Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av husleie i forsvarssektoren – hvordan har det gått ? Masterprogram i eiendomsutvikling og forvaltning/Facilities Management NTNU 2007-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av husleie i forsvarssektoren – hvordan har det gått ? Masterprogram i eiendomsutvikling og forvaltning/Facilities Management NTNU 2007-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av husleie i forsvarssektoren – hvordan har det gått ? Masterprogram i eiendomsutvikling og forvaltning/Facilities Management NTNU 2007-2010 Miniseminar om avhending av offentlig eiendom 28.09.2011 Trond Eliassen, regionsjef Forsvarsbygg Skifte Eiendom Nord

2 Bakgrunn for valg av tema  Forsvaret og Forsvarsbygg ble valgt som case fordi de har vært gjennom det som mange betegner som den største omstillingen i offentlig sektor noensinne, og at innføring av husleie er et sentralt element i denne omstillingen.

3 Effektivisering av offentlig sektor  Umoderne og lite effektiv  Behov for forandring og forbedring  Fra klient til kunde  Privat sektor og ideale markedsmodeller som forbilder (NPM)

4 Dobbel ubalanse  Totalt ressursbehov vs. tilgjengelige ressurser  Midler bundet til FDV vs. tilgjengelig til investering  Fram til 2002: ikke mulig å synliggjøre ressursbruken knyttet til EBA  Manglende drivere vanskeliggjør effektivisering og rasjonalisering

5 Utgangspunktet Fremtiden

6  St.prp.nr.77 (00-01)  EBA må tilpasses nye rammebetingelser og forvaltningen må legges om. –Effektiviseres - ressurser skal flyttes fra infrastruktur til primærvirksomheten –Reduser kostnadene –Innfør husleie

7 Eier Bruker Forvalter

8 Forsvarsdepartementet ForsvaretForsvarsbygg

9 FD Styre FBAD FBMO FSJ FO GI Bruker FBFor Strategiske valg Taktiske valg Horisontal samhandel Definisjoner: FD: ForsvarsdepartementetFBAD: Forsvarsbygg v/ Adm.dir FSJ: ForsvarssjefenFBFor: Forsvarsbyggs forretningsområder FO: Forsvarets overkommandoFBMO: Forsvarsbygg Markedsområder/lokale ledd GI: Generalinspektørene Bestillingskompetanse Forvaltningskompetanse Ekstern leverandør Private marked Kilde: St.prp.77 (2000-2001)

10 Problemstilling 1.Har husleieordningen ført til besparelser ? 2.Har innføring av husleie medført (som antatt) økt incitament for å redusere EBA-massen ? 3.Hvordan få til lokale incitament for å redusere EBA-behovet ?

11 Metode  Teori  Intervju  Eieren  Forvalteren  Brukere  Statistikk

12 Teori  Rekkefølge ved innføring av husleie:  Synliggjøre kostnader  Forutsigbare rammebetingelser  Økt rolleforståelse - etablere samarbeidsformer  Godt verdibevarende vedlikehold  Bedre arealeffektivitet  Effektene av endringen kommer i faser over tid  Ikke ha for ambisiøse mål om å spare kapital og areal før modellen er etablert, rollene forstått og samarbeidsformer etablert.

13 Praksis  Ikke bare skulle hele forvaltningen legges om, men effektene ble forutsatt skulle komme helt fra starten  Krav om arealeffektivitet fra starten  Minimum 2 mill. kvm. ut i perioden 2002-2005

14 1. Har husleieordningen ført til besparelser?  Akkumulert besparelser i størrelsesorden 600 mill.kr i perioden 2002-2009.  Skyldes det husleiemodellen?  Ikke mulig å se tilsvarende historisk effekt i tidligere perioder.  Store salgsinntekter tilbakeført sektoren – netto 2,6 mrd kr i perioden 2002-2010  Disse økonomiske verdiene var ikke sentral i noe av det materiale som lå til grunn for beslutningen om å innføre husleiemodellen, og kan derfor oppfattes som å være en ekstragevinst i tillegg til andre positive økonomiske effektene.  Mange spesifikke formålsbygg som kan være vanskelig å tilpasse til sivil bruk.

15 2. Har innføring av husleie medført (som antatt) økt incitament for å redusere EBA-massen?  Kraftig incitament for å redusere arealmengden.  Som informasjonskilde (som må brukes) for å vise størrelsen på porteføljen  Synliggjøre de faktiske utgiftene (sjokk) har modellen fungert som antatt.  Disiplinerende effekt.  Nyttig styringsverktøy på makronivå  Styrket og tydeligere eierrolle

16 3. Hvordan få til lokale incitament for å redusere EBA- behovet?  Teoretisk poeng  Styrt fra strategisk nivå  Entydig svar  Vanskelig når det spares på vegne av hele sektoren  Kun penger som virker som incitament, og da i form av pisk.  Mindre penger - mindre areal, oppgis å være det mest kraftfulle incitament  Hierarkisk struktur – selvstendig incitament  70 år uten krig vanskeliggjør mobilisering av opinionen

17 Konklusjon  Har vært en suksess for forsvarssektoren  Disiplinerende effekt  Stor salgsgevinst  Flyttet midler fra forvaltning til spisse enden  Sterk strategisk styring  Modellen er ikke fullkommen  Rolleforståelsen er i stor grad på plass  tildels svært divergerende oppfatning av hva de ulike aktørene kan forvente av hverandre.  Rolleaksepten hos brukerne synes å være ganske lav  kan skyldes den raske implementeringen – rask måloppnåelse  for dårlig kunnskap om bakgrunnen, forutsetningene og modellen

18

19 Husleiemodell Tall fra 2009

20 Spørsmål ?


Laste ned ppt "Innføring av husleie i forsvarssektoren – hvordan har det gått ? Masterprogram i eiendomsutvikling og forvaltning/Facilities Management NTNU 2007-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google