Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20041 IKT og organisasjoner Organisasjonenes behov for informasjonsteknologi Kapittel 5 og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20041 IKT og organisasjoner Organisasjonenes behov for informasjonsteknologi Kapittel 5 og."— Utskrift av presentasjonen:

1 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20041 IKT og organisasjoner Organisasjonenes behov for informasjonsteknologi Kapittel 5 og 6 i læreboka

2 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20042 Kommunikasjon i organisasjoner •Utviklingen preget av ”Internetworking” •Essensielt å forstå brukerne før man lager et nytt informasjonssystem i organisasjonen •Hvordan vil innføring av nye systemer påvirke organisasjonen? •Hvem snakker med hvem? •Hvordan fungerer ting i dag? •Hva skal endres for å gjøre ting bedre? •Det handler om respekt for menneskene som skal bruke systemene

3 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20043 Arbeidstakernes medinnflytelse •Arb.miljøloven sier at arbeidstakerne skal være med på utforming av systemer som benyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet – og også ved planlagte endringer i slike systemer. •Arbeidstakerne har karv på nødvendig opplæring •Utviklere står derfor ikke fritt til å bestemme hvordan en gitt oppgave skal utføres

4 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20044 Organisasjon For å kunne vurdere IT-behovet i en organisasjon/bedrift, er det viktig å vite hvordan organisasjonen er oppbygd og virker. Kjennetegn ved organisasjoner er: •arbeidsdeling •hierarkisk beslutningsstruktur •bestemte regler og prosedyrer for hvordan oppgaver skal utføres.

5 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20045 Organisasjoner Ulike organisasjoner har ulike IKT behov Eksempler på organisasjoner: •småbedriften •enkel organisatorisk oppbygging. •IKT funksjonen rel. lite utbygd •funksjonsorientert organisasjon •mellomstore og store bedrifter •sentrale organisatoriske IKT anvendelser innen økonomi, adm., planlegging, personal osv.

6 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20046 Organisasjoner •kunnskapsorganisasjonen •læresteder, advokatbyråer osv. •rel. liten bruk av IKT til adm. formål •mye bruk til avanserte IKT anvendelser som støtter opp om faglig bruk, tilgang til databaser, spesialverktøy osv. •divisjonsorganisasjonen •storbedrifter delt opp i divisjoner og datterselskaper •rekke IKT anvendelser som støtter bedriftens ulike tjenesteområder.

7 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20047 Organisasjoner •Ad hoc organisasjonen •typisk prosjektorganisasjon: forskningsorganisasjoner, ekspertbaserte bedrifter osv. •tyngden av IKT ligger på intensiv og avansert bruk innenfor spesialområder •relativt liten bruk av IKT i administrativ sammenheng

8 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20048 Faktorer som påvirker organisasjonens bruk av IKT •Omgivelser: marked, bransje, konkurranse, politiske osv. •Enkelte bransjer krever høyere IT- innsats enn andre •Innenfor bank og forsikring er IT- innsatsen spesielt høy fordi den gir effektivitetsfordeler i forbindelse med forvaltning og disposisjon av finansielle tjenester, samt forvaltning av kundedata •Hvilke virksomhetsprosesser skal det fokuseres på? •Kan IKT forbedre produktiviteten i virksomhetsprosesser (produktutvikling, ordrebehandling, produksjonsstyring og kundeforvaltning) •Arbeidsgrupper, komiteer og prosjektgrupper •slike oppdelinger fører gjerne til høyere IKT bruk •IT anvendelser som støtter arbeidet til slike grupper har fått økt oppmerksomhet i senere tid

9 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20049 Arbeid i grupper •På mange områder er det aktuelt å gjennomføre et prosjektarbeid •Dette stiller store krev til gruppen som skal samarbeide, med et felles ansvar for resultatet •Resultatet er avhengig av at gruppen kan samarbeide godt og har samme mål •Ofte er det nødvendig å utarbeid en ”kontrakt” som fastsetter regler for gruppens arbeidsform

10 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200410 Konsekvenser for organisasjoners IKT strategi Behovet for IKT er avhengig av to primære forhold: •strategisk betydning og produktivitetspotensiale (oppnå fordeler?) •Organisatoriske rammebetingelser •Hvilke organisatoriske kriterier må vi ta hensyn til for å vurdere produktivitetsfordeler gjennom IT-innsats? På bakgrunn av analyse av disse faktorene kan en utarbeide organisasjonens IKT-strategi

11 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200411 IT strategi Mange spørsmål må avklares når IT strategien skal utarbeides: •Hvilken strategisk betydning og rolle skal IT anvendelsene ha? •Hvilken organisasjonstype er det og hvilke rammebetingelser gir dette for bedriftens bruk av IT? •Hvilke krav stiller markedet og bransjen til bruk av IT? •Hvilke prosesser setter fokus på bedriftens totale produktivitet? •I hvor stor grad skal IT anvendelsene støtte samarbeidsprosesser i arbeidsgrupper, komiteer og andre uformelle organisasjonsstrukturer?

