Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steffen Handal 7. april Aktuelle saker. Innhold •Tidsbruk •Arbeidstid barnehagen •Arbeidstid skoleverket •Veiledning av nyutdannede •Norm for lærertetthet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steffen Handal 7. april Aktuelle saker. Innhold •Tidsbruk •Arbeidstid barnehagen •Arbeidstid skoleverket •Veiledning av nyutdannede •Norm for lærertetthet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Steffen Handal 7. april Aktuelle saker

2 Innhold •Tidsbruk •Arbeidstid barnehagen •Arbeidstid skoleverket •Veiledning av nyutdannede •Norm for lærertetthet •Melding om Ungdomstrinnet •”Måler vi bort kvaliteten” Sogn og Fjordanes2

3 Lærerne ønsker å bruke mer tid til •Undervisningsrelaterte oppgaver •Faglig oppfølging av elevene •Faglige møter •Kompetanseutvikling/faglig ajourføring 3Sogn og Fjordane

4 Lærerne ønsker å bruke mindre tid til •Fellesmøter på skolen (ikke-faglige) •Dokumentasjon rundt enkeltelever •Lokalt læreplanarbeid •Oppfølging av og kontakt med enkeltelever •Rapportering til skoleeier og skoleledelse 4Sogn og Fjordane

5 5 Hovedmålet med denne stortingsmeldingen er at sentrale og lokale beslutningstakere, skoleledere og lærere blir mer bevisst hvordan lærernes tidsressurs i skolen brukes for å fremme elvenes læring. St. melding om oppfølginga av Tidsbrukutvalget

6 Sogn og Fjordane6 Arbeidstid og tidsbruk av PER AAHLIN I denne artikkelen drøftes hvordan lærerne bør ta mer makt over egen arbeidstid og egen tidsbruk. Det er nødvendig både av hensyn til lærernes arbeidsforhold og til deres profesjonalitet..

7 Fylkesinfo nr 36/2010 •Bruke tiltakslista i rapporten •Medbestemmelse •På alle nivåer i organisasjonen •Ta utgangspunkt i hva lærerne vil bruke mindre tid på, og hva de vil bruke mer tid på. •Ledelse et viktig moment i drøftingene, jf fylkesinfoen •Det er grunn til nok en gang å understreke sammenhengen mellom god yrkesutøvelse, rekruttering, kvalitet i opplæringa og yrkesutøvernes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Sogn og Fjordanes7

8 Innspill fra Utdanningsforbundet til komiteen: •Nasjonale bestemmelser må bidra til å styrke lærernes autonomi og profesjonalitet. •Byråkratiseringa må stoppes (nasjonale retningslinjer). •Hver lærer må ha ansvar for et rimelig antall elever. Økt lærertetthet. •Stopp bruk av assistenter til undervisning! •Støttefunksjoner til avlastning for skoleledere og lærere. •Etter – og videreutdanning. •Skolefaglig kompetanse på kommunenivå. •Må følges opp med bevilgninger. Sogn og Fjordanes8

9 Problemstillinger lokalt •Kan vi organisere skoledagen annerledes? •Er det sikkert at det er nødvendig å gjøre alt vi gjør? •Har vi vurdert alle pålegg profesjonelt? Kan vi si nei til noe? •Argumenterer vi samlet og profesjonelt? •Er forholdet mellom assistenter og lærer avklart? •Bruker vi fellesmøtene effektivt? •Rydder vi tid til fagmøter, og bruker vi tiden slik den bør brukes? •Har vi stilt krav om nødvendig utstyr? •Er utstyret på skolen i orden? •Kan vi bruke valgkampen? Sogn og Fjordanes9

10 Debatt om arbeidstid i barnehagen: •Alle mener det er nødvendig med økt pedagogtetthet •Vil økt antall pedagoger redusere voksentettheten? •Gruppestørrelsen er meget viktig •Mange stiller krav til et bedre arbeidsmiljø i barnehagene •Mange påpeker ”misbruk” av ubunden tid. Man ønsker en konkretisering. •Noen foreslår en tredeling av tida •Mindre delegering til barnehagene – etterlyser barnehagesjef! •Pedagogisk leder skal ikke være administrator s10Sogn og Fjordane

11 Mye kan gjøres og noe kan avtales •Kan man diskutere arbeidstid i barnehagene uavhengig av spørsmålet om pedagogtetthet, bemanningsnorm og gruppestørrelser? •Kan en arbeidstidsavtale løse alle arbeidsmiljøutfordringer? •Bør vi sette skytset inn mot Brustadutvalget og oppfølginga av Kvalitetsmeldinga og deretter vurdere arbeidstiden? •Hvordan møte arbeidsgivers krav om å fjerne eller styre den ubundne tida? s11Sogn og Fjordane

