Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan løser vi dagens oppgaver og hvordan ser vi framtida? Oppstartmøte kunnskapssenter-prosjektet 23. januar 2013 Inger Elise Birkeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan løser vi dagens oppgaver og hvordan ser vi framtida? Oppstartmøte kunnskapssenter-prosjektet 23. januar 2013 Inger Elise Birkeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan løser vi dagens oppgaver og hvordan ser vi framtida? Oppstartmøte kunnskapssenter-prosjektet 23. januar 2013 Inger Elise Birkeland

2 Etablert 01.01.2004 •Fusjon av –Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn (NRSB), Oslo kommune –Kompetansesenter for voldsofferarbeid (VOS), HiO –Psykososialt senter for flyktninger (PSSF), UiO –deler av Kontoret for katastrofepsykiatri, UiO/Forsvaret •4 departement er oppdragsgivere –HOD, BLD, JD og FD

3 «Styringsmodell» NKVTS AS HDIR HODBLDJDFD Oppdragsdokument •Faglige premisser/prioriteringer •Finansiering (basis, enkeltoppdrag) •Bestilling av oppdrag •Rapportering UiO UniRand AS EierBestiller •Vedtekter •Styresammensetning •Rapportering •Salg av tjenester Leverandør

4 NAKMI Nasjonal og regional organisering -forholdet til praksisfeltet Nasjonalt nivå NKVTSSSFF Regionalt nivå RVTS- VRVTS-SRVTS-MRVTS-NRVTS-Ø Samhandling Lokalt nivå Praksisfelte t DPS Fastlege HF BUP Barnevern Politi Krisesenter Prosjekter Overgrepsmottak Barnehus

5 Oppgavefordeling - roller NKVTS RVTSene Veiledning Formidling/ undervisning Utviklingsarbeid Forskning

6 Mandat •Nasjonalt senter med ansvar for å fremme og utvikle kunnskap •Kunnskapen skal komme de involverte i vold og traumatiske hendelser til gode •Senteret skal ha et tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv, og omfatte både biologiske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret skal legge vekt på forhold rundt etnisitet og alder/kjønnsdimensjoner. •Initiere, veilede, koordinere og utføre forskning, utvikl.arbeid, undervisning, formidling og veiledning •Senterets virksomhet skal ha et vitenskapelig grunnlag med vekt på klinisk arbeid og erfaringer •Senteret skal være internasjonalt orientert, men sørge for at kunnskapen kommer tilnytte nasjonalt

7 Hovedoppgaver •Forskning •Utviklingsarbeid •Undervisning •Formidling •Veiledning ( dr. grader, master, regionale ressursmiljøer)

8

9 Før og nå – noen nøkkeltall utvikling 20042011 Antall ansatte (fast og midlertidig) 3255 - Forsker I13 - m/dr.grad618 - stipendiater113 Andel FOU-årsverk83% Økonomi18.500.00047.600.000 (inkl. prosjektinntekter)

10 Stor tverrfaglighet

11 Forskningen i stort - temaer •Forekomst av vold, overgrep og andre traumatiske hendelser - fenomenene •Helsemessige, sosiale, økonomiske og rettslige konsekvenser av vold, tvungen migrasjon, ulykker, katastrofer og krig •Behandling av psykiske traumer hos barn og unge, voldsofre, traumatiserte flyktninger, ulykkesrammede, krigs- og katastrofeofre og innsatspersonell •Overgripere/utøvere av vold og overgrep •Intervensjoner i forhold til ulykker, kriser og katastrofer

