Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa Navn, sted, dato og klokkeslett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa Navn, sted, dato og klokkeslett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa Navn, sted, dato og klokkeslett

2 Siste nytt om narkotikasituasjonen i Europa •Oversikt over narkotikasituasjonen i 29 land •Fakta og analyser: Europa sett under ett og land for land •De siste utviklingstendensene og tiltak •Utvalgte aspekter: •Narkotikapolitikken i Europa •kjønnsforskjeller •narkotikabruk i fritidsmiljøer

3 En flerspråklig informasjonspakke Årsrapport 2006: Fås i trykt versjon og på internett på 23 språk •http://annualreport.emcdda.europa.eu •Ekstra online-materiale på engelsk: •Utvalgte aspekter http://issues06.emcdda.europa.eu •Statistiske opplysninger http://stats06.emcdda.europa.eu •Dataprofiler for hvert land http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu •Nasjonale rapporter fra Reitox-nettverket http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=435

4 Overskrifter 2006 •Del I: Årsrapport

5 Overskrifter 2006 •Narkotika i Europa — billigere enn noensinne •Heroin — beslag og produksjon ”opp” •Fortsatt overføring av narkotikarelaterte infeksjonssykdommer •Dødsfall — nedadgående trend kan være i ferd med å snu

6 Overskrifter 2006 (fortsatt) •Kokain — oppadgående trend fortsetter, men noen tegn på stabilisering •Kokain — verdensproduksjonen ”opp”, diversifisering av innførselsveier •Kokainrelaterte problemer blir synlige i noen land

7 Narkotika i Europa - billigere enn noensinne •Stor variasjon i narkotikaprisene fra land til land •Analyse basert på et begrenset antall land •I mange europeiske land falt gateprisen på ulovlige narkotiske stoffer i perioden 1999-2004 – dette gjaldt de fleste narkotiske stoffene •I Europa sett under ett, og korrigert for inflasjon, falt prisene på cannabisharpiks (19 %), marihuana (12 %), kokain (22 %), heroin (45 %), amfetamin (20 %) og ecstasy (47 %)

8 Narkotikapriser (fortsatt) •Narkotikaprisene påvirkes av mange faktorer: tilførsel, renhetsgrad, produkttype, volum osv. •Vanskelig analyse: ulovlig og dermed skjult marked, nasjonale variasjoner i datakvalitet og datainnsamling •Det er ikke funnet noen direkte forbindelse mellom pris og trender i andre indikatorer (beslag, prevalens, renhetsgrad osv.) •Det trengs en bedre forståelse av hvilke faktorer som påvirker narkotikaprisene og av hvordan prisnivået påvirker forbruket av narkotika

9 Trender i salgspriser på narkotika i Europa 1999–2004

10 Heroin — beslag og produksjon ”opp” •Afghanistan, verdens største opiumsprodusent: anslagsvis 89 % av verdensproduksjonen (4100 tonn) i 2005 •Nylige økninger i produksjonen medfører at det globale tilbudet kan bli større enn den globale etterspørselen (UNODC) •Asia (50 %) og Europa (40 %) står fortsatt for den største mengden avsatt heroin på verdensbasis •Siden 1999 har den samlede beslagsmengden i Europa vært stadig stigende

11 Heroin (fortsatt) •Rekordbeslag i 2004: anslagsvis 46 000 europeiske beslag resulterte i konfiskering av 19 tonn heroin. En økning på over 10 % i forhold til beslaglagt mengde i 2003 •Farene ved overskudd av ulovlig heroin kan ikke ignoreres •Heroin er ikke lenger et motepreget narkotikum, men en ny generasjon unge mennesker kan bli utsatt •Heroin og injisering — store spørsmål for de offentlige helsesystemene i Europa i overskuelig fremtid

