Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL PANGSTART Opplæring lokale tillitsvalgte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL PANGSTART Opplæring lokale tillitsvalgte"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL PANGSTART Opplæring lokale tillitsvalgte
VELKOMMEN TIL PANGSTART Opplæring lokale tillitsvalgte Ta hele styret i bruk! Motivasjon til å ta fatt på store oppgaver i 2013!

2 Dette er Norges Bondelag tuftet på:
Dette er Norges Bondelag tuftet på: § 1. Formål Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte til eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier. Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.

3 Planprosessene i Norges Bondelag er lagt opp slik:
Planprosessene i Norges Bondelag er lagt opp slik: Årsmøtet vedtar 4-årig prinsipprogram Styret vedtar årlige virksomhetsplaner med prioriterte saker og mål for virksomhetsområdene, samt budsjetter Administrasjonen utarbeider tiltaksplaner med utgangspunkt i dette. Prinsipprogram erstattes med næringspolitisk program i Det står det om på en plansje lenger ned.

4 Tidlig idéfangst for de neste fire år:
Tidlig idéfangst for de neste fire år: Fristen har gått ut, men kanskje like viktig å vise at alle hadde muligheten til å gi tidlig innspill. Selve programmet kommer på høring i februar 2013, så toget har ikke gått

5 Vi får Norge til å gro! Fra prinsipprogram Våre løfter er at landbruket, i tillegg til å produsere mat … - gir gode og mangfoldige matopplevelser - skaper grobunn for levedyktige lokalsamfunn - fornyer verdiskapingen fra gården - gjør landet vakkert.

6 Høring Næringspolitisk program
Forslag til næringspolitisk program for 2012 – 2017 kommer til lokal- og fylkeslagene på høring i februar 2013. Vedtas på årsmøte i Norges Bondelag juni 2013. Erstatter prinsipprogrammet, fortsatt 4-årig.

7 Lokallaget i alt dette MÅ BØR KAN
Gjennomføre årsmøte innen 1. november. Ha aksjonsberedskap i tråd med vedtatte planer. Informere medlemmene om lagets aktivitet. Drive aktiv medlemsverving. Følge opp nye medlemmer. Delta på fylkets årsmøte/ledermøte/regionmøte. Høring før jordbruksforhandlingene . Følge opp arealsaker og andre aktuelle kommunale saker . Avholde minst et faglig møte i året. Arrangere minst et sosialt tiltak i året . Arrangere minst et utadrettet tiltak med målgruppe politikere og folk flest (følge opp sentrale kampanjer). Ha kontakt med mediene . Følge opp HMS-kampanjen. Arrangere kurs/studieringer Arrangere Åpen gård Delta på bygdedager eller andre arrangement i bygda Gjennomføre aktiviteter rettet mot skolen Drive rekruttering til landbruksutdanning Arbeide med grunneiersaker

8 Årshjulet i Bondelaget - en sjekkliste for lokallag
Årshjulet i Bondelaget - en sjekkliste for lokallag September – desember Årsmøte i lokallaget skal i følge Lover for Norges Bondelag holdes innen 1. november, husk: o Start arbeid i valgkomiteen tidlig o Styret planlegger møtet og lager forslag til årsmelding for året som gikk og til arbeidsplan for neste år o Varsel til medlemmene må ut minst 14 dager før møtet o Kasserer avslutter regnskapet og kontakter revisor o Melding om valg med mer sendes fylkeslaget umiddelbart etter møtet. Varsel til medlemmene kan skje på sms, men innkalling og sakliste skal de kunne finne et sted. F.eks på hjemmesida til STB, annonse i avisa, oppslag på lokal informasjonstavle. Melding om valg – skjema ligger på Norges Bondelag si nettside: Gul boks ”For lokallag og tillitsvalgte” -> meny vestre side: Årsmøte og styrearbeid i lokallaget. Nederst finner en ”Melding etter årsmøte i lokallaget”. Vi denne sida ”live” (direkte fra hjemmesida) etterpå.

9 September – desember forts.
September – desember forts. Høst og vinter er tid for studiearbeid, kurs og temamøter. Studiemateriell som bl.a. danner grunnlag for høringsarbeidet foran jordbruksforhandlingene blir sendt ut hver høst. Ledermøte i fylkeslaget gjennomføres i september – november. Her er det viktig at alle lokallag er representert Verveaktiviteter planlegges og gjennomføres. Husk plan for oppfølging av nye medlemmer. Utheva skrift er MÅ-aktivitet. I høst hadde vi to ledermøter: Studieturen til England og felles ledermøte på Midt Norsk Temakonferanse.