12 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200412 IT strategi IT strategiprosessen består i å: Planlegge forretningssystemer •Vurdere eksisterende systemer •Designe systemer som støtter fremtidige behov •Utvikle business case Infrastruktur •Vurdering av eksisterende infrastruktur •Infrastrukturplanlegging •Utvikle business case (kostnader og fordeler/inntekter for ny infrastruktur) IT organisasjon •Vurdering av eksisterende •Organisasjonsplanlegging •Utvikle business case

13 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200413 Informasjonssystemenes rolle •Informasjonssystemene skal støtte organisasjonens mål og møte kundenes krav og konkurranse fra andre •Vi deler gjerne organisasjonen i flere nivå: •ledelsesnivå •kunnskapsarbeid •operasjonelt nivå •Informasjonssystemene må støtte alle disse nivåene - og flere informasjonssystemer er vanlig. •Noen organisasjoner har disse nivåene atskilte, mens andre har mer integrerte nivå •Uansett bør informasjonssystemene være knyttet opp mot hverandre. Høyt nivå av integrering har sine fordeler, men er dyrt og teknisk komplekst

14 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200414 Ledelsesnivå •IT som støtte for langtidsplanlegging •hva skjer om 5 år? •Overvåking, systemkontroll, beslutningsstøtte •Ledelsesinformasjonssystemer (LIS) •planlegging •kontroll •rapportering •Beslutningsstøttesystemer (BSS) •hjelpe ledere med å ta beslutninger (analysere, simulere, estimere)

15 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200415 Nivå for kunnskapsarbeid •Systemer for kunnskapsarbeid støtter •designprosesser •spredning av informasjon i organisasjonen •hjelpe til med gjenfinning av kunnskap •integrering av ny kunnskap/nye ideer

16 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200416 Operasjonelt nivå •Prosesseringssystemer skal sørge for •støtte for dag-til-dag-aktiviteter •salg •lageroversikt •betaling •timelister etc •bestillingssystemer •reservasjonssystemer (hotell, billetter etc) •lønnsutbetalingssystemer

17 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200417 Bransjenøytrale informasjonssystemer Bransjenøytrale informasjonssystemer er systemer som finner anvendelse i organisasjoner uavhengig av hvilken bransje den tilhører: •kontorautomatisering (tekstbehandling, samarbeidsverktøy) •salg og markedsføring (ordrebehandling,nettbutikker,statistikker, databaser) •økonomi •personaladministrasjon (lønnssystem, tidsavregningssystem) •virksomhetsportaler

18 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200418 Virksomhetsportaler Virksomhetsportaler er et nett (intranett,ekstranett) som deler og foredler informasjon og kunnskap internt i en bedrift eller på tvers av samarbeidende bedrifter. •Den norske dataforening har utviklet sjekkliste i forb. med innføring av virksomhetsportaler. Flere faktorer spiller inn for at innføringen skal bli vellykket: •evne til å frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning •skape kultur som stimulerer og belønner deling av kunnskap i portalen •involvering av ansatte og samarbeidspartnere •dialog og interaktivitet – ansattes kjennskap og bruk av portalen •osv.

19 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200419 Bransjespesifikke informasjonssystemer •Oftest skreddersydd til bedriften •knyttes gjerne til kjerneprosessen i verdiskapningskjeden •eksempler finnes innenfor: •bank (regningsbetaling) •transport (logistikksystemer, e-pass) •undervisning (nettverksuniversitetet) •handel, vareproduksjon m.fl.

20 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200420 Hvordan IKT påvirker organisasjonen? Organisasjonens arbeidsmåter og informasjonssystemer henger nøye sammen Elementer i organisasjonen påvirker utformingen av de teknologiske løsningene: •sosial kontroll •plassering av makt og autoritet •konflikthåndtering •arbeidsprosesser og privilegier

21 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200421 IKT og arbeidsprosesser IKT påvirker arbeidsprosessene med hensyn til: •Automatisering (mest vanlig etter innføring av IKT) •Rasjonalisering (brukes gjerne for å oppnå produktivitetsfobedringer) •Endring av virksomhetsprosesser (utnytter potensialet IKT til å omstrukturere prosesser)

22 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200422 Paradigmeskifte i utdanning og næringsliv Reelt til stede klasserom/auditorier kurs konferanser, møte bibliotek praksis, lab.øving Virtuelt til stede Virtuelle klasserom ODL Telekonferanser m/u video/lyd Virtuelle bibliotek, Internett Simulering/ 'Virtual reality' Lettere tilgang