12 Fortsatt overføring av narkotikarelaterte infeksjonssykdommer •HIV — prevalens av infeksjoner blant narkomane er fortsatt lav i de fleste europeiske land. Infeksjonsrater på eller under 1 % hos narkomane i ca. 10 land, under 5 % i det meste av Europa. •Det rapporteres imidlertid stadig om nye tilfeller av HIV- infeksjoner som skyldes injisering av narkotika, og dette kan være økende i visse områder og grupper •HCV — svært fremherskende blant narkomane i Europa: over 60 % hos noen testede narkomane •Sprøyteutdelingsprogrammer er nå alminnelige. Del av et bredere program (informasjon, utdanning, kommunikasjon)

13 Dødsfall — nedadgående trend kan være i ferd med å snu •7 000 til 8 000 narkotikarelaterte dødsfall per år i Europa •De ferskeste tallene viser at 3 % av alle dødsfall blant voksne under 40 er narkotikarelaterte •Anslagene er direkte relatert til narkotikabruk, primært opiatbruk, men innbefatter ikke dødsfall forbundet med ulykker, vold eller kroniske lidelser •Typisk offer for overdose i Europa: mann, midt i 30-årene. Antallet overdoseofre er stigende i hele Europa

14 Narkotikarelaterte dødsfall (fortsatt) •Nedgang i akutte narkotikarelaterte dødsfall i perioden 2000-2003 •Denne nedgangen kom etter en stigning på 14 % i perioden 1995-2000 •I de tilgjengelige data for 2003-2004 stiger antall dødsfall med 3 %, noe som kan bety at den nedadgående trenden er i ferd med å snu •Dette er kanskje ikke snakk om en langsiktig endring, men 13 av 19 rapportland kunne melde om en økning

15 Kap. 7, fig. 13 Langsiktig trend i akutte narkotikarelaterte dødsfall, 1985–2004

16 Kokain — oppadgående trend fortsetter, men noen tegn på stabilisering •Cirka 10 mill. europeere (over 3 % av voksne i aldersgruppen 15- 64 år) har prøvd kokain •Cirka 3,5 mill. har sannsynligvis prøvd det i løpet av det siste året (1 %) •Cirka 1,5 mill. (0,5 % av alle voksne) rapporterer bruk i løpet av den siste måneden •Kokainbruken er på et historisk høydepunkt etter europeisk målestokk, men fortsatt lavere enn i USA, hvor 14 % av den voksne befolkningen har prøvd kokain. •Stor variasjon: fortsatt liten prevalens i mange land •I de to landene som er hardest rammet (Spania, Storbritannia) er det visse tegn på en mer stabil situasjon etter den dramatiske økningen på slutten av 90-tallet

17 Kap. 5, fig. 6 Siste års prevalens av kokainbruk hos alle voksne (i alderen 15-64) og unge voksne (i alderen 15-34 og 15-24)

18 Kap. 5, fig. 7 Siste års trender i prevalensen av kokainbruk hos unge voksne (i alderen 15-34)

19 Kokain — verdensproduksjonen ”opp”, diversifisering av innførselsveier •Global kokainproduksjon: ca. 687 tonn i 2004 (UNODC) •Størstedelen av kokainen som beslaglegges i Europa, kommer fra Sør- Amerika. Latinamerikanske, karibiske og nå i stadig større grad afrikanske land brukes som transittruter •I Europa ble det beslaglagt ca. 74 tonn kokain i 2004 — en nedgang på 20 % sammenlignet med 2003 •Det anslåtte antall kokainbeslag økte med 36 % i 2004, til 60 890 •Det viktigste transittområdet for kokain i Europa er den iberiske halvøy, som står for over halvparten av det beslaglagte volumet