12 Arbeidstidsordning i barnehagen •Avtalen utløp 31.12.2010, og reforhandling av avtalen skjedde høsten 2010. Brudd – nemnd. •Utdanningsforbundet ville først og fremst verne om rettigheter, framfor alt ubunden tid •I tillegg var det maktpåliggende å etablere en bedre praksis for arbeidstidsordningene •Hva skjer i april 2011? •Status i arbeidet med SFS 2201 var tema i kontaktforum for barnehage 14. - 15. februar. s12Sogn og Fjordane

13 Omkamper om arbeidstid for lærerprofesjonen •Risiko for omkamper basert på erfaringene fra forhandlingene om arbeidstid for undervisningspersonalet høsten 2009 •KS prioriterte i hovedsak: større grad av lokale avtaler, flere arbeidsdager innenfor årsverket og større fleksibilitet ved fastsettelse av årsrammer for undervisning og ved fordeling av særskilte tidsressurser. •Utdanningsforbundet prioriterte i hovedsak: sentrale bestemmelser om arbeidstid, økning av tidsressurs til kontaktlærer, tydeliggjøring av undervisningspersonalets kjerneoppgaver, bestemmelser om redusert undervisningsplikt ved utvidede oppgaver, bestemmelser om arbeidsplaner som gir jevnere arbeidsbelastning gjennom året, tid til veiledning av nyutdannede og tilrettelegging for pedagogisk og administrativ ledelse ved den enkelte skole. Sogn og Fjordanes13

14 Begrunnelse for Plan A •Arbeidstidsforhandlinger for skoleverket – en defensiv kamp over en lang periode •Mange tvister om tolkninger av avtalen – harde konflikter – bygger ned tillit mellom partene •Ingen konfliktrett – økonomisk tap for lærerne når dette temaet bringes inn i hovedtariffoppgjøret, jf. 2006 •Verken dagens eller tidligere avtaler fører til rettferdig fordeling av arbeidsbyrde eller rettferdig fordeling av lærertetthet •Gir dagens avtale ledelsen rimelig innflytelse på fordeling av tidsressurser mellom ulike oppgaver? Sogn og Fjordanes14

15 Kunnskapsarbeidere i kunnskapsvirksomheter Sogn og Fjordanes15 •Kunnskapen om arbeidsutførelsen er primært knyttet til virksomhetens medarbeidere, og i mindre grad til teknologi, maskiner, produksjonsprosesser og formelle prosedyrer. •Kunnskapen er i liten grad nedfelt i den formelle delen av organisasjonen, den er mer individ- og gruppebasert. •Arbeidet som utføres bærer gjerne et personlig preg, mye av arbeidet er intellektuelt, og de ansatte setter sitt ”fingeravtrykk” (personlige preg) på jobbutførelsen. •Når profesjonelle kalles kunnskapsarbeidere, er det fordi deres fremste verktøy for å få arbeidet gjort er den kunnskap de har ervervet seg om sin profesjon gjennom utdannelse og praksis.

16 Arbeidstidsavtalen i skoleverket •Avtalen utløper ved årsskiftet 2011 •Ny omkamp, midlertidig fred eller debatt mot nye løsninger? •Arbeidstidsgruppe •Rep.skapet har gitt tilslutning til en langsiktig strategi der lovverk og avtaleverk ses i sammenheng •En forutsetning er en forankring i organisasjonen fram mot LM i 2012 •Sak for fylkeslederne på torsdag og for rep.skapet i juni s16Sogn og Fjordane

17 VEILEDERNE: Er det spesifikt satt av tid til møter mellom veileder og den veiledete? Sogn og Fjordanes17

18 Rammebetingelser for veiledere •Lønnmessig kompensasjon:29 % får det •Nedsatt undervisningstid:42 % har det ”Blir frigjort fra andre oppgaver og veileder i bundet tid” ”Jeg har 9 timer på min arbeidsplan til dette” ”Eg er senior og nyttar ein del av seniortida mi til dette arbeidet” ”…Har gitt timer uten tid og lønn. Veisøker har hatt stort behov for veiledning utover disponibel tid pga svært krevende arbeidsoppgaver” ”Vanskelig å finne veiledningstid når den nytilsatte ikke har avsatt tid til dette. Skulle gjerne hatt lønnskompensasjon”. Sogn og Fjordanes18