23 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200423 Organisatoriske konsekvenser Teknologien som grunnlag for forandring. •Filtreringsteknologi •la lederne motta mindre, men mer relevant informasjon •Overvåkingsteknologi •overvåke organisatoriske operasjoner, industri, markedstrender og konkurrenter •gir mulighet for ’management by exception’ •Koordineringsteknologi •koordinering av ressurser - lokaler, utstyr og mennesker (bruk av konferansesystemer etc.) •Beslutningsteknologi •forbedre produktivitet og kvalitet av beslutninger tatt av enkeltpersoner og grupper

24 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200424 Organisatoriske konsekvenser •Downsizing •reduserer størrelsen på arbeidsstyrken og antall hierarkiske nivå i organisasjonen •mellomledere mest utsatt •etter downsizing vil det være behov for: •kommunikasjonsteknologi •filtreringsteknologi •overvåkingsteknologi

25 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200425 Organisatoriske konsekvenser Outsourcing •en slags downsizing hvor for eksempel la bedrift A overta enkelte av bedrift Bs funksjoner •bedrift A antas å være dyktig på de funksjonene den nå overtar, mens bedrift B sitter igjen med ansvaret for de funksjonene som er deres hovedoppgaver.

26 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200426 Outsourcing Outsourcing har en rekke potensielle fordeler: •økonomisk (kan få tjenesten til lavere pris) •kvalitet •forutsigbarhet •fleksibilitet •frigjøre ressurser • (mennesker, kapital)

27 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200427 Outsourcing Mulige ulemper: •tap av kontroll •for avhengig av samarbeidspartner •sårbar strategisk informasjon •forretningshemmeligheter kan lekke ut •avhengighet •hvis samarbeidspartneren kommer i øk. vansker kan dette også ramme org.

28 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200428 Outsourcing av IKT- når? •Når IKT ikke lenger er et konkurransefortrinn •Når det ikke er vesentlig å ha datasystemet tilgjengelig hele tiden •Når det ikke tømmer bedriften for nøkkelpersonell •Når organisasjonens IKT-system er begrenset, ineffektivt eller teknisk underlegent

29 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200429 Gruppearbeid i organisasjoner •Stadig mer vanlig (til sammen har vi bedre kompetanse enn alene) •Noe mer tidkrevende •Godt grunnlag for kreativitet •Øker fellesfølelsen i bedriften •Krever evne til å akseptere andres styrke og svakheter

30 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200430 Gruppearbeid i organisasjoner Faser: •Orienteringsfasen (problemet blir definert) •Diskusjon (innhenter info, identifiserer og evaluerer alternativ) •Løsning (gruppen velger en løsning) •Implementasjon og konsevensanalyse

31 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200431 Internett og organisasjoner •Innenfor downsizing, outsourcing og gruppearbeid kan Internett spille en stor rolle •Elektronisk handel - nye muligheter for organisasjoner •Forbrukerne bruker nettet mer og mer : •krever sikkerhet og godt personvern •sammenligner priser, tilgjengelighet og service •kjapp informasjon - tid er valuta på Internett

32 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200432 Produsent og forhandler Netthandel setter forhandlere i en usikker situasjon To forløp: Kunden kjøper direkte hos produsent. Produsenten får en slags forhandlerrolle og kunden må gjøre utvalgsjobben selv Produsenten gjør det han er best til: Produsere. Outsourcer salg til en forhandler som gjør det han er god på: Markedsføre og selge. Meglerfunksjon

33 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200433 Forbrukerne på nettet Fordeler med å handle på nettet: •Døgnåpne butikker •Handle når du selv vil •Uavhengig av lokal forhandler •Flere varer og forretninger å velge mellom •

34 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200434 Forbrukerne på nettet •Kunden krever sikkerhet og godt personvern •Lojalitet blir overført fra lokalforretningen til produktet •Kundene får ikke ta og ’se’ varene •Service og tillit er viktig •Lover og regler for internetthandel er ennå ikke satt i tilstrekkelig system. spesielt mellom land Det arbeides med saken.

35 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200435 Nettverksorganisasjoner Bedrifter/organisasjoner kan organisere seg i nettverksorganisasjoner eller virtuelle organisasjoner. Eksempler på dette er: •Nettverksuniversitetet •Realfagsuniversitetet •Virtual Learning Institutions

36 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200436

37 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 200437 Utfordringer ved utvikling og innføring av informasjonssystemer •La brukerne av informasjonssystemet få en ’eier’følelse •Være oppmerksom på forskyvning av arbeids- belastning •Bruk av pilotgrupper til uttesting av informasjons- systemet før det tas i bruk av alle •Opplæring •Brukernes prioriteringer i fokus


Laste ned ppt "HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bodil Ask, HiA, 20041 IKT og organisasjoner Organisasjonenes behov for informasjonsteknologi Kapittel 5 og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google