Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om endringer i norsk selskapsrett som følge av EUs arbeid med modernisering av selskapsretten m.v. INDUSTRIJURISTSEMINARET 2005 Professor dr. juris Tore.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om endringer i norsk selskapsrett som følge av EUs arbeid med modernisering av selskapsretten m.v. INDUSTRIJURISTSEMINARET 2005 Professor dr. juris Tore."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om endringer i norsk selskapsrett som følge av EUs arbeid med modernisering av selskapsretten m.v.
INDUSTRIJURISTSEMINARET 2005 Professor dr. juris Tore Bråthen

2 Professor dr. juris Tore Bråthen
Temaet Introduksjon Emner for forelesningen Generelt om EU-selskapsretten Den senere utvikling i EU-selskapsretten Case-law EUs arbeid med modernisering av selskapsretten Utviklingen av EU-selskapsretten – hvilken betydning har dette for norsk rett? Professor dr. juris Tore Bråthen

3 Professor dr. juris Tore Bråthen
Temaet (forts.) Litteratur Werlauff: EU-selskabsret (3. udg., København 2003) Sundby: EUs arbeid med modernisering av selskapsretten, Tidsskrift for Forretningsjus 2003:4 s Sundby: Det nye selskapsrettslige landskap, Lov og Rett 2005 (under trykking) Professor dr. juris Tore Bråthen

4 Generelt om EU-selskapsrettens betydning for norsk selskapsrett
Utgangspunktet: Selskapsrett er EU-rett Primær og sekundær EU-rett Rettslige instrumenter Forordninger Direktiver Rekommandasjoner Professor dr. juris Tore Bråthen

5 Professor dr. juris Tore Bråthen
EU-rett (forts.) Forordninger Forordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE). Rådets direktiv nr. 2001/86/EF om medarbeiderinnflytelse. Forordning (EØF) nr. 2137/85 av 25. juli 1985 om europeiske økonomiske foretaksgrupper Professor dr. juris Tore Bråthen

6 Professor dr. juris Tore Bråthen
EU-rett (forts.) Selskapsdirektivene - Favner videre enn norsk rett - Løpende nummerering - 10 vedtatte og fire på forslagsstadiet Med hjemmel i Roma-traktatens art. 44(2) g om etableringsfrihet, er det utstedt ti selskapsdirektiver. I tillegg kommer fire selskapsdirektiver som bare er på forslagsstadiet. Selskapsdirektivene regulerer den sentrale selskapsrett, men også flere rettsfelt som i norsk rett tradisjonelt ikke behandles under termen selskapsrett; regnskapsrett, revisjonsrett og foretaksregistreringsrett, samt deler av børs- og verdipapirretten. Direktivene er gitt løpende nummerering fra første til fjortende, uavhengig av om de er vedtatt eller bare på forslagsstadiet. Professor dr. juris Tore Bråthen

7 Professor dr. juris Tore Bråthen
EU-rett (forts.) Første selskapsdirektiv om registrering og offentliggjøring av opplysninger (Publisitetsdirektivet), jf. 68/151/EØF. Annet selskapsdirektiv om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen (Kapitaldirektivet), jf. 77/91/EØF. Tredje selskapsdirektiv om fusjon mellom selskaper av ASA-typen (Fusjonsdirektivet), jf. 78/855/EØF. Fjerde selskapsdirektiv om harmonisering av årsregnskap (Årsregnskapsdirektivet), jf. 78/660/EØF. Forslag til femte selskapsdirektiv om selskapsorganisasjonen i selskaper av ASA-typen (Strukturdirektivet), jf. siste utkast i COM (1991) 372 final. Sjette selskapsdirektiv om fisjon av selskaper av ASA-typen (Fisjonsdirektivet), jf. 82/891/EØF. Professor dr. juris Tore Bråthen

