Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon i NRT 2007-10-26 Tor Hovde, Tekna. Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi >Arbeidsform >Nøkkelområder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon i NRT 2007-10-26 Tor Hovde, Tekna. Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi >Arbeidsform >Nøkkelområder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon i NRT 2007-10-26 Tor Hovde, Tekna

2 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi >Arbeidsform >Nøkkelområder

3 Handlingsrommet som forsvinner Fastlands-Norges inndekningsbehov i prosent av BNP, St meld 1 (2006-2007)

4 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi >Arbeidsform >Nøkkelområder

5 Introduksjon >Sammen med våre fremste forskere har LO, NHO og Tekna utviklet en kunnskapsplattform, og identifisert fem veier til økt verdiskaping: >Sats på kompetanse og talenter >Dyrk samspill og kreativitet >Bygg på den nordiske modellen >Sats der vi har fortrinn >Vær åpen mot verden

6 Kompetanse og talenter (I) >Investeringer i FoU har høy avkastning – og høyere for samfunnet enn for den enkelte bedrift >En forutsetning for sterkere forskningsmiljøer er høyt nivå på vitenskapelig utstyr og tilstrekkelig rekruttering >Men avstanden mellom mål og virkelighet er økende i forskningspolitikken Avkastningen av forskningsinvesteringer, i %. Oppsummering av anslag i 10 amerikanske studier, Zvi Griliches (1995)

7 Kompetanse og talenter (II) >Vi får ikke like mye kvalitet igjen for investeringene i utdanning som andre land >Demografien jobber mot oss – realistene og ingeniørene er i ferd med å pensjonere seg >For få av dagens unge ønsker å velge teknologi og naturfag Prosent av fødselskullene etter utdanning, Hægeland 2006

8 Samspill og kreativitet >Det er andre enn FoU- institusjonene som er bedriftenes viktigste innovasjonspartnere >Sammenlignet med andre land samarbeider våre FoU- institusjoner godt med i næringslivet >Men: Næringslivet har svak FoU- innsats og lav registrert innovasjonsevne >Og: En høy andel små bedrifter gjør det særlig viktig at staten stimulerer til FoU og innovasjon Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet for bedriftene i prosent 2002-2004, Statistisk sentralbyrå

9 Den norske modellen >En egalitær kultur fremmer samspill og innovasjon >Velferdsordningene reduserer den enkeltes risiko ved omstillinger >Dermed tåler vi omstillinger bedre – og får sterkere vekstkraft >Men: Høyere omstillingstakt øker faren for utstøting fra arbeidslivet >Og: Sterkere globalisering setter den nordiske modellen under press Lønnsforskjeller: Andel lønn utgjør for lavest som andel av nest høyest inntektsgruppe (D9/D1), Rasmussen 2006

10 Satse på fortrinn >Dagens sterke områder bygger på gårsdagens >Det offentlige kan i samspill med markedet bidra med infrastruktur og understøtte satsinger >Det offentlige kan ikke erstatte markedet som mekanisme for å velge vinnere >Globalisering og konkurranse gir innovasjonspress og fornyelse Våre fem viktigste næringer – bruttoprodukt per næring i mill. kroner 2005, Statistisk sentralbyrå

11 Åpenhet mot verden >Globalisering gir innovasjonspress – vi må henge med eller bli hektet av >Vi har et stort handlingsrom innenfor EØS-reglene som vi må bruke aktivt >Etablering av virksomheter i utlandet kan gi viktig læring – men det forutsetter en gjennomtenkt strategi Realvekst i FoU 2003-2004 i prosent, OECD MSTI og NIFUSTEP

12 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi >Arbeidsform >Nøkkelområder

13 Hvorfor trenger vi en nasjonal strategi? >Fordi en effektiv politikk må sette mål og klargjøre veivalg >Fordi vi ikke kan skape en bedre og mer effektiv kunnskapsnasjon uten effektivt samspill >Fordi vi tidligere har skapt store verdier ved å tenke og handle strategisk

14 En robust strategi skaper vi gjennom å: >Beskrive vår situasjon i dag med sterke og svake sider >Peke ut noen hovedveier mot en sterkere kunnskapsnasjon >Identifisere kritiske punkter langs disse hovedveiene >Peke på utvalgte tiltak i første fase bygget på dette >Diskutere alt dette gjennom en åpen dialogprosess >Utforme et forbedret forslag til nasjonal strategi som felles innspill til Innovasjonsmeldingen >Bidra til videreutvikling og oppfølging av strategien i samspill med myndigheter og andre aktører

