Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Satelittovervåking i kombinasjon med fly •Økning i overvåkingsareal pr. tidsenhet •Øker uforutsigbarheten for potensielle forurensere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Satelittovervåking i kombinasjon med fly •Økning i overvåkingsareal pr. tidsenhet •Øker uforutsigbarheten for potensielle forurensere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Satelittovervåking i kombinasjon med fly •Økning i overvåkingsareal pr. tidsenhet •Øker uforutsigbarheten for potensielle forurensere

2 Samarbeid med Russland Mandate of the steering committee •To elaborate an agreement between The Russian Federation and Norway on monitoring and pre-voyage reporting systems for oil transports and towing operations in the Barents area. •To prepare a revision of the existing agreement of cooperation on oil spill prevention and response. •To promote cooperation within regional and local authorities in the Barents area •To consider other ongoing processes on similar topics in waters adjacent to the Barents area •To consider other measures to further bilateral cooperation within the scope of the common understanding, including initiating new projects •To consider the reports of the project groups

3 Bakgrunn : 11. september 2001 IMO : Utvikle nye internasjonale bestemmelser om sikkerhets- tiltak om bord på skip i internasjonal fart og i havne- tiltak om bord på skip i internasjonal fart og i havne- anlegg som betjener slike skip anlegg som betjener slike skip HENSIKT : Bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart og den del av havnevirksomheten som betjener den den del av havnevirksomheten som betjener den REGELVERKET er en del av SOLAS (The international convention for the Safety Of Life At Sea) convention for the Safety Of Life At Sea) * Nytt kapittel XI - 2 * Ny regelverkskode (ISPS – koden) -Part A : Obligatoriske krav -Part B : Anbefalinger

4 ISPS status - Status ISPS godkjente havneterminaler per 12. august er 321. (400 pr 8 nov.) Antall søknader som ligger hos distriktskontorene (som foreløpig ikke er godkjent, ikke påbegynt saksb. mv) er ca. 170. - Kystdirektoratet er klare til å starte verifikasjonsarbeidet så snart havnene gir klarsignal om at de har ferdigstilt sikkerhetstiltakene. Verifikasjonsarbeidet har startet, men det er så langt kun et fåtall havner som har meldt at de er klare. (49 pr 8 nov.)

5 8 Regelverk og tiltak skal være implementert innen 1. juli 2004 Konsekvenser for havnene hvis tiltakene ikke er implementert

6 2 VEIEN VIDERESTATUS OG ERFARINGER MED ISPS-ARBEIDET I KYSTVERKET

7 Andre viktige aktører innen sikkerhet, miljø, fremkommelighet og distrikts- og næringsutvikling Kystvakten Polarinstituttet, Fiskeridirektoratet, Toll og politi Sjøkartverket

8 • Forsvaret og Kystverket må samarbeide slik at • data fra Forsvarets radarer blir tilgjengelig i trafikksentralene • Forsvaret får tilgang til AIS data • Kystvakt og innleid slepekapasitet koordineres • Kystvaktens rolle ved akutt forurensing, KYBAL Nært samarbeid mellom Kystverket og Forsvaret

9 Regulerer, legger til rette og forebygger Sjøfartsdirektoratet ”sjøens biltilsyn” - Godkjenner skip og mannskapenes sertifikater (Kystverket utsteder farledsbevis) - Representerer Norge i IMO og EMSA - Inspeksjon m m Sjøfartsdirektoratet og Kystverket møtes 2 ganger årlig på direktørnivå. Økt samarbeidet siste året, eks sammenheng farlei – hastighet, risikoanalyser for ferger og hurtigbåter, Kystv. deltar i IMO delegasjoner og i EMSA møter m m.

10 Regulerer, legger til rette og forebygger Statens kartverk sjøkartverket - Sjøkart på papir og i elektronisk form - Etterretninger for sjøfarende - ”Den norske los” ”Sjøkartverket” distribuerer Kystverkets navigasjonsdata til navigatører og andre brukere (med unntak av Fyrlista). ”Sjøkartverket” og Kystverket etablerer nå et felles informasjonssystem og database for kart og navigasjonsdata. Etter Rocknes – ulykken gjennomgang av alle definerte leder mm

11 Disposisjon •De sentrale hjemlene i forurensningsloven: Tiltaksplikten, påleggshjemler, refusjonsansvar •Kort om havne- og farvannsloven •Ansvarssubjekt for tiltaksplikt, pålegg og refusjonskrav etter forurensningsloven •Inngrepskonvensjonen •Vrakfjerningskonvensjonen •Ansvarsbegrensning etter sjøloven •Refusjonskrav – poster, inndrivelse mv. •Seilingsleder innenfor og utenfor territorialgrensen •Statlig slepebåtberedskap •Nødhavner og strandsettingsplasser

12 Forurensningsloven – sentrale hjemler •”Forurenser skal betale”-prinsippet •Utgangspunkt: Lovfestet tiltaksplikt for ”den ansvarlige” jf. § 7 andre ledd og § 46 første ledd •Brudd på tiltaksplikten: Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak, jf. § 7 fjerde ledd