8 Professor dr. juris Tore Bråthen
EU-rett (forts.) Syvende selskapsdirektiv om konsoliderte årsregnskap (Konsernregnskapsdirektivet), jf. 83/349/EØF. Åttende selskapsdirektiv om kvalifikasjonskrav til revisorer (Revisordirektivet), jf. 84/253/EØF. Forslag til niende selskapsdirektiv om materiell konsernrett (Konserndirektivet). Forslag til tiende selskapsdirektiv om grenseoverskridende fusjon (Fusjonsdirektivet), jf. COM (2003) 727 final. Ellevte selskapsdirektiv om filialer i en annen medlemsstat (Filialdirektivet), jf. 89/666/EØF. Tolvte selskapsdirektiv om enkeltmannsselskaper (Enkeltmannsselskapsdirektivet), jf. 89/667/EØF. Trettende selskapsdirektiv om takeovers (Takeoverdirektivet), jf. 2004/25/EF Forslag til fjortende selskapsdirektiv om grenseoverskridende flytting av registrert kontor (direktiv om flytting av registrert kontor) Professor dr. juris Tore Bråthen

9 Professor dr. juris Tore Bråthen
EU-rett (forts.) Direktivene gjelder for selskaper av ASA-typen. Følgende selskapsdirektiver gjelder for både selskaper av ASA-typen og selskaper av AS-typen: Publisitetsdirektivet (selskapsdirektiv nr. 1) Årsregnskapsdirektivet (selskapsdirektiv nr. 4) Konsernregnskapsdirektivet (selskapsdirektiv nr. 7) Filialdirektivet (selskapsdirektiv nr. 11) Enkeltmannsselskapsdirektivet (selskapsdirektiv nr. 12) Professor dr. juris Tore Bråthen

10 Den senere utvikling i EU-selskapsretten
EF-domstolens case-law Golden shares-dommene (C-367/98, C-483-/99, C-503/99) Gylne aksjer tildelt staten i forbindelse med privatisering Slike gylne aksjer er som utgangspunkt et hinder for den frie flyt av kapital og dermed for etableringsretten Professor dr. juris Tore Bråthen

11 EF-domstolens case-law (forts.)
Centros-dommen (C-212/97) Nærmere om Centros-dommen Inspire Art (C-167/01) Überseering (C-208/00) Professor dr. juris Tore Bråthen

12 Den senere utvikling i EU-selskapsretten
EUs arbeid med modernisering av selskapsretten Bakgrunnen Mens arbeidet pågikk – finansskandalene som resulterte i Sarbanes-Oxley Act Professor dr. juris Tore Bråthen

13 EUs arbeid med modernisering av selskapsretten (forts.)
Wintergruppen (“The High Level Group of Company Law Experts”) (etablert 2001) Rapport vedrørende 13. Selskapsdirektiv (Takeoverdirektivet) (avgitt 10. januar 2002) Generell rapport om endringer i europeisk selskapsrett (avgitt 4. november 2002) Professor dr. juris Tore Bråthen

14 EUs arbeid med modernisering av selskapsretten (forts.)
Kommisjonens Action Plan (avgitt 21. mai 2003) Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union-A Plan to Move Forward, COM (2003) 284 final Professor dr. juris Tore Bråthen

15 Kommisjonens innstilling (forts.)
Fem temaer: Corporate governance Selskapets kapitalforhold Konserner Restrukturering og flytting av selskaper De nye selskapstypene Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

16 Kommisjonens innstilling (forts.)
Tidsramme Kort sikt ( ) Mellomlang sikt ( ) Lang sikt (2009 eller senere) Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

17 Kommisjonens innstilling (forts.)
Tiltak på kort sikt ( ) CG Direktiv om Annual CG-statement Direktiv om styrking av aksjonærrettigheter Rekommandasjon om independent directors Rekommandasjon om lederlønninger Direktiv om ansvar for finansiell informasjon Etablering av europeisk CG-forum Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

18 Tiltak på kort sikt (2003-2005) (forts.)
Kapitalspørsmål Direktiv (endring) om forenkling av kapitalregulering (forenkling av Annet selskapsdirektiv - Kapitaldirektivet) Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

19 Tiltak på kort sikt (2003-2005) (forts.)
Konserner m.v. Direktiv (endring) om Increased disclosure of group structure and relations, both financial and non financial Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