15 LO, NHO og Tekna inviterer til strategidugnad >Kunnskapsdugnadens hovedidé er nasjonalt samspill >Kunnskapsplattformen ble til i samspill med våre fremste forskningsmiljøer og i dialog mellom teknologer og økonomer >Nå inviterer vi følgende aktører til dialog om en nasjonal verdiskapingsstrategi: >Næringsliv >Politikere >Offentlig forvaltning >Organisasjonene i arbeidslivet >Forsknings- og utdanningsmiljøer

16 Dialogprosess >Medielansering ved felles kronikk 20. september >Workshop om realfag 2. oktober >Fagseminar om kunnskapsplattformen 1. november >Møte i Polyteknisk Forening med næringsministeren 13. november og tilknyttet workshop >Lerchendalkonferansen 15.-16. januar >Presentasjoner ved andre arrangementer og overfor aktører enkeltvis >Invitasjon til innspill via nettet

17 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi >Arbeidsform >Nøkkelområder

18 Vår utfordring til myndighetene >En god innovasjonspolitikk krever nasjonalt lederskap. Mye er viktig, men vi mener enkelte punkter er særlig viktig: >Det bør etableres flerårige forpliktende budsjetter for innovasjon, forskning og utdanning >Arbeidsformene i regjeringen bør gjennomgås med sikte på å få til bedre samordning innenfor kunnskaps- og næringspolitikken >Innsatsen for å få flere unge til å velge realfag må styrkes >Kunnskapen om den nordiske modellen som drivkraft for innovasjon og verdiskaping må styrkes

19 Nøkkelområder: Kunnskap og talenter (I) >Sterkere forskningsinnsats og bedre samsvar mellom mål og virkemidler >Verdensledende forskningsmiljøer på enkelte områder Mål Total FoU Statlige midler Mål og FoU innsats som % av BNP, NIFUSTEP

20 Nøkkelområder: Kunnskap og talenter (II) >Rekruttering til realfag >Dekning av næringslivets og forvaltningens behov for kompetanse >Kvalitet i utdanningen >Livslang læring Nye kandidater fra realfag og teknologi per 1000 capita 20-29, EIS 2005

21 Nøkkelområder: Dyrk samspill og kreativitet >Det offentlige som innovasjonsaktør >Samspill mellom FoU- miljøer, bedrifter og myndigheter >Et helhetlig virkemiddelapparat >Infrastruktur for Kunnskaps-Norge >Samspill gjennom hele verdikjeden Offentlige innkjøp – mer enn 40% av statsbudsjettet og 15% av BNP i 2005, St meld 1, 2006-2007

22 Nøkkelområder: Sats på den nordiske modellen >Balanse mellom omstilling og belastning på arbeidsstyrken >God innsikt i modellens egenart og virkemåte hos politikere, næringsliv og arbeidslivets organisasjoner >Aktiv tilpasning i møtet med globaliseringen >Utnyttelse av modellens potensial i den enkelte virksomhet >Vi vet ennå ikke nok – og vil derfor videreutvikle kunnskapsplattformen >Partene i arbeidslivet tar ansvar for et viktig bidrag til vår innovasjonsevne

23 Nøkkelområder: Understøtt våre sterke næringsområder >Oppfølging av satsingsområder vedtatt i behandlingen av Forskningsmeldingen og Nordområdestrategien >Tilstrekkelig prioritering av nye satsingsområder som kan utfordre de eksisterende >Sterkere helhetlig satsing på Norge som energinasjon og på norske bidrag til global miljøteknologi FoU midler til nasjonalt prioriterte temaområder i 2005, mill kroner, NIFUSTEP

24 Nøkkelområder: Vær åpen mot verden (I) >Sterk tilstedeværelse av studenter, forskere og bedrifter ved utenlandske forskningsinstitusjoner >Attraktive norske kunnskapsmiljøer for utenlandske investeringer >Bruk av norske investeringer i utlandet for å fremme kunnskapsutvikling i Norge og i norske virksomheter Utenlandsk finansiering av FoU som prosent av totale FoU-utgifter, NIFUSTEP

25 Nøkkelområder: Vær åpen mot verden (II) >Forstå og benytte globaliseringsprosessen og globale arenaer >Aktiv læring fra de beste internasjonale eksemplene >Bidrag fra Norge med teknologi og løsninger som løser globale problemer

26 Kontakt og informansjon >Rapporter og informasjon: http://www.kunnskapsdugnad.no/ >Kontakt: Flø Hans Kåre utviklingssjef hans.kare.flo@tekna.no Telefon: 2294 7523 Mobil: 9325 9523 hans.kare.flo@tekna.no


Laste ned ppt "Presentasjon i NRT 2007-10-26 Tor Hovde, Tekna. Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi >Arbeidsform >Nøkkelområder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google