20 Kokainrelaterte problemer blir synlige i noen land •Problemer blir synlige, men fortsatt ganske små •Ca. 12 % av alle nye behandlingskrav er kokainrelaterte, men det er store variasjoner fra land til land •I Spania og Nederland, hvor kokainbruk er relativt veletablert, er minst en av fire forespørsler om behandling for narkotikaproblemer nå kokainrelatert •Behov for å oppnå bedre forståelse for hva som er egnet behandling for kokain- og crackproblemer •Det er rapportert om ca. 400 kokainrelaterte dødsfall

21 Narkotika i Europa — Fakta og tabeller •65 mill. voksne har prøvd cannabis en eller annen gang – 20 % av alle voksne •10 mill. voksne har prøvd amfetamin – 3 % av alle voksne •8,5 mill. voksne har prøvd ecstasy – 2,6 % av alle voksne •1,7 mill. anslåtte problemnarkotikabrukere (primært heroinbrukere) i EU i dag •Se oppsummeringen "Narkotika i Europa – Fakta og tabeller" for mer informasjon om hvert enkelt narkotisk stoff

22 Overskrifter 2006 •Del II: Utvalgte aspekter

23 Overskrifter 2006 •Narkotikatiltak blir bredere i omfang •Narkotikabehandlingstilbudet for kvinner er fortsatt begrenset i Europa •Ulike mønstre av narkotikarelaterte skader hos kvinner •Blir kjønnsforskjellene mindre?

24 Overskrifter 2006 (fortsatt) •Undersøkelser viser at klubbgåere har over 10 ganger så stor sannsynlighet for å ha prøvd stimulerende narkotiske stoffer (enn unge generelt i befolkningen) •Klubbing-turisme og ferierelatert narkotikabruk •Langsiktig risiko forbundet med alkohol ignoreres ofte •Kontrollmessige utfordringer

25 Narkotikatiltak får bredere omfang •Nesten alle europeiske land etablerer nå politiske initiativer innenfor rammene av en generell nasjonal narkotikastrategi/handlingsplan •Det er tegn på at strategifeltet blir utvidet til å omfatte ikke bare ulovlige narkotiske stoffer, men også lovlige avhengighetsskapende stoffer (alkohol, tobakk, medisiner) •Over to tredjedeler av landene i undersøkelsen henviser nå på en eller annen måte til lovlige stoffer i sine programdokumenter

26 Narkotikabehandlingstilbudet for kvinner er fortsatt begrenset i Europa •Økende bevissthet omkring kvinnelige narkotikabrukeres behov, som for øyeblikket utgjør omkring 20 % av de behandlingssøkende. •Nesten alle EU-land og Norge har minst én narkotikabehandlingsenhet utelukkende for kvinner, eller for kvinner med barn, men adgang til denne typen tilbud er ofte begrenset •De fleste kvinner behandles fortsatt gjennom fellestjenester •Nesten en av fire (23 %) kvinner som henvender seg til ambulant narkotikabehandling, lever med barn •Omsorg for barn kan medføre at kvinner unngår å søke hjelp Kvinneorienterte tilbud har vist seg å holde kvinner i behandling

27 Ulike mønstre av narkotikarelaterte skader hos kvinner •Alt etter land utgjør kvinner mellom 7 % og 35 % av alle narkotikarelaterte dødsfall. •Kjønnsmessige ulikheter i utvikling av dødsfall •Mellom 2000 og 2003 falt antall overdosedødsfall blant menn med ca. 30 %, mens dødsfall blant kvinner falt med ca. 15 % (EU-15) •Nylige data fra undersøkelser blant narkomane i ni EU-land viste at HIV-prevalensen er gjennomsnittlig 13,6 % hos narkomane menn og 21,5 % hos narkomane kvinner •Har skadebegrensende tiltak målrettet mot narkotikabrukere i høyrisikogrupper mindre effekt på kvinner enn på menn?