13 Forurensningsloven – Sentrale hjemler – fortsetter… •Brudd på tiltaksplikt og pålegg: Tvangsmulkt, jf. § 73 •Brudd på tiltaksplikt og pålegg, fare for uakseptabel forsinkelse hvis pålegg skal gis, ukjent hvem som er den ansvarlige: Statlig aksjon, jf. § 74 første og andre ledd

14 Forurensningsloven – Sentrale hjemler – fortsetter… •Statlig aksjon: Det offentlige kan kreve at den ansvarlige refunderer statens kostnader, jf. § 76

15 Tilfellet ”Gudrun Gisladottir” – Påstand: ”Staten skulle ha grepet inn før”.

16 FESTI HF Eier ISHUS NJARDVIKUR Ny eier etter havari GG/KE 15 (”GRUPPEN”) Ansvarlig for heving WIKBORG, REIN & CO. ADVOKATFIRMA SELØY UNDERVANNSSERVICE AS Vrakfjerning: Kontrakt Ishus, senere Kystverket KYSTVERKET RIISE UNDERWATER ENGINEERING AS Oljetømming: Kontrakt Kystverket

17 Havne- og farvannsloven •Formål (§ 1): Å ”legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen”. •Pålegg om ”nødvendige tiltak” når fartøy kan være til ”fare eller skade” (for ferdselen), jf. § 18 tredje ledd.

18 Ansvarssubjekt etter forurensningsloven: ”Den ansvarlige” •Ikke definert i loven •Defineres gjennom utøvelse av et forvaltningsskjønn •I sjøfartsforhold: Normalt fartøyets eier/reder •Det kan være flere ansvarlige (”John R”)

19 ”Den ansvarlige” fortsetter… Tilfellet ”John R” – Flere ”ansvarlige” ved eierskifte?

20 ”Den ansvarlige” fortsetter… Tilfellet ”Rocknes” – Flere ”ansvarlige” ved sammensatt årsaksbilde?

21 Inngrepskonvensjonen •FOR 1997-09-19 nr 1061: Forskrift om inngrep på åpent hav og i Norges økonomiske sone i tilfelle av havforurensning eller fare for forurensning av olje eller andre stoffer som følge av sjøulykke. •Gir kyststaten rett til å ”iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, begrense eller avverge alvorlig og overhengende fare for at kystområdene…skades.” (§ 3) •Ansvarlig myndighet: Kystdirektoratet

22 Vrakfjerningskonvensjonen IMO Draft Convention on Wreck Removal •Virkeområde: Utenfor territorialgrensen •“Compulsory insurance”, jf. Art. 13 •Rett til ansvarsbegrensning opprettholdes

23 Ansvarsbegrensning •Er eier/reder best tjent med å forholde seg passiv og overlate til det offentlige å aksjonere? •Kan begrenses: ”…krav i anledning av heving, fjerning, ødeleggelse eller uskadeliggjørelse av et skip som er sunket…eller blitt vrak, samt alt som er eller har vært om bord i skipet”, jf. sjøloven § 172 første ledd nr 4 •MEN: Eier/reder kan ikke begrense egne omkostninger ved tiltak som nevnt i sjøloven § 172 første ledd nr. 4 til 6

24 Ansvarsbegrensning fortsetter… •Kan den ansvarlige pålegges å treffe tiltak dersom det er klart at kostnadene ved dette vil overstige begrensningsbeløpet?

25 Ansvarsbegrensning fortsetter… •Vrakfjerning: Hvilken betydning har vrakets eventuelle verdi når retten til ansvarsbegrensning gjøres gjeldende?

26 Statens refusjonskrav – særlig om krav knyttet til vrakfjerning •Presisering: Refusjonskrav og erstatningskrav •SJØPANT, jf. sjøloven § 51: Erstatning for fjerning av vrak (og forurensningsskade på eiendom) sikret ved sjøpanterett i fartøyet •ARREST avbryter foreldelse av sjøpantekrav, jf. sjøloven § 55 •TVANGSSALG etter tvangsfullbyrdelsesloven forutsetter tvangsgrunnlag. •DOM for kravet etablerer tvangsgrunnlag

27 Statens refusjonskrav fortsetter… •Rimelighetsbegrensning – både i forhold til tiltaksplikten, eventuelle pålegg og refusjonsansvaret

28 Statens refusjonskrav fortsetter… •Bruk av Kystvaktfartøyer i forbindelse med statlige aksjoner mot akutt forurensning: Er det bare ”ekstrakostnadene” som kan kreves dekket av den ansvarlige?

29 Seilingsleder innenfor og utenfor territorialgrensen

30 FOR 2003-12-23-1797: Forskrift om påbudte seilingsleder i territorialfarvannet


Laste ned ppt "Satelittovervåking i kombinasjon med fly •Økning i overvåkingsareal pr. tidsenhet •Øker uforutsigbarheten for potensielle forurensere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google