PLANER Reguleringsplan Kommunal planlegging den overordna og sektorovergripende planleggingen 8

9 temaplan for fysisk aktivitetet -idrett og friluftsliv bygger på kommuneplanens samfunnsdel Den skal gi oversikt og være et grunnlag for prioritering av ressurser i handlingsdel / økonomiplan 9 eksempel kommuneplan - Kultur og fritid -Videreutvikle kulturlivet og aktiviteten i frivillige lag og organisasjoner. -Utvikle moderne anlegg for fritidsaktiviteter. -Tilrettelegge og markedsføre våre muligheter for et variert friluftsliv. -Videreutvikle Buvatnet som friluftsområde. -Utvikle samarbeid med andre kommuner om kulturtilbud. Ulempen ved å sette seg mål er at man taper meningen av synet

10 Viktige spørsmål ved oppstart av plan for idrett og fysisk aktivitet • Har kommunen en samfunnsdel – og er temaet omtalt der – på hvilken måte? • Har kommunen vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet som kommunedelplan/sektorplan • Evaluering av planen - behov for revisjon 10

11 HVA OPPNÅS VED Å LEGGE PBL TIL GRUNN FOR PLANARBEIDET 11 Planen er automatisk med i kommuneplanfamilien Kommunestyret har ansvaret. Medvirkning er lovpålagt. Planprosessen er i stor grad regulert i PBL.

12 Plan- og bygningsloven er en demokratisk lov •forutsigbarhet •åpenhet •medvirkning •samordning og bygger på og skal være en kontrakt mellom involverte parter 12

13 PLANVEDTAK I KOMM.STYRET demokratisk prosess høring Brukere – velgere KOMMUNEN ER ANSVARLIG PLANMYNDIGHET Statlig fagmyndighet Fylkeskommune kan gi faglige råd rett til å delta – medvirkning fokus på særlige grupper (barn og unge, eldre ---) forutsigbarhet – åpenhet – medvirkning Samordning og medvirkning Formål §1-1 Mer demokratisk lov 13

14 TENK GJENNOM HVA MEDVIRKNING KAN GI AV MERVERDI – BEDRE PLAN • Tilfører det kunnskap ? • Bedrer det eierforhold i viktige fora/miljøer ? • Letter det gjennomføringen ? • Skaper det unødig støy i ubetydelige saker ? • Tilføres læring blant viktige samarbeidspartnere ? Medvirning er ressurskrevende og resultatet bør stå i forhold til innsatsen – mao. legg til rette for medvirkning når det legges opp til viktige endringer. 14

15 • Hva er hovedutfordringen – definer behov ut fra dagens befolkningssammensetning og framskrevet befolkningssammensetning: •Hvordan er ressurssituasjonen; økonomi, personell/bruk av frivillige •Hvordan kan behovet løses – i samarbeid med: andre offentlig/private/ interkommunalt samarbeid. (Skisser alternative løsninger) •Valg ut fra tilgjengelige ressurser – mest mulig igjen for innsatsen Tommelfingerregel ved planlegging 15 HUSK AT NÅR DET INVESTERES, ØKER DRIFTSUTGIFTENE

16 • Orkdal som inkluderende samfunn • Musikk, kunst, teater og kino • Idrett • Bibliotek • Museum, Kulturvern og Kulturarv • Forebyggende Ungdomsarbeid • Frivillighetssentralen 16 Det er ulike utfordringer som preger de forskjellige hovedområdene innenfor kultur-, fritid- og frivillighetssektoren. En del av disse utfordringene er knyttet til befolkningsvekst, noen er knyttet til teknologisk utvikling, andre igjen til praktiske problemstillinger. Orkdal kommune vil i kommende planperiode ha hovedfokus på følgende områder

17 1. Profesjonalisert tjenestetilbud innenfor kultursegmentet 2. Økonomisk forutsigbarhet for området 3. Fokus på tilrettelegging slik at frivilligheten kan fokusere på primæroppgaver 4. God og balansert tilgang på profesjonell kunst og kultur 5. Gode støtteordninger som stimulerer det lokale kulturliv til innsats og aktivitet 6. God teknisk infrastruktur for aktiviteter innenfor kultursegmentet 17 Strategier i forhold til utfordringer Et aktivt og rikt kulturliv er avgjørende for at Orkdal kommune skal ha en fortsatt positiv utvikling både mht vekst i folketall og livskvalitet hos innbyggerne. Som grunnforutsetning for kulturlivet så kreves det at Orkdal kommune har:

18 Vurdere ulike samarbeidsformer med idrettslagene mht eierskap, drift og utvikling av idrettsanlegg, herunder kommunalt eierskap av anlegg. Orkdal kommune ønsker å utvikle Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen til et unikt sentrumsområde der idrett, kultur og næring smelter sammen. Idretts- og friluftsanlegget skal gi et så bredt og godt tilbud at det tiltrekker seg brukere fra hele regionen, og følgelig virker stimulerende både på idrettsliv og næringsliv. Kommunen ønsker at idrettslagene skal være aktive medspillere i utviklingen av både nye og eksisterende anlegg i Orkdal. 18 HOVEDMÅL IDRETT

19 19 Enighet om målet ! Enighet om vegen fram mot målet!


Laste ned ppt "1 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SOM UTGANGSPUNKT FOR TEMATISK PLANLEGGING kommunal plan for fysisk aktivitetet -idrett og friluftsliv Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google