Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa. 2 Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) Opprettet: 1993 Sted: Lisboa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa. 2 Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) Opprettet: 1993 Sted: Lisboa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa

2 2 Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) Opprettet: 1993 Sted: Lisboa Antall ansatte: 100

3 3 En flerspråklig informasjonspakke www.emcdda.europa.eu/annual-report

4 4 Europas største narkotikaproblem Generelt stabil situasjon Stort problem i enkelte av nabolandene Heroinproblemet Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

5 5 Om lag 1,35 millioner i EU og Norge: 0,4 % av den voksne befolkningen Siste nasjonale anslag: 0,1 til 0,8 % av den voksne befolkningen Problembrukere av opioider Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

6 6 Mellom 750 000 og én million i EU og Norge — 0,26 % av den voksne befolkningen Nedgang i andelen sprøytebrukere blant opioidbrukere som påbegynner behandling Sprøytebrukere Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

7 7 Trender for nyrapporterte tilfeller av HIV-infeksjon hos sprøytebrukere i fire EU-medlemsstater som rapporterer høye infeksjonstall Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

8 8 Indirekte indikatorer viser et stabilt eller svakt økende opioidproblem i Europa Opioidtrender Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

9 9 Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

10 10 Narkotikainduserte dødsfall: utvikling fra 2000 til 2003 Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

11 11 Narkotikainduserte dødsfall: utvikling fra 2004 til 2007/8 Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

12 12 Trender for gjennomsnittsalder ved narkotikainduserte dødsfall i noen europeiske land Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

13 13 Trender for heroinrelaterte narkotikalovbrudd Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

14 14 Anslag over antall heroinbeslag og beslaglagte kvanta Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

15 15 Global heroinproduksjon En aldrende kohort av problembrukere av opioider Blandingsbruk og andre typer høyrisikoatferd Mulige årsaker til dagens opioidtrender Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

16 16 Rapporter om problematisk bruk av opioider i Russland og Ukraina (UNODC): 2−4 ganger høyere enn gjennomsnittet i EU Høy andel sprøytebrukere og høye nivåer av HIV-smitte Problematisk bruk av opioider i naboland Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

17 17 14 millioner europeere har brukt kokain en eller annen gang (4,1 %) 4 millioner i løpet av det siste året (1,3 %) 3 millioner er i alderen 15–34 år Prevalens av kokainbruk Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

18 18 Kokainbruk: siste års prevalens blant unge voksne i Europa, Australia, Canada og USA Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

19 19 Kokainbruk: siste års prevalens blant unge voksne Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

20 20 Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

21 21 Om lag 1 000 kokainrelaterte dødsfall ble rapportert i 2008 Markant økning i Spania og Storbritannia Kokaindødsfall Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

22 22 Antallet beslag har økt de siste 20 årene: 96 000 (2008) Mengdene som er beslaglagt, har gått ned siden 2006: 67 tonn (2008) Nye smuglemetoder Kokainbeslag Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

23 23 2,5 millioner unge voksne (1,7 %) har brukt ecstasy i løpet av det siste året 1,5 millioner unge voksne i Europa (1,2 %) har brukt amfetaminer i løpet av det siste året Generell stabilisering i trendene for bruk av amfetaminer og ecstasy Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

24 24 Trender for siste års bruk blant unge voksne Ecstasy Amfetaminer Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

25 25 Regionale forskjeller i Europa med hensyn til nivåer av og mønstre for problematisk amfetaminbruk Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

26 26 Illegale anlegg for produksjon av narkotiske stoffer i EU rapportert til Europol Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

27 27 75,5 millioner europeere har brukt cannabis en eller annen gang (22,5 %) 23 millioner i løpet av det siste året (6,8 %) 17 millioner er i alderen 15–34 år Prevalens av cannabisbruk Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

28 28 Cannabisbruk: siste års prevalens blant unge voksne Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

29 29 Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

30 30 Daglig cannabisbruk Så mye som 3 millioner unge europeere (2,3 %) kan bruke cannabis daglig Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

31 31 Beslag Om lag 1 000 tonn cannabis beslaglagt (90 % hasj) Innenlandsk produksjon rapporteres fra alle europeiske land Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

32 32 På jakt etter nye stoffer I 2009 ble hele 24 nye narkotiske stoffer innrapportert til det europeiske systemet for tidlig varsling (EWS) Stigende popularitet for syntetiske katinoner, herunder mefedron Nye syntetiske cannabinoider Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

33 33 Bruk av nye stoffer ("spice", katinoner osv.) Få tilgjengelige studier Stadig nye stoffer og merker Potensielt høye prevalensnivåer hos klubbgjengere og cannabisbrukere Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

34 34 Overvåking av internett 170 internettbutikker Stoffer markedsføres som “legal highs” Kontrolltiltakene møtes raskt med mottiltak Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

35 35 Utvikling av rusmiddelpolitikken i Europa Nesten alle medlemsstatene i EU har en omfattende narkotikastrategi Ingen klare mønstre for samkjøring av narkotika- og alkoholstrategiene Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

36 36 Forebygging Informasjonsformidling er en utbredt tilnærming i Europa, selv om det er dokumentert at effekten er begrenset Selektiv og indisert forebygging brukes bare i begrenset grad i de fleste landene Utvikling av standarder for forebyggende tiltak Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

37 37 Store investeringer i behandlingstiltak Årlig får minst 1 million europeere behandling for narkotikabruk Stor økning de siste tiårene: nye leverandører og nye behov Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

38 38 Store investeringer i behandlingstiltak: substitusjonsbehandling med opioider Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

39 39 Anslag over andelen problembrukere av opioider i substitusjons- behandling Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

40 40 Tilgang til behandling: barrierer og utfordringer Begrenset antall leverandører, restriktive inntakskriterier, kostnader, åpningstider osv. Farmakologisk behandling for brukere av sentralstimulerende midler Økonomiske nedgangstider: større behov og mindre ressurser? Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

41 41 Skadereduksjon Rundt 40 millioner sprøyter utdelt gjennom spesialiserte programmer Økning i antall utdelte sprøyter i de fleste land Overdoseforebygging med utlevering av nalokson for hjemmebruk i enkelte land Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

42 42 Fengsler (situasjon) 600 000 personer sitter i fengsel i EU Det rapporteres at 10−30 % er domfelt for narkotikalovbrudd Mye høyere prevalens av narkotikabruk enn i befolkningen generelt Økt risiko for overdose etter løslatelse Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

43 43 Fengsler (tiltak) Krav på tilsvarende tilbud som ellers i samfunnet Enkelte land erkjenner behovet for å utvikle spesifikke strategier og tiltak Overføring av ansvaret for de innsattes helse til helseministeriene, integrering av narkotika- eller helsetjenester i fengslene Utvikling av egne standarder Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

44 44 Andel av fengselsbefolkningen som får substitusjonsbehandling med opioider Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika

45 45 Konklusjon 2010 •Nivået av narkotikabruk i Europa er generelt stabilt, men det er regionale forskjeller •Endringer i tilbudet av etablerte narkotiske stoffer og bruksmåtene for disse, samt framveksten av et rekordstort antall nye stoffer setter Europas narkotikakontroll på prøve •Europas tiltak mot narkotika er blitt styrket de siste tiårene, men vil de bli svekket som følge av de økonomiske nedgangstidene? •Det er fremdeles behov for forbedring på en rekke områder (forebygging, behandling, fengsler)


Laste ned ppt "Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa. 2 Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) Opprettet: 1993 Sted: Lisboa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google