28 Blir kjønnsforskjellene mindre? •Tydelige kjønnsrelaterte ulikheter i nesten alle aspekter av narkotikaproblematikken •Det er fortsatt langt flere mannlige enn kvinnelige narkotikabrukere i alle europeiske land, spesielt når det dreier seg om frekvent, intensiv og problematisk bruk •Det finnes ingen solid dokumentasjon på at forskjellene mellom menn og kvinners forbruk er nedadgående •Data om narkotikabruk blant skoleelever (15–16 år) avslører imidlertid en foruroligende utvikling. I noen land ser det ut til at jentenes forbruk av narkotika og alkohol gjennom hele livsløpet nærmer seg guttenes

29 Undersøkelser viser at det er 10 ganger mer sannsynlig at klubbgåere har prøvd stimulerende narkotiske stoffer •I noen tilfeller oppgir ca. 2/3 av alle klubbgåere at de en eller annen gang har prøvd stimulerende midler •Over 60 % av klubbgåere i noen miljøer i Frankrike, Italia og Storbritannia sa at de hadde prøvd kokain •Over halvparten av klubbgåerne i Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Ungarn, Nederland og Storbritannia rapporterte at de hadde prøvd ecstasy

30 Fig. 2 Prevalens av ecstasybruk en eller annen gang i undersøkelser gjennomført i klubbmiljøer og blant hele befolkningen

31 Narkotikabruk i fritidsmiljøer (fortsatt) •Noen undersøkelser rapporterer at antallet personer som har brukt ketamin en eller annen gang, varierer fra 7 % (Den tsjekkiske republikk) til 21 % (Ungarn) … •… og antallet personer som har brukt GHB en eller annen gang, varierer fra 6 % (Storbritannia) til 17 % (Nederland) •Når det gjelder hallusinogene stoffer ble det registrert høye tall i klubbundersøkelser i Den tsjekkiske republikk (45 % av respondentene hadde prøvd LSD en eller annen gang) og Frankrike (55 % hadde prøvd ”magic mushrooms” en eller annen gang)

32 Klubbing-turisme og ferierelatert narkotikabruk •Forskning viser at unge mennesker er mer tilbøyelige til å ta stoffer, eller tar stoffer oftere, når de ferierer utenlands •I Spania er narkotikabruken i fritidsmiljøer størst nær turiststedene •I en svensk undersøkelse fremgikk det at blant unge mennesker som hadde prøvd ulovlige stoffer, hadde 23 % gjort det for første gang i utlandet •Intervjuer som ble gjennomført som del av en britisk undersøkelse blant unge ferierende som hadde vært på Ibiza, viste at bruksfrekvensen av alle stoffer var høyere når de var på ferie enn hjemme

33 Langsiktig risiko forbundet med alkohol ignoreres ofte •For majoriteten av unge i EU er narkotikabruk fortsatt ikke et integrert element i diskotekmiljøer •For de fleste er det musikken, de sosiale aspektene og alkoholbruken som er de mest sentrale opplevelsene i dette miljøet •Drikkeprodusenter går nå inn på det lukrative diskotekmarkedet, og målretter nye drikker mot yngre aldersgrupper •Anliggender omkring helserisikoen forbundet med klubbgåernes ofte overdrevne drikking, av og til kombinert med ulovlige stoffer •Klubbgåere generelt er klar over de helse- og lovmessige risikoene som er forbundet med narkotikabruk, men mindre klar over alkoholrelaterte problemer og langsiktige risikoer

34 Kontrollmessige utfordringer •EMCDDA står nå overfor utfordringen å overvåke et mye bredere spekter av substanser enn for ti år siden •Blandingsbruk skaper store utfordringer for narkotikaovervåkende systemer som tradisjonelt har fokusert på stoffspesifikk bruk •Utvikling av nye metoder for å forstå denne formen for narkotikabruk må derfor prioriteres i fremtiden •I tillegg til å overvåke dagens situasjon, holder EMCDDA et våkent øye med nye narkotiske stoffer og nye trender som kan true den offentlige helse


Laste ned ppt "Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa Navn, sted, dato og klokkeslett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google