12 Vi følger resultatene lenger enn til publikasjoner - bedre praksis, bedre beslutninger Historien om Trauma-focused CBT 1)Rs Strategi mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn - 2005-2009 2) RCT i 8 BUPer 2008-2013 - TF-CBT er mer effektiv enn vanlig terapi. Finansiert av Hdir, NFR og Extra- stiftelsen. 3) Implementering av TF-CBT – 2013-2017. Finansiert av Hdir. •Samarbeid med UiO, Med fak – helseøkonomisk delprosjekt •Samarbeid med UiO, Psyk Inst - 2 stipendiater, flere masterstudenter •Internasjonalt samarbeid •Samarbeid med BUPer, RVTSer og Hdir. Masterutdanning på UiO – 3. kull tas opp høsten 2013 Nasjonal kompetansefunksjon om kjønnslemlesting 1)R’s handlingsplaner mot kjønnslemlesting fra 2008- 2)Forskning 3)Formidling 4)Samarbeid med UiO, Det med fak 5)Samarbeid med Univ i Nairobi Katastrofer - forskning og rådgivning 1) Tsunami-katastrofen - 2004 2)Rådgivning til Hdir, media, web 3)Forskningsprogram – 8 delprosjekter – 2005-2012 4)22.juli 2011- rådgivning til Hdir om psykososial oppfølging. Aktiv media-rolle. Formidling på web og via seminarer 5)Forskningsprogram - 3 delprosjekter – Utøya, R- kvartalet og befolkningen generelt. 6)Tilbakerapportering til Hdir og departementene

13 Veien videre

14 Avklaring langs 3 akser Forskningsmiljøer/kunnskapsmiljøer RVTSene/regionale kunnskapsmiljø Praksisfeltet Forvaltningen/Dept/dir

15 Stor etterspørsel etter kunnskap om vold og traumatisk stress Behov for nasjonalt fokus gjennom egen organisering – spisst og bredt

16 Vold, overgrep og traumer Psykisk helse Folkehelsa Traumer R-BUP Traumer Barn og unges psykiske helse NOVA Vold og overgrep Oppvekst, velferd og aldring Forholdet til noen andre….

17 Veien videre •Økte kompetansebehov som følge av etablering av nye tjenestetilbud, som overgrepsmottak, Barnas hus, grønne linjer, etc og av kommende lovfesting av kommunalt ansvar for bistand til ofre for vold i nære relasjoner og av krisesentrene. •Nye oppgaver som følge av handlingsplaner, bl.a kjønnslemlesting •Kunnskapshull - forskning –effekten av tidlig intervensjon og intervensjoner –Mer spesifikk kunnskap om de traumatiserende hendelsene og krenkelsene, om forekomster, fordelinger og risikofaktorer –Vold, traumatisk stress og etnisitet (ikke bare flyktninger og asylsøkere) –Utviklingen over tid hos mennesker som har vært utsatt for traumatiserende og/eller krenkende hendelser

18 •Masterutdanning •Samhandle mer med RVTSene – behov for samlet strategi for kompetanseheving i praksisfeltet •Kontinuerlig fokus på kvalitet og relevans i forskningen •Større og mer teoribyggende prosjekter •Utnytte flerfagligheten enda bedre •Ny organisering Veien videre - forts

19 2 strategiske planer •2005-2007 – fokusering av virksomheten –Fokus på forskning –Ikke betjene alle målgrupper – regionale kompetansemiljøer, univ og høgskoler •2008-2011 – fortsatt bygge opp forskningsbasert kunnskapsbase –økt vekt på undervisning •2013-2017 – ny strategisk plan

20 År for år •2004 – oppstart, samlokalisering, åpning og konferanse •2005 – strategien legges, forskningen i fokus, rollen defineres •2006 – traumefeltet vokser – RVTSene under etablering •2007 – fra kunnskap til handling •2008 – fra katastrofe til forskningsbasert kunnskap •2009 – formidling og undervisning – ECOTS og masterutdanning – ny organisering •2010 – nye forskningsinitiativ – omfangsundersøkelse, veteraner, flyktninger •2011 – omprioritering midtveis pga terrorangrepene – rådgivning og forskning •2012 – tung datainnsamling og analyse


Laste ned ppt "Hvordan løser vi dagens oppgaver og hvordan ser vi framtida? Oppstartmøte kunnskapssenter-prosjektet 23. januar 2013 Inger Elise Birkeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google