20 Tiltak på kort sikt (2003-2005) (forts.)
Restrukturering Forslag til direktiv om grenseoverskridende fusjon (tiende selskapsdirektiv) Forslag til direktiv om flytting av hovedsete (fjortende selskapsdirektiv) Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

21 Tiltak på kort sikt (2003-2005) (forts.)
European Private Company Feasibility study in order to assess the practical needs for – and problems of – a European Private Company Nye selskapsformer Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

22 Kommisjonens innstilling (forts.)
Tiltak på mellomlang sikt ( ) CG Direktiv om institusjonelle investorers plikt til å synliggjøre investering- og stemmepolicy Direktiv om valg mellom selskapsstrukturer (monistic/dualistic board structures) Direktiv om styremedlemmers rettigheter og ansvar Studie om konsekvensene av styrking av prinsippet om one share/one vote Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

23 Tiltak på mellomlang sikt (2006-2008) (forts.)
Kapitalspørsmål Studie om det alternative kapitalregime Konserner m.v. Direktiv om Framework rule for groups, allowing the adoption at subsidiary level of a co-ordinated group policy Direktiv om begrensninger i adgangen til å bruke pyramidestrukturer, i hvert fall for børsnoterte selskaper Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

24 Tiltak på mellomlang sikt (2006-2008) (forts.)
Restrukturerering Forenklinger av Tredje selskapsdirektiv (Fusjonsdirektivet) og Sjette selskapsdirektiv (Fisjonsdirektivet) European Private Company Oppfølging av studien om European Private Company Annet Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

25 Kommisjonens innstilling (forts.)
Tiltak på lang sikt (2009 eller senere) Oppfølging av studien om det alternative kapitalregime Fire av disse temaene vil bli gjennomgått. De nye selskapstypene vil ikke behandles her, men det er bl.a tale om et europeisk AS-selskap. Professor dr. juris Tore Bråthen

26 Status pr. februar/mars 2005
Trettende selskapsdirektiv (Takeoverdirektivet) er vedtatt Forslag til tiende selskapsdirektiv om grenseoverskridende fusjon (Fusjonsdirektivet) er i ferd med å bli vedtatt Forslag til fjortende selskapsdirektiv om grenseoverskridende flytting av registrert kontor (direktiv om flytting av registrert kontor) er i ferd med å bli vedtatt Professor dr. juris Tore Bråthen

27 Status pr. februar/mars 2005 (forts.)
Rekommandasjon om styremedlemmers uavhengighet (vedtatt 6. oktober 2004) Rekommandasjon om lederlønninger (vedtatt 6. oktober 2004) Professor dr. juris Tore Bråthen

28 Status pr. februar/mars 2005 (forts.)
Forslag til direktiv om styrket aksjonærinnflytelse Høring avsluttet i desember 2004 Planlagt vedtatt i 2005 Fremlagt forslag til endringer i Annet selskapsdirektiv (Kapitaldirektivet) Professor dr. juris Tore Bråthen

29 Status pr. februar/mars 2005 (forts.)
Forslag til endringer i Fjerde selskapsdirektiv (Årsregnskapsdirektivet) og Syvende selskapsdirektiv (Konsernregnskapsdirektivet) Professor dr. juris Tore Bråthen

30 Betydning for norsk rett
Oversikt Historisk betydning Europeisk selskapsrett rykker nærmere Spesielt om takeovers Enkeltregler Fremtidige endringer Professor dr. juris Tore Bråthen

31 EU-rettens historiske betydning for norsk selskapsrett
Aksjelovene av 1997 Noe av bakgrunnen for aksjelovreformen EU-reglene særlig innrettet mot ASA – i Norge liknende regler for AS Tilpasningen Rettspraksis - beskjeden betydning hittil Professor dr. juris Tore Bråthen

32 Europeisk selskapsrett rykker nærmere
Filialer som driver virksomhet i Norge (NUF) Bruken av filialer Bakgrunnen: Konsekvens av Centros m.fl. Et selskap stiftet i en EU-/EØS-stat kan ikke hindres i å drive virksomhet gjennom filial i en annen EU-/EØS-stat Det kreves ikke økonomisk aktivitet i stiftelsesstaten Den rettslige reguleringen av NUF Utgangspunktet: Reguleres av stiftelsesstatens rett Beskatning: Som et norsk AS/ASA Professor dr. juris Tore Bråthen