10 Januar – mars  Regionmøter i regi av fylkeslaget
 Kontingentkravet går ut, med frist 1. mars  Uttale før forhandlingene sendes fylkeskontoret til fastsatt frist i fylket (ca 1. mars)  Utadrettede aktiviteter før jordbruksforhandlingene – informasjon om årets aktiviteter kommer fra fylkeslaget og Norges Bondelag  Avgjørelse om lokallaget skal arrangere Åpen Gård  Årsmøte i fylkeslaget skal i følge Lover for Norges Bondelag holdes innen utgangen av april (gjennomføres oftest i mars) – forbered lokallagets deltakelse.

11 April – september  Planlegging av aktivitetene på Åpen Gård
April – september  Planlegging av aktivitetene på Åpen Gård  Jordbruksforhandlingene – følg med på info fra fylkeslaget og Norges Bondelag  Aksjonsberedskap  Årsmøte i Norges Bondelag i juni – følg med på nett  Gjennomføring av Åpen Gård i august  Start planlegging av årsmøte i lokallaget. I tillegg kommer lokale saker som arealspørsmål, grunneierorganisering, forvaltning (SMIL-midler mm) og sosiale tiltak. Organisasjonshåndboka er et nyttig verktøy.

12 Da tar vi en runde direkte på www.bondelaget.no !
Da tar vi en runde direkte på ! Forsiden til NB For lokallag og tillitsvalgte -> årsmøte og styrearbeid i lokallaget Om bondelaget -> lover og prinsipprogram Hjemmesiden til Sør-Trøndelag Bondelag -> bak boksene Nyhetssaker – send gjerne inn stoff  Vis hvor de kan finne sånn som organisasjonshåndboka, temasider, ansatte, kontaktlister, samarbeidsadvokater, arrangement, reiseregningsskjema for lokallagene. Ang reiseregninger lokallagene: Satsene settes av lokallaget + til hvilke type møter de gjelder. Skjemaene sendes inn til fylkeskontoret (?) og utbetales fra BS/NB sentralt. Krav kommer lokallagene deretter.

13 Nyttig for oss der ute på nettet

14 SMARTE MÅL Spesifikk Målbart Ambisiøst Realistisk Tidsbestemt
SMARTE MÅL Spesifikk Målbart Ambisiøst Realistisk Tidsbestemt ”Du får det styret du fortjener – spill på de strengene du har!” MÅL = AKTIVITETER på årsplanen!  Visjon Sør-Trøndelag Bondelag: ”Vi skaper levende verdier i levende bygder”. Hovedmål STB 2010 – 2015: Være ledende i utviklingen av sørtrøndersk landbruk. Være en sterk og slagkraftig organisasjon for våre medlemmer. Medvirke til at våre medlemmer utvikler egne ressurser på gården og i bygda. Prioriterte arbeidsområder i 2013: Mer inntektsutvikling i kroner enn gjennomsnitt hos andre yrkesgrupper i samfunnet. Øke antall medlemmer med 150 medlemmer i netto. Et valgresultat som gir den beste landbrukspolitikken.

15 Eid Bondelag – 236 medl i 2011, S&F
Aktivitetar, hendingar og saker Eid bondelag har styrt med: Fagtur til Bergen.22 medl.deltok.Kjempetur. Akekveld på Harpefossen med påfølgande ”Etterenjing” Hms –kurs på kyrkjetunet.40 medl.deltok Sjukehusaksjonen i Oslo Inspirasjonssamling for tillitsvalgde i lokallaga på Skei, der Eid bondelag var eit av laga som skulle inspirere. Innspel til årets jordbruksforhandlingar. Sjå eige ark. Vi har og vore til Oppstryn og Vik for å fortelje korleis vi gjer det

16 Eid fortsatt i 2011 Temakveld,beskjæring av frukttre i samarbeid med Hagelaget. Fylkesårsmøte,3 utsendingar frå Eid,der vi vart kåra som årets lokallag i Sogn og Fjordane.Seinare på våren var vi 1 av 3 lokallag som fekk hederleg omtale på årsmøte til Norges bondelag Bodstikkestafetten i operahuset og veksling i Honndalen med bondekafe. Stor overlevering av Bodstikka til minister utanfor Stortinget. Påsketreff i Operahuset i samarbeid med Harpefossen

17 Og enda mer Eid – masse tips
Setredag i samarbeid med Hjellesetra Vel Eid bondelag gjekk til filmen i 2011. Dugnad Malakoff Rockefestival Næringslivsmøte ilag med resten av næringslivet i Eid Grillkveld i Naustet til Dag Starheim Plastinnsamling. 3 bondekafear på toppen kafe,kun sosialt ,ikkje noko fageleg program. Eid bondelag 27/ ,leiar Knut Tore Nes Hjelle

18 MÅL = aktiviteter på årsplanen!
MÅL = aktiviteter på årsplanen! IDEDUGNAD I GRUPPER: Bland styrene til blandalag – idédugnad 10 min Styrene sammen – hva bruker vi å gjøre, hva mer har vi lyst til å gjøre? Ca 15 min Men vi er enda ikke helt ferdig! Presentasjonene gjør vi etter neste runde med gruppearbeid. Ha plansje må – bør – kan oppe under gruppearbeidet.

19 ”Tørre å spørre!” Snurr film 
”Tørre å spørre!” Snurr film 

20 Verveansvarlig i lokallagene:
Vedtektsendring fra årsmøtet 2012 § 15. Styret i lokale bondelag, pkt b; Styret skal blant annet: 1. Velge nestleder, kasserer, sekretær, studieleder og verveansvarlig innen styret. Vedtektsendringen er basert på et forslag fra verveutvalget våren 2012 og hensikten er å plassere ansvar for at vervearbeidet i lokallagene følges opp. Mandat for verveansvarlig i lokallagene Sørge for rapportering om medlemsutviklingen i lokallaget på alle styremøter. Sørge for at måltall for medlemsutvikling og vervetiltak inngår i lokallagets årsplan Sørge for rapportering om medlemsutvikling i lokallagets årsberetning. Sørge for at lokallaget har en strategi for å verve nye medlemmer på alle sine møter og arrangementer. Sørge for at lister over nye bønder følges opp i lokallaget. Ha oppdatert vervemateriell tilgjengelig. Delta på vervekurs i fylket

21 ”Tørre å spørre” – introduksjon
Et høyt og stabilt medlemstall er svært viktig for Norges Bondelag. Et høyt medlemstall gir slagkraft og forhandlingsstyrke. Vervekampanjen ”Tørre å spørre” ble lansert på årsmøtet 2012. ”Tørre å spørre” videreføres som vervebegrep Kampanjen i 2012 har målsetting om å verve om lag 1500 nye medlemmer i en intensiv periode, slik at Norges Bondelag har medlemmer innen utgangen av 2012.

22 Medlemskap på 1-2-3 Innmelding: Medlemskontingent 2013
SMS: Send BONDE <navn> <telefonnr> til 2030 Nett: bondelaget.no/medlem Telefon/skjema Telefon eller kontakt fylkeskontoret Via lokallaget Medlemskontingent 2013 Personlig kontingent kr 515,-/780,- Servicekontingent etter areal og produksjon (maks kontingent kr 7.000,- eks mva) Regnemodell for kontingent på bondelaget.no

23 SMS-verving: Send BONDE <navn> og <nummer> til 2030
Sms-verving er et godt og enkelt verktøy i medlemsvervingen. Husk å lagre nummeret 2030 og kodeordet BONDE på din mobil. Bestill sms-visittkort i nettbutikken. Slik fungerer det: Ververen sender en sms med teksten ”BONDE Kari Nordmann ” til 2030. Ververen får bekreftelse på sms om at tipset er mottatt. Bondelagets faste telefonververe tar kontakt innen tre virkedager. Den som verves bør være inneforstått med at det kommer en telefon fra Norges Bondelag. Nye medlemmer i Bondelaget får velkomstpakke tilsendt ukentlig. Velkomstbrevet inneholder kontaktinfo til lokallagsleder

24 Vervepremier Det skal lønne seg å gjøre en god vervejobb! Nå kan du ”vinne” gavekort i FK-butikken hver gang du verver. Ett nytt medlem gir gavekort kr 400,- i FK-butikken. Når du verver og henter ut gavekortet, får også Bondelagets populære BONDE t-skjorte (verdi kr 100,-). Bruk kontaktskjemaet på bondelaget.no for å hente ut vervepremien. Kontaktskjemaet ligger under ”Tørre å spørre”-boksen.

25 Politisk innflytelse lokalt
Vi jobber videre med årsplanene – Stortingsvalg 2013 Gruppearbeid – tre oppgaver: Hva kan lokallaget gjøre for å øke kunnskapen om landbruk hos lokalpolitikerne? Hvordan kan vi bruke lokalavisa for å spre kunnskap om landbruk i vårt område? Hvordan kan vi bruke sosiale media til å spre kunnskap om landbruk/yrket vårt?

26 Nå vil vi høre hvordan det skal gå
PRESENTASJONER AV AKTIVITETSPLANER!

27 http://www.youtube.com/watch?v=l7Ie9NqeIpM&feature=share 10.09.2004
  Vis i praksis hvordan en filmsnutt deles på Facebook. Bruk gjerne noen av deltagerne sin profil 

28 På full fart inn i 2013 – lykke til 


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL PANGSTART Opplæring lokale tillitsvalgte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google