19 Store kontraster i veiledernes tilbakemeldinger: ”Vi har i vår kommune funnet en svært hensiktmessig måte å organisere veiledningen på. Denne modellen kan etter min mening med fordel brukes i en oppstartsfase i flere kommuner” ”Har ikke fått annen informasjon enn at den nyutdannede læreren kom og fortalte meg at jeg var veilederen hennes” ”Jeg har fått veiledningsoppgaver uten noen føringer og forventninger fra ledelsen. Det er dårlig tilrettelagt, og vanskelig å gjennomføre for begge parter” Sogn og Fjordanes19

20 NYUTDANNEDE: Har din skole etablert et veiledningstilbud? Sogn og Fjordanes20

21 NYUTDANNEDE: Er det spesifikt satt av tid til møter mellom deg og veileder? Sogn og Fjordanes21

22 Rammebetingelser for nyutdannede • 26 % har fått nedsatt undervisningstid • 44 % (KS/KD) mener at det er satt av tilstrekkelig tid på arbeidsplanen ”Vi har et flott opplegg her i vår kommune. Det er rett og slett kjempebra” ”Veiledningen er sporadisk” ”Måtte forhandle for å få skikkelig veiledning. Dårlig organisert fra ledelsens side”. ”Jeg klarer ikke å se på veiledningen som noe positivt da det føles som ekstraarbeid” Sogn og Fjordanes22

23 Om veilederen – kompetanse og tid •73 % mener veilederen har tilstrekkelig veiledningskompetanse •men 1 av 3 mener at veilederen ikke har nok tid til dem ”Jeg får ikke veiledning av mentor fordi hun ikke har tid” ”Veilederen bør ha et kurs i det å veilede. Veilederen bør også komme med et forslag på hva veiledning skal og bør inneholde” ”God veileder, men hennes tid blir spist opp av møter og veiledningen faller ofte ut” Sogn og Fjordanes23

24 Oppsummering •Det er i vårt materiale få skoler som ha kommet i gang med veiledningsordning som en direkte følge av intensjonsavtalen •Det er store forskjeller i omfang, organisering og vilkår •Veiledere og veiledete er likevel i hovedsak fornøyde •..men mest fornøyd er de med nedsatt undervisningstid •Det er behov for mer formell veilederutdanning •Det har i liten grad vært gjennomført drøftinger •Det er behov for nærmere analyser av materialet, særlig gjelder det svar fra HTV og ATV Sogn og Fjordanes24

25 Norm for lærertetthet •Soria Moria II: Regjeringen vil legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. •Utdanningsforbundet har drevet et aktivt påvirkningsarbeid for å få denne typen bestemmelse inn i partiprogrammene (Ap og SV) og inn i regjeringserklæringen. •Vi er svært utålmodige og har hele tiden presset på for at løftet skal gjennomføres. Men her er det trolig uenighet internt i regjeringen og innføring av slike regler skaper mange utfordringer og mange valg må gjøres. Sogn og Fjordanes25

26 Norm for lærertetthet II •Aktuelle problemstillinger: –Hva slags kriterium skal velges (hvilken statistikk har vi?) og hva slags undervisning skal sikres et ressursnivå gjennom en norm? –Begge skoleslag – gradvis innføring? –Norm bare tildelingskriterium eller skal den også styre ressursbruk mellom trinn i grunnskolen (ulik norm på ulike trinn)? –Finnes de ekstra lærerne som trengs? –Hvordan prioritere dette tiltaket i forhold til andre tiltak som også vil kreve økt antall lærere, for eksempel økt omfang av videreutdanning? Sogn og Fjordanes26

27 Norm for lærertetthet III •Drøftingsmøte og foreløpig høring til KD i okt/nov 2010 •Venter formell høring med det aller første •Har hatt seminar med KUF-komitéen på Stortinget i januar 2011 for å synliggjøre begrunnelser og valgmuligheter •Vår hovedbegrunnelse for norm er ikke behov for generelt høyere nivå på lærertetthet, men på grunn av urettferdigheten som skapes gjennom store forskjeller i lærertetthet: Hver skole må få mulighet til å drive individuell tilpasning innenfor en forsvarlig ressursramme. •Vårt hovedmål: Sikre forsvarlig lærertetthet i ordinær undervisning på alle skoler. Sogn og Fjordanes27


Laste ned ppt "Steffen Handal 7. april Aktuelle saker. Innhold •Tidsbruk •Arbeidstid barnehagen •Arbeidstid skoleverket •Veiledning av nyutdannede •Norm for lærertetthet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google