33 Professor dr. juris Tore Bråthen
Filialer (forts.) Kan norske selskaper ”eksportere” sin selskapsform ved å drive virksomhet gjennom filial i en EU-/EØS-stat? Beror på om Norge legger til grunn ”hovedseteteorien” eller ”stiftelsesteorien” Stiftelsesteorien: Selskaper reguleres av lovgivningen i den stat selskapet er stiftet (registrert) Hovedseteteorien: Selskaper reguleres av lovgivningen i den stat selskapets faktiske hovedsete ligger Professor dr. juris Tore Bråthen

34 Professor dr. juris Tore Bråthen
Kan norske selskaper ”eksportere” sin selskapsform ved å drive virksomhet gjennom filial (forts.) Stiftelsesteorien legges til grunn i de fleste EU-stater + Danmark, Sverige og Finland Norge – uklart hvilken teori som gjelder Lovavdelingen synes å mene at hovedseteteorien er gjeldende rett i Norge Konklusjonen Professor dr. juris Tore Bråthen

35 Europeisk selskapsrett rykker nærmere
Flytting av hovedsete Forutsetning: Forslag til tiende selskapsdirektiv om grenseoverskridende fusjon (Fusjonsdirektivet) blir vedtatt Skatt Grenseoverskridende fusjoner Forutsetning: Forslag til fjortende selskapsdirektiv om grenseoverskridende flytting av registrert kontor (direktiv om flytting av registrert kontor) blir vedtatt Professor dr. juris Tore Bråthen

36 Betydning for norsk rett - Takeoverdirektivet
Takeoverdirektivet (oversikt) Mandatory bid rule (tilbudsplikt) Forsvarstiltak Nøytralitetsregelen Break through-regelen Opt out-regelen, opt in-regelen, gjensidighetsregelen Squeeze out and sell-out rights Professor dr. juris Tore Bråthen

37 Takeoverdirektivet (forts.)
Implementering i norsk rett Lovutvalg Professor dr. juris Tore Bråthen

38 Takeoverdirektivet (forts.)
Nærmere om forsvarstiltak Nøytralitetsregelen Perioden etter at bud er offentliggjort Styret må innhente GFs samtykke før det kan gjennomføres tiltak som kan legge hindringer i veien for budet Beslutninger truffet før budets offentliggjøring, men som ikke er gjennomført, må ha GFs samtykke dersom gjennomføringen kan medføre hindringer for budet Styret kan innhente konkurrerende bud Norge: Vphl. § 4-17 Professor dr. juris Tore Bråthen

39 Nærmere om forsvarstiltak (forts.)
Break through-regelen – visse strukturelle hindringer nøytraliseres Kompensasjon til aksjonærer som taper særskilte rettigheter ved gjennomskjæringen Hvem skal betale? Poison-pill? Professor dr. juris Tore Bråthen

40 Break through-regelen (forts.)
Omsetningsbegrensninger Samtykke, forkjøpsrett, eiertak m.v. Opphører ved budets offentliggjøring Stemmerettsbegrensninger m.v. nøytraliseres på GF som tar stilling til forsvarstiltak Ved aksept fra 75% av den stemmeberettigede kapital nøytraliseres begrensninger i retten til overdragelse, stemmerettsbegrensninger og rettigheter til å utpeke styremedlemmer Professor dr. juris Tore Bråthen

41 Nærmere om forsvarstiltak (forts.)
Opt out-reglen, opt in-regelen og gjensidighetsregelen Valg på nasjonalt nivå og selskapsnivå Opt out-regelen: Nøytralitetsregelen og breake through-regelen er deklaratoriske Vil Norge gjøre unntak fra nøytralitetsregelen og/eller gjennomskjæringsregelen? Professor dr. juris Tore Bråthen

42 Professor dr. juris Tore Bråthen
Opt in-regelen Selv om nøytralitetsregelen og/eller gjennomskjæringsregelen er gjort deklaratoriske, kan det enkelte selskap velge å legge reglene til grunn Beslutningen må opplyses til tilsynsmyndigheten (børsen?) Beslutningen må treffes med vedtektsflertall Beslutningen kan reverseres med vedtektsflertall Professor dr. juris Tore Bråthen

43 Gjensidighetsregelen
Nasjonal lovgivning kan bestemme at selskaper som selv har valgt å legge til grunn nøytralitetsregelen og/eller gjennomskjæringsregelen, ikke er bundet av dette hvis selskapet blir gjenstand for overtakelsesbud fra et selskap som selv ikke legger tilsvarende regler til grunn Professor dr. juris Tore Bråthen

44 Takeoverdirektivet (forts.)
Squeeze out- and sell out-rights Vilkårene for squeeze out og sell out Innløsningssummen ”Fair price” Frivillig overtakelsesbud: Prisen antas å være ”fair” hvis den er akseptert av minst 90 % av den aksjekapital som tilbudet gjaldt Obligatorisk overtakelsesbud: Prisen antas å være ”fair” Professor dr. juris Tore Bråthen

45 Betydning for norsk rett - rekommandasjon om lederlønninger
Oversikt Krav om offentliggjøring av policy for avlønning og generalforsamlingens avstemning Offentliggjøring av individuelle lønnsavtaler Generalforsamlingens beslutning om tildeling av aksjeopsjoner Norge: Høringsnotat om lederlønninger av 27. oktober 2003 Professor dr. juris Tore Bråthen

46 Professor dr. juris Tore Bråthen
Betydning for norsk rett - rekommandasjon om styremedlemmers uavhengighet Oversikt Uavhengighet Norsk CG-anbefaling Tiltak for å sikre uavhengighet: Valgkomite Professor dr. juris Tore Bråthen

47 Professor dr. juris Tore Bråthen
Betydning for norsk rett - forslag til direktiv om styrket aksjonærinnflytelse Forvalterregistrerte aksjer Den reelle aksjonær skal kunne utøve stemmeretten Alternativer i nasjonal rett Den reelle aksjonær skal kunne stemme uten å fremkomme av noe register Den reelle aksjonær som er oppført i aksjonærregisteret skal ha rett til å stemme Den reelle aksjonær skal kunne motta fullmakt fra forvalteren Den reelle aksjonær skal kunne gi instruks til forvalteren Professor dr. juris Tore Bråthen

48 Forvalterregistrerte aksjer
Norge – lovutvalg til å gjennomgå reglene om forvalterregistrering Utvalgets mandat? Professor dr. juris Tore Bråthen

49 Professor dr. juris Tore Bråthen
Betydning for norsk rett - forslag til endringer i annet selskapsdirektiv (Kapitaldirektivet) Oversikt Redegjørelse ved tingsinnskudd Utvidelse av adgangen til å erverve egne aksjer Selskapsfinansierte aksjeerverv Rettede emisjoner Sikkerhet i forbindelse med kapitalnedsettelse Squeeze out- og sell out-rights Professor dr. juris Tore Bråthen

50 Forslag til endringer i Kapitaldirektivet (forts.)
Krever ikke endringer i norsk rett Oppsiktsvekkende hvis ikke norske myndigheter følger opp Professor dr. juris Tore Bråthen

51 Professor dr. juris Tore Bråthen
Fremtidige endringer Konserner Professor dr. juris Tore Bråthen

52 Fremtidige endringer (forts.)
Det alternative kapitalregime Selskaper skal bare kunne foreta utdelinger dersom selskapet fortsatt vil være solvent Solvens- og likviditetstest + solvensmargin Alternative systemer for kapitalbeskyttelse Bunden egenkapital begrenser adgangen til å foreta utdelinger Forsvarlig egenkapital Solvenstest Forslaget tar utgangspunkt i en solvenstest Kravet om forsvarlig egenkapital Professor dr. juris Tore Bråthen


Laste ned ppt "Om endringer i norsk selskapsrett som følge av EUs arbeid med modernisering av selskapsretten m.v. INDUSTRIJURISTSEMINARET 2005 Professor dr. juris